XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL

Wstęp

Funkcjonalność dotycząca rabatów została uporządkowana w Systemie. Stało się to dzięki:

 • zebraniu wszystkich, zdefiniowanych w systemie rabatów i promocji w jednym miejscu tj. w oknie Lista promocji, dostępnym z menu: Zestawienia> Promocje i rabaty
 • udostępnieniu możliwości śledzenia sposobu wyliczenia ceny/wartości końcowej elementu transakcji, w oknie: Struktura udzielonego rabatu, uruchamianym za pomocą odpowiedniego przycisku Struktura udzielonego rabatu, umieszczonego na pasku zadań

Struktura udzielonego rabatu jest wyświetlana w trybie zaawansowanym. Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce: Parametry/Ogólne, ma zaznaczony parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym. Ponadto w Konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż> Rabaty i Promocje wymagane jest zaznaczenie parametru: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu.

Funkcjonalność rabatowania umożliwia odliczanie udzielonego rabatu od wartości początkowej dokumentów przychodowych, co powoduje zmianę wartości końcowej tych dokumentów. Za możliwość tą odpowiedzialny jest parametr Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych umieszczony w Konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż> Rabaty i Promocje.

Funkcjonalność rabatowania umożliwia również udzielenie promocji dla pakietów, liczonej od wartości początkowych. Możemy uruchomić tą funkcję, za pomocą parametru Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych umieszczony w Konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż> Rabaty i Promocje.

Promocje mogą być naliczane dla kontrahenta głównego, albo dla kontrahenta docelowego. Poszczególne ustawienia wskazywane są w konfiguracji.

Dla promocji możemy ustalić naliczanie wg daty z zamówienia lub z daty sprzedaży.

Możliwe jest również określenie jak rabaty mają być naliczane w przypadku zastosowania KGO. Naliczanie rabatów może być ustalone w systemie od ceny, która zawiera KGO lub bez KGO.

Konfiguracja, zakładka Rabaty i promocje

Rodzaje promocji

Na liście promocji, na zakładce ‘Promocje’ można wybrać daną podlistę: Rabaty pozycji, Rabaty nagłówka, Cena początkowa, Budżety rabatowe. Wybierając zakładkę ‘Rabaty retro’ otworzy się lista zdefiniowanych w systemie rabatów retro.

Lista promocji systemu Comarch ERP XL

Po zaznaczeniu „Rabaty pozycji” wyświetlą się rabaty typu: GLO, KNU, PRM, (TWU)

Po zaznaczeniu „Rabaty nagłówka” wyświetla się rabaty typu: KNT, PLT, WTR

Po zaznaczeniu „Cena początkowa” wyświetlą się promocje typu: CEN

Po zaznaczeniu ,,Budżety rabatowe” wyświetlą się rabaty typu: BUDŻET KNT, BUDŻET OPE

Po wybraniu zakładki ,,Rabaty retro” wyświetlą się rabaty retrospektywne sprzedaży i rabaty retrospektywne zakupu

W chwili obecnej zdefiniowanie rabatów w dowolnym miejscu w systemie, skutkuje umieszczeniem odpowiedniego zapisu na liście promocji. To, w jaki sposób i w jakim miejscu nastąpiło zdefiniowanie rabatów decyduje o typie  promocji:

Promocja GLO – UPUST GLOBALNY DOKUMENTU, rekord ten tworzony jest automatycznie. Jest to specjalny rodzaj promocji, będący rabatem procentowym nagłówka dokumentu, w skład którego wchodzą promocje: KNT, PLT oraz rabat procentowy Użytkownika, ręcznie wprowadzony na dokumencie, w przypadku faktur na zakładce Nagłówek, w przypadku zamówień na zakładce Ogólne. Rabat ten wchodzi w skład rabatu pozycji dokumentu, jako jedna pozycja (właśnie promocja GLO) i traktowany jest wówczas tak, jak każda inna promocja.

Istotą tej promocji jest fakt, że ustalony dla niej priorytet skutkuje nadaniem takiego priorytetu wszystkim promocjom typu KNT, PLT, niezależnie od tego jaki priorytet został ustalony na konkretnej promocji. Priorytety ustalone na promocjach KNT i PLT mają znaczenie na liście promocji rabatu nagłówka.

Promocja KNT – UPUST GLOBALNY KONTRAHENTA, definiowany na zakładce: Karta kontrahenta> Handlowe> Rabaty. Na promocji umieszczeni są wszyscy kontrahenci którzy mają, zdefiniowane rabaty (na kartach kontrahentów), stąd w systemie jest tylko jedna promocja typu KNT. Zmian w wysokości rabatu globalnego kontrahenta można dokonywać na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na promocji. Każdorazowo, zmiana rabatu na karcie kontrahenta znajdzie odzwierciedlenie w promocji typu KNT i odwrotnie, zmiana bezpośrednio na promocji spowoduje zmianę zapisu na karcie kontrahenta.

Do promocji KNT można dodać grupę kontrahentów. Nie znajdzie to jednak odzwierciedlenia w zapisach na karcie kontrahentów, ani na grupie kontrahentów. Jeżeli zdefiniowano rabat dla kontrahenta oraz dla grupy, do której on należy, zastosowany zostanie rabat właściwy dla kontrahenta.

Promocja PLT – UPUSTY GLOBALNE FORM PŁATNOŚCI, promocja ta zostaje utworzona automatycznie w wyniku konwersji lub kreacji bazy. W systemie istnieje zawsze jedna promocja typu PLT, bez względu na to, dla ilu form płatności rabat został zdefiniowany. Zmian w wysokości rabatu dla określonej formy płatności, czy też dodania rabatu dla kolejnej formy płatności należy dokonać w Konfiguracja> Sprzedaż> Formy Płatności. Zmiany z poziomu promocji PLT nie są możliwe.

Promocja WTR – promocja należąca do promocji „Rabaty nagłówka”, która jest naliczana przy zapisie dokumentu, po akceptacji użytkownika. Jest to promocja typu „Upust procentowy”, po spełnieniu zdefiniowanego progu. Użytkownik ma również możliwość dodania dowolnych Gratisów, które zostaną dołączone po spełnieniu określonych wymogów.

Promocja KNU – promocja powstała w wyniku zdefiniowania upustów na określony towar/y, lub grupę/y towarową na zakładce: Upusty, karty kontrahenta, stąd na liście promocji jest tyle promocji typu KNU, dla ilu kontrahentów zdefiniowano w ten sposób upusty. Modyfikacja upustów możliwa jest bezpośrednio na karcie kontrahenta, lub na promocji zakładka Towary, a zmiany dokonane na karcie kontrahenta znajdą odzwierciedlenie w promocji i odwrotnie.

Promocja PRM – typowa promocja definiowana przez Użytkownika z poziomu listy promocji. Zawiera ona funkcjonalność upustów TWU, KNU oraz innych, nowych elementów. Promocję definiujemy na liście promocji. Do promocji PRM należą również Promocje pakietowe (elastyczne i stałe) oraz promocje limitowane.

Promocja TWU – promocje tego typu, powstały w systemie automatycznie, w wyniku konwersji z wersji 3.2 do 4.0 i są one odzwierciedleniem upustu zdefiniowanego na zakładce: Upusty, karty towarów. W wyniku konwersji powstało tyle promocji typu: TWU, ile było zakresów czasowych obowiązywania upustów na wszystkich kartach towarowych. Nie ma możliwości definiowania upustów na karcie towaru, zastąpiły je promocje PRM. Można jednak modyfikować zdefiniowane upusty bezpośrednio na promocji typu TWU, dokonane tu zmiany będą miały odzwierciedlenie również na karcie towaru. Funkcjonalność promocji TWU nie będzie rozwijana.

Promocja CEN – promocja typu Cennik, pozwala określić cennik, który będzie stosowany do pobierania ceny wyjściowej oraz do naliczania rabatów, bez względu na inne cenniki, np. domyślny na karcie towarowej. Cennik ten wybiera się spośród wszystkich typów cen zdefiniowanych w systemie.

Promocja typu cennik ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów rozchodu. Promocja ta nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie ustalana osobno dla każdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi dla każdego towaru.

Przy wykorzystaniu promocji CEN, po wyborze cennika należy przypisać do niej kontrahenta lub grupy kontrahentów, towar albo grupy towarów oraz określić w jakim centrum struktury praw obowiązuje.

Promocje typu Cennik zostaną wyświetlone na liście promocji, po zaznaczeniu opcji: Cena początkowa.

Rabat BUDŻET KNT, BUDŻET OPE – rabaty budżetowe kontrahenta i operatora pozwalają określić konkretną wartość budżetu, w ramach którego będzie nadawany rabat. Budżet definiujemy dla konkretnego Operatora (BYDŻET OPE) lub dla kontrahenta (BUDŻET KNT). Charakterystyczną cechą opisywanego rabatu jest to, że jest on nadawane ręcznie, według uznania przez Operatora. System nie nalicza rabatu automatycznie, ale czyni to Operator w sposób świadomy i wg własnego uznania. Budżety rabatowe dotyczą wyłącznie dokumentów sprzedaży i mogą być udzielana na: zamówieniu sprzedaży ZS, fakturze sprzedaży: FS, FSE, paragonie PA oraz wydaniach zewnętrznych WZ i WZE.

Rabat retrospektywny – rabat retrospektywny zakupu i sprzedaży służy do nadania rabatu za dokonane już wcześniej transakcje w ustalonym przez Operatora okresie. Rabat retrospektywny sprzedaży został obsłużony dla transakcji rejestrowanych dokumentami: FS, WZ, FSE i WZE, rabat retrospektywny zakupu, którego podstawą jest zakup u dostawcy, dla transakcji dokonanych dokumentami FZ i PZ.

Definiowalne parametry promocji na przykładzie PRM

Zakładka {Nagłówek}

Nagłówek promocji PRM

Na zakładce definiowalne są parametry:

Nazwa promocji – nadawana przez operatora

Data początkowa i Data końcowa – określa czas trwania danej promocji

Rodzaje dokumentów – określa, dla jakich dokumentów dana promocja będzie przypisywana

Sposób łączenia z poprzednią – przy zaznaczonym parametrze „Dodaj” upusty i promocje będą się dodawały, natomiast przy zaznaczonym parametrze „Mnóż” promocje będą się naliczały kolejno.

Przyklad
Przykład: Dany towar ma zdefiniowane dwie promocje 11% i 2% oraz cenę początkową 100zł. Przy naliczaniu promocji z zaznaczonym „Dodaj” wyliczy się 13% ze 100 zł. Cena po rabacie będzie wynosiła: 100 zł – 13 zł = 87 zł. Przy zaznaczonym parametrze „Mnóż”, system uwzględnia promocję jedną po drugiej: 11% z 100 zł, czyli 89 zł, kolejno 2% z 89 zł, co daje cenę po rabacie: 87,22 zł.

Priorytet promocji – domyślnie przepisywany jest priorytet promocji zdefiniowany w module: Administrator, (Listy> Słowniki kategorii> Transakcje> Rodzaje rabatów z możliwością jego zmiany. Im niższy stopień priorytetu, tym waga promocji jest większa, np.: promocja o priorytecie 10 jest “ważniejsza” od promocji o priorytecie 20. Promocje są porządkowane również w ramach tego samego priorytetu, wg zasady, że “ważniejsza” jest ta promocja, która na liście promocji na zakładce {Wg priorytetu} znajduje się wyżej, stąd na zakładce tej istnieje możliwość bąbelkowania, czyli przesuwania promocji na liście. Wykonujemy to za pomocą przycisków: Przesuń w dół pozycję na liście, Przesuń w górę pozycję na liście.

Pomiń następne promocje – opcja ta obsługiwana jest następująco: zaznaczenie na konkretnej promocji powoduje, że żadna z promocji o niższym priorytecie (o wartości priorytetu większej, niż dana promocja) oraz żadna promocja o tym samym priorytecie, ale znajdująca się na liście promocji niżej, niż wskazana promocja, nie zostaną uwzględnione.

Wymienioną zależność widać z pozycji zakładki {Wg priorytetu} listy promocji:

– pominięte zostaną wszystkie promocje, znajdujące się poniżej promocji, na której zaznaczono pole: Pomiń następne promocje,

– uwzględnione zostaną wszystkie promocje, znajdujące się na wskazanej liście powyżej promocji, na której zaznaczono opcję: Pomiń następne promocje.

Uwaga
Uwaga: W przypadku promocji PLT i KNT to, czy promocja będzie uwzględniana czy nie zależy od tego, gdzie na liście promocji wg priorytetu umieszczona jest promocja GLO. Jeżeli jest poniżej promocji, na której określono opcję: Pomiń następne promocje, wówczas promocja PLT i promocja KNT nie zostaną uwzględnione.
Przyklad
Przykład: Na liście Rabaty pozycji promocja KNU posiada priorytet 30, natomiast promocja GLO ma priorytet 50. Na karcie KNU zaznaczono parametr „Pomiń następne promocje”. Promocje KNT i PLT mają odpowiednio priorytety 10 i 20. Przy wystawianiu dokumentu system naliczy rabaty tylko (chyba, że istnieją promocje o priorytetach „ważniejszych” (1-29)) z promocji KNU, pomijając GLO, mimo tego, że priorytety PLT i KNT są „ważniejsze” od KNU.

Promocja pakietowa – Możliwość wyboru promocji pakietowej o typie Elastyczna lub Stała. Więcej o promocji pakietowej w Rozdziale 5.

Limit – Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na definiowanie na promocji limitów, po wyczerpaniu których promocja przestaje obowiązywać. Sekcja aktywna dla promocji PRM nie-pakietowych. Więcej o promocjach limitowanych w Rozdziale 10.

Cykliczność promocji

Udostępniona została funkcjonalność wprowadzenia promocji powtarzanych cyklicznie. Dzięki niej Użytkownicy systemu nie będą musieli dodawać kolejnych promocji określając w ten sposób okresy ich aktywności. Nowa funkcjonalność pozwala, by w ramach jednej promocji wskazać regularność, z jaką będzie ona występowała.

Do promocji typu: PRM, WTR oraz CEN/CENNIK została dodana możliwość wskazania jej aktywności wykraczająca poza określenie daty rozpoczęcia i zakończenia promocji, czy też godzin jej obowiązywania. Udostępniona została konfigurowalność promocji występujących z regularnymi odstępami czasu. Ustalenie zakładanej regularności sprowadza się do wskazania okresów, w których promocja będzie aktywowana, a które to okresy będą cyklicznie powtarzane.

Wyróżniamy 4 rodzaje promocji cyklicznych:

Według dni

Promocja cykliczna wg dni

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.11.2013

Data końcowa: 30.11.2013

Powtarzać co: 2 dni

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie obowiązywała co drugi dzień w okresie 01.11.2013 – 30.11.2013. Poza tym zakresem promocja nie będzie naliczana.

Według tygodni

Promocja cykliczna wg tygodni

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.11.2013

Data końcowa: 30.11.2013

Powtarzać co: 2 tygodnie, czwartek

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie obowiązywała w co drugi czwartek pomiędzy 01.11.2013 i 30.11.2013.

Według miesięcy

Promocja cykliczna wg miesięcy

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.11.2013

Data końcowa: 30.11.2014

Powtarzać co: 1 miesiąc, od 10. do 15.

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie naliczana w każdym miesiącu począwszy od 01.11.2013 w dniach 01.-15. Promocja przestanie obowiązywać po 30.11.2014.

Według lat

Promocja cykliczna wg lat

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.11.2013

Data końcowa: Brak ograniczenia

Powtarzać co: 4 lata, lipiec, od 07. do 21.

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie naliczana co 4 lata, w lipcu, od 07 do 21 dnia miesiąca.

Zakładka {Kontrahenci}

Promocja będzie miała zastosowanie wyłącznie wobec kontrahentów dodanych w tym miejscu do promocji, a jeżeli dodano tu grupę kontrahentów, to wobec wszystkich kontrahentów należących do tej grupy i wszystkich znajdujących się w niej “podgrup” kontrahentów.

Kontrahentów do promocji można dodać również poprzez opcję „z listy”. Wybranie takiej opcji spowoduję wyświetlenie okna „Kontrahenci”, po czym należy zaznaczyć konkretnych kontrahentów, do których będzie przypisana promocja.

Dana promocja może zostać naliczona na elemencie dokumentu tylko jeden raz, tak, więc dodanie do promocji grupy kontrahentów oraz kontrahenta, który znajduje się w tej grupie spowoduje, że naliczenie promocji nastąpi tylko raz.

Zakładka {Towary}

Promocja będzie miała zastosowanie wyłącznie wobec towarów dodanych w tym miejscu do promocji, a jeżeli dodano tu grupę towarów to wobec wszystkich towarów należących do tej grupy i wszystkich znajdujących się w niej „podgrup” towarów.

Istnieje tutaj możliwość wielokrotnego dodania tego samego towaru, czy tej samej grupy towarowej, jednak wg zasady, że dla tego samego towaru można zdefiniować ten sam próg jeżeli typ rabatu będzie różny (upust procentowy/upust wartościowy/stała cena/narzut na cenę zakupu).

W takim przypadku w pierwszej kolejności o tym, w jakiej wysokości zostanie udzielony rabat, decydują warunki zdefiniowane dla towaru, dopiero, jeżeli warunek (czyli próg) nie jest spełniony, sprawdzane są warunki zdefiniowane dla grupy towarowej, do której towar należy.

Została wprowadzona zmiana w zakresie kolejności w jakiej System ustala wielkość należnego dla towaru rabatu z tytułu danej promocji, jeżeli została ona oparta na grupach towarowych. O tym, czy System będzie „rozpoczynał analizę” od grupy, do której towar bezpośrednio należy decyduje parametr: ‘Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna’. Jeżeli parametr jest włączony, wówczas grupa towaru zostanie potraktowana priorytetowo w stosunku do grupy nadrzędnej, w przeciwnym razie będą one traktowane tak samo. Parametr dostępny jest na poniższych formatkach promocji na zakładce ‘Towary’:

 • PRM-nie pakietowa
 • TWU
 • KNU
 • CEN
Przyklad
Przykład 1: Towar T1 należy do dwóch grup:
Grupa A
Grupa B – domyślna
Zdefiniowano promocję PRM1 z elementami j.n.:
Grupa A, próg 5szt, rabat 10%
Grupa B, próg 5szt, rabat 8%
T1, próg 6szt, rabat 6%
Scenariusz:
Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”
Wyłączony:
FS na T1 x 6szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%
Włączony:
FS na T1 x 6szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%
Przykład 2: (grupa, do której towar należy ważniejsza, niż grupa do niej nadrzędna)
Towar T1 należy do dwóch grup:
Grupa A
Grupa B – domyślna
Zdefiniowano promocję PRM2 z elementami j.n.:
Grupa główna, próg 4szt, rabat 9%
Grupa A, próg 2szt, rabat 10%
Grupa B, próg 7szt, rabat 8%
T1, próg 7szt, rabat 6%
Scenariusz:
Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”
Wyłączony:
FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 9%
Włączony:
FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%
Przykład 3:
Towar T1 należy do dwóch grup:
Grupa A
Grupa B – domyślna
Grupa C jest bezpośrednio nadrzędna w stosunku do grupy A
Zdefiniowano promocję PRM2 z elementami j.n.:
Grupa główna, próg 4szt, rabat 9%
Grupa A, próg 2szt, rabat 10%
Grupa B, próg 7szt, rabat 8%
Grupa C, próg 4szt, rabat 7%
T1, próg 7szt, rabat 6%
Scenariusz:
Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa podrzędna”
Wyłączony:
FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 9%
Włączony:
FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%
FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%
Uwaga
Uwaga: Progi mają zastosowanie w przypadku każdego rodzaju rabatu, czyli rabatu procentowego, wartościowego i promocji typu: stała cena.

