Elementy zlecenia

Informacje ogólne

Elementy zlecenia znajdują się na dokumencie Zlecenia serwisowego w panelu dolnym i dzielą się na cztery poziome zakładki: Czynności, Składniki, Serwisanci, Zasoby.

Czynności w zleceniu

Lista czynności przedstawia podstawowe dane: Liczbę porządkową, Kod, Ilość, Nazwę oraz krótki Opis czynności.

Elementy zlecenia, zakładka Czynności.
Elementy zlecenia, zakładka Czynności.

Na zakładkę Czynności za pomocą przycisku dod wprowadza się czynności serwisowe, które następnie są wyświetlane na liście. Z tego poziomu możemy również edytować daną czynność lup jak i ją usunąć za pomocą przycisku  .

Na liście czynności możliwe jest przeprowadzenie grupowych działań, poprzez zaznaczenie wybranych pozycji i wybór z menu kontekstowego wybranej operacji. Z menu kontekstowego, otwieranego spod prawego klawisza myszki dostępne są następujące opcje:

 • Dodaj
 • Zmień
 • Usuń
 • Szukaj terminów
 • Zrealizuj
 • Faktura sprzedaży
 • Wydanie zewnętrzne
 • Paragon
 • Faktura eksportowa
 • Wydanie zewnętrzne eksportowe
 • Dodaj kolumny

Czynności niezrealizowane na liście wyświetlają się w kolorze czarnym, zaś zrealizowane w kolorze brązowym.

Okno czynności

Okno czynności, zakładka Ogólne
Okno czynności, zakładka Ogólne

Okno czynności składa się z kilku zakładek: Ogólne, Kalkulacja, Zasoby, Składniki, Atrybuty, Załączniki.

Na zakładce Ogólne znajdują się następujące funkcje:

Usługa – przycisk służący do dodawania czynności. Czynnością może być usługa lub koszt, który ma zdefiniowaną kartę towaru na liście towarów, np. czyszczenie, montowanie, malowanie. Po wybraniu z listy usługi lub kosztu, w polu pojawi kod oraz nazwa.

Poniżej znajduje się obszar, w którym będzie można zapisać szczegóły związane z daną czynnością.

Pole edycji cen – istnieje możliwość określenia ilości czynności oraz rabatu. Cena usługi/kosztu będzie się podpowiadała domyślna z karty towaru, jednak Operator będzie mógł zmniejszyć bądź zwiększyć cenę danej czynności w stosunku do ceny początkowej. W obszarze tym określa się również typ kosztu czynności. Typ: Sprzedaż oznacza, że koszt tej czynności pojawi się jako pozycja na dokumencie FS, natomiast typ: Koszt oznacza, że czynność stanowi koszt dla zleceniodawcy i nie jest wyszczególniona na dokumencie FS.

Urządzenie – pole przedstawiające wartości urządzenia przypisanego do zlecenia. Jeżeli czynność nie jest powiązana z urządzeniem pole jest puste.

Realizacja – umożliwia określenie czasu trwania realizacji danej czynności. Obszar ten jest aktywny również po potwierdzeniu zlecenia serwisowego, pozwala więc w trakcie realizacji zlecenia na modyfikacje w grupie: Realizacja. W tym miejscu mamy również możliwość określenia parametru: Zrealizowano. Status czynności serwisowej może przyjmować wartości: zrealizowana i odrzucona. W module Administrator w Słowniku kategorii w gałęzi Serwis – Statusy zlecenia istnieje możliwość definiowania dodatkowych Statusów dostępnych dla Zlecenia bądź Czynności. Następnie Operator ma możliwość wybrania dowolnej wartości z listy zdefiniowanych statusów dla Zlecenia bądź Czynności. Dla zlecenia zapisywana jest wartość ostatniego wybranego statusu zlecenia na Czynności.

Terminy realizacji – tabelka przedstawiająca listę terminów realizacji czynności, zawierająca szczegółowe informacje: rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania realizacji danej czynności. Pole jest aktywne również po zatwierdzeniu dokumentu Zlecenia. Pod listą znajdują się funkcje umożliwiające: planowanie, dodawanie i usuwanie terminów realizacji. Planowanie można uruchomić za pomocą przycisku piorun [Szukaj terminów], który znajduje terminy realizacji na podstawie kalendarzy serwisantów i zasobów oraz tworzy zadania w terminarzu. Zadania zostaną zapisane w terminarzu jeżeli zostanie zaznaczony parametr: Generuj zadania w terminarzu.

