Receptury

Receptury – informacje ogólne

Na liście receptur widoczne są wszystkie receptury serwisowe zdefiniowane w Systemie.

W oknie prezentowane kolumny to Kod, Nazwa, Dla urządzenia/Dla rodzaju urządzenia Kod i Nazwa oraz Data dodania.

Filtr – funkcja służąca zawężeniu wyświetlanych receptur według stworzonych przez Operatora filtrów. Filtr można stworzyć za pomocą standardowego konstruktora filtra.

Receptury – filtr służący zawężeniu wyświetlanych receptur do wyboru Wszystkie, Dla urządzenia, Dla rodzaju urządzenia.

Archiwalne – parametr umożliwia pokazanie na liście receptur archiwalnych.

dod [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej receptury

lup [Zmień] – umożliwia edycję wskazanej receptury.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej receptury, która nie została użyta na zleceniu.

Uwaga
Możliwość edycji receptury w dowolnym momencie, czyli niezależnie od tego, czy receptura jest użyta na zleceniu, czy nie. Po zmianie danych na recepturze, nie aktualizują się składniki receptury zastosowane na zleceniach serwisowych, na których receptura jest wykorzystywana. Zmiany na recepturze będą działać wyłącznie podczas dodawania urządzeń na zlecenia serwisowe lub po zmianie receptury. Istnieje możliwość edycji archiwalnych receptur

Receptura

W oknie Receptura prezentowane są następujące dane

Kod i Nazwa – pole prezentujące kod i nazwę receptury,

Rodzaj Urządzenia – umożliwia wybranie urządzenia z listy urządzeń

Towar – wyświetlony kod i nazwa obiektu połączonego z urządzeniem

Domyśla dla rodzaju urządzenia – umożliwia wybranie domyślnej receptury

Archiwalna – umożliwia zarchiwizowanie danej receptury

Dodał – data dodania oraz operator

Modyfikował – data modyfikacji i operatora

Archiwizował – data archiwizacji oraz operator

Receptura zakładka Czynności

Wyświetlona zostanie lista czynności do wykonanie w obrębie receptury

Filtr Typ – wyświetlone czynności do wyboru Wszystkie, Koszt, Sprzedaż

[Przesuń w górę], [Przesuń w dół] – funkcje decydujące o kolejności czynności w obrębie receptury.

dod [Dodaj] – po wybraniu funkcji otwiera się lista towarów w trybie do wyboru

lup [Zmień] – po jego naciśnięciu otwiera się okno zaznaczonej na liście czynności do edycji

 [Usuń] – po jego naciśnięciu usuwane są zaznaczone czynności z listy

Czynność w recepturze, zakładka Ogólne

Usługa – po naciśnięciu wyświetlana lista towarów zawężona do usług i kosztów

Opis – opis wprowadzany dla czynności w recepturze

Ilość – wprowadzenie ilości z dokładnością do 4 miejsc po przecinku (w zależności od ustawień na karcie towaru Rejestruj w jednostkach całkowitych) wyświetlana jednostka przepisywana z karty towaru

Typ – Sprzedaż i Koszt, wybór czy dana czynność będzie jako sprzedażowa czy kosztowa

Czas planowany – możliwość wprowadzenia czasu planowanego w jednostkach całkowitych

Generuj zadania w terminarzu – zaznaczenie spowoduje dodawanie zapisów w terminarzu

Czynność w recepturze, zakładka Składniki

Na liście wyświetlane są kolumny Lp, Kod, Nazwa, Ilość, Jm., Magazyn, Typ, Rodzaj, Opis

Po dodaniu nowego składnika zostanie wyświetlone okno Składnik.

Od wersji 2022.1 umożliwione zostało również dodawanie części zamiennych do receptury serwisowej.

Dodaj – wówczas dodawany jest nowy składnik receptury, w oknie którego określamy, czy stanowi on część zamienną, czy nie.

Dodaj części zamienne – wówczas otwierana jest w trybie do wyboru lista części zamiennych zdefiniowanych na kartach odpowiednich urządzeń w systemie. W przypadku receptury zdefiniowanej dla konkretnego urządzenia, lista jest domyślnie odfiltrowana do części zamiennych zdefiniowanych na karcie tego urządzenia

Natomiast w przypadku receptury ogólnej lub zdefiniowanej dla pewnej grupy urządzeń, otwierana lista części zamiennych jest pełną lista wszystkich części zamiennych zdefiniowanych na kartach wszystkich urządzeń

Możliwość dodawania części zamiennych do receptury serwisowej
Możliwość dodawania części zamiennych do receptury serwisowej

Towar – otwierana lista towarów o typie Towar lub Produkt

Magazyn – gdy na definicji ZSR wybrano Sprzedaż z magazynu – z wszystkich, jako domyślny magazyn dla składnika wprowadzać magazyn wskazany jako domyślny na zakładce: Składniki w oknie receptury, zostanie zawężona lista magazynów dostępna dla definicji ZSR, gdy wybrano Sprzedaż z jednego magazynu, Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu lub Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu, wtedy przyciski jest nieaktywny i wprowadzać na składnik magazyn wskazany jako magazyn źródłowy na zakładce: Składniki, w oknie receptury

Opis – możliwość wprowadzenia opisu

Ilość – możliwość wprowadzenia ilości, jednostka pobierana z karty towaru

Typ – do wyboru Sprzedaż lub Koszt

Czynność – domyślnie wybierana czynność, z poziomu której dodawany jest składnik.

Na liście zakładka Atrybuty istnieje możliwość dodawania atrybutów, obiekt Składnik w recepturze.

Czynność w recepturze, zakładka Serwisanci

Na liście wyświetleni są serwisanci, którzy zostaną przeniesieni na czynność w zleceniu na podstawie receptury. Wyświetlana jest lista pracowników, którzy mają zaznaczony parametr Serwisant, oraz zostali dodani na czynność w recepturze.

[Dołącz] – dołączenie serwisanta, wyświetlana lista pracowników w trybie do wyboru

lup [Zmień] – edycja karty pracownika zaznaczonego na liście

[Odłącz] – odłączenie serwisanta

Czynność w recepturze, zakładka Zasoby

Na liście prezentowana jest lista zasobów produkcyjnych.

 [Dołącz] – dołączenie zasobu, wyświetlana lista zasobów w trybie do wyboru

lup [Zmień] – edycja karty zasobu zaznaczonego na liście

 [Odłącz] – odłączenie zasobu

Czynność w recepturze, zakładka Atrybuty

Na liście istnieje możliwość dodawania atrybutów, obiekt Czynność w recepturze.

Zakazy

Formularz receptury serwisowej

Formularz składnika w recepturze

Formularz czynności w recepturze

Lista receptur serwisowych

Opcje generowania receptury

Czy ten artykuł był pomocny?