Plany przeglądów technicznych

Plany przeglądów technicznych

Definicja dokumentu Plan przeglądu

Na definicji dokumentu PLP na zakładce Ogólne dostępne są parametry: Podgląd, Wystawianie i edycja, Zatwierdzanie. Na dokumencie podobnie jak na innych rodzajach dokumentów dostępne są zakładki: Serie, Rodzaje kontrahentów, Wymiary, Opis analityczny, Atrybuty.

Definicja dokumentu PLP
Definicja dokumentu PLP

Typy przeglądów

Lista Typów przeglądów jest dostępna z poziomu menu Listy. Na liście definiujemy typy przeglądów np.: cykliczne lub inne, dostępny jest filtr i konstruktor filtra.

Lista typów przeglądów
Lista typów przeglądów

dod [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego typu przeglądu.

lup [Zmień] – umożliwia edycję wskazanego przeglądu.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego przeglądu.

Checkbox ‘Pokaż nieaktywne’ umożliwia wyświetlanie nieaktywnych już typów przeglądów na liście.

Po wciśnięciu przycisku Dodaj na Liście typów przeglądów pojawia się okno Typ przeglądu. Określamy w nim Kod przeglądu, jego Nazwę, istnieje możliwość dodania Opisu. Określamy również czy przegląd jest cykliczny czy tez nie zaznaczając parametr Cykliczny. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywniają się pola dotyczące częstotliwości powtarzania przeglądu Powtarzaj co – określamy w nich co ile przegląd ma by powtarzany: dzień tydzień, miesiąc, rok. Istnieje również możliwość generowania zapisu w terminarzu oraz zdefiniowania przypomnienia. W oknie można również określić czy dany przegląd jest domyślny (wtedy po zaznaczeniu domyślnie podpowie się na Planie przeglądu) oraz czy jest aktywny.

Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie – opcja aktywna tylko dla Przeglądów cyklicznych. Po zaznaczeniu jednej z opcji, na podstawie istniejącego przeglądu cyklicznego i zarejestrowanego do niego PLP i wygenerowaniu dokumentu ZSR, dla danego urządzenia generowany będzie automatycznie nowy przegląd. Dostępne opcje to:

 • Daty wystawienia ZSR
 • Daty realizacji ZSR
 • Daty poprzedniego przeglądu
 • Daty przyjęcia/odrzucenia
 • Daty potwierdzenia
Typ przeglądu, zakładka Ogólne
Typ przeglądu, zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty wskazujemy lub usuwamy rodzaje urządzeń których ma dotyczyć dany typ przeglądu.

Typ przeglądu, zakładka Obiekty
Typ przeglądu, zakładka Obiekty

dow [Dołącz] – umożliwia dodanie nowego obiektu lub obiektów do typu przeglądu.

lup [Zmień] – umożliwia edycję wskazanego obiektu.

odw [Odłącz] – umożliwia usunięcie obiektu lub obiektów ze wskazanego typu przeglądu.

Plan przeglądu

Dokument Plan przeglądu dodawany jest na liście planów przeglądów technicznych. Na zakładce Ogólne dokumentu PLP wyświetlany jest numer dokumentu, jest on zgodny z numeracją prowadzona w systemie. W polu właściciel podpowiada się domyślnie centrum główne jednak jest możliwość zmiany właściciela z rozwijalnej listy. W sekcji Przegląd można określić Typ przeglądu oraz należy wskazać zakres dat w polu Za okres.

Plan przeglądu PLP, zakładka Ogólne
Plan przeglądu PLP, zakładka Ogólne

W sekcji Dla można wskazać Właściciela, w tym celu wciskamy przycisk i otwiera się lista kontrahentów z której wybieramy jednego. W polu Urządzenia z rodzaju można wskazać Rodzaj urządzenia. Przycisk Projekt umożliwia powiązanie Planu przeglądu z Projektem.

