XL023 – Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego

Korekta faktury importowej FAI

Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy tworzeniu korekty „krajowego” dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji. FAI może być korygowana ilościowo, niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.

Korekta faktury importowej może, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS.

Z dokumentu FKI można wygenerować dokument PKI lub FKS. Możliwe jest generowanie obydwu tych dokumentów z jednego dokumentu FKI. Należy jednak pamiętać, że z jednego dokumentu FKI będzie można wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS. Istnieje możliwość wygenerowania dokumentu FKI z PKI. Korekta FKI do PKI może być generowana do jednego dokumentu PKI.

Jeżeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, należy zaznaczyć na liście dokumentów importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument. W przypadku, gdy do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich spowoduje, że na dokumencie SAD/FWS zostaną uwzględnione wszystkie korekty.

Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI.

Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.
Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.

Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta może dotyczyć ilości lub wartości pozycji.

Element transakcji FKI.
Element transakcji FKI.

Korekta faktury wewnętrznej sprzedażowej FWS

Korekcie podlegać będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest możliwe wykonywanie korekty ilościowej FWS „na plus”. FWS można korygować ilościowo niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.

Dokument FKS można generować z zatwierdzonego dokumentu FWS. FKS może być również wygenerowany z FKI jeżeli istnieje zarejestrowany i zatwierdzony dokument FWS powiązany z FAI.

W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Maksymalny zwrot], możliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu.

Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne.

Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku: [Zmień] możliwy jest wybór jednego z dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest po zaznaczeniu odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne. Możliwe jest wykonanie tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu – podobnie jak w przypadku korekt „krajowych” dokumentów handlowych. Dlatego też wybranie jednej z opcji decyduje o aktywności pól, umożliwiających wykonanie odpowiedniej operacji.

Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne.
Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne.

 

Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana radio: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką zostanie zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego.

W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie: Element transakcji, na zakładce: Kwoty.

Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty.
Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty.

 

Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie zostaną skorygowane wartości ze źródłowej FWS.

Po wprowadzeniu danych należy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem: [Zapisz zmiany] oraz całe okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby możliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS korekty FKZ konieczne jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ.

Należy pamiętać, że aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały uwzględnione w dokumentach kończących ścieżkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS należy wygenerować dokument FKZ. Możliwa jest również sytuacja, w której z dokumentu FKS generowany będzie dokument PKI, w przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został dokument PZI.

Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ.

Korekta faktury wewnętrznej zakupowej FWZ

Korektę faktury wewnętrznej po stronie zakupu generuje się wyłącznie z korekty faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży – FKS (więcej informacji w Podręczniku do Importu). Edycja na FKZ, jest ograniczona do płatności i parametrów odliczeń VAT. Wszystkie wartości na FKZ odpowiadają wartościom źródłowej FKS.

Na zakładce: Płatności, znajdują się płatności wynikające z korekty wartości cła, akcyzy, ewentualnych dodatkowych kosztów.

Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu generowana z FKS.
Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu generowana z FKS.

Korekta wartości magazynu – PKI

Dokument PKI służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu dokumentem PZI. Możliwa jest również korekta wartości całego dokumentu. PKI może być utworzony:

  • ze źródłowego PZI,
  • z FWS/SAD
  • z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS
  • możliwe jest również generowanie PKI z FKZ – wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta pod FKS źródłową dla tego FKZ.
  • z FKI czyli korekty faktury importowej

Dokument PKI nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość - ale nie w przypadku PKI generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa możliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony jest parametr: Ustalona wartość dostawy.

Korekta przyjęcia importowego (PZI)

Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza to propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI.

Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umożliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie.

 

Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne.
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne.

 

 

Korekta wartości dokumentu

W oknie Korekty wartości dokumentu można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeżeli dokument PKI generowany jest z PZI. Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Jeżeli ma zostać dokonana korekta ręczna każdej pozycji z osobna, wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: [Zmień], znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego importowego, na zakładce: Ogólne.

 

Element transakcji PKI.
Element transakcji PKI.

 

Na elemencie dokumentu PKI można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu.

W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie można dokonać korekty wartościowej dokumentu za pomocą ikony [Korekta wartości dokumentu] (o ile na korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). Jeżeli parametr: Ustalona wartość dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI możliwa jest tylko korekta ilościowa.

 

PKI, Korekta wartości dokumentu.
PKI, Korekta wartości dokumentu.

 

Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS

Dokument PKI może zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę można wygenerować, jeżeli:

  • przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony jako pierwszy dokument PZI;
  • została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień parametrów dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo różni się ona od tej, która wynika z dokumentu PZI.

Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję – nie można zmieniać m.in. cen i wartości.

Wartość wygenerowanej korekty (PKI) może być niezgodna z różnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS i PZI, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć zawsze taką wartość, która spowoduje, że wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna z wartością wynikającą z SAD/FWS. Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu PZI po wszystkich korektach zostanie porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na różnicę zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie nie będzie można zmienić dostaw.

Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z SAD.
Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z SAD.

 

Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS

Z korekty FWS można wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS, źródłowej dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie również wiele korekt. Wygenerowana korekta (PKI) może być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta o ilość/wartość występującą na FKS może więc być niemożliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej możliwej.

Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie możliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI.

Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma możliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione do edycji są natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI.

Ścieżka wystawiania dokumentów: FAI -> FWS -> PZI, z FWS->FKS->PKI.

Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z FSK.
Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z FSK.

 

Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI

Możliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI z SAD/FWS, wartości na PKI nie podlegają edycji.

Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z FKI.
Korekta dokumentu przyjęcia importowego generowana z FKI.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?