Uwaga
Przy pobieraniu towarów i usług na pozycję zlecenie serwisowego promocje przeliczają się.
Okno Czynności, zakładka Kalkulacja
Okno Czynności, zakładka Kalkulacja

Okno czynności, zakładka Kalkulacja przedstawia podstawowe informacje dotyczące pobierania cen, marży i wyliczania rabatu, w sposób analogiczny do elementów zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji do modułu: Zamówienia.

Okno Czynności, zakładka Zasoby
Okno Czynności, zakładka Zasoby

Okno czynności, zakładka Zasoby przedstawia dwie tabele: Serwisantów oraz Zasoby przypisane do czynności. Pod listą: Serwisanci znajdują się następujące funkcje:

dow [Dołącz serwisanta do czynności] – umożliwia dodanie serwisanta bądź kliku serwisantów do edytowanej czynności.

lup [Karta serwisanta] – umożliwia edycję karty wskazanego serwisanta.

odw [Odłącz serwisanta od czynności] – umożliwia usunięcie serwisanta z edytowanej czynności.

Lista: Zasoby, działa w podobny sposób co lista: Serwisanci. Z tego poziomu mamy możliwość: dołączenia, podglądu i odłączenia zasobów z listy zasobów produkcyjnych.

Uwaga
Przypisywanie serwisantów i zasobów do czynności nie jest obowiązkowe. Czynność może dotyczyć usług niezwiązanych z żadnym zasobem.

W oknie czynności, zakładka Składniki wyświetlana jest lista składników związanych z czynnością, z tego poziomu za pomocą przycisków można: dodawać, edytować i usuwać składniki.

Na zakładce Atrybuty w oknie czynności w standardowy sposób można przypisywać wartości atrybutów do obiektu.

Zaś na zakładce Załączniki można dodawać do czynności załączniki. Opcje są dostępne również dla zleceń zsynchronizowanych z Comarch Mobile.

Składniki w zleceniu

Lista: Składniki w Zleceniu serwisowym wyświetla informacje jakie składniki są wykorzystywane w zleceniu, ile ich jest, czy są zrealizowane oraz krótki opis. W kolumnie Zrealizowano wyświetla się ilość składnika, która została wydana:

 • Dla składników typu: Koszt – dokumentami RW
 • Dla składników typu: Sprzedaż – dokumentami rozchodowymi

Ilości w kolumnie Zrealizowano wyświetlają się w dwóch kolorach:

 • Czarnym – gdy wszystkie dokumenty, na których wydano składniki jest zatwierdzony
 • Zielonym – gdy przynajmniej jeden dokument, na którym wydano składniki jest w buforze

Dodatkowo za pomocą filtra Typ można wyświetlić pozycje wszystkie, tylko o typie Koszt bądź tylko o typie Sprzedaż.

Elementy zlecenia, zakładka Składniki
Elementy zlecenia, zakładka Składniki

Na zakładkę Składniki dodajemy przyciskiem Lista skladnikow [Dodaj] towary bądź produkty, które wykorzystamy na zleceniu serwisowym i podobnie jak Czynności możemy je edytować lub usunąć. Lista rozwijalna znajdująca się obok przycisku Dodaj umożliwia wybór innych opcji w trakcie dodawania składników. Opcje pozwalają na dodanie listy składników typu koszt lub sprzedaż. Wybranie jednej z opcji powoduje otworzenie listy towarów która jest zawężona do towarów typu Towar i Produkt. Na liście towarów istnieje możliwość wybrania wielu towarów i wskazania ich ilości. Opcja Dodaj listę części zamiennych spowoduje, że zostanie otwarta w trybie do wyboru lista części zamiennych zdefiniowanych na kartach odpowiednich urządzeń w systemie. W przypadku skorzystania z opcji Dodaj listę części zamiennych z poziomu okna Zlecenie serwisowe, zakładka Ogólne, podzakładka Składniki, wówczas pojawi się lista części zamiennych zdefiniowanych na wszystkich urządzeniach.