W obszarze Urządzenia istnieje możliwość dodania urządzenia ręcznie poprzez dodanie przyciskiem Dodaj lub wykonanie tego automatycznie przy pomocy przycisku Dodaj automatycznie, wtedy System na podstawie wybranych na dokumencie parametrów dodaje listę urządzeń. Z poziomu Planu przeglądu możliwy jest eksport danych (Kod, Nazwa, Właściciel, Data następnego przeglądu) do arkusza kalkulacyjnego.

zwia [Lista związanych] – umożliwia otwarcie okna: Historia związanych

 [Generuj ZSR] – umożliwia wygenerowanie dokumentu ZSR z Planu przeglądu.

piorun [Dodaj automatycznie] – umożliwia dodanie serwisowanego urządzenia do planu przeglądu w sposób automatyczny, bez potrzeby wchodzenia na listę serwisowanych urządzeń.

dod [Dodaj] – umożliwia dodanie serwisowanego urządzenia do planu przeglądu.

lup [Edytuj] – umożliwia edycję karty urządzenia.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego urządzenia.

Dokument PLP może posiadać jeden z pięciu stanów:

 • Niepotwierdzony – dokument w buforze
 • Potwierdzony – dokument wyjęty z bufora, w tym stanie jest możliwe generowanie dokumentu ZSR z planu przeglądu
 • Anulowany – dokument uzyskuje ten stan po ręcznym anulowaniu dokumentu z listy przeglądów
 • W realizacji – dokument uzyskuje ten stan po wygenerowaniu z niego przynajmniej jednego zlecenia serwisowanego
 • Zrealizowany – dokument uzyskuje ten stan jeśli na wszystkie urządzenia znajdujące się na planie zostały wygenerowane zlecenia serwisowe i wszystkie te zlecenia zostały zrealizowane
 • Zamknięty – dokument uzyskuje ten stan po ręcznym zamknięciu dokumentu z listy przeglądów

Lista planów przeglądów technicznych

Listę planów przeglądów technicznych otwieramy z menu Dokumenty lub poprzez wciśnięcie przycisku pla [Plany przeglądów]. Na liście są wyświetlane dokumenty PLP. Z poziomu listy możliwe jest dodanie, edycja, anulowanie, usuwanie i zamykanie dokumentów PLP. Na ribbonie dostępny jest przycisk eksportu danych do arkusza.

Na liście planów przeglądów technicznych informacje o Planach przeglądów wyświetlane są w kolumnach:

Numer – numer i seria dokumentu. W zależności od stanu zlecenia, dokumenty wyświetlane są w kolorach:

Zielony – dokument niepotwierdzony, w buforze,

Czarny – dokument zatwierdzony, w trakcie realizacji, zamknięty,

Popielaty – dokument anulowany.

Typ – w kolumnie wyświetlane są typy przeglądów.

Właściciel – w kolumnie wyświetlany jest akronim kontrahenta, właściciela urządzenia.

Za okres – wyświetlany jest przedział czasowy wskazany na planach przeglądów.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu PLP

Data zatwierdzenia – data zatwierdzenia dokumentu PLP.

Stan – w kolumnie wskazany jest stan, w jakim znajduje się dokument PLP.

Lista planów przeglądów technicznych
Lista planów przeglądów technicznych

W oknie znajdują się następujące pola i funkcje:

Idź do – po wprowadzeniu numeru/serii dokumentu zostanie wyszukany odpowiedni plan przeglądu.

Filtr – funkcja służąca zawężeniu wyświetlanych przeglądów według stworzonych przez Operatora filtrów. Filtr można stworzyć za pomocą standardowego konstruktora filtra.

Właściciel – filtr służący zawężeniu wyświetlanych przeglądów do wystawionych w wybranym centrum.

Stan – filtr umożliwiający zawężenie wyświetlanych dokumentów do określonego stanu: Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone, W realizacji, Zrealizowane, Zamknięte, Anulowane.