Dodając towar do promocji PRM mamy możliwość określenia jaki będzie rodzaj naliczanej promocji:

 • Rabat od ceny sprzedaży – na elemencie dokumentu cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o zdefiniowany na promocji rabat procentowy lub wartościowy.
 • Narzut na cenę zakupu – rodzaj promocji stosowany wyłącznie dla elementów dokumentu rozchodowego. Cena sprzedaży ustalona zostanie na podstawie ceny zakupu podniesionej o zdefiniowany na promocji narzut procentowy lub wartościowy.
Uwaga
Usunięta została niedogodność w zakresie braku naliczania promocji typu narzut na cenę zakupu dla pozycji towarowych, dla których nie zdefiniowano cennika. Od wersji 2021.1 System nalicza tego typu promocję również na pozycjach z zerową ceną początkową. Poprawa dotyczy zarówno narzutu procentowego, jak i wartościowego.
 • Stała cena - stała cena na dany towar. Można ustawić próg również dla tego typu promocji. Ponadto można określić typ ceny: Netto lub Brutto.

Typy promocji PRM:

 • Procentowy – jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat procentowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat).
 • Wartościowy – jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat wartościowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat). Rabat wartościowy jest liczony tylko w walucie systemowej, netto.

Dla promocji PRM, nie pakietowej istnieje możliwość określenia na elemencie promocji limitu ilości dla poszczególnych elementów promocji. Opcja ‘Limit’ jest aktywna na pozycji promocji, jeżeli wcześniej na tej promocji nie ustalono limitu w nagłówku. Więcej o promocjach limitowanych w rozdziale 10 Promocja limitowana.

Element promocji PRM

Promocja na konkretny zasób

Udostępniono funkcjonalność przypisywania dostaw do promocji. Opisana funkcjonalność pozwala na rejestrację danej promocji na konkretną dostawę danego towaru. Do pozycji typu ,,towar” elementu promocji PRM, innej niż pakietowa, mamy możliwość przypisania konkretnej dostawy, dla której zdefiniowane warunki promocji mają obowiązywać. Dostawę wskazujemy na elemencie promocji, na zakładce {Dostawy}. W efekcie wybranie konkretnej dostawy lub kilku dostaw na zakładce {dostawy} elementu promocji będzie oznaczać to, że rabat zostanie naliczony wyłącznie, jeżeli na danym elemencie transakcji sprzedaży rozchód nastąpi wyłącznie z tych dostaw. Na elemencie transakcji, na zakładce {Dostawy} dostawa objęta promocją będzie odpowiednio oznaczona symbolem procenta.  Można również pozostawić domyślną wartość ‘Wszystkie’, czyli bez wskazania konkretnej dostawy, dla której ma obowiązywać promocja.

Element promocji PRM, zakładka Dostawy

W przypadku elementów zamówienia sprzedaży ZS, promocja zdefiniowana dla konkretnych dostaw zostanie naliczona wyłącznie na elemencie niepotwierdzonego ZS, dla którego włączono tworzenie rezerwacji na niepotwierdzonym zamówieniu i wszystkie te rezerwacje są zasobowe i wskazują na dostawy przypisane do danej pozycji promocji. Jeżeli rezerwacje są tworzone dopiero podczas potwierdzania zamówienia ZS, wówczas System nie nalicza promocji zasobowych nawet wówczas, jeżeli rezerwacje te zostaną utworzone jako zasobowe i będą dotyczyć zasobów „promocyjnych”. Jest to podyktowane tym, że potwierdzanie zamówienia jest już operacją zatwierdzającą wcześniej przyjęte warunki handlowe i przeliczanie na tak późnym etapie zamówienia mogłoby być nieoczekiwane dla Użytkownika. Jeżeli więc promocje na konkretny zasób mają działać już na ZS, Użytkownik powinien pracować na ZS tworzącym rezerwacje na niepotwierdzonym zamówieniu.

Zakładka {Zestawy}

Zestawy można dodać do promocji z listy towarów, lub z listy zestawów promocyjnych. Zestawy promocyjne to zestawy, które są “używane” na innych, aktywnych promocjach.

W przypadku zestawów nie są określane progi, promocja będzie miała zastosowanie dla transakcji na dowolną ilość zestawów, pod warunkiem, że dodanie zestawu na dokument odbędzie się z użyciem polecenia: Dodaj zestaw.

Wysokość rabatu należy ustalić pojedynczo dla każdego składnika tego zestawu.

Uwaga
Uwaga: Jeżeli na dokumencie zmieniona zostanie np. ilość jednego ze składników zestawu, zestaw taki zostanie rozpięty i rabaty zdefiniowane dla tego zestawu nie zostaną naliczone. Użytkownik zostanie poinformowany przez system o takim zdarzeniu odpowiednim komunikatem:
Edytowany element jest składnikiem zestawu ZESTAW. Zapisanie pozycji spowoduje rozpięcie zestawu oraz przeliczenie pozostałych składników zestawu wg aktualnych promocji. Czy kontynuować?

Zakładka {Formy płatności}

Naliczanie promocji można dodatkowo uzależnić od formy płatności, jaka jest na dokumencie. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty lub konkretną datę płatności – jest to kolejny warunek dla naliczenia promocji (termin nie może przekroczyć terminu przypisanego do danej formy płatności), by promocja została przeliczona. Ze względu na wybór typu na formie płatności – Ilość dni lub Data, Operator ma możliwość określenia warunku daty na formie płatności. Wybierając typ ‘Ilość dni’ mamy możliwość określenia maksymalnego terminu zapłaty. Istnieje możliwość wybrania również opcji ‘Brak ograniczeń’ wtedy termin nie będzie ograniczony. Wybierając typ ‘Data’ mamy możliwość określenie konkretnej daty lub zakresu dat. W tej sytuacji aby promocja była naliczona jeżeli data na płatności będzie się mieścić pomiędzy wskazanym zakres lub będzie taka sama jak wskazana (konkretna data) promocja zostanie naliczona przy spełnieniu pozostałych warunków promocji.

Przyklad
Przykład:
Na formatce ‘Forma płatności’ na danej promocji określono następujące zakresy dat:
- Od: 25/06/2017, Do: 31/06/2017 – czyli jeżeli na płatności data będzie pomiędzy 25/06/2017 – 31/06/2017 to promocja zostanie naliczona; przy spełnieniu pozostałych warunków promocji
- Od: Brak ograniczenia, Do: 25/06/2017 – czyli jeżeli na płatności data będzie nie późniejsza niż 25/06/2017 to promocja zostanie naliczona
- Od: 25/06/2017, Do: Brak ograniczenia - czyli jeżeli na płatności data będzie nie wcześniejsza niż 25/06/2017 to promocja zostanie naliczona
- Od: Brak ograniczenia, Do: Brak ograniczenia – w praktyce brak ograniczenia, wszystkie dokumenty będą się kwalifikowały

Termin i forma płatności będzie pobierana z dokumentu z zakładki {ogólne}.

Do każdej promocji domyślnie dodana zostaje opcja dla płatności <Wszystkie> oraz termin <Brak ograniczenia>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą wybraną formę płatności, należy za pomocą przycisku lupy (lub dwuklikiem) podnieść do edycji domyślny wpis i z rozwijanego menu wybrać docelową formę, następnie wybrać odpowiedni typ: ‘Ilości dni’ (wtedy uzupełniamy maksymalny termin) lub typ ‘Data’ (wtedy określamy zakres dat dla płatności).

Uwaga
Uwaga: Dana forma płatności, będzie mogła wystąpić więcej razy wówczas, gdy na żadnym z rekordów nie będzie ustalonego typu: Ilość dni. Ponadto dla danej formy płatności, kolejne rekordy muszą mieć rozłączny zakres dat.

Obsługa promocji na konkretny dzień płatności

Aby dana promocja, uwarunkowana płatnością na konkretny dzień mogła zostać naliczona, należy ustalić datę płatności na dokumencie widoczną na nagłówku dokumentu, jako data Do. Jeżeli ta data mieści się w zakresie dat ustalonym na promocji, wówczas ta promocja będzie naliczona (przy zgodności pozostałych warunków).

Dodatkowy warunek nie ma znaczenia podczas ustalania ceny na dokumentach: ofert, zamówień, umów, zleceń serwisowych. Na tych dokumentach elementy mają cenę ustalaną z uwzględnieniem istniejących promocji, przy czym nie umożliwiają one wskazania konkretnej daty płatności, która w dalszej kolejności byłaby przekazywana na płatność podczas generowania dokumentu handlowego. Na tych dokumentach termin płatności jest zapisywany jako ilość dni od wystawienia lub sprzedaży faktury (w zależności od definicji dokumentu). Dopiero na fakturze, w oparciu o przekazaną ilość dni jest ustalana konkretna domyślna data płatności.

Zakładka {Sposób dostawy}

Naliczenie promocji można również uzależnić od sposobu dostawy, jaki jest na dokumencie. Na zakładce określa się sposób dostawy, który spowoduje przeliczenie promocji na dokumencie.

Do każdej promocji domyślnie dodany zostaje Sposób dostawy z opcją <Wszystkie>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą konkretny sposób dostawy, należy dwuklikiem przejść do edycji automatycznie dodanego rekordu i z rozwijanej listy zdefiniowanych sposobów dostawy wybrać docelowy.

Definiowanie sposobów dostawy odbywa się w konfiguracji, zakładka Ogólne> Słowniki> Sposoby dostawy.

Uwaga
Uwaga: Rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy.

 Zakładka {Magazyny}

Naliczenie promocji można również uzależnić od magazynu, jaki został wybrany na dokumencie.

Do każdej promocji domyślnie dodany zostaje Magazyn z opcją <Wszystkie>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą konkretny magazyn, należy dwuklikiem przejść do edycji automatycznie dodanego rekordu i z rozwijanej listy zdefiniowanych magazynów wybrać docelowy.

Promocja, zakładka Magazyn

Zakładka {Miejsce w strukturze firmy}

Promocja będzie miała zastosowanie w centrum, które zostanie w tym miejscu zdefiniowane oraz we wszystkich centrach poległych dla tego centrum.

Zakładka {Atrybuty}

Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów).

Promocja typu Stała cena

W systemie istnieje możliwość parametryzowania naliczania promocji typu Stała cena na elementach dokumentów. Nowe parametry pozwolą na dodatkową konfigurację tej promocji.

Konfiguracja, sekcja ‘Dla promocji typu stała cena’

Łączenie innych promocji ze stałą ceną

Istnieje możliwość łączenia innych promocji z promocją typu stała cena. Aby odpowiednio skonfigurować takie działanie systemu należy przejść do Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje, w sekcji ‘Dla promocji typu stała cena’ mamy możliwość zaznaczenia parametru ‘Naliczaj inne promocje/rabaty’. Zaznaczenie lub odznaczenie tego parametru będzie decydowało o tym, czy podczas naliczania promocji stała cena system ma pomijać inne promocje czy tez naliczyć je wraz z promocją typu stała cena.

Jeżeli Użytkownik wybierze opcję naliczania innych promocji/rabatów dla stałej ceny to ze względu na specyfikę promocji typu stała cena należy mieć na uwadze odpowiednie ustalenie priorytetów takich ,,łączonych’’ promocji w ten sposób, aby promocja typu stała cena była naliczana przed dodatkowymi promocjami.

Kontrola marży minimalnej przy stałej cenie towaru

Operator ma możliwość ustalenia w konfiguracji systemu czy dla promocji typu stała cena system ma kontrolować marżę minimalną czy też nie. Jeżeli parametr będzie zaznaczony system wykona kontrolę i poinformuje użytkownika w trakcie dodawania towaru jeżeli towar nie osiągnie marży minimalnej.

Definiowane parametry promocji na przykładzie Promocji Pakietowych

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy.

Promocje pakietowe można podzielić przede wszystkim na dwie grupy:

 • Pakiety stałe
 • Pakiety elastyczne

Operator ma możliwość definiowania dodatkowych warunków dla promocji pakietowej między innymi wskazanie towarów z pakietu, które muszą być nabyte, określenie ile różnych towarów ma być nabytych, definiowanie minimalnej ilości pozycji dla poszczególnych grup towarowych.

Pakiety stałe

Promocja typu „Pakiet stały” polega na tym, iż użytkownik musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat.

W pakiecie stałym, oprócz naliczania rabatów, użytkownik może dołączyć do pakietów towarowych tzw. gratisy po bardzo zaniżonej cenie lub obniżonej o określony procent.

Pakiety elastyczne

Promocja typu „Pakiet elastyczny” polega na tym, iż użytkownik może nabyć dowolne towary z listy, na które udzielony zostanie upust, jeżeli wartość lub ilość zakupionych towarów osiągnie określony próg. Wartość upustu może być taka sama dla każdej pozycji albo dla każdej pozycji upust może być różny. Dodatkowo do pakietu można dodać gratis, jeżeli spełniony został próg pakietu.

Wymaganym warunkiem do naliczenia promocji pakietowej elastycznej jest spełnienie określonego progu wartościowego lub ilościowego. W związku z tym wyróżniamy następujące promocje pakietowe:

 • promocje od wartości transakcji – użytkownik otrzymuje rabat/gratis na wszystkie zakupione towary, jeżeli wartość zamówienia czy faktury przekroczy zakładany próg wartościowy.

Aby rabaty liczyły się od wartości początkowych, po spełnieniu przez użytkownika wskazanego progu, należy w Konfiguracji> Sprzedaż> Rabaty i promocje, zaznaczyć parametr „Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych”. W przeciwnym razie rabat będzie liczony od wartości końcowych, już z uwzględnieniem upustu:

 • promocję od ilości towarów – użytkownik otrzymuje rabat/gratis na wszystkie zakupione towary, jeżeli ilość zamówionych lub zakupionych towarów przekroczy zakładany próg ilościowy.

Zakładka {Nagłówek}

Aby zdefiniować Promocje Pakietową należy wybrać zakładkę Zestawienia> Promocje> Listy promocji, następnie zaznaczyć w podliście „Rabat pozycji”.

W wyświetlonym oknie „Promocja – zostanie dodana” po zaznaczeniu parametru „Promocja pakietowa”, użytkownik wybiera rodzaj pakietu „Stały” lub „Elastyczny”.

Promocja, zakładka nagłówek- grupa rodzaju pakietu

Na zakładce definiowalne są parametry:

Nazwa promocji – nadawana przez operatora

Data początkowa i Data końcowa – określa czas trwania danej promocji

Rodzaj pakietu – określony przez operatora

Pomiń rabaty nagłówka (GLO) – zaznaczony parametr pomija rabaty nagłówka podczas zastosowania  Promocji Pakietowych. Jeżeli zostanie odznaczony, spowoduje naliczenie promocji GLO.

Dla Promocji Pakietowych odznaczenie parametru oznacza, że rabaty nagłówka zostaną wliczone do promocji, dopiero po uzupełnieniu (wprowadzeniu)  rabatu w oknie „Ogólny” w  „Rabat nagłówka”, jn.

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólne

W przypadku promocji typu WTR, funkcjonalność systemu umożliwia przypisanie dodatkowo rabatu nagłówka dla promocji WTR, który będzie naliczany podczas zarejestrowania dokumentu handlowego. Wartość wynikająca z promocji WTR zostanie zsumowana z rabatami nagłówka.

Zamówienie sprzedaży, Struktura udzielonego rabatu
Uwaga
Uwaga: w przypadku naliczenie promocji pakietowych przyjęto zasadę, że całość ,,korzyści” wynikająca z zakupu określonego pakietu Klienta zostanie zdefiniowane jako rabat na tymże pakiecie, dlatego promocja pakietowa łączy się tylko z promocjami nagłówkowymi, jeżeli takowe mają zastosowanie (rabat % w nagłówku dokumentu, ustalony na postawie rabatu z karty kontrahenta, rabatu formy płatności, czy też wpisany tam ręcznie przez Operatora) i to wyłącznie na tych pakietach, na których parametr „Pomiń rabaty nagłówka GLO” jest wyłączony.

Maksymalna ilość pakietów

Dla promocji pakietowych możliwe jest określenia maksymalnej ilości pakietów dostępnych w ramach danej promocji. Ilość maksymalna może być rozumiana jako ilość łączna (zasada kto pierwszy, ten lepszy) lub jako ilość dla kontrahenta (zasada, każdy kontrahent, do którego kierowana jest dana promocja pakietowa może z niej skorzystać maksymalnie X razy). W tym ostatnim przypadku tak określona maksymalna ilość pakietów jest taka sama dla wszystkich kontrahentów przypisanych do danej promocji pakietowej. Funkcjonalność ta dostępna jest zarówno dla pakietów stałych, jak i elastycznych.

Przyklad
Przykład: Przy zakupie określonych ilości towarów Klient otrzyma 10%rabatu. Z promocji tej dany Klient może jednak skorzystać tylko dwukrotnie

Promocje pakietowe objęte limitem maksymalnej ilości pakietów nie są dostępna na ofercie sprzedaży. Jest podyktowane tym, że nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy elementami ofert i zamówień, nie ma też kontroli ilości dokumentów, elementów, ilości na elementach zamówień wygenerowanych z oferty, trudno więc byłoby na podstawie ofert kontrolować stopień „wykorzystania” ilości pakietów.
W oknie wyboru pakietów, dostępnym z formatki dokumentu sprzedaży prezentowane są wszystkie pakiety należne danemu kontrahentowi, również te, dla których ilość maksymalna został już wykorzystana. To podczas próby użycia takiego pakietu na bieżącym dokumencie System kontroluje, czy przyznanie pakietu jest jeszcze możliwe, czy też nie. Rozwiązanie to jest podyktowane względami wydajnościowymi.
W przypadku pakietów elastycznych niemożliwe jest zaznaczenie pakietu, którego ilość maksymalna została już wykorzystana, w przypadku pakietów stałych zaś niemożliwe jest zaznaczenie pakietu z ilością większą, niż ilość pozostająca do wykorzystania. Różnica ta wynika ze specyfiki pakietów stałych, dla których System niejako proponuje ilość pakietów na podstawie „zawartości” dokumentu. System nadal tą ilość proponuje, pozwala ją również wprowadzić Użytkownikowi, nawet, jeżeli przekracza ona ilość pozostającą do wykorzystania, natomiast podczas zaznaczania pakietu kontroluje możliwość jego użycia we wskazanej ilości.
W zależności od opcji ustalonej na danej promocji pakietowej ww. kontrola dotyczy łącznej ilości udzielonych pakietów, niezależnie komu zostały one udzielone lub dokonywana jest w zakresie pakietów udzielonych temu konkretnego Klientowi.

Aby ułatwić Klientowi pracę z pakietami limitowanymi, udostępniona została kontekstowa informacja o ilości maksymalnej pakietu, ilości już wykorzystanej oraz ilości pozostającej do wykorzystania.

Kontekstowa informacja o stopniu wykorzystania pakietu limitowanego

Zakładka {Kontrahenci}

Promocja będzie miała zastosowanie wyłącznie wobec kontrahentów dodanych w tym miejscu do promocji, a jeżeli dodano tu grupę kontrahentów, to wobec wszystkich kontrahentów należących do tej grupy i wszystkich znajdujących się w niej „podgrup” kontrahentów.

Do promocji można dodać również kontrahenta nieokreślonego. Wybranie takiej opcji spowoduje naliczenie się zdefiniowanej promocji na dokumenty, na których nie określono kontrahenta. Wskazanie kontrahenta nieokreślonego na promocji ma szczególne zastosowanie dla paragonów, na których kontrahent nie jest wymagany.

Kontrahentów do promocji można dodać również poprzez opcję „z listy”. Wybranie takiej opcji spowoduję wyświetlenie okna „Kontrahenci”, po czym należy zaznaczyć konkretnych kontrahentów, do których będzie przypisana promocja.

Dana promocja może zostać naliczona na elemencie dokumentu tylko jeden raz, tak, więc dodanie do promocji grupy kontrahentów oraz kontrahenta, który znajduje się w tej grupie spowoduje, że naliczenie promocji nastąpi tylko raz.

Zakładka {Towary/Gratisy}

Zakładka Towary/Gratisy różni się wyglądem, w zależności od rodzaju wybranego pakietu na zakładce {Nagłówek}.