Na liście składników receptury dostępna jest kolumna oraz filtr: Rodzaj, za pomocą których można rozróżnić, które składniki są częściami zamiennymi, a także je filtrować

Na liście składników możliwe jest przeprowadzenie grupowych działań, poprzez zaznaczenie wybranych pozycji i wybór z menu kontekstowego wybranej operacji. Z menu kontekstowego, otwieranego spod prawego klawisza myszki dostępne są następujące opcje:

 • Dodaj
 • Dodaj listę składników (koszt)
 • Dodaj listę składników (sprzedaż)
 • Dodaj listę części zamiennych (koszt)
 • Dodaj listę części zamiennych (sprzedaż)
 • Zmień
 • Usuń
 • Przesunięcie magazynowe wydanie
 • Rozchód wewnętrzny
 • Zamówienie na zakup
 • Zamówienie wewnętrzne
 • Faktura sprzedaży
 • Wydanie zewnętrzne
 • Paragon
 • Faktura eksportowa
 • Wydanie zewnętrzne eksportowe
 • Dodaj kolumny

Okno składnika

Okno Składnika, zakładka Ogólne
Okno Składnika, zakładka Ogólne

Okno składnika zbudowane jest z kilku zakładek: Ogólne, Kalkulacja, Rezerwacje, Atrybuty, Załączniki.

Na zakładce: Ogólne przy pomocy przycisku: Towar można wprowadzić składnik z listy towarów i produktów. Składnikiem może być element, który będziemy wymieniać w serwisowanym urządzeniu np. kondensator bądź dodawać np. przewód. W oknie znajduje się obszerne pole, w którym Operator może nanieść niezbędne komentarze. W oknie składnika można oznaczyć czy jest to Część zamienna, w ten sposób również wyświetlane są składniki dodane z listy Części zamienne.

Poniżej znajdują się pola edycji ilości, ceny, rabatu, wartości, stawki VAT, ceny początkowej, analogicznie jak w czynności dodanej do zamówienia. W tym miejscu również można zadecydować, czy koszt edytowanego składnika zaliczyć do kosztu sprzedaży (czyli będziemy widzieć go jako pozycję na dokumencie FS), czy do kosztu poniesionego w ramach usługi serwisowej. W obszarze: Czynność, znajduje się kontrolka wyboru czynności zlecenia, z którą składnik jest związany. Operator przy wyborze składnika może również wskazać magazyn z którego będzie pobierany towar lub produkt.

Zakładka: Kalkulacje w oknie składnika przedstawia standardowe mechanizmy pobierania cen i wyliczania rabatów, jak w elemencie zamówienia. Na zakładce: Rezerwacje umieszczona jest lista rezerwacji, na zakładce: Atrybuty, są standardowe kontrolki przypisywania wartości atrybutów do obiektu, natomiast na zakładce: Załączniki możliwe jest dodawanie załączników (również dla zleceń zsynchronizowanych z Comarch Mobile).

Serwisanci w zleceniu

Elementy zlecenia, zakładka Serwisanci
Elementy zlecenia, zakładka Serwisanci

Na zakładce Serwisanci mamy możliwość dodania osób odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia serwisowego za pomocą przycisku dow [Zwiąż serwisanta], edycji lup [Karta] oraz odłączenia ze zlecenia odw [Rozwiąż serwisanta]. Przycisk [Zwiąż serwisanta] ten otwiera listę pracowników w trybie wielokrotnego wyboru, przy czym na liście widoczni są wyłącznie pracownicy oznaczeni jako serwisanci.

Zasoby w zleceniu

Elementy zlecenia, zakładka Zasoby
Elementy zlecenia, zakładka Zasoby

Na zakładce: Zasoby wprowadzane są zasoby, które są niezbędne do wykonania danego zlecenia np. wiertarka, frezarka, farba. Elementy wprowadzamy na listę za pomocą przycisku dow [Zwiąż zasób], wybierając z listy. Zasobem może być: środek trwały, grupa środków trwałych, pracownik, centrum struktury firmy, kontrahent, towar. Szczegółowe informacje na temat definiowania zasobów znajdują się w dokumentacji modułu: Produkcja.

Czy ten artykuł był pomocny?