Typ przeglądu – filtr służący zawężeniu wyświetlanych planów przeglądów do tych, które posiadają określony typ przeglądu.

Rodzaj urządzeń – filtr służący zawężeniu wyświetlanych planów przeglądów do tych, które dotyczą określonego rodzaju urządzenia

Lista za – filtr zawężający wyświetlane plany przeglądów do wskazanego miesiąca/roku

zwia [Lista związanych] – umożliwia zaplanowanie

 [Generuj ZSR] – umożliwia wygenerowanie dokumentu ZSR z Planu przeglądu.

dod [Dodaj] – umożliwia dodanie serwisowanego urządzenia do planu przeglądu.

lup [Edytuj] – umożliwia edycję karty urządzenia.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego urządzenia.

Lista planów przeglądów technicznych, menu kontekstowe
Lista planów przeglądów technicznych, menu kontekstowe

Z poziomu menu kontekstowego dostępnego na Liście planów przeglądów technicznych możemy wykonać następujące operacje:

 • Generuj plany przeglądów
 • Dodaj
 • Zmień
 • Usuń
 • Generuj ZSR
 • Lista związanych
 • Zatwierdź
 • Anuluj
 • Otwórz
 • Zamknij
 • Zaznacz
 • Zaznacz wszystkie
 • Odwróć wszystkie

Generowanie ZSR z planów przeglądów

Dokument ZSR może być generowany z listy planów przeglądów technicznych lub bezpośrednio z plany przeglądu. Na liście planów oraz na planie przeglądu znajduje się przycisk  [Generuj ZSR]. Po jego wciśnięciu pojawia się okno Generowanie ZSR.

Generowanie ZSR
Generowanie ZSR

Dokument ZSR może by generowany tylko planów przeglądów które są w stanie Zatwierdzone lub W realizacji. W oknie generowanie ZSR w sekcji Uwzględnij pozycje domyślnie jest ustawiona opcja Niezrealizowane – w tym przypadku generowanie ZSR będzie tylko dla urządzeń na które jeszcze nie wygenerowano zleceń. W przypadku opcji Wszystkie zlecenie będzie generowane na wszystkie urządzenia które znajdują się na planie przeglądu. W sekcji Sposób generowania możemy określić czy wszystkie urządzenia maja się generować na jedynym zleceniu czy też Każde urządzenie ma być na innym zleceniu (wygeneruje się tyle dokumentów ZSR ile jest urządzeń).

Zasady uzupełniania kontrahenta na ZSR wygenerowanym z PLP

Jeśli na danym PLP wyświetlane będą urządzenia, należące do różnych właścicieli, a w oknie optymalizacyjnym wskazana zostanie opcja Wszystkie urządzenia na jednym zleceniu, wówczas generowany będzie w trybie do edycji jeden zbiorczy dokument ZSR na wszystkie/zaznaczone pozycje, na którym nie będzie podany kontrahent. Uzupełnienie kontrahenta będzie wymagane do zapisu ZSR.
Jeśli na danym PLP będą pozycje dotyczące różnych właścicieli, a w oknie optymalizacyjnym wskazana zostanie opcja Każde urządzenie na innym zleceniu, wówczas generowane będzie w tle tyle dokumentów ZSR ile było (lub ile zaznaczono) pozycji na PLP. Na każdym ZSR uzupełniony będzie kontrahent jako właściciel danego urządzenia.
Jeśli na danym PLP wyświetlane będą urządzenia, należące do jednego właściciela, a w oknie optymalizacyjnym wskazana zostanie opcja Wszystkie urządzenia na jednym zleceniu, wówczas generowany będzie w trybie do edycji jeden zbiorczy dokument ZSR na wszystkie/zaznaczone pozycje, na którym będzie wyświetlany kontrahent jako właściciel urządzeń prezentowanych na PLP.

Czy ten artykuł był pomocny?