Zakładka Towary/Gratisy w Promocji pakietowej, typu Stały

Zakładka Towary/Gratisy dla pakietu stałego składa się z dwóch grup:

 • Towary – grupa zawiera listę konkretnych towarów, tworzących zestaw, gdzie należy określić próg każdego towaru oraz rodzaj i wartość upustu, jaki zostanie zastosowany przy zakupie wskazanych towarów. Dla towarów znajdujących się w promocji pakietowej dostępne są tylko dwa możliwe do wykorzystania upusty: Upust procentowy i Stała cena.
 • Gratisy – grupa zawiera listę gratisów, które zostaną dodane do zakupionych towarów, gdy wszystkie wyżej wymienione wymagania zostaną spełnione. Operator ma możliwość określenia rodzaju rabatu dla gratisu – rabat od ceny sprzedaży lub stała cena. Gratisy mogą być oznaczone jako domyślne.  Jeżeli na danym gratisie zaznaczymy check ‘Mnóż’ system ustali ilość tego gratisu na podstawie wielkości realizacji promocji.
Przyklad
Przykład: Jeżeli użytkownik do promocji pakietowej dodał gratis w ilości 2 sztuk i włączył opcję ‘Mnóż’ wówczas:
- dla pakietu zrealizowanego w 100% system doda Gratis w ilości 2 szt.
- dla pakietu zrealizowanego w 200% system doda Gratis w podwójnej ilości (4 szt.)
Bez zaznaczonej opcji ‘Mnóż’ system wyliczy Gratis w obu przypadkach w ilości 2 sztuk.
Promocja pakietowa stała, zakładka Towary/Gratisy, wybór Gratisu

Zakładka Towary/Gratisy w Promocji pakietowej, typu Elastyczny

Zakładka Towary/Gratisy dla pakietu elastycznego składa się z czterech sekcji:

 • Towary – grupa zawiera listę konkretnych towarów, gdzie należy określić próg każdego towaru oraz rodzaj i wartość upustu, jaki zostanie zastosowany przy zakupie wskazanych towarów. Dla towarów znajdujących się w promocji pakietowej dostępne są dwie możliwości upustu: Upust procentowy i Stała cena. Wybrane przez Operatora pozycje mogą mieć zaznaczony parametr ‘Wymagany’. Będzie to kolejny warunek dla promocji – aby pakiet mógł być zastosowany, wskazany towar musi wystąpić na dokumencie, będzie wymagany do naliczenia promocji pakietowej. Oznaczenie dotyczyć będzie danego pakietu, obowiązuje wiec dla wszystkich progów promocji.
 • Gratisy – grupa zawiera listę gratisów, które zostaną dodane do zakupionych towarów, gdy wszystkie wyżej wymienione wymagania zostaną spełnione. Gratisy mogą być oznaczone jako domyślne. Jeżeli na danym gratisie zaznaczymy check ‘Mnóż’ system ustali ilość tego gratisu na podstawie wielkości realizacji promocji. Dla elastycznych promocji pakietowych Operator ma możliwość ustalenia czy będzie możliwa zmiana ilości poszczególnych gratisów wydawanych Klientowi. Odpowiada za to parametr na promocji elastycznej ‘Edycja ilości wydawanych gratisów’. Jeżeli chceck będzie włączony, Operator będzie miał możliwość edytowania ilości danego gratisu podczas nadawania promocji pakietowej.
Uwaga
Uwaga: Podczas edytowania ilości nadawanych gratisów system kontroluje, aby łączna ilość przyznanych gratisów nie przekroczyła ilości należnej, rozumianej jako suma ilości wszystkich gratisów przypisanych do danego progu promocji.
 • Progi dla pakietów – Operator ma możliwość zdefiniowania odpowiedniego progu ilościowego lub wartościowego. Progów dla pakietów może być zdefiniowanych więcej niż jeden. Nie mogą być one natomiast innego rodzaju. Dla każdego progu istnieje możliwość ustalenia minimalnej ilości pozycji. Minimalna ilość pozycji określa nam jaka powinna być minimalna ilość pozycji na dokumencie, aby pakiet mógł być nadany.
 • promocja od wartości transakcji – użytkownik otrzymuje rabat/gratis na wszystkie zakupione towary, jeżeli wartość zamówienia czy faktury przekroczy zakładany próg wartościowy.

Aby rabaty liczyły się od wartości początkowych, po spełnieniu przez użytkownika wskazanego progu, należy w Konfiguracji> Sprzedaż> Rabaty i promocje, zaznaczyć parametr „Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych”. W przeciwnym razie rabat będzie liczony od wartości końcowych, już z uwzględnieniem upustu.

 • promocja od ilości towarów – użytkownik otrzymuje rabat/gratis na wszystkie zakupione towary, jeżeli ilość zamówionych lub zakupionych towarów przekroczy zakładany próg ilościowy.
 • Progi wg grup – sekcja ‘Progi wg grup’ zawiera kontekstową listę progów wg grup. Progi promocji pakietowej można ,,rozbić” na wymagania dotyczące konkretnych grup towarowych. W ten sposób lista progów jest podzielona na dwie listy. Na liście górnej Operator ustala progi dla pakietu, dolna zaś będzie kontekstową listą progów wg grup. Lista dolna jest kontekstowa co oznacza, że dla każdego progu dla pakietu można ustalić inny próg wg grup. Podobnie jak dla progu ogólnego, również dla progów wg grup będzie można zdefiniować minimalną ilość pozycji. Ustalając minimalną ilość pozycji, definiujemy tym samym kolejny warunek promocji, czyli aby promocja pakietowa została naliczona musi zostać spełniony warunek dotyczący minimalnej ilości pozycji na dokumencie. Jeżeli operator ustali minimalną ilość równą 2 będzie to oznaczało, że należy na dokumencie dodać co najmniej dwie pozycje z dodanej listy towarów na promocji aby pakiet został naliczony.

Operator ma możliwość dodania do progów wg grup grupy towarowe rzeczywiste jak i dodanie grupy wirtualnej ,,inne”. Funkcja użycia grupy ,,innej” służy do ustalenia progu dla towarów spoza dodanych grup.

Progi ogólne dla pakietu będą miały zawsze ten sam rodzaj (albo wszystkie będą dotyczyły ilości albo wartości), jednak dla poszczególnych grup progi mogą się różnić, czyli dla jednej grupy może być zastosowany próg ilościowy, dla innej wartościowy.

Uwaga
Uwaga: System będzie pilnował, aby suma wielkości progów zdefiniowanych na grupach nie przekraczała wielkości progu ogólnego, może być zaś od niego mniejsza. To samo dotyczy minimalnej ilości pozycji.

Operator określa poszczególne rodzaje progów na promocji pakietowej elastycznej wraz z wartościami. Wyróżniamy następujące rodzaje progów dla promocji pakietowej elastycznej:

Próg wartościowy – należy określić wartość progu, za jaką kwotę należy zakupić towary, aby uzyskać rabat/gratisy.

Promocja, zakładka Towary/Gratisy dla pakietu elastycznego – próg pakietu od wartości

Próg ilościowy – należy określić wartość progu, jaką ilość sztuk towaru należy zakupić, aby uzyskać rabat/gratisy.

Promocja, zakładka Towary/Gratisy dla pakietu elastycznego – próg pakietu od ilości

Próg ilościowy promocji pakietowej wyrażony w jednostce pomocniczej

Dla elastycznych promocji pakietowych z progiem typu „ilościowy” można zdefiniować jednostkę miary. Przypisanie tej jednostki oznacza, że zarówno progi ogólne tej promocji, jak i ilościowe progi dla grup towarowych, o ile je zdefiniowano, są wyrażone w tejże jednostce. Podczas sprawdzania stopnia realizacji poszczególnych progów System „sprowadza” ilości poszczególnych pozycji towarowych z dokumentu do tejże jednostki progu i dopiero tak ustaloną ilość porównuje z wielkością progu. Ww. pozwala na obsługę przypadków, kiedy to poszczególne towary mają różne przeliczniki do jednostki pomocniczej, w stosunku do której Firma chce zdefiniować próg promocji.

Przyklad
Przykład: Firma sprzedaje farby dostępne w różnych pojemnikach np. farba A w pojemniku 0,5 litra, farba B w pojemniku 1litr , farba C w pojemniku 5litrów itp. Promocja ma obowiązywać, jeżeli łączna sprzedaż farb przekroczy 10 litrów.

Dodatkowo, udostępniony został parametr Wymagaj użycia jm. z progu, którego ustawienie decyduje o tym, czy skorzystanie z danej promocji pakietowej oznacza, że na elementach dokumentu z tym pakietem ma zostać użyta ta jednostka (jako jednostka główna lub pomocnicza), czy też nie ma takiego wymagania, a wystarczy, aby jednostka taka była jedynie przypisana do karty towaru.

Na liście promocji pakietowych możliwych do zastosowania na dokumencie, opcjonalnie prezentowana jest kolumna z ilością w jednostce pomocniczej, zdefiniowanej na promocji pakietowej elastycznej. Stanowi ona wsparcie dla Użytkownika w zakresie ustalania/porównywania ilość w tejże jednostce z wymaganiem ilościowym progu. Pomimo wprowadzenia ww. dodatkowy informacji, kolumny z ilością dostępną, z ceną przed i po rabacie itp. nadal dotyczą jednostki podstawowej towaru. Aby dany towar brał udział w promocji pakietowej ze zdefiniowaną jednostką na karcie towaru należy przypisać tą jednostkę, czy to jako jednostkę podstawową, czy też pomocniczą. Dla towarów, do których nie przypisano tej jednostki, w kolumnie Ilość ustalana jest wielkość 0,0000, nawet, jeżeli towar ten znajduje się na dokumencie i edycja kolumny z ilością w oknie wyboru pakietu jest zablokowana. Towar taki nie jest uznawany jako wchodzący do pakietu, ani podczas ustalania % realizacji progu, ani podczas wybierania pakietu na dokument. Wskazanie jednostki na promocji pakietowej, czy też podanie ilości towaru w tejże jednostce w oknie wyboru pakietu nie oznacza, że pozycje towarowe będą dodawane na dokument w tejże jednostce. Stanie się tak wyłącznie wówczas, jeżeli na promocji tej włączony został wcześniej omówiony parametr Wymagaj użycia jm. z progu.

Jednostka pomocnicza dla gratisów pakietu elastycznego

Jednostka miary została udostępniona również dla gratisów promocji pakietowej elastycznej. Jednostkę tą można przypisać o ile włączony jest parametr Edycja ilości wydawanych gratisów, bowiem tylko wówczas, gdy to Operator na etapie wydawania gratisów decyduje które i ile gratisów wydać, sensowne jest operowanie łączną ilością wyrażoną we wspólnej jednostce pomocniczej tychże gratisów.

Przyklad
Przykład: Ciąg dalszy przykładu jw. Jeżeli Klient kupi co najmniej 10 litrów farb, wówczas dodatkowo otrzyma 2litry farb po symbolicznej cenie 1zł. Zdefiniowanie litrów jako jednostki gratisów pozwoli na operowanie farbami A i B sprzedawanymi w różnych pojemnikach w taki sposób, aby łącznie wydać 2 litry farby .

Definiowanie jednostki miary dla gratisów dokonywane jest dla poszczególnych progów promocji. Niezależnie od tego, czy dla gratisów zdefiniowana zostanie jednostka pomocnicza, czy też nie, ilości dla gratisów nadal zapisywane jest w jednostce podstawowej. Jeżeli dla gratisów zdefiniowano konkretną jednostkę, wówczas gratisami tymi mogą być wyłącznie te towary, które mają przypisaną tą jednostkę, czy to jako jednostkę podstawową, czy to pomocniczą.

Jednostka pomocnicza honorowana jest podczas ustalania i kontrolowania łącznej należnej ilości gratisów w danym progu. To w tejże jednostce prezentowana jest również informacja o ilości należnej gratisów, ilości dotąd przyznanej oraz pozostającej do przyznania. Jednostka pomocnicza ustalona dla gratisów jest przypisywana na element dokumentu handlowego dla tego gratisu.

Zakładka {Formy płatności}

Naliczenie promocji można dodatkowo uzależnić od formy płatności, jaka jest na dokumencie. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty, które muszą być spełnione (termin nie może przekroczyć terminu przypisanego do danej formy płatności), by promocja została przeliczona. Dla maksymalnego terminu można wybrać również opcję ‘Bez ograniczeń’. W takim przypadku termin nie będzie ograniczony. Termin i forma płatności będzie pobierana z dokumentu z zakładki {ogólne}.

Do każdej promocji domyślnie dodana zostaje opcja dla płatności <Wszystkie> oraz termin <Brak ograniczenia>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą wybraną formę płatności, należy za pomocą przycisku lupy (lub dwuklikiem) podnieść do edycji domyślny wpis i z rozwijanego menu wybrać docelową formę oraz termin płatności.

Po wybraniu formy płatności automatycznie przepisany zostanie domyślny dla niej termin płatności (określony w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności).

Uwaga
Uwaga: W przypadku dodania formy płatności z opcją <Wszystkie> pozostałe rekordy dotyczące wyszczególnionych form płatności zostaną usunięte z listy.

Zakładka {Sposób dostawy}

Naliczenie promocji można również uzależnić od sposobu dostawy, jaki jest na dokumencie. Na zakładce określa się sposób dostawy, który spowoduje przeliczenie promocji na dokumencie.

Do każdej promocji domyślnie dodany zostaje Sposób dostawy z opcją <Wszystkie>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą konkretny sposób dostawy, należy dwuklikiem przejść do edycji automatycznie dodanego rekordu i z rozwijanej listy zdefiniowanych sposobów dostawy wybrać docelowy.

Definiowanie sposobów dostawy odbywa się w konfiguracji, zakładka Ogólne> Słowniki> Sposoby dostawy.

Uwaga
Uwaga: Rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy.

Zakładka {Magazyny}

Naliczenie promocji można również uzależnić od magazynu, jaki został wybrany na dokumencie.

Do każdej promocji domyślnie dodany zostaje Magazyn z opcją <Wszystkie>. Chcąc ustalić promocję uwzględniającą konkretny magazyn, należy dwuklikiem przejść do edycji automatycznie dodanego rekordu i z rozwijanej listy zdefiniowanych magazynów wybrać docelowy.

Promocja, zakładka Magazyn

Zakładka {Miejsce w strukturze firmy}

Promocja będzie miała zastosowanie w centrum, które zostanie w tym miejscu zdefiniowane oraz we wszystkich centrach poległych dla tego centrum.

Zakładka {Atrybuty}

Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów).

Realizacja Promocji Pakietowych oraz WTR

Promocje Pakietowe oraz Promocja typu WTR realizowane są w różny sposób na dokumentach handlowych, w zależności od rodzaju promocji.

Poniższe prezentacje przedstawiają przykładowe realizacje tych promocji, na zamówieniu sprzedaży.

Promocje Pakietowe – rodzaj pakietu Stały

Aby zrealizować Promocje Pakietową, typu „Stały”- należy w pierwszym kroku zaznaczyć parametr na Definicji dokumentu> Inne „Stosuj promocje pakietowe”. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie promocji w Zestawienia> Promocje i rabaty> Lista promocji, a następnie uruchomienie Listy dokumentów handlowych i zarejestrowanie określonego dokumentu.

Poniżej został opisany proces realizacji Promocji Pakietowej, typu „Stały” na dokumencie ZS:

Została zdefiniowana promocja na towary T3 1szt. oraz T4 2szt. Jeżeli zostaną spełnione warunki klient zapłaci 45 PLN za towar T3, na towar T4 otrzyma rabat w wysokości 30%, oraz otrzyma Gratis T5 1szt. za kwotę 2 PLN.

Promocja pakietowa stała, zakładka Towary/Gratisy

Podczas rejestrowania dokumentu ZS, po wybraniu kontrahenta, dla którego została zdefiniowana promocja zostanie automatycznie wyświetlone okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w którym zostały zlokalizowane wszystkie promocje przypisane dla wybranego kontrahenta

W wyświetlonym oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w prawym górnym rogu znajduje się parametr ”Automatyczna edycja okna”, który umożliwia parametryzację działania okna. Pozwala określić czy okno będzie otwierane automatycznie po wybraniu kontrahenta, czy tylko poprzez naciśnięcie ikony  na dokumencie.

Zaznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane po wybraniu kontrahenta na dokumencie

Odznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane tylko po naciśnięciu ikony  na dokumencie.

Uwaga
Uwaga: Parametr „Automatyczna edycja okna” jest domyślnie zaznaczony w oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”
Okno promocji pakietowej

Po określeniu ilości pakietu przy nazwie promocji, automatycznie zostanie wygenerowana ilość spełniająca minimalne warunki zdefiniowanej promocji przy każdym towarze. Zgodnie z przykładem powyżej ustalono ilość pakietu równą 1. Automatycznie uzupełniono ilość dla towarów: T3 w ilości 1 szt. i T4 w ilości 2 szt. Jest to zgodne ze zdefiniowanymi progami. Nie ma możliwości ustalenia dowolnej ilości dla każdego  towaru z osobna.  Przy nazwie promocji wyświetlony jest procentowy poziom ‘realizacji’ pakietu. Promocja typu „Stały” jest promocją sztywną,  aby została zrealizowana musi zostać zakupiona taka ilość towarów, jaka została zdefiniowana w promocji.

Po zaznaczeniu pakietu promocji nastąpi automatyczne zamknięcie okna i powrót do edycji rejestrowanego dokumentu. Na liście elementów będą widoczne towary, które zostały zdefiniowane w promocji, dodane z określonym upustem oraz gratisem.

Ikona  dostępna z poziomu zakładki Ogólne dokumentu  daje możliwość ponownego otwarcia okna „Promocje pakietowe dla kontrahenta” i modyfikację pakietu.

Zamówienie Sprzedaży z dodanym pakietem stałym

Dodawanie towarów z poziomu dokumentu

Podczas dodawania towarów bezpośrednio z poziomu dokumentu, elementy są identyfikowane
z towarami zdefiniowanymi w pakietach. Jeżeli w pakietach znajduje się towar, który został dodany na dokument, wówczas ilość tego towaru zostanie przepisana na elementy pakietu z towarem. Podczas dodawania towarów naliczane są zdefiniowane dla nich standardowe promocje.

Podczas dodania towaru z pozycji dokumentu, w oknie Promocje pakietowe cały rekord z dodanym  towarem zostanie wyświetlony w kolorze niebieskim.

Wyliczenie procentu realizacji poszczególnych promocji pakietowych następuje względem ilości towarów wprowadzonych na dokument, towarów będących elementem promocji. Uwzględnienie promocji pakietowej na dokumencie będzie miało miejsce po wskazaniu przez użytkownika, który
z pakietów ma zostać zastosowany. Jeżeli pakiet zostanie zastosowany na dokumencie, wówczas dla pozycji, dla której naliczono pakiet, zostanie wycofany wcześniej zastosowany rabat.

Przyklad
Przykład: Dokument ZS oraz zdefiniowane dla wybranego kontrahenta Promocje pakietowe.
Na dokumencie ZS dodano towar T3 w ilości 1 szt. w związku z tym na elementach pakietu z towarem T3 kolumna „Ilość” powinna zostać wypełniona ilością 1 szt.
Jeżeli użytkownik ponownie doda element z towarem T4 w ilości 2 szt., to ilość w elementach pakietu dotyczącego tego towaru powinna zostać zmieniona na 2 szt.
Zamówienie Sprzedaży z dodanym pakietem stałym – elementy
Okno promocji pakietowej – elementy dodane na ZS podświetlone na niebiesko

Parametr „Dla elementu” w sekcji Pakiety umożliwia prezentacje pakietów dla dodanego elementu z pozycji dokumentu.

Promocje Pakietowe - rodzaj pakietu Elastyczny

Aby zrealizować Promocje Pakietową, typu „Elastyczny”- należy w pierwszym kroku zaznaczyć  parametr na Definicji dokumentu> Inne „Stosuj promocje pakietowe”. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie promocji w Zestawienia> Promocje i rabaty> Lista promocji, a następnie uruchomienie Listy dokumentów handlowych i zarejestrowanie określonego dokumentu.

Poniżej został opisany proces realizacji Promocji Pakietowej, typu „Elastyczny” na dokumencie zamówienia sprzedaży:

Próg od wartości

Została zdefiniowana promocja, próg od wartości 300 PLN gdzie minimalna ilość pozycji jest równa 2. Promocja została zdefiniowana na towary T1, T6, T7. Jeżeli zostaną spełnione warunki promocji klient otrzyma rabat w wysokości 10% dla towaru T1, 5% dla towaru T6, 7% dla towaru T7 oraz otrzyma Gratis T3 1 szt. za 1 PLN.

