Rezerwacje

Spis treści

Rezerwacje

W momencie potwierdzenia zlecenia, dla składników zlecenia generowane są rezerwacje. To, czy blokują one ilość na magazynie zależne jest od ustawienia parametru: Rezerwacje blokują towar na magazynie oraz rezerwuj zasoby, w definicji dokumentu (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Istotne jest tu również zaznaczenie parametru: Rezerwacje blokują towar na magazynie (dla zleceń serwisowych) w konfiguracji.

W systemie Comarch ERP XL funkcjonują rodzaje rezerwacji:

  • Rezerwacja na zasobach,
  • Rezerwacja ilościowa (bez przypisanych zasobów).
  • Przy generowaniu dokumentów handlowych/magazynowych ze zleceń będą pobierane zarezerwowane zasoby.

Rezerwacja na zasobach polega na wiązaniu rezerwacji z zasobami w magazynach i tym samym blokowanie związanych zasobów. Zasoby rezerwowane są automatycznie, bądź poprzez wskazanie zasobu przez operatora. Do jednej rezerwacji będzie można przypisać jedną dostawę i magazyn. Jeden element zlecenia może generować wiele rezerwacji. Z poziomu elementu zlecenia można wykonać, zmieniać i usuwać przypisanie dostaw do rezerwacji.

  • Zarezerwowany zasób będzie niedostępny przed upływem daty ważności rezerwacji, dla wszelkich innych operacji niż realizacja rezerwacji.
  • Rezerwacja na zasobach ma pierwszeństwo przed rezerwacją ilościową, czyli rezerwacją bez przypisanych zasobów.
  • Rezerwowanie zasobów na zleceniach odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku: Rezerwuj zasoby.

Rezerwacje ilościowe to rezerwacje, które nie mają przypisanych zasobów. O kolejności ich realizacji decydują priorytety. Jeżeli w systemie istnieje rezerwacja o wyższym priorytecie, rezerwacja o niższym priorytecie będzie dopuszczona do realizacji tylko wówczas, gdy po tej operacji na magazynie pozostanie jeszcze wystarczająca ilość towaru do zrealizowania rezerwacji o wyższym priorytecie.

  • Rezerwacje są widoczne w oknie: Historia kontrahenta oraz Historia towaru. Aby je wyświetlić, na zakładce poziomej Rezerwacje należy w polu: Zakres, wskazać pozycję: Zlecenia serwisowe.

Dokładny opis zakładki: Rezerwacje w oknie: Historia towaru, znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Czy ten artykuł był pomocny?