Promocja, zakładka Towary/Gratisy

Podczas rejestrowania dokumentu ZS, po wybraniu kontrahenta, dla którego została zdefiniowana promocja zostanie automatycznie wyświetlone okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w którym zostały zlokalizowane wszystkie promocje przypisane dla danego kontrahenta.

W wyświetlonym oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w prawym górnym rogu znajduje się parametr ”Automatyczna edycja okna”, który umożliwia parametryzację działania okna. Pozwala określić czy okno będzie otwierane automatycznie po wybraniu kontrahenta, czy tylko poprzez naciśnięcie ikony  na dokumencie.

Zaznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane po wybraniu kontrahenta na dokumencie

Odznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane tylko po naciśnięciu ikony  na dokumencie

Uwaga
Uwaga: Parametr „Automatyczna edycja okna” jest domyślnie zaznaczony w oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”
Promocja pakietowa elastyczna dla kontrahenta

Na promocji pakietowej elastycznej mamy możliwość określenia wybranych ilości dla towarów z promocji w kolumnie ‘Ilość’. W trakcie uzupełniania ilości dla promocji pakietowej kontrahenta system przy nazwie promocji wyświetla procentowy wskaźnik spełnienia warunków danej promocji pakietowej. Promocja typu „Elastyczny od wartości” nie wymaga zakupu wszystkich towarów objętych promocją, lecz konieczny jest zakup na kwotę progową. Okno promocji pakietowej dla kontrahenta może być odpowiednio modyfikowane o wyświetlane kolumny. Zaznaczenie ich lub odznaczenie będzie miało wpływ na pojawienie się lub zniknięcie kolumn na formatce. W podanym przykładzie zaznaczono kolumny ‘Cena początkowa’, ‘Cena po rabacie’, ‘Wartość końcowa’. Ponieważ zostały spełnione warunki promocji elastycznej od wartości system naliczył odpowiedni rabat i wyświetlił cenę i wartość po nadaniu rabatu.

To czy dana promocja pakietowa będzie możliwa do zastosowania zależy od tego, czy zostaną spełnione warunki tej promocji. Obok nazwy pakietu system wyświetla zdefiniowane progi. Przy progach znajduje się procentowy wskaźnik spełnienia warunków tego progu. W tym przypadku system wyświetlił spełnienie progów promocji na poziomie (250%/150%) 300.0000/2 co oznacza:

 • 250% – procentowy poziom spełnienia progu (wartościowego lub ilościowego). W tym przypadku promocja pakietowa elastyczna została zdefiniowana z progiem wartościowym 300 PLN stąd, jeżeli wartość zakupionych towarów w pakiecie na dokumencie wynosi netto 749.70 PLN system wyliczył spełnienie progu wartościowego na poziomie 250%.
 • 150% – procentowy poziom spełnienia progu minimalnej ilości pozycji na dokumencie. W tym przypadku, na promocji określono minimalną ilość pozycji dla progu równą 2, stąd na dokumencie mając 3 pozycje na dokumencie (T1, T6, T7) próg został spełniony w 150%.
 • 0000/2 – zapis określający próg dla promocji. Progów może być wiele, stąd potrzeba określenia każdego z nich w oknie promocji. W typ przypadku zdefiniowano promocję pakietową elastyczną z progiem wartościowym 300 PLN, a dla progu wartościowego określono minimalną ilość pozycji równą 2 stąd zapis 300.0000/2.

Po zaznaczeniu pakietu nastąpi automatyczne zamknięcie okna i powrót do edycji rejestrowanego dokumentu. Na liście elementów będą widoczne towary, które zostały zdefiniowane w promocji, dodane z określonym upustem oraz gratisem.

Ikona  dostępna z poziomu zakładki Ogólne dokumentu daje możliwość ponownego otwarcia okna „Promocje pakietowe dla kontrahenta” i modyfikację pakietu.

Uwaga
Uwaga: Aby rabaty liczyły się od wartości początkowych, po spełnieniu przez użytkownika wskazanego progu, należy w Konfiguracji> Sprzedaż> Rabaty i promocje, zaznaczyć parametr „Realizacja pakietów liczonych od wartości początkowych”. W przeciwnym razie rabat będzie liczony od wartości końcowych, już z uwzględnieniem upustu.

Próg od ilości

Została zdefiniowana promocja, ze zdefiniowanymi progami ilościowymi: 20.0000, 30.0000, 40.0000. Dla każdego z progów ustalono odpowiedni typ promocji i wartość. Okno z listą towarów i gratisów jest kontekstowe, co oznacza, że po wybraniu kursorem odpowiedniego progu po lewej stronie okna system wyświetli odpowiednie towary i gratisy dla tego progu po prawej stronie okna.

Promocja pakietowa, zakładka Towary/Gratisy – próg ilościowy 20.000
Promocja pakietowa, zakładka Towary/Gratisy – próg ilościowy 30.000
Promocja pakietowa, zakładka Towary/Gratisy – próg ilościowy 40.000
Promocja pakietowe dla kontrahenta

W wyświetlonym oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w prawym górnym rogu znajduje się parametr ”Automatyczna edycja okna”, który umożliwia parametryzację działania okna. Pozwala określić czy okno będzie otwierane automatycznie po wybraniu kontrahenta, czy tylko poprzez naciśnięcie ikony  na dokumencie

Zaznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane po wybraniu kontrahenta na dokumencie

Odznaczenie parametru oznacza, że okno będzie otwierane tylko po naciśnięciu ikony  na dokumencie.

Uwaga
Uwaga: Parametr „Automatyczna edycja okna” jest domyślnie zaznaczony w oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”

Zgodnie z przedstawiony powyżej przykładem, dla promocji określono kilka progów ilościowych. W zależności od tego, który z warunków progu zostanie spełniony taki zostanie naliczony rabat i gratisy. 

 • Pierwszy z progów zakłada spełnienie wymogu co do ilości 20.000, z minimalną ilością pozycji równą 2:
  • próg został uzyskany na co wskazuje wskaźnik procentowy (150%/100%) 20.0000/3, ponieważ na dokument dodano 3 z 4 dodanych na promocję towarów, w ilości 30 szt. (7+16+7), gdzie ilość pozycji na dokumencie to 3.

Po zaznaczeniu progu promocji nastąpi automatyczne zamknięcie okna i powrót do edycji rejestrowanego dokumentu. Na liście elementów będą widoczne towary, które zostały zdefiniowane w promocji, dodane z określonym upustem oraz gratisem.

 • Drugi z progów zakłada spełnienie wymogu co do ilości 30.000:
  • próg został uzyskany na co wskazuje wskaźnik procentowy (100%) 30.0000, ponieważ na dokument dodano 3 z 4 dodanych na promocję towarów, w ilości 30 szt. (7+16+7)

Po zaznaczeniu progu promocji nastąpi automatyczne zamknięcie okna i powrót do edycji rejestrowanego dokumentu. Na liście elementów będą widoczne towary, które zostały zdefiniowane w promocji, dodane z określonym upustem.

 • Trzeci z progów zakłada spełnienie wymogu co do ilości 40.0000:
  • próg nie został uzyskany na co wskazuje wskaźnik procentowy (75%) 40.0000, ponieważ ilość towarów wynosi 30 szt. (7+16+7), czyli poniżej progu ilościowego równego 40.0000

Po zaznaczeniu tego progu Operator uzyska odpowiednią informację o niespełnieniu warunków promocji.

Komunikat o braku możliwości wyboru pakietu

Ikona  dostępna z poziomu zakładki Ogólne dokumentu daje możliwość ponownego otwarcia okna „Promocje pakietowe dla kontrahenta” i modyfikację pakietu.

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólne

Dodawanie towarów z poziomu dokumentu

Podczas dodawania towarów bezpośrednio z poziomu dokumentu, elementy są identyfikowane z towarami zdefiniowanymi w pakietach. Jeżeli w pakietach znajduje się towar, który został dodany na dokument, wówczas ilość tego towaru zostanie przepisana na elementy pakietu z towarem. Podczas dodawania towarów naliczane są zdefiniowane dla nich standardowe promocje.

Podczas dodania towaru z pozycji dokumentu, w oknie Promocje pakietowe cały rekord z dodanym towarem zostanie wyświetlony w kolorze niebieskim.

Wyliczenie procentu realizacji poszczególnych promocji pakietowych następuje względem ilości towarów wprowadzonych na dokument, towarów będących elementem promocji. Uwzględnienie promocji pakietowej na dokumencie będzie miało miejsce po wskazaniu przez użytkownika, który z pakietów ma zostać zastosowany. Jeżeli pakiet zostanie zastosowany na dokumencie, wówczas dla pozycji, dla której naliczono pakiet, zostanie wycofany wcześniej zastosowany rabat.

Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Po zaznaczeniu okna przy nazwie promocji, została naliczona zdefiniowana promocja na towary wybrane na dokumencie, gdyż warunki promocji zostały zrealizowane.

Parametr „Dla elementu” w sekcji Pakiety umożliwia prezentacje pakietów dla dodanego elementu z pozycji dokumentu.

Promocja typu WTR

Aby zrealizować Promocję Nagłówka, typu WTR - należy w pierwszym kroku zdefiniować promocję w Zestawienia> Promocje i rabaty> Lista promocji. Następnie uruchomić Listę dokumentów handlowych i zarejestrować określony dokument.

Poniżej został opisany proces realizacji Promocji WTR, na dokumencie ZS:

Została zdefiniowana promocja dla kontrahenta „Kontrahent” na główną grupę towarów. Wartości upustu wynosi 20%, przy spełnieniu progu w wysokości 2 szt. Jeżeli zostaną spełnione warunki klient otrzyma rabat oraz otrzyma Gratis T5 1 szt. za kwotę 2 PLN.

Promocja, zakładka Wartość transakcji

Wygenerowano dokument ZS, gdzie dodano kontrahenta, dla którego została zdefiniowana promocja oraz towar T4 w ilości 3 szt. Przy próbie zatwierdzenia dokumentu system wyświetli automatycznie okno „Aktualne promocje od wartości transakcji”, na którym prezentowane będą wszystkie promocje WTR przypisane dla danego kontrahenta.

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólne
Aktualne promocje od wartości transakcji

Aby nadać rabat i gratis wynikający z WTR należy zaznaczyć parametr znajdujący się obok nazwy promocji oraz  parametr znajdujący się obok gratisu. Po zapisaniu zmian, promocja oraz ewentualne gratisy zostaną uwzględnione na potwierdzanym dokumencie.

Budżet rabatowy Operatora i Kontrahenta

Promocja typu Budżet operatora/kontrahenta polega na określeniu konkretnej kwoty (dla Operatora lub Kontrahenta), którą ten będzie miał możliwość wykorzystania w postaci rabatu. Funkcjonalność można wykorzystać, przykładowo określając budżet rabatowy dla danego handlowca w firmie. Budżet rabatowy kontrahenta natomiast można zdefiniować jako kwotę rabatową dla dobrego Klienta w danej firmie. Istotą opisanej promocji jest to, że System nie nalicza jej automatycznie, ale czyni to Operator w sposób świadomy i wg własnego uznania. Tego typu promocja naliczana jest jako ostatnia na elemencie i zawsze metodą „Dodaj”, tj. od wartości początkowej transakcji.

Budżety rabatowe dotyczą wyłącznie dokumentów sprzedaży i mogą być udzielana na: zamówieniu sprzedaży ZS, fakturze sprzedaży: FS, FSE, paragonie PA oraz wydaniach zewnętrznych WZ i WZE.

Poszczególne zakładki nowego typu promocji i ich obsługa nie różni się od innych promocji, z wyłączeniem zakładek {Nagłówek}, {Kontrahenci}, {Operatorzy} i {Towary}, omówionych w dalszej części dokumentu.

Zakładka {Nagłówek}

Promocję typu budżet operatora i budżet kontrahenta dodajemy z poziomu Listy promocji i rabatów/Promocje/Rabaty budżetowe. Na liście będą widoczne zdefiniowane już wcześniej budżety rabatowe. Istnieje możliwość odpowiedniego filtrowania zdefiniowanych rabatów m.in. przez wybór operatora, datę obowiązywania, typ, stan.

Lista Budżetów rabatowych

Na zakładce ‘Nagłówek’ Operator wybiera typ definiowanego budżetu. Wyróżniamy dwa typy rabatu budżetowego: 

 • Operatora – rabat budżetowy operatora polega na określeniu konkretnej kwoty, w ramach której operator będzie miał możliwość przyznawania rabatu podpiętym do promocji kontrahentom.
 • Kontrahenta – rabat budżetowy kontrahenta polega na określeniu konkretnej kwoty, w ramach której kontrahent będzie mógł ‘korzystać’ z rabatu.
Rabat budżetowy, zakładka {Nagłówek}

Zakładka {Kontrahenci}

Definiując promocję budżet rabatowy operatora, zakładka Kontrahenci będzie podobna do tej samej zakładki w innych promocjach. Standardowo na omawianej zakładce będzie możliwe zdefiniowanie odpowiednich kontrahentów lub grup kontrahentów, wobec których tę promocję będzie można zastosować. W tej sytuacji, tworząc transakcję sprzedaży, budżet rabatowy operatora będzie mógł być użyty dla kontrahenta przypisanego do promocji lub do kontrahenta, który należy do grupy kontrahentów przypisanej do promocji. Dla promocji typu budżet rabatowy kontrahenta omawiana zakładka będzie wykazywała różnice. Podstawową zmianą jest fakt, że przy tym rodzaju promocji możliwe będzie przypisanie jedynie konkretnego kontrahenta, bez możliwości przypisania grupy kontrahentów. Dla dodanego kontrahenta możliwe będzie określenie wartości budżetu rabatowego. Budżet rabatowy określony zostanie jako wartość netto, w walucie systemowej. Wartość rabatu może być wpisywana ręcznie lub ustalona dla pozostałych kontrahentów metodą Wypełnij wszystkie wg bieżącego. Metoda ta pozwala na ustalenie wartości budżetu dla wszystkich kontrahentów promocji na podstawie budżetu kontrahenta, który obecnie wskazujemy kursorem. Udostępniona została również opcja sprawdzenia aktualnego stanu budżetu rabatowego kontrahenta. Użycie ikony Wykorzystanie budżetu zwraca wartość budżetu, wartość wykorzystaną oraz wartość do wykorzystania. Informacja o tym, że dla danego kontrahenta określona została promocja typu rabat budżetowy KNT lub OPE będzie dostępna, tak jak w przypadku innych promocji na zakładce Upusty na karcie kontrahenta.

Promocja Budżet rabatowy Operatora – zakładka {Kontrahenci}
Promocja Budżet rabatowy Kontrahenta – zakładka {Kontrahenci}
Formatka dodania kontrahenta do BUDŻETU KNT/Sprawdzenie kwot ‘Wykorzystana’ i ‘Do wykorzystania’

Zakładka {Operatorzy}

Zakładka Operatorzy będzie dostępna tylko dla promocji budżet rabatowy operatora. Służy ona do definiowania odpowiednich operatorów, którym chcemy przyznać rabaty budżetowe. Wartość budżetu rabatowego dla danego operatora określana jest podobnie jak w przypadku promocji budżetu KNT dla danego kontrahenta. Określenie budżetu może nastąpić w formatce dodania/edycji operatora. Umożliwiona jest również opcja ,,Wypełnij wszystkie wg bieżącego”, która pozwoli na wypełnienie wartości budżetu zgodnie z budżetem operatora, który aktualnie jest wybrany kursorem. Podobnie jak w promocji budżet KNT, udostępniona została opcja sprawdzenia aktualnego stanu budżetu rabatowego operatora. Wykorzystanie budżetu zwraca wartość budżetu, wartość wykorzystaną oraz wartość do wykorzystania.

Promocja Budżet rabatowy Operatora – zakładka {Operatorzy}
Formatka dodania Operatora do BUDŻETU OPE/Sprawdzenie kwot ‘Wykorzystana’ i ‘Do wykorzystania’

Zakładka {Towary}

Na zakładce ‘Towary’ Operator ma możliwość przypisania odpowiednich towarów lub grup towarowych, które będą obowiązywać dla tej promocji. W tej sytuacji, dana promocja o typie budżet rabatowy będzie mogła być zastosowana, jeżeli towar, którego dotyczy ta transakcja będzie dodany do promocji lub będzie należeć do grupy towarów, która została dodana do promocji. Zakładka ‘Towary’ na promocji budżetowej działa podobnie jak dla innych promocji w systemie z tą różnicą, że wartość rabatu oznacza maksymalną wartość rabatu możliwą do przyznania przez Operatora w ramach danego budżetu rabatowego. W tej sytuacji definiujemy rabat maksymalny dla danego towaru lub grupy towarowej. Może być zdefiniowany w formie upustu procentowego lub upustu wartościowego. Wartość rabatu maksymalnego może być uzupełniona metodą edit-in-place, przez dedykowaną formatkę lub metodą ‘Wypełnij według bieżącego’.

Promocja Budżet rabatowy – zakładka {Towary}

Realizacja Budżetu rabatowego Operatora i Kontrahenta

Specyfiką promocji typu Budżet rabatowy Operatora/Kontrahenta jest to, że rabat z tytuły tej promocji nie jest nadawany przez system automatycznie. Aby nadać rabat wynikający ze zdefiniowanej promocji budżetowej musi zostać nadany ręcznie przez operatora według uznania.

Dla poprawnej obsługi promocji typu Budżet rabatowy konieczne jest rejestrowanie struktury udzielonego rabatu (parametr ‘Rejestruj strukturę udzielonego rabatu’ w konfiguracji). Tylko bowiem w takim wypadku możliwe jest kontrolowanie stopnia wykorzystania poszczególnych budżetów. Z tego względu, jeżeli w Systemie istnieje potwierdzona promocja tego typu, niemożliwe będzie odznaczenie parametru „„Rejestruj strukturę udzielonego rabatu” w konfiguracji Systemu.

Udzielenie rabatu budżetowego

Rabat budżetowy KNT oraz OPE może zostać udzielony wyłącznie na dokumentach: ZS, FS, WZ, PA, WZE i FSE. Przyznanie promocji budżetowej na dokumencie odbywa się poprzez kliknięcie ikony [Rabaty budżetowe] na dokumencie. Po wciśnięciu ikony automatycznie otwiera się okno Budżety rabatowe. Okno podzielone jest na dwie sekcje. W górnym oknie prezentowana jest lista budżetów rabatowych kontrahenta i operatora, które są możliwe do wyboru. Dla danej promocji budżetowej prezentowana jest informacja o wartości budżetu, o wartości wykorzystanej z budżetu oraz o pozostałej wartości budżetu.

W sekcji dolnej wyświetlone zostaną elementy dokumentu. Dla elementu będzie również prezentowana informacja o maksymalnym rabacie, jaką ustalono na danym rabacie budżetowym oraz wielkość udzielonego rabatu budżetowego. Informacja dotycząca danego elementu będzie prezentowana kontekstowo, czyli dla budżetu, który jest aktualnie wskazany kursorem w górnej sekcji okna.

Naliczenie rabatu wykonujemy poprzez edycję rabatu (procentowego i kwotowego), ceny końcowej i wartości końcowej na dolnej liście. Możliwe jest również zaznaczenie odpowiednich elementów i użycie opcji ‘Udziel maksymalnego rabatu’. Funkcja ta pozwala nadać wszystkim wskazanym elementom z dolnej sekcji maksymalny rabat możliwy do naliczenia z danego budżetu rabatowego. Jeśli Operator będzie chciał powrócić do stanu sprzed edycji należy wybrać opcję ‘Zeruj rabat’.

Przyklad
 Przykład: Zdefiniowano promocję BUDŻET OPE dla Operatora OP1, gdzie wartość budżetu rabatowego to 5 000 PLN. Promocja obowiązuje dla towarów jak poniżej:

T1 – rabat maksymalny 5 PLN

T3 – rabat maksymalny 15 PLN

T4 – rabat maksymalny 15%

T5 – rabat maksymalny 7%

Operator OP1 wystawił dokument FS. W ramach zdefiniowanego rabatu budżetowego Operator może nadać rabat:

- według uznania, do górnej granicy zdefiniowanego rabatu maksymalnego dla każdej z pozycji

- nadać pozycji rabat maksymalny przez użycie funkcji ‘Udziel max rabatu z bieżącego budżetu na wskazanym elemencie’

Okno Budżety Rabatowe

W przedstawionym powyżej przykładzie widzimy, że Operator nie nadał na każdej pozycji rabatu maksymalnego, a wykonał to według uznania. Kolumna ‘rabat maksymalny’ nie oznacza rabatu, jaki każdorazowo musi być nadawany dla pozycji, a jedynie określa górną granicę rabatu.

Wartość nadanego rabatu sumarycznie w ramach danego rabatu budżetowego wyświetlana jest w kolumnie ‘Naliczona’.

Istnieje możliwość nadania rabatu łącznie z dwóch budżetów rabatowych np. w ramach promocji budżet rabatowy operatora  a następnie w ramach budżetu rabatowego kontrahenta.

Parametryzacja obsługi budżetów rabatowych podczas zmiany ilości na elemencie

W Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje udostępnione zostały stosowne parametry decydujące o obsłudze budżetu rabatowego przy zmianie ilości na elemencie dokumentu. Wybrany przez Operatora parametr będzie decydowała o tym, czy podczas zmiany ilości na elemencie System ma utrzymywać kwotę udzielonego rabatu budżetowego, czy też procent tego rabatu. Zdefiniowany parametr będzie działał zarówno dla dokumentu wygenerowanego z innego dokumentu, jak i dokumentu dodawanego ręcznie.

Przyklad
Przykład: Dla kontrahenta K1 zdefiniowano budżet rabatowy o wartości 500,00, przypisano do niego towary j.n.:
T1 rabat maksymalny 30%
T2 rabat maksymalny 80%
Zarejestrowano ZS1, na którym naliczono z ww. budżetu rabat 50,00
Zarejestrowano ZS2:
T1 10szt cena początkowa 100,00, naliczono rabat budżetowy 100,00, czyli po rabacie: 10szt x 90,00= 900,00
Operator generuje FS na całość
FS1 10szt x 90,00 = 900,00 naliczony rabat budżetowy 100,00
Teraz Operator zmniejsza ilość na 4szt, w wyniku czego:
1. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Wartość…”, wówczas
4szt x 75,00 = 300,00, rabat budżetowy 100,00

2. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Procent..”, wówczas
- ustalenie Wartości X1, gdzie X1 to maksymalny możliwy rabat budżetowy dla danego towaru: 120,00
- ustalenie Wartości X2, gdzie X2 to kwota pozostająca niewykorzystana z danego budżetu (bez elementu bieżącego: 500-50=450,00
- ustalenie Wartości X3, gdzie X3 to ustalona „należna” wielkość rabatu budżetowego dla nowej ilości:: 100/10*4=40,00
Naliczony zostanie rabat budżetowy 40,00
4szt x 90,00 = 360,00, rabat budżetowy 40,00

Promocja limitowana

Wprowadzona została funkcjonalność pozwalającą na definiowanie na promocji limitów, po wyczerpaniu których promocja przestaje obowiązywać. Limit taki będzie mógł przybrać jedną z poniższych postaci:

 • Limit Ilości, dotyczący maksymalnej ilości „towaru/towarów”, dla której dana promocja obowiązuje
 • Limit Wartości, dotyczący maksymalnej kwoty rabatu, jaka może zostać udzielona w ramach danej promocji
 • Limit wielkości refundacji, dotyczący udzielania danej promocji aż do wyczerpania określonej kwoty refundowanej, stanowiącej część kosztów udzielonej promocji, jaką pokrywa dostawca/producent lub inny podmiot zewnętrzny.

Ww. funkcjonalność dotyczy promocji nie-pakietowych typu PRM. W przypadku dwóch pierwszych typów limitów funkcjonalność została obsłużona zarówno na dokumentach sprzedaży, jak i zakupu, w przypadku ostatniego z nich, na dokumentach sprzedaży.

Promocje limitowane j.w. zostały obsłużone na zamówieniach, dokumentach handlowych oraz zleceniu serwisowym ZSR, nie będą zaś naliczane na ofertach.

Poniżej zostaną opisane szczególne parametry dla tej promocji. Zakładki standardowe dla promocji, które zostały opisane już wcześniej nie będą przytaczane.

Promocja do wyczerpania ilości

Promocja z limitem typu „Ilość” może przyjąć dwie formy: limitu zdefiniowanego dla całej promocji oraz limitu zdefiniowanego na poszczególnych elementach promocji, czyli poszczególnych towarach w promocji.

Limit ilościowy zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że promocja ta dotyczy łącznej ilości określonej na promocji, niezależnie od tego, na jakich towarach z promocji zostanie ona naliczona. Limit ilościowy zdefiniowany zaś na elemencie promocji oznacza, że promocja dla tego towaru obowiązuje do wyczerpania ilości zdefiniowanej na tym konkretnym towarze.

W przypadku limitów ilości/wartości definiowanych na poszczególnych towarach przyjęto zasadę, zgodnie z którą, jeżeli towar ten jest dodany do promocji wielokrotnie (np. z uwagi na różne rabaty w zależności od progu minimalnego), limit na wszystkich pozycjach wskazujących na ten towar jest taki sam. Limitów nie można definiować na grupach towarowych w promocji.

W przypadku refundacji możliwe jest jej zdefiniowanie na różnym poziomie dla tego samego towaru, możliwe jest również jej określenie na grupie towarowej w promocji.

Uwaga
Uwaga: Ww. limity funkcjonują rozłącznie, tj. jeżeli zdefiniowano limit ilościowy na nagłówku, wówczas nie można go określić na elementach i odwrotnie.
 • Limit ilościowy dla całej promocji. Do definiowania limitów dla całej promocji służy sekcja „Limit” na formatce promocji PRM, aktywna po zaznaczeniu checkboxa „Limit”. Limit w postaci łącznej ilości, dla której obowiązuje promocja jest definiowany po wskazaniu opcji „Ilość” jako typ limitu. Pozostałe rodzaje limitów tej sekcji zostały omówione w dalszej części dokumentu.
Okno Promocji limitowanej – nadanie limitu ilościowego dla całej promocji
 • Limit ilości dla poszczególnych elementów promocji Limit Ilości dla promocji można zdefiniować na poszczególnych elementach (czyli towarach) promocji nie-pakietowej PRM, dla której nie określono Limitu w nagłówku. Limit ten można zdefiniować na formatce elementu promocji (towaru lub grupy towarowej) w sekcji ‘Limit’. Wartość limitu można również wprowadzić metodą edit-in-place na liście elementów promocji. Limit może być nadany także seryjnie dla zaznaczonych elementów w oknie ‘Edycja elementów promocji’. Funkcją ,,wypełnij wszystkie wg bieżącego” system przeniesie wartość limitu dla reszty elementów.
Limit ilościowy dla nadany dla konkretnego towaru
Seryjne nadanie limitu w oknie ‘Edycja elementów promocji’

Promocja do wyczerpanie wartości rabatu

Promocja z limitem typu „Wartość rabatu” również może przyjąć dwie formy: limitu zdefiniowanego dla całej promocji oraz limitu zdefiniowanego na poszczególnych towarach w promocji.

Limit „Wartości rabatu” zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że łącznie, z tytułu tej promocji System może naliczyć rabat w kwocie netto w walucie Systemowej nie większej, niż kwota określona w nagłówku promocji, niezależnie na jakim towarze zostanie ona naliczona.

Limit „Wartości rabatu” zdefiniowany na elemencie promocji (taki sam dla wszystkich rekordów wskazujących na dany towar) oznacza, że łączna kwota rabatu naliczona dla tego towaru nie może przekroczyć kwoty określonej na tym towarze w promocji.

Ww. limity będą funkcjonować rozłącznie, tj. jeżeli limit zdefiniowano na nagłówku, wówczas nie jest on definiowany na elementach i odwrotnie.

 • Limit „Wartość rabatu” dla całej promocji. Maksymalna wartość rabatu dla promocji jest definiowana w opisywanej już sekcji „Limit” formatki promocji nie-pakietowej PRM.

Podobnie jak dla promocji z limitem ilościowym, również dla promocji z określoną wartością maksymalną rabatu udostępniona została informacja o kwocie już wykorzystanej oraz pozostającej do wykorzystania z tej promocji.

 • Limit wartościowy dla poszczególnych elementów promocji. Limit wartościowy można definiować na poszczególnych towarach promocji nie-pakietowej PRM, dla której nie określono Limitu w nagłówku. Limit ten można definiować podobnie jak w przypadku limitu Ilości.

Promocja refundowana

Promocja refundowana jest szczególnym rodzajem promocji sprzedażowej, w której część kosztów udzielonego w jej ramach rabatu ponosi Dostawca/Producent, lub inny Podmiot. W nagłówku takiej promocji definiowana jest maksymalna wartość refundacji dla danej promocji, rozumiana jako wartość netto w walucie Systemowej, natomiast na towarach w tejże promocji definiowany jest sposób ustalanie kwoty refundowanej dla transakcji dokonanej danym towarem, na którym tej promocji udzielono.

Promocja będzie naliczana aż do wyczerpania kwoty refundowanej określonej w nagłówku promocji.

Promocję nie-pakietową PRM można oznaczyć jako refundowaną poprzez zaznaczenie checkboxa „Limit” i wskazanie opcji „Kwota refundowana” jako rodzaju limitu.

Jeżeli daną promocję oznaczono jako promocję refundowaną, wówczas na jej poszczególnych pozycjach (towarach w promocji) Operator może definiować zasady refundacji, czyli określać jaka część naliczonego przez Firmę rabatu, zostanie zwrócona przez Dostawcę, Producenta, lub inny podmiot ponoszący częściowo koszty danej promocji.

Inaczej niż w przypadku limitów ilości/wartości, na promocji refundowanej można określić różne zasady refundacji dla tego samego towaru (z innym progiem, czy też wielkością rabatu), można je określać również na rekordach wskazujących na grupy towarowe.

Wielkość refundacji można określić jako konkretną wielkość (kwotę) rabatu od elementu transakcji, kwotę rabatu od każdej „sztuki” towaru, lub jako % wielkość udzielonej kwoty rabatu:

 • „Wartość”: metoda ta oznacza, że bez względu na ilość/wartość/kwotę rabatu na elemencie dokumentu, na którym naliczono tą promocję, kwota refundowana dla elementu ma zostać ustalona na poziomie określonej kwoty
 • „Wartość jednostkowa”: wielkość refundacji zdefiniowana jako określona kwota od każdej „sztuki” towaru, dla której naliczono promocję
 • „Procent z kwoty rabatu”: wielkość refundacji zdefiniowana jako określony procent z kwoty naliczonego rabatu z tytułu danej promocji
Przyklad
Przykład 1: PRM1
T1: rabat 20%; wielkość refundacji: Wartość 10,00PLN
Bez względu na ilość na elemencie transakcji, kwota refundowana wyniesie 10,00 PLN:
FS1 T1 10szt, naliczono promocję PRM1 w kwocie 100,00, kwota refundacji: 10,00 PLN
FS2 T1 20szt, naliczono promocję PRM1 w kwocie 200,00, kwota refundacji 10,00 PLN
Przykład 2:
PRM2
T1: rabat 10%; wielkość refundacji 10,00 PLN/szt
Podczas sprzedaży 1szt towaru, kwota refundacji wyniesie 10,00PLN, podczas sprzedaży 3szt: 30,00PLN itp.
Przykład 3:
PMR3
T1 rabat 8%; wielkość refundowana: 50%
Ww. oznacza, że połowa kwoty udzielonego rabatu będzie refundowana przez Dostawcę/Producenta. Jeżeli więc cena początkowa towaru wynosi 100,00PLN, sprzedane zostaną 3szt towaru, System naliczy 8% rabatu, czyli kwotę 24,00, kwota refundowana wyniesie 12,00.
Przykład 4:
Operator definiuje promocję na towar T2 w wysokości 6%, z czego 2% pokrywa Dostawca/Producent, pozostałe 4% zostaną poniesione przez Firmę. W takim wypadku wielkość refundacji należy zdefiniować na poziomie 33,33% (2/6*100)
Typy refundacji na elemencie promocji

Obsługa promocji limitowanej i jej rozliczenie

Obsługa na dokumentach

Promocje refundowane zostały obsłużone na dokumentach sprzedaży: zamówieniach sprzedaży ZS, zleceniu serwisowym ZSR, dokumentach handlowych sprzedaży: FS, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, oraz formatce łatwej sprzedaży.

Dla poprawnej obsługi promocji „limitowanej” konieczne jest rejestrowanie struktury udzielonego rabatu, tylko bowiem w takim wypadku możliwe jest kontrolowanie stopnia wykorzystania poszczególnych limitów zdefiniowanych na promocji. Z tego względu, jeżeli w Systemie istnieje potwierdzona promocja tego typu, niemożliwe będzie odznaczenie parametru „Rejestruj strukturę udzielonego rabatu” w konfiguracji Systemu, o czym Użytkownik jest informowany podczas próby wyłączenia tego parametru.

Z kolei jeżeli ww. parametr w konfiguracji jest wyłączony, wówczas nie uda się potwierdzić promocji limitowanej.

Struktura udzielonego rabatu dla promocji limitowanej

Promocje z limitem ilościowym

Promocje z limitem ilościowym zostały obsłużone na zamówieniach sprzedaży i zakupu ZS, ZZ, zleceniu serwisowym ZSR, dokumentach handlowych sprzedaży i zakupu: FS, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, FZ, PZ, PZI, FRR, PKA oraz formatce łatwej sprzedaży.

Oprócz sprawdzania dotychczasowych warunków, koniecznych do naliczenia danej promocji, System będzie sprawdzał, czy ilość na elemencie transakcji nie przekracza ilości pozostałej, niewykorzystanej z tej promocji.

Nie przewiduje się „częściowego” naliczenia promocji w sytuacji, gdy co prawda promocja nie została jeszcze „wyczerpana”, jednak ilość niewykorzystana jest mniejsza niż ilość, jakiej dotyczy bieżąca transakcja.

Przyklad
Przykład: W PRM1 dla T1 zdefiniowano rabat 10%, limit 100szt. Dotychczas naliczono już promocję dla 97szt, Ilość pozostająca to 3szt.
Jeżeli teraz Operator zarejestruje FS na 6szt T1, wówczas promocja nie zostanie naliczona, bowiem ilość na elemencie przekracza ilość, dla której promocja może jeszcze zostać naliczona, System nie będzie naliczał np. 5% (połowę), byłoby to bowiem dość nieoczekiwane i niezgodne z warunkami promocji. Aby promocja została naliczona, Operator musi zmniejszyć ilość na elemencie na 3szt a pozostałą ilość dodać na odrębnym elemencie.

Promocje z limitem wartościowym

Promocje z limitem wartościowym zostaną obsłużone na tych samych dokumentach, co promocje z limitem ilościowym – różnica miedzy będzie polegała na samym mechanizmie kontroli ich naliczania.

System, podobnie jak w przypadku promocji z limitem ilości sprawdzi dotychczasowe warunki, koniecznych do nadania promocji. Następnie System będzie sprawdzi, czy naliczenie danej promocji na elemencie transakcji nie spowodowałoby przekroczenia dozwolonej kwoty rabatu. Do takiego porównania stosowne będą wielkości netto w walucie Systemowej, niezależnie od waluty, w jakiej zostały zarejestrowane wcześniejsze transakcje „konsumujące” zdefiniowany limit wartości rabatu.

Nie przewiduje się „częściowego” naliczenia promocji w sytuacji, gdy co prawda promocja nie została jeszcze „wyczerpana”, jednak pozostająca z niej wartość jest niewystarczająca dla zastosowania promocji dla bieżącej ilości/wartości transakcji.

W przypadku Limitu zdefiniowanego w nagłówku promocji, zdefiniowana na niej Wartość rabatu będzie „konsumowana” każdorazowo przy naliczeniu tej promocji udzielanej na dowolnym towarze, niezależnie od tego, czy towar został do niej przypisany wprost, czy też poprzez grupę towarową, do której należy.

W przypadku limitów definiowanych na towarach w promocji, określona na nim wielkość rabatu będzie dotyczyła wyłącznie promocji naliczonej na transakcjach z tym towarem.  Promocja naliczona na towarze, który nie został dodany bezpośrednio do promocji, lecz jedynie należy do grupy towarowej na promocji, będzie udzielana bez żadnego limitu. Dopiero dodanie towaru i zdefiniowanie dla niego limitu spowoduje, że naliczana dla niego promocja będzie „konsumowała” limit promocyjny zdefiniowany na towarze, niezależnie od tego, czy została naliczona na podstawie elementu promocji typu „towar”, czy w związku z przynależnością towaru do grupy na promocji.

Promocje refundowane

Promocje refundowane zostaną obsłużone na dokumentach sprzedaży: zamówieniach sprzedaży ZS, zleceniu serwisowym ZSR, dokumentach handlowych sprzedaży: FS, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, oraz formatce łatwej sprzedaży.

W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone spełnienie warunków promocji jakie zostały na niej zdefiniowane przez Operatora. Następnie, System będzie sprawdzał, czy udzielenie promocji „refundowanej” na danym elemencie nie spowoduje przekroczenia maksymalnej wielkości kwoty refundowanej z tej promocji. Jeżeli wielkość refundacji zostałaby w ten sposób przekroczona, wówczas promocja nie zostanie zastosowana.

Nie przewiduje się „częściowego” naliczenia promocji w sytuacji, gdy co prawda kwota refundacji nie została jeszcze „wyczerpana”, jednak pozostająca z niej wartość jest niewystarczająca dla zastosowania promocji dla bieżącej ilości/wartości transakcji.

Sprawdzanie wykorzystanego limitu

Na promocji limitowanej, która został już potwierdzona, Operator ma możliwość sprawdzenia dla jakiej ilości/wartości/kwoty refundowanej towaru została już naliczona promocja oraz dla jakiej ilości/wartości/kwoty refundowanej można będzie ją jeszcze naliczyć.

W zależności od rodzaju limitu i sposobu jej ustalenia będzie możliwe sprawdzenie opisanego ‘wykorzystania’ zdefiniowanego limitu na zakładce ‘Nagłówek’ (jeżeli limit ustalono dla całej promocji w nagłówku) lub na poszczególnym elemencie promocji (jeżeli ustalono limit na konkretny element promocji).

Sprawdzenie wykorzystania limitu dla konkretnych elementów promocji
Sprawdzenie wykorzystania limitu dla całej promocji na nagłówku

Rozliczenie promocji refundowanej

Promocja limitowana z kwotą refundowaną może być rozliczona przez Operatora.  Na potwierdzonej promocji refundowanej dostępna jest zakładka {Rozliczenie refundacji}, na której prezentowana jest informacja o refundacji już wykorzystanej, obliczonej na podstawie transakcji objętych tą promocją oraz refundacji pozostającej do wykorzystania. Operator będzie mógł zarejestrować dokument a-vista (A)FS lub (A)FZK, rozliczający kwotę refundowaną w tej promocji, lub związać z promocją dokument wcześniej wystawiony z tytułu refundacji. Na tej podstawie System obliczy i zaprezentuje wielkość refundacji rozliczonej oraz pozostającej do rozliczenia.

Rozliczenie refundacji

Zakładka będzie podzielona na trzy sekcje: 

 • Refundacja wykorzystana
 • Rozliczenie
 • Sekcja „podsumowania”

W sekcji „Refundacja wykorzystana” prezentowana będzie lista towarów przypisana do promocji, z wyliczoną kwotą należnej refundacji dla każdego z nich.

W sekcji „Rozliczenie” prezentowana jest lista dokumentów przypisanych do promocji, za pomocą których Firma rozlicza refundację z Dostawcą/Producentem, czy też innym Podmiotem. Użytkownik może taki dokument wystawić samodzielnie, poza promocją, a następnie przyciskiem węzła dostępnym w tej sekcji dokonać jego powiązania z promocją, lub też, wystawić taki dokument wprost z tej zakładki, wybierając stosowną opcję w menu przycisku plusa. Operację „Dołącz” przewidziano dla dokumentów z rejestru VAT oraz „tranagowych” dokumentów handlowych, natomiast wystawić można dokument (A)FS oraz (A)FZK.

Podczas wystawienia dokumentu „Faktura sprzedaży a-vista” System tworzy nagłówek (A)FS i dodaje do niego element z towarem a-vista na ilość 1 i wartość ustaloną na poziomie mniejszej z wartości: suma kwot refundacji wykorzystanej” na pozycjach towarowych, lub wartość refundacji pozostającej „do rozliczenia” . W przypadku wystawiania dokumentu „Korekta ręczna FZ a-vista” zaś, System tworzy nagłówek (A)FZK i dodaje na niego element z towarem a-vista na ilość 0 i wartość zgodną z wartością „przeciwną” do wartości ustalonej j.w.

Przyklad
Przykład: Dla promocji PRM1 kwota refundacji „Do rozliczenia” wynosi 700,00.
Jeżeli Operator wykona operację dodania Faktury sprzedaży a-vista, wówczas utworzony zostanie dokument (A)FS na wartość 700,00
Jeżeli Operator wykona operację dodania Korekty ręcznej FZ a-vista”, wówczas utworzony zostanie dokument (A)FZK na wartość -700,00

W sekcji podsumowania prezentowana jest informacja o maksymalnej wielkości refundacji zdefiniowanej dla promocji, wartości refundacji należnej (suma z kwot Refundacji towarów), wielkości pozostającej do wykorzystania oraz o refundacji rozliczonej i pozostającej do rozliczenia. Refundacja pozostająca do rozliczenia to różnica pomiędzy wielkościami „Wykorzystana” a „Rozliczona”.

Promocje limitowane – limit wg kontrahenta

Na promocji z określonym limitem ilości, czy też wartości rabatu udostępniona została możliwość określenia, czy tak zdefiniowany limit ma dotyczyć łącznie wszystkich Klientów, dla których udostępniono tą promocję, czy też każdego z nich oddzielnie. W tym ostatnim przypadku zdefiniowany limit jest taki sam dla każdego Kontrahenta w promocji. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno limitów zdefiniowanych w nagłówku promocji, jak i limitów zdefiniowanych na poszczególnych towarach w promocji.

Rodzaj limitu promocyjnego: ogółem lub dla kontrahenta

W przypadku promocji limitowanej z opcją Dla kontrahenta System traktuje zdefiniowany limit ilości/wartości
rabatu oddzielnie dla każdego Klienta, dla którego przewidziano promocję, bez względu na to, czy został do niej
dodany wprost, czy poprzez grupę kontrahentów.

Informacja o stopniu wykorzystania limitu danej promocji została odpowiednio dostosowana. Dla promocji z limitem Dla kontrahenta jest ona prezentowana dla poszczególnych kontrahentów, z tym, że ze względów wydajnościowych dostępna jest wyłącznie dla tych kontrahentów, którzy zostali dodani do promocji wprost, a nie poprzez grupę kontrahentów. Informacja ta dostępna jest z poziomu:

 • Nagłówka promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji
 • Formatki Kontrahent podnoszonej przyciskiem lupy z zakładki [Kontrahenci] promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji
 • Formatce Towaru podnoszonej przyciskiem lupy z zakładki [Towary] promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na elemencie promocji

Rabat retrospektywny

Rabaty retrospektywne sprzedażowe oraz zakupowe służą do nadania rabatu za dokonane wcześniej transakcje w ustalonym okresie. Rabat retrospektywny sprzedaży został obsłużony dla transakcji rejestrowanych dokumentami: FS, WZ, FSE i WZE, rabat retrospektywny zakupu, którego podstawą jest zakup u dostawcy, dla transakcji dokonanych dokumentami FZ i PZ. Transakcje importowe (FAI,PZI) nie są obsłużone w omawianej funkcjonalności.

Poniżej zostaną omówione charakterystyczne cechy i zakładki definiowanych retro rabatów. Zakładka {Formy dostawy}, {Magazyn}, {Miejsce w strukturze firmy}, {Atrybuty i załączniki} działają na podobnych zasadach jak w pozostałych promocjach w systemie.

Lista rabatów retrospektywnych

Przechodząc na ‘Promocje i rabaty’ a następnie na zakładkę ‘Rabaty retro’ wyświetlimy listę zdefiniowanych rabatów retrospektywnych odpowiednio dla ‘Sprzedaży’ oraz ‘Zakupu’. Na zakładce ‘Ogólne’ wyświetlone zostaną nagłówki istniejących w systemie rabatów.

Na omawianej liście udostępniona została operacja „Generuj okresy” dla zaznaczonych przez Operatora rabatów retro, pozwalająca na automatyczne utworzenie przez System wszystkich okresów retro, które dla żądanej daty powinny zostać utworzone. Dla tej funkcji przeznaczona została osobna formatka ‘Generuj okresy’. Pozwala na określenie daty oraz (opcjonalnie) kontrahenta, dla którego mają być utworzone okresy. Na tej podstawie System odszuka potwierdzone Rabaty retro, których data końcowa nie wykracza poza datę podaną na formatce i na których włączono parametr ‘okresy rozliczeniowe’. W omawianym oknie można również opcjonalnie wskazać Kontrahenta z listy kontrahentów, dla którego mają być utworzone okresy lub też pozostawić pole z wartością <Wszyscy> jeżeli okresy mają zostać utworzone dla wszystkich kontrahentów, dla których zdefiniowano Rabaty retro. Jeżeli zostanie zaznaczone radio ,,Nalicz rabat” to dla każdego tworzonego okresu retro zostanie naliczony rabat.

Generowanie okresów z listy rabatów retro

Na zakładce ‘Okresy retro’ prezentowana będzie lista okresów retro dla sprzedaży lub zakupu (w zależności na jakiej zakładce znajduje się Operator). Okres retro to okres rozliczeniowy z tytułu nadanego rabatu retrospektywnego. W ramach tego okresu wyliczany będzie i rozliczany rabat należny. W omawianym oknie możliwe jest wykonanie operacji, w tym seryjnych, takich jak usunięcie okresów, naliczenie rabatu dla okresów, generowanie dokumentów rozliczających okresy, czy też oznaczanie okresów jako „zamkniętych”, czyli takich, których naliczanie i rozliczanie zostało już zakończone. Dodatkowo na liście udostępniono operację „Generuj okresy retro” , pozwalająca na automatyczne utworzenie przez System wszystkich okresów retro, które dla żądanej daty powinny zostać utworzone.

Z poziomu listy okresów retro możliwe będzie również naliczenie rabatu dla jednego lub kilku wskazanych retro okresów. Udostępniona została również opcja pozwalająca na wygenerowanie dokumentu rozliczającego dany okres retro, czy też wiele zaznaczonych okresów retro.

Zakładka {Nagłówek}

Na zakładce ‘Nagłówek’ należy określić podstawowe dane dotyczące rabatu retro. Nadajemy wartości w odpowiednich polach:

Nazwa – nazwa definiowanej promocji;

Typ – pole służące do dodatkowego oznaczenie rabatu jedną z wartości zdefiniowanych w Słowniku kategorii;

Data początkowa, Data końcowa - ogólny zakres obowiązywania danego retro bonusu, który można dowolnie podzielić na okresy rozliczeniowe;

Typ daty - radio decydujące o tym, którą z dat – wystawiania, czy zakupu/sprzedaży uznawać za datę transakcji rozliczanych w danym okresie retro bonusu;

Okresy rozliczeniowe - radio „Okresy rozliczeniowe” oraz dwie kontrolki z ilością w cyklu i typem cyklu (dzień/miesiąc/kwartał/rok) - dane pomocnicze dla operacji generowania okresów dla kontrahenta/kontrahentów z retro bonusu;

Typ progu:

 • Dla retro bonusu zakupu możliwe będzie definiowanie progu: Wartościowego, Ilościowego, lub wg Ilość odbiorców (dla podstawy „Sprzedaż towarów dostawcy”)
 • Dla retro bonusu sprzedaży możliwy będzie próg Wartościowy, lub Ilościowy

Lista progów - lista progów z przypisanymi rabatami;

Podstawa rabatu - sekcja istotna na retro bonusie zakupu, odpowiadająca za to, czy rabat należy się z tytułu zakupu towarów u dostawcy, czy też z tytułu dokonania sprzedaży towarami dostawcy;

Typ kalkulacji - istotny na retro bonusie zakupu, decydujący o sposobie kalkulacji podstawy rabatu.


Zakładka {Kontrahenci i okresy} ‘wg kontrahentów’

W górnej części, w sekcji z listą kontrahentów należy zdefiniować odpowiednich kontrahentów, dla których rabat ma obowiązywać – nabywcy na retro bonusie sprzedaży oraz dostawcy na retro bonusie zakupu. Jeżeli chodzi o rabat retrospektywny sprzedaży to dodatkowo pojawi się waluta rozliczenia. Oznacza to, że tylko transakcje dokonywane w tej walucie będę podlegały danemu rabatowi retro, a także, że zdefiniowany na retro bonusie próg rabatowy oraz wartość rabatu (jeżeli jest wyrażona w formie upustu wartościowego), będzie rozumiana jako wartość w tejże walucie. W odróżnieniu do rabatu retrospektywnego zakupu – tutaj waluta będzie rozumiana zawsze jako waluta systemowa. W tym wypadku zarówno próg, jak i upust wartościowych traktowany będzie jako wartość w walucie systemowej, jak również wartość transakcji podlegająca retro bonusowi zakupu będzie traktowana jako wartość w walucie systemowej, bez względu na walutę wybraną na PZ lub FZ. Dokumenty importowe nie będą podlegały rabatom retrospektywnym.

W sekcji listy okresów wyświetlone zostaną okresy zdefiniowane dla kontrahenta, na który wskazuje w danej chwili kursor na górnej liście.

Jako dokument rozliczający okres kontrahenta na retro bonusie sprzedaży będzie można wystawić korektę zbiorczą (Z)FSK, (Z)FKE, lub dokument a-vista (A)FSK, (A)FZ. Korekta zbiorcza wystawiana będzie dla jednego okresu, natomiast dokument avista może być wystawiony do wielu okresów danego kontrahenta.

Na retro bonusie zakupu zaś będzie można wystawić dokumenty avista: (A)FZK i (A)FS oraz korektę zbiorczą (Z)FZK, ale wyłącznie, jeżeli podstawą rabatu na tym retro bonusie będzie „Zakup od dostawcy”.

Operacja „Zamknij” w menu kontekstowym to operacja polegająca na zakończeniu rozliczania danego okresu. Dany okres rozliczeniowy będzie można oznaczyć jako „Zamknięty” przez wybranie takiej opcji w menu kontekstowym. W tej sytuacji Operator decyduje się na zakończenie naliczania i rozliczania rabatu. Będzie to również możliwe w przypadku nie całkowitego rozliczenia rabatu dokumentami rozliczającymi.

Zamknięty w ten sposób okres będzie można również otworzyć przez wybranie funkcji ,,Otwórz” w menu kontekstowym. W ten sposób okres zostanie ponownie otwarty i będzie możliwe dokończenie jego rozliczania.

Opisana operacja będzie możliwa do wykonanie przez Operatora z odpowiednimi uprawnieniami. Za nadanie takiego uprawnienie decydować będzie parametr na karcie Operatora ,,Otwieranie zamkniętych okresów”.

W sekcji z listą dokumentów rozliczeniowych prezentowane są dokumenty powiązane z danym okresem retro odpowiedniego kontrahenta, a dokładniej są to dokumenty którymi został rozliczony rabat należy z danego okresu. Omawiane dokumenty będą automatycznie wiązane podczas wystawianie dokumentów dla danego okresu. Możliwe jest również dołączenie i odłączenie dokumentu przez Operatora.

W sekcji dolnej prezentowane jest ,,podsumowanie” stopnia rozliczenia danego okresu retro bonusu. Jeżeli Operator w kontrolce „Uzgodniony” wprowadzi inną wartość rabatu, niż rabat naliczony przez System, wówczas będzie mógł skorzystać funkcji [Rozbij na elementy] po to, aby System rozbił „różnicę” na poszczególne elementy, czyli aby naliczył rabat w innej wartości, niż wynikałaby z rabatu należnego.

W sekcji górnej Operator ma możliwość wykonania funkcji [Generuj okresy]

Jeżeli na formatce generowania okresów parametr „Okresy rozliczeniowe” będzie odznaczony, wówczas System uruchomi operację dodania kolejno dla każdego ze wskazanych kontrahentów jednego nowego okresu, z datami Od-Do zgodnymi z datami podanymi na formatce. Podczas takiej operacji System sprawdzi, czy taki okres nie koliduje z dotychczasowymi okresami kontrahenta i doda go tylko w przypadku stwierdzanie braku takiej kolizji.

W przypadku, gdy ww. parametr będzie zaznaczony, czyli wskazany zostanie na formatce typ okresu i jego długość, wówczas System podzieli czas zdefiniowany przez daty Od-Do formatki na okresy wynikające z tego typu i długości, czyli dla każdego ze wskazanych kontrahentów spróbuje dodać wiele nowych okresów. Również i w tym wypadku odbędzie się to pod warunkiem, że nowe okresy nie będą kolidować z dotychczasowymi.

Przyklad
Przykład: Na retro bonusie zdefiniowano dla kontrahenta K1 okresy j.n.
Okres A: 2015-06-01 - 2015-06-20
Okres B: 2015-07-01 - 2015-07-20
Okres C: 2015-08-01 – 2015-08-20
Operator uruchamia formatkę tworzenia okresów i podaje na niej:
Od 2015-06-10 – do 2015-06-22 – okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem A
Od 2015-06-21 – do 2015-07-01 - okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem B
Od 2015-06-22 – do 2015-07-22 - okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem B
Od 2015-06-22 – do 2015-06-30 – okres zostanie utworzony
Rabat retrospektywny – zakładka {Kontrahenci i okresy}, Wg kontrahentów

Zakładka {Kontrahenci i okresy} ‘wg okresów’

Na zakładce tej prezentowana jest lista wszystkich okresów danego Rabatu retro, bez względu na to, dla jakiego kontrahenta zostały zdefiniowane. Z tego miejsca dostępna jest również kontekstowo, dla okresu, na który wskazuje kursor, informacja dotycząca rabatu należnego, naliczonego, rozliczonego. Można tutaj również dokonać operacji rozliczenia okresu, czy to poprzez wygenerowanie dokumentu, czy to poprzez jego przyłączenie.

Rabat retrospektywny – zakładka {Kontrahenci i okresy}, Wg okresów

Zakładka {Towary}

Zakładka ‘Towary’ dla retro bonusu sprzedaży i zakupu działa w podobny sposób. Na zakładce dodajemy towary i grupy towarowe, których dany retro bonus ma dotyczyć. Odpowiednie towary, grupy towarowe, dla których rabat ma obowiązywać definiujemy w górnej liście. Natomiast dolna lista służy zdefiniowaniu włączeń. W ten sposób możliwe jest określenie grupy towarowej, dla której rabat ma obowiązywać z wyłączeniem poszczególnego towaru.

Dodanie towarów może odbyć się przez dodanie towaru, dodanie grupy towarów, dodanie towarów z listy lub prze import towarów z arkusza kalkulacyjnego.

Rabat retrospektywny, zakładka: Odbiorcy

Zakładka pojawia się tylko dla rabatu retrospektywnego zakupu, na którym jako podstawę rabatu zdefiniowano ,,Sprzedaż towarów dostawcy”. W opisanym przypadku na zakładce przypisywani będę ci Odbiorcy, lub ich grupy, do których sprzedaż towarów dostawcy ma być podstawą naliczania należnego rabatu od dostawcy.

Rabat retrospektywny, zakładka: Formy płatności

Zakładka służy zdefiniowaniu dla danego retro rabatu obowiązującej formy płatności i terminu. Po określeniu konkretnej formy płatności i terminu System będzie sprawdzał wskazaną formę i termin w nagłówku dokumentu. Termin maksymalny to dodatkowe kryterium, dotyczące ilości dni, która została określona jako termin zapłaty na dokumencie. Termin maksymalny będzie interpretowany w zależności od wybranego radia jako planowana ilość dni na zapłatę lub maksymalną wielkość opóźnienia. Na zakładce możliwe jest również zaznaczenie parametru ,,Wymagana zapłata”. Jeśli zostanie on zaznaczony to naliczone zostaną w danym rabacie retro wyłącznie faktury, które zostały już zapłacone.

Przyklad
Przykład: Na Rabacie retro zdefiniowano parametry j.n. na zakładce {Formy płatności}
Gotówka; termin: 3 dni
Przelew; termin: 4 dni
Włączono „Wymagana zapłata” , Termin: „Ilość dni zwłoki”
Zarejestrowano FS z formą płatności w nagłówku „gotówka”, z płatnościami j.n.
100,00 gotówka
200,00 przelew
50,00 kredyt
Dla wszystkich ww. płatności dokumentu System sprawdzi, czy zapłata do nich dokona została nie później niż 3 dni po planowanym terminie na każdej z tychże płatności.
Rabat retrospektywny – zakładka {Formy płatności}

Rabat retrospektywny, zakładka: SQL

Na zakładce tej będzie można zdefiniować inne, niż wyżej opisane warunki konieczne do spełnienia, aby dana transakcja podlegała danemu rabatowi retro. Warunek ten powinien być zbudowany w formie zapytania SQL typu „exist”. Zostanie on dołączony jako kolejny element warunku „where” zapytania zwracającego listę transakcji podlegających rabatowi retro.

Przyklad
Przykład: Rabatowi retro mają podlegać wyłącznie transakcje z dokumentów, na których opisie umieszczono adnotację „TEST”. Aby spełnić ten warunek, na zakładce SQL należy umieścić zapytanie j.n., w którym s.trn_gidNumer odwołuje się do dokumentu typu spinacz, o.trn_gidnumer zaś do oryginału (WZ, WZE)
and exists(select tno_trnlp from cdn.trnopisy where tno_trnnumer=isnull(s.trn_gidnumer, o.trn_gidnumer) and tno_opis='TEST')

Okres retro kontrahenta dla retro bonusu sprzedaży

Formatka przedstawia zbiorcze informacje dla Operatora dotyczące transakcji sprzedaży, dla których retro rabat został naliczony (czyli transakcje spełniające warunki zdefiniowanego rabatu), stopniu spełnienia poszczególnych progów rabatu retro, rabacie należnym, naliczonym, rozliczonym oraz inne informacje.

Lista transakcji, na których naliczono rabat będzie wyświetlona w górnej części formatki. Lista omawianych transakcji może być prezentowana w różny sposób ze względu na wybraną przez Operatora pod-zakładkę. Na zakładce {Wg elementów} prezentowane będą elementy transakcji, na zakładce {Wg dokumentów} prezentowane będą te same dane, z tym, że pogrupowane wg zgodności dokumentu, do którego należą, a na zakładce {Wg oddziałów} zbiorcze informacje o oddziałach (centrach struktury firmy), które wypracowały dany obrót i dany rabat.

W sekcji dolnej możliwe jest sprawdzenie stopnia spełnienie poszczególnych progów rabatu retro, dane dotyczące rabatu należnego/naliczonego/uzgodnionego/rozliczonego/do rozliczenia oraz lista dokumentów rozliczających dany okres retro.

W sekcji podsumowanie okresu retro prezentowane są informacje dotyczące stopnia spełnienie poszczególnych progów rabatu retro, dane dotyczące rabatu należnego/naliczonego/uzgodnionego/rozliczonego/do rozliczenia.

Należny Naliczony Uzgodniony
Wielkość rabatu obliczona przez System na podstawie największego spełnionego progu. Wartość rabatu naliczonego, tj. zapisanego już w bazie danych. Wartość rabatu, na jaką umówiły się strony (F-ma -Nabywca), edytowana przez Użytkownika.

Rozliczony: Wartość, która znalazła już pokrycie w dokumencie rozliczającym dany okres retro

Do rozliczenia

Wg należnego Wg naliczonego Wg uzgodnionego
Różnica: Należny - Rozliczony Różnica: Naliczony - Rozliczony Różnica: Uzgodniony - Rozliczony
 • Obrót zrealizowany/Ilość: informacja prezentowana wówczas, jeżeli dla danego retro bonusu zdefiniowano próg typu „Ilość” , będąca sumą ilości elementów transakcji, dla których naliczono rabat
 • Obrót zrealizowany/Wartość: suma wartości netto transakcji spełniających warunki danego okresu retro bonusu dla kontrahenta
 • Lista progów: lista progów zdefiniowanych na rabacie retro z kolorystycznym wyróżnianiem największego spełnionego progu, z „brakującą” wielkością do osiągnięcia każdego z kolejnych progów oraz wielkością rabatu należnego dla każdego z nich
 • Rabat/Należny: w kontrolkach z rabatem (procentowym oraz kwotowym) prezentowane są dane na podstawie największego spełnionego progu. Jeżeli na progu tym jako typ rabaty wybrano Upust wartościowy, wówczas kontrolka z procentem nie jest prezentowana.
 • Rabat należny: wielkość rabatu obliczona przez System na podstawie największego spełnionego progu.
 • Rabat/Naliczony: wartość rabatu naliczonego, tj. zapisanego już w bazie danych. Jest to suma wartości rabatów naliczonych na poszczególnych elementach transakcji prezentowanych w kolumnie Rabat listy elementów
 • Uzgodniony: kwota rabatu, na jaką umówiły się strony (F-ma -Nabywca), samodzielnie edytowana przez Użytkownika wówczas, jeżeli okaże się, że ostatecznie strony zgadzają się na inną wielkość rabatu, niż wynikałaby z przyjętych założeń.

Obok kontrolki „Uzgodniony” udostępniony został przycisk „Rozbij na elementy”, aktywny na okresie, na którym naliczono już rabat, a który jeszcze nie oznaczono jako „zamknięty”. Jeżeli Operator w kontrolce „Uzgodniony” wprowadzi inną wartość rabatu, niż rabat Naliczony przez System, wówczas będzie mógł skorzystać z tej opcji po to, aby System rozbił „różnicę” na poszczególne elementy, czyli aby naliczył rabat w innej wartości, niż wynikałaby z rabatu należnego. Operacja polega więc na próbie „wyrównania” rabatu Uzgodnionego i Naliczonego. Przeliczenie rabatu odbywa się wyłącznie dla tych elementów, na których już naliczono rabat, czyli na podstawie już istniejących rekordów RetroStrukturaRabatu, System nie szuka „nowych”, ani nie sprawdza, czy dotychczasowe elementy nadal spełniają warunki retro bonusu. Mechanizm działa następująco: System ustala różnicę pomiędzy rabatami Uzgodniony a Naliczony, a następnie rozbija ją na rekordy RetroStrukturaRabatu proporcjonalnie do podstawy rabatu tychże elementów.

Operacja ta powinna być wykonana zwłaszcza, jeżeli Użytkownik chce później śledzić (np. przy pomocy raportów BI) rabaty retro w rozbiciu na poszczególne towary, kontrahentów itp.

 • Rabat/Rozliczony: jest to kwota, która znalazła już pokrycie w dokumencie/dokumentach rozliczającym dany okres retro, czyli np., wystawiono już korektę, czy też fakturę marketingową. Wartość ustalana na podstawie dokumentów „rozliczeniowych” danego okresu, czyli dokumentów powiązanych z danym okresem
 • Do rozliczenia: 1-wsza kontrolka dotyczy wielkości pozostającej do rozliczenia w stosunku do rabatu „należnego” (różnica pomiędzy rabatem należnym a rabatem rozliczonym), 2-ga kontrolka dotyczy wielkości pozostającej do rozliczenia w stosunku do rabatu „naliczonego” (różnica pomiędzy rabatem naliczonym a rabatem rozliczonym), ostatnia zaś wielkości pozostającej w stosunku do rabatu „uzgodnionego” (różnica pomiędzy rabatem uzgodnionym a rabatem rozliczonym).

W sekcji z dokumentami prezentowane są dokumenty rozliczające dany okres retro. Wartość powiązana, czyli rozliczająca dany okres retro, prezentowana jest w dwóch kolumnach, w pierwszej z nich w walucie dokumentu, w drugiej zaś, w walucie kontrahenta w okresie retro.

Dokument rozliczający dany okres retro można wygenerować wprost z formatki okresu retro, lub dokonać powiązania wcześniej wystawionego dokumentu za pomocą opcji „Dołącz”, pozwalającej na dołączania do okresu retro dowolnego dokumentu handlowego „tranagowego”.

Nieprawidłowo wystawiony dokument można usunąć, o ile pozwala na to jego stan, można go odłączyć, można go również edytować, w tym, w zakresie jego powiązania z danym rabatem retro. Jako dodatkowa opcja przy przycisku lupy dostępna jest „Karta powiązania”, pozwalająca na powiązanie z okresem nie nagłówka, ale poszczególnych elementów dokumentu, o ile dokument taki posiada elementy (czyli przykładowo nie jest spinaczem, czy też dokumentem a’vista bez elementów).

Użytkownik może również wybrać operację generowania dokumentu rozliczającego przez System. Jako dokument rozliczający okres kontrahenta na retro bonusie sprzedaży można wystawić korektę zbiorczą (Z)FSK, (Z)FKE, lub dokument a-vista (A)FSK, (A)FZ. Korekta zbiorcza generowana jest dla jednego okresu, natomiast dokument a’vista może być wystawiony do wielu okresów danego kontrahenta.

Okres retro kontrahenta, wg elementów –naliczenie rabatu, jego rozliczenie i sekcja podsumowania

Elementy realizujące retro bonus „zakup od dostawcy”

Jeżeli Operator zdefiniuje rabat retrospektywny zakupu z zaznaczonym parametrem ,,Zakup u dostawcy” System będzie sprawdzał transakcje zarejestrowane z tym dostawcą dokumentami PZ i FZ zarówno te wystawione w walucie systemowej jak i te wystawione w innej walucie. W tej sytuacji dla dokumentów PZ, FZ w walucie będzie brana pod uwagę wartość końcowa na ich elementach, która zawsze wyrażona jest w walucie Systemowej.

W przypadku retro bonusu warunkowanego zakupem u dostawcy z ustawionym typem kalkulacji „Wartość zakupu” System będzie ustalał wielkość transakcji objętej retro bonusem na podstawie ceny, po jakiej towar został kupiony, czyli na podstawie wartości końcowej elementów FZ lub PZ z uwzględnieniem ewentualnych korekt. Natomiast typ kalkulacji „Katalogowa cena zakupu” oznacza, że wielkość transakcji objętej retro bonusem zostanie ustalona w oparciu o cenę „katalogową” dostawcy, czyli cenę przed ewentualnymi rabatami i promocjami.

Generowanie dokumentów do retro okresu

Generowanie korekty zbiorczej

Generowanie korekty zbiorczej odbywa się dla tych elementów, dla których naliczono już rabat retro w tym okresie i dla których „korekta rozliczeniowa” nie została dotąd utworzona. Wartość, o jaką należy skorygować dany element transakcji ustalana jest na podstawie naliczonego rabatu, czyli zawartości kolumny Rabat dla danego elementu listy {Wg elementów}.

Tworzenie korekty do poszczególnych elementów transakcji podlegających retro bonusowi odbywa się o ile nie ma przeszkód do ich generowania, identycznych, jak podczas generowania korekty zbiorczej poza formatką rabatu retro. System sprawdza więc stan dokumentu, do którego należy element, jego spięcie do spinacza, jeżeli element należy do WZ/WZE itp.

Opisane generowanie korekty zbiorczej będzie odbywało się do jednego, wskazanego okresu.

Przyklad
Przykład: Zdefiniowano rabat retrospektywny sprzedaży dla kontrahenta KS1 na towary T11, T33, T7 z następującymi progami wartościowymi:
- 5,000 Upust procentowy 2%
- 20,000 Upust procentowy 3%
Wygenerowano okresy rozliczeniowe (5 dni) od 01-08 do 31-10-2016. Typ daty – wystawienia.
W systemie dla kontrahenta KS1, istnieją zarejestrowane dokumenty z datą wystawienia 16-08-21-08.2016:
- FS-101/16 na towar T7 i wartość netto 22,000
- WZ-28/16 na towar T11 w wartości 12, 845.53 i towar T33 w wartości 4,406.50
Za pomocą funkcji ‘Nalicz rabat’ Operator naliczył rabat w okresie 16-08-21-08.2016. System naliczył rabat dla FS-101/16 i WZ-28/16, ponieważ dokumenty mają datę wystawienia znajdującą się w okresie (tj. od 01-08 do 31-10-2016), spełniły wymagania ustalonego progu wartościowego drugiego oraz resztę warunków ustaloną dla promocji (Rys. Okres retro kontrahenta KS1, wg elementów).
System wyliczył dla każdego z elementów należny rabat w kolumnie ‘Rabat’. Ponieważ w okresie spełniono warunki progu drugiego, dla pozycji zostanie naliczony upust procentowy 3%:
- dla T7 rabat należny to 600 pln
- dla T11 rabat należny to 385.37 pln
- dla T33 rabat należny to 132.19 pln
Operator może:
a) Metodą edit-in-place może edytować rabat uzgodniony – przykładowo z 1,177.56 zmienić na 1,300. Taka zmiana rabatu uzgodnionego wymagać będzie użycia funkcji ‘Rozbij na elementy’ . Rozbicie na elementy pozwoli na uwzględnienie nowego rabatu uzgodnionego (tj. 1,300.00 pln) na elementach (Rysunek 8 Użycie funkcji ‘Rozbij na elementy’). Po rozbiciu można przystąpić do generowania dokumentów rozliczających rabat.
b) Od razu przystąpić do wygenerowania dokumentów rozliczających rabat.
Okres retro kontrahenta, wg elementów
Użycie funkcji ‘Rozbij na elementy
Przyklad
Cdn. Przykładu: Dla rabatu retrospektywnego sprzedaży ‘Retro Jesień’, dla okresu 01-08-31-10-2016 został naliczony na pozycjach następujący rabat:
- dla T7 rabat należny to 600 pln
- dla T11 rabat należny to 385.37 pln
- dla T33 rabat należny to 132.19 pln
Operator chce rozliczyć należny rabat wystawiając dokument (Z)FSK. Dokument generujemy z rozwijanego menu (Rysunek 8 Funkcja utwórz dokument, rozwijane menu dokumentów) Wartość, o jaką dany element będzie skorygowany ustalony zostanie na podstawie naliczonego rabatu. Opisane generowanie korekty zbiorczej będzie odbywało się do jednego, wskazanego okresu.
Funkcja utwórz dokument, rozwijane menu dokumentów
Korekta zbiorcza (Z)FSK wygenerowana z rabatu retrospektywnego sprzedaży

Generowanie dokumentów A-vista do okresu kontrahenta na retro bonusie sprzedaży i zakupu

Rozliczenie danego okresu retro możliwe jest również za pomocą faktur „marketingowych” typu a’vista (A)FSK, (A)FZ. W takim przypadku System nie koryguje poszczególnych transakcji podlegających retro bonusowi, a jedynie wystawia zbiorczy dokument rejestrujący zobowiązanie wobec Nabywcy. Wartość dokumentu ustalana jest w oparciu o wielkość rabatu Uzgodniony/Do rozliczenia (różnica pomiędzy rabatem Uzgodnionym i Rozliczonym).

Jeżeli ww. fakturą „marketingową” jest dokument (A)FSK, wówczas System dodaje na niego element z towarem a-vista, nazwą towaru „Rabat retro”, opisem zgodnym z nazwą danego rabatu retro. Element ten ma charakter korekty wartościowej na wartość wynikającą z ww. rabatu Uzgodniony/Do rozliczenia.

Jeżeli ww. fakturą „marketingową” jest dokument (A)FZ, wówczas System dodaje na niego element j.w. z tym, że ustala na nim ilość 1.

Generowanie dokumentu A-vista dla wybranych okresów retro kontrahenta
(A)FSK wygenerowane z wybranych okresów retro kontrahenta

Zmiany ergonomiczne w rabatach Retro

W ramach funkcjonalności rabatów retrospektywnych wprowadzono poniższe nowości wpływające na ergonomię
pracy z tego typu rabatami:

 • Udzielania rabatu poprzez edycję Ceny po rabacie na okresie retro

Na formatce okresu retro udostępnione zostały kolumny o charakterze informacyjnym: Cena sprzedaży/zakupu,
w której prezentowana jest cena z elementu transakcji, podlegającej rabatowi, a także Cena po korekcie, czyli
cena z elementu transakcji po uwzględnieniu korekt zarejestrowanych przed rozliczeniem rabatu. Dodatkowo,
udostępniona została edytowalna kolumna Cena po rabacie, alternatywnie więc, zamiast podawać wielkość rabatu retro dla danej pozycji, Użytkownik może podać cenę po tymże rabacie.
Ww. kolumny prezentowane są na okresie retro sprzedaży, natomiast w przypadku rabatu retro zakupu wyłącznie
na rabacie typu „zakupowy” z metodą kalkulacji w oparciu o wartość zakupu.

Cena z elementu transakcji prezentowana na formatce okresu retro
 • Rozbijanie rabatu z dokładnością do elementu

Operacja rozbijania różnicy pomiędzy rabatem naliczonym a uzgodnionym została wzbogacona o nowe opcje,
dostępne w menu przycisku Rozbij na elementy. Użytkownik może w ten sposób zdecydować, czy różnica ma
zostać rozbita proporcjonalnie na wszystkie elementy, czy tylko na odfiltrowane, czy też wyłącznie na zaznaczone
pozycje.

Nowe opcje rozbijania rabatu na elementy
 • Inne zmiany

Na formatce Okresu retro prezentowana jest informacja o terminie płatności transakcji, podlegającej rabatowi.
Poprawiono również sortowanie po poszczególnych kolumnach listy elementów okresu retro

Rabat retrospektywny dla grupy kontrahentów

W wersji 2021.0 Comarch ERP XL funkcjonalność rabatów retro została wzbogacona o możliwość jego naliczania dla wirtualnej grupy, złożonej z kilku kontrahentów, będących czy to oddziałami tej samej firmy, czy to spółkami jednej grupy kapitałowej, zarejestrowanymi w Systemie na odrębnych kartach kontrahentów. Kontrahenci należący do takiej grupy rabatowej będą wspólnie wypracowywać próg rabatowy, natomiast rozliczani będą oddzielnie.

Ww. funkcjonalność dostępna jest na rabacie retrospektywnym sprzedaży oraz rabacie retrospektywnym zakupu innym niż ODSPRZEDAŻ.

Tworzenie, zmiana i usuwanie grup rabatowych retro

Aby zdefiniować grupę rabatową należy dodać kontrahentów do rabatu retro, zaznaczyć stosowne rekordy, a następnie przy użyciu opcji Utwórz grupę rabatową menu kontekstowego stworzyć na ich podstawie grupę. Do utworzonej w ten sposób grupy można przypisywać kolejnych, uprzednio dodanych do rabatu retro kontrahentów, wystarczy zaznaczyć kontrahenta/kontrahentów, użyć opcji Przypisz do grupy rabatowej menu kontekstowego i w pod-menu wskazać grupę do której mają być przypięci kontrahenci.

Jeżeli kontrahent niesłusznie znalazł się w grupie rabatowej, wówczas wystarczy wykonać dla niego operację Odłącz od grupy rabatowej. Odłączenie kontrahenta od grupy nie oznacza jego usunięcia z rabatu retro, zostaje on jedynie odłączony od grupy. Oznacza to, że taki kontrahent samodzielnie będzie pracował na próg rabatowy.

Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro.
Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro.

 

Do całkowitego usunięcia kontrahenta z rabatu retro służy opcja Usuń. Operacji usunięcia można dokonać również dla grupy rabatowej, co oznacza usunięcie z rabatu nie tylko tej grupy, ale również wszystkich przypisanych do niej kontrahentów. Usuwanie grypy odbywa się również automatycznie, podczas odłączania oraz usuwania jedynego kontrahenta z danej grupy.

Podczas tworzenia grupy rabatowej na podstawie danego kontrahenta, jak również podczas przypisywania kontrahenta do istniejącej grupy rabatowej System usuwa wszystkie okresy retro zdefiniowane dotąd dla tego kontrahenta oraz naliczony na nich rabat. Oznacza to, że w przypadku przypisania kontrahenta do grupy dla której istnieją już okresy retro należy je ponownie przeliczyć.

Dla ww. operacji wprowadzono pewne restrykcje:

 • Nie można utworzyć grupy kontrahenta na podstawie kontrahenta dla którego istnieje już rozliczony okres retro, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
 • Identyczny jw. warunek dotyczy przypisywania kontrahenta do istniejącej już grupy rabatowej
 • Nie można odłączyć/usunąć kontrahenta będącego jedynym kontrahentem grupy, dla której istnieje już rozliczony okres retro, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
 • Nie można usunąć grupy rabatowej dla której istnieje już rozliczony okres retro.

Uwaga
Jeżeli grupa rabatowa zawiera wielu kontrahentów, wówczas odłączenie/usunięcie jednego z nich jest możliwe niezależnie od tego, czy na podstawie tego kontrahenta naliczono już rabat dla grupy oraz niezależnie od tego, czy zarejestrowano już dla niego dokument rabatowy. Po odłączeniu takiego kontrahenta Użytkownik powinien nie tylko przeliczyć okresy retro tej grupy, ale również zmodyfikować/usunąć/anulować dokument rozliczający rabat retro zarejestrowany dla tego kontrahenta, jeżeli takowy został już wystawiony.
Operacja odłączania/usuwania kontrahenta z naliczonym rabatem z grupy jest poprzedzona stosownym pytaniem.

W związku z możliwością definiowania grup rabatowych zmianie uległ wygląd listy kontrahentów rabatu retro. Odtąd najpierw prezentowane są na niej grupy rabatowe a pod nimi przypisani do nich kontrahenci, a następnie kontrahenci samodzielnie pracujący na rabat retro.

Kontrahent nadal może być przypisany do danego rabatu retro jeden raz, niezależnie od tego, czy został do niego dodany w ramach jakiejś grupy rabatowej, czy też jako samodzielny podmiot rabatu.

Okres retro dla grupy rabatowej

 • Akronim grupy rabatowej

Użytkownik ma możliwość zmiany akronimu grupy rabatowej. Odbywa się to metodą edit-in-place na liście kontrahentów rabatu retro. Tak ustalona wartość prezentowana jest na górnej belce formatki okresów retro dla grupy, jak również na liście okresów retro.

Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro
Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro
 • Filtrowanie okresów retro

Grupy rabatowe zostały uwzględnione podczas filtrowania listy okresów retro przy użyciu filtra Kontrahent. Lista okresów ograniczana jest wówczas do okresów zdefiniowanych dla kontrahenta z filtra oraz okresów tych grup rabatowych, do których ten kontrahent należy.

 • Naliczanie rabatu dla grupy retro

Funkcje odpowiedzialne za naliczanie rabatu na okresie retro zostały stosownie zmodyfikowane, uwzględniając odtąd przypadki naliczania rabatu dla transakcji zarejestrowanych dla wielu różnych kontrahentów. Dla każdej z takich transakcji naliczany jest rabat na podstawie wspólnie wypracowanego progu.

Na listę ww. transakcji, prezentowaną na formatce okresu retro dodana została kolumna z akronimem kontrahenta, dla którego zarejestrowano poszczególne transakcje. Użytkownik ma również możliwość filtrowania listy transakcji wg kontrahenta z użyciem filtra prostego.

Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów
Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów

 

Zmiany w zakresie generowania dokumentów z okresów retro

 • Generowanie korekt zbiorczych (Z)FSK/FKE/FZK z okresów retro grup rabatowych
 

Rozliczenie należnego rabatu grupy retro przy użyciu korekt zbiorczych odbywa się dla poszczególnych kontrahentów tej grupy, tj. po wywołaniu operacji generowania korekty zbiorczej System generuje oddzielne korekty zbiorcze dla poszczególnych kontrahentów tworzących grupę. Na każdej z takich korekt ustalana jest wartość zgodna z wartością rabatu należnemu danemu kontrahentowi.

 • Generowanie dokumentów A-vista z okresów retro grup rabatowych

Generowanie dokumentu A-vista odbywa się na podstawie wartości rabatu pozostającego do rozliczenia w stosunku do rabatu uzgodnionego.

Ww. zasada została utrzymana również dla grup rabatowych. Wartość tak wygenerowanego dokumentu opiewa więc na całą wartość Do rozliczenia.

Powyższe oznacza, że w przypadku takich okresów Użytkownik powinien samodzielnie generować dokument A-vista wielokrotnie, na każdym z nich ustalając kontrahenta i wartość dokumentu adekwatnie do wypracowanego przez niego rabatu. Automatyzacja takiego fakturowania dla wielu kontrahentów nie jest przewidywana.

 

Maksymalny rabat Operatora

Na kartach Operatorów możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego Operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. Maksymalny rabat Operatora może być nieograniczony – w takich przypadkach nie jest wskazana procentowa wielkość rabatu a należy zaznaczyć parametr ,,Bez ograniczeń”.

Kontrola maksymalnego rabatu Operatora

Kontrola maksymalnego rabatu Operatora dotyczy ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży, zleceń serwisowych ZSR oraz dokumentów handlowych: FS, (A)FS, WZ, PA, WZE, FSE, WKA.

Maksymalny rabat Operatora, który został zdefiniowany na jego karcie będzie kontrolowany przez System zarówno podczas dokonywanie przez niego zmiany ceny, wartości czy też próby obniżenia ceny na transakcji sprzedaży poprzez zmianę marży, rabatu itp., jak i podczas udzielania rabatu procentowego, czy też kwotowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli na karcie Operatora, w polu ‘Maksymalny rabat na dokumentach sprzedaży’ zaznaczono parametr ,,Bez ograniczeń” rabat jaki będzie mógł zastosować dany Operator będzie nieograniczony.

W przypadku udzielenia rabatu procentowego lub kwotowego w nagłówku dokumentu, System co prawda pozwoli na podanie rabatu procentowego w dowolnej wielkości, ale rabat ten zostanie naliczony na elementach wyłącznie w granicach możliwych do nadania przez Operatora, rozumianego jako Operator edytujący dokument w danej chwili.

Maksymalny rabat Operatora nie jest kontrolowany podczas generowania dokumentów z innych dokumentów sprzedaży np. ZS z OS, czy też generowania dokumentów handlowych z ZS, ZSR oraz z dokumentów magazynowych wygenerowanych z ZS/ZSR. Dzięki temu można zachować warunki handlowe przyjęte z Klientem na zamówieniu, niezależnie od tego, jaki Operator ostatecznie to zamówienie zrealizuje.

Karta Operatora – uzupełnienie Maksymalnego rabatu na dokumentach sprzedaży

Promocja z warunkiem wymaganego progu transakcji

Mamy możliwość takiego zdefiniowania promocji, aby jednym z wymagalnych warunków naliczenia się promocji był wymagalny próg transakcji już zarejestrowanych. W tej sytuacji, aby promocja mogła być naliczona system będzie sprawdzał czy dany kontrahent osiągnął wymagany próg transakcji zarejestrowanych w systemie.

Wymagany próg transakcji warunkujący naliczenie danej promocji może przyjąć dwie formy: próg ilości, dotyczący minimalnej ilości towaru/towarów na transakcjach już zarejestrowanych oraz próg wartości, dotyczący minimalnej wartości towaru/towarów na transakcjach już zarejestrowanych.

 • Dla progu ilości możemy wyróżnić dwie formy:
  • Próg: Ilość dla całej promocji – zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że wymagany próg stanowi określoną ilość, niezależnie na jakim towarze został osiągnięty, spośród towarów dodanych jako elementy promocji, także w ramach dodanej grupy.
  • Próg: Ilość dla danego elementu promocji – zdefiniowany na elemencie promocji (taki sam dla wszystkich rekordów wskazujących na dany towar) oznacza, że wymagany próg dla konkretnego towaru stanowi tą określoną ilość, dotyczy towarów dodanych wprost do promocji, nie dotyczy gdy towar dodany wyłącznie poprzez grupę.
 • Dla progu wartości możemy wyróżnić dwie formy:
  • Próg: Wartość transakcji dla całej promocji – zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że wymagany próg stanowi określoną kwotę (netto w walucie systemowej), niezależnie na jakim towarze został osiągnięty, spośród towarów dodanych jako elementy promocji, także w ramach dodanej grupy.
  • Próg: Wartość transakcji na elemencie promocji – zdefiniowany na elemencie promocji (taki sam dla wszystkich rekordów wskazujących na dany towar) oznacza, że wymagany próg dla konkretnego towaru stanowi tą określoną kwotę (netto w walucie systemowej), dotyczy towarów dodanych wprost do promocji, nie dotyczy gdy towar dodany wyłącznie poprzez grupę. 
Uwaga
Uwaga: Ww. progi będą funkcjonować rozłącznie, tj. jeżeli próg zdefiniowano na nagłówku, wówczas nie jest on definiowany na elementach i odwrotnie.

Operator ma możliwość określenia ram czasowych na osiągnięcie przez kontrahenta wymaganego progu transakcji. Może być on wskazany:

 • Na nagłówku promocji – wtedy okres czasu zdefiniowany zostanie dla całej promocji, będzie dostępny jeżeli ustalono próg transakcji na nagłówku promocji. Określony w nagłówku okres czasu będzie dotyczył każdego kontrahenta dodanego do promocji także gdy kontrahent jest dodany wyłącznie poprzez grupę.
 • Na danym kontrahencie – wtedy okres czasu zdefiniowany zostanie dla konkretnego kontrahenta dodanego do promocji, dostępny wówczas gdy wymagalność progu jest ustalana na elemencie promocji (nie na nagłówku). Określony w ten sposób okres dotyczy danego kontrahenta, dodanego jawnie do promocji, nie dotyczy, gdy jest dodany wyłącznie poprzez grupę.

Wymagany próg transakcji na nagłówku promocji

Na nagłówku promocji PRM dodano sekcję ‘Wymagany próg transakcji’. Przez zaznaczenie tej opcji mamy możliwość uzależnienia nadawania danej promocji od warunku dokonanych transakcji. W zależności od tego jaki typ progu zostanie wybrany (ilość lub wartość transakcji) system będzie warunkował ilość lub wartość transakcji już zarejestrowanych w systemie. Transakcje jw. będą ustalane zbiorczo dla wszystkich elementów dodanych do promocji. Dokumentami, które będą wpływały na tenże poziom uzyskanych transakcji będą: FS, FSE, WZ, WZE, PA, WKA oraz FZ, FRR, PZ, PKA, PZI.

Uwaga
Uwaga: Podczas zmiany typu progu z Ilość/Wartość transakcji na Wartość transakcji/Ilość, a także zmiany wielkości tego progu na promocji potwierdzonej, która została już naliczona, System kontroluje, aby Operator nie ustalił go na poziomie większym, niż ten, który miał miejsce podczas naliczania promocji na elementach transakcji. W przypadku promocji niepotwierdzonej, a także takiej, która nie została jeszcze naliczona, taka weryfikacja jest zbędna.
Uwaga
Uwaga: W przypadku wycofania się z warunku wymagalności progu transakcji na promocji, a następnie (po czasie) jego przywrócenia, wielkość progu jest ustalana jak na nowej promocji.

Nie funkcjonuje blokada anulowania, korygowania dokumentów, których transakcje zostały ujęte podczas ustalania zdobytego wymaganego progu transakcji, a w efekcie promocja została naliczona na dokumentach. W przypadku, gdy po wycofaniu transakcji wielkość progu będzie niewystarczająca, promocja nie będzie naliczana na kolejnych dokumentach.

Zakładka Nagłówek, sekcja: Wymagany próg transakcji

Ustalanie okresu czasu na wymagane transakcje, gdy wymagalność na nagłówku promocji

Jeżeli wybieramy opcję wymagalnego progu transakcji na nagłówku promocji to tym samym ustalamy ramy czasowe na dokonanie tych transakcji. Okres ten jest wspólny dla wszystkich kontrahentów dodanych do promocji. Datą na dokumencie, która decyduje czy dokument będzie uwzględniany w zestawieniu wymaganych transakcji jest data sprzedaży/zakupu.

W sytuacji, gdy na kontrahentach dodanych do promocji zostały ustalone jakieś indywidualne okresy, po zaznaczeniu checku: Wymagany próg transakcji na nagłówku promocji, przestaną one obowiązywać na rzecz jednego wspólnego okresu czasu ustalanego na nagłówku.

Podgląd zdobytego progu transakcji na nagłówku promocji

W przypadku wymaganego progu transakcji ustalonego na nagłówku promocji, w sekcji konfiguracji tejże wymagalności, udostępniona została lista, zbiorczo dla wszystkich dodanych do promocji elementów, która zwraca informację o wielkości już dokonanych transakcji i jednocześnie ilości jakiej brakuje, by promocja mogła zostać naliczona. Transakcje te są wykazywane per kontrahenci, którzy zostali dodani do promocji. W sytuacji, gdy wymagany poziom transakcji zostanie już osiągnięty kolumna: Pozostało będzie przekazywała ilość/wartość 0,00.

Zakładka Nagłówek, sekcja: Wymagany próg transakcji, podgląd zdobytego progu transakcji

Wymagany próg transakcji na elemencie promocji

Wymagalny próg transakcji może być także ustalony na konkretnym elemencie promocji. Aby było to możliwe ważnym elementem jest aby promocja nie była pakietowa, rodzaj dokumentu wybrany jako Rozchód lub Przychód oraz na danej promocji nie była zaznaczona wymagalność na nagłówku.

Wskazanie wymaganego progu transakcji jest możliwe wyłącznie na pozycjach towarowych, nie jest możliwe na grupach towarowych. Towar dodany poprzez grupę (gdy wymagalność progu nie jest ustalana na nagłówku promocji) nie ma weryfikowanego warunku na wymagany poziom transakcji. Przy czym w przypadku, gdy towar zostanie dodany poprzez grupę oraz jawnie, po spełnieniu wymaganego progu, promocja będzie naliczana bez względu na to, czy zostanie ona naliczona w kontekście dodanej grupy czy towaru.

Jeżeli promocja ma dotyczyć grupy towarowej, wówczas zaleca się ustalenie wymaganego progu na poziomie nagłówka promocji. Wówczas ustalenie wymaganego progu transakcji będzie zarówno, gdy towar będzie dodany jawnie do promocji jak i wyłącznie poprzez grupę towarową. Ograniczenie to podyktowane jest względami wydajnościowymi funkcjonalności.

Przyklad
Przykład 1:
Towar T1 należy do grupy Grupa A
Zdefiniowano promocję PRM z wymaganym progiem transakcji określanym na elementach j.n.
Kontrahent K1
Towar T1; próg 6 szt.; rabat 10%; wymagany próg transakcji 100 szt.
Grupa A; próg 3 szt.; rabat 8%; wymagany próg transakcji nie jest określany na grupie
Użytkownik rejestruje FS dla K1 na 4 szt. T1
System weryfikuje zakupy kontrahenta K1, ustalono, że wymagany próg transakcji dla T1 został spełniony
Na FS na T1 System nalicza rabat 8%
Mimo, że grupa nie ma określanego wymaganego progu taka weryfikacja ma miejsce, gdyż towar został dodany wprost do promocji.
Przykład 1:
Towar T1 należy do grupy Grupa A
Zdefiniowano promocję PRM z wymaganym progiem transakcji określanym na elementach j.n. – odznaczony check na nagłówku promocji
Kontrahent K1
Grupa A; próg 3 szt.; rabat 8%;
Użytkownik rejestruje FS dla K1 na 4 szt. T1
System nie weryfikuje zakupów kontrahenta K1, gdyż wymagany próg transakcji dla T1 nie został określony wprost na elemencie promocji dodanym jako towar
Na FS na T1 System nalicza rabat 8%
Rabat jw. zostanie naliczony bez względu na wcześniejsze transakcje kontrahenta K1.

W zakresie tego samego towaru w promocji, przyjęta została zasada, zgodnie z którą w danej promocji będą dla niego obowiązywać takie same reguły co do typu i wielkości wymaganego progu transakcji niezależnie od tego, na ilu elementach promocji, z jakimi progami, dostawami, czy typem rabatu ten towar się znajduje. Zmiana dokonana więc na jednym rekordzie, zostanie uwzględniona również na innych rekordach wskazujących na ten sam towar.

Uwaga
Uwaga: W przypadku wycofania się z warunku wymagalności progu transakcji na elmencie promocji, a następnie (po czasie) jego przywrócenia, wielkość progu jest ustalana jak na nowej promocji.

Ustalanie okresu czasu na wymagane transakcje, gdy wymagalność określana na elemencie

W sytuacji, gdy wymagany próg transakcji nie jest ustalany na nagłówku promocji lecz per element towarowy, wówczas okres czasu na zdobycie wymaganego progu transakcji może być ustalany indywidualnie dla dodanych w promocji kontrahentów.

Okresu czasu na wymagane transakcje nie można zdefiniować na grupie kontrahentów w promocji. W przypadku, gdy w nagłówku promocji nie jest określany okres czasu, wówczas jeżeli kontrahent nie zostanie wprost dodany do promocji, a jedynie wskutek dodania grupy kontrahentów, okres czasu będzie dla niego liczony jako bez ograniczeń.

Kontrahent w promocji, sekcja: Wymagane transakcje w okresie

Podnosząc formatkę ‘Kontrahent’ możemy określić indywidualne okresy czasu dla wymaganych transakcji. Mamy również możliwość zmiany seryjnej okresy czasu na wymagane transakcje dla wybranych kontrahentów dodanych do transakcji. Na okoliczność seryjnej zmiany ustalonego czasu na transakcje, gdy wymagalność określana jest na elemencie, udostępniona została formatka: Edycja kontrahentów. Istnieje również możliwość użycia funkcji ‘Wypełnij wszystkie wg bieżącego’.

Edycja kontrahentów

Podgląd zdobytego przez kontrahenta progu transakcji

W celu sprawdzenia poziomu osiągniętych transakcji przez kontrahenta wystarczy użyć funkcji ‘Podgląd zdobytego progu transakcji’ dostępnej na formatce ‘Kontrahent’. Okno z podglądem pojawi się w przypadku określenia wymagalnego progu transakcji na elemencie. W zestawieniu uwzględniane są te pozycje towarowe, dla których ustalono jakiś wymagany próg transakcji. Zestawienie nie jest udostępniane dla grupy kontrahentów.

Kontrahent w promocji, podgląd zdobytego progu transakcji

Dodatkowy warunek SQL ograniczający dokumenty uwzględniane podczas ustalania wymaganego progu transakcji

Do nagłówka promocji dodana została zakładka [SQL], na której można wprowadzić zapytanie, które będzie dodatkowym warunkiem dla dokumentów logowanych do tabeli transakcji, czyli dokumentów które są brane podczas liczenia progu transakcji. Do tabeli logowane będą transakcje, które muszą dodatkowo spełnić warunek wynikający z wprowadzonego zapytania SQL (np. uwzględniać tylko dokumenty z określoną serią).

Wprowadzone zapytanie musi zwracać wartość 0 lub 1 oznaczające czy uwzględniać czy nie daną promocję oraz musi udostępniać zmienne {FiltrSQL} z warunkiem na element, dokument oraz {PrmID} z ID promocji. Przykład poniżej.

Przyklad
Przykład: SELECT CASE WHEN TrN_TrNSeria = '' THEN 1 ELSE 0 END FROM CDN.TraNag JOIN CDN.TraElem ON TrE_GIDNumer = TrN_GIDNumer WHERE {FiltrSQL}

Obsługa promocji z wymaganym progiem transakcji

Aby móc porównać już osiągnięte transakcje z wymaganym progiem ustalonym w warunkach promocji, nie przeliczając każdorazowo całej historii transakcji danego kontrahenta, w dedykowanej tabeli są zapisywane niezbędne dane, pomocne do wyliczenia osiągniętego progu.

Tabela PrmTransakcje pozwala na szybkie ustalenie:

 • Kontrahenta, będącego podmiotem transakcji
 • Towaru, będącego przedmiotem transakcji
 • Ilości towaru jw.
 • Wartości netto towaru jw. w walucie systemowej (TrN_KsiegowaNetto)
 • Rodzaju transakcji (Przychód/Rozchód)
 • Daty, w której ma miejsce transakcja (data sprzedaży/zakupu TrN_Data3)
 • Typu dokumentu
 • Numeru dokumentu
 • Pozycji na dokumencie jw.

Wyliczenie osiągniętego progu jest potrzebne podczas:

 • Naliczenia promocji na dokumentach
 • Modyfikacji na definicji promocji

Podczas zatwierdzania nw. dokumentów odpowiednio są zapisywane/aktualizowane informacje o aktualnym poziomie transakcji w ww. tabeli:

 • FS, FSE, WZ, WZE, PA, WKA i ich korekt
 • FZ, FRR, PZ, PKA, PZI i ich korekt

Taki zapis jest wykonywany wówczas, gdy istnieje potwierdzona, niezamknięta promocja uwarunkowana zdobytym poziomem transakcji. Zakłada się, że podczas potwierdzania, modyfikacji promocji PRM z ustalonym wymaganym progiem transakcji, czy to na nagłówku promocji czy na elementach, należy dokonać weryfikacji istniejących transakcji pod kątem zdefiniowanej promocji i dla każdego z dodanych kontrahentów ustalić transakcje towarami dodanymi do promocji, w ustalonym okresie.

W przypadku korekt, do utworzonej tabeli logowany jest nowy wpis różnicowy ze wskazaniem na korektę (tak by podczas sumowania uzyskać odpowiednią ilość/wartość).

Uwaga
Uwaga: Ponieważ korekty nie wołają rabatów, przyjęte zostało założenie, że korekta jest logowana wówczas, gdy w tabeli PrmTransakcje będzie wpisany korygowany dokument (oryginał).

Inne

Podgląd wartości osiągniętego progu transakcji możliwy jest również z  poziomu karty Kontrahenta. Po podniesieniu karty Kontrahenta, zakładka Upusty, będzie widoczna funkcja ‘Podgląd zdobytego progu transakcji’. Po użyciu funkcji Operator uzyska zestawienie dotyczące wymagalnego progu.

Karta kontrahenta, zakładka Upusty, Podgląd zdobytego poziomu transakcji

Uzyskanie informacji o już zdobytym i brakującym poziomie do naliczenia promocji jest możliwy także z poziomu elementu dokumentu, gdzie dodany został przycisk:

Przycisk jw. obsłużony został w kontekście dokumentów, które są uwzględniane w nowej tabeli tj.:

 • FS, FSE, WZ, WZE, PA, WKA i ich korekt
 • FZ, FRR, PZ, PKA, PZI i ich korekt

Import towarów do promocji

Opisywana funkcjonalność ma na celu ułatwienie definiowania poszczególnych promocji. Funkcjonalność dotyczy wczytywania pozycji towarowych z pliku zewnętrznego. Importu towarów na promocje będzie dotyczyć promocji typu: PRM, KNU, CEN, BUDŻET KNT, BUDŻET OPE oraz promocja pakietowa elastyczna i stała.

Import towarów do promocji pozwala operatorowi na wczytanie listy towarów z pliku zewnętrznego przygotowanego w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel. Arkusz Powinien być przygotowany w odpowiedni sposób (opis poniżej).

Możliwe jest wczytanie samych towarów na podstawie kodu towaru – wówczas promocje zostaną ustawione domyślnie. Opcja bardziej zaawansowana pozwala na wczytanie listy towarów wraz z określonymi parametrami: typ promocji, próg, wartość, cena itd.

Towary można wczytać na nowe promocje jak również na już istniejące w systemie. W celu zaimportowania arkusza z towarami należy w oknie Promocji na zakładce Towary wcisnąć przycisk [Importuj towary z arkusza kalkulacyjnego]. Po wciśnięciu pojawi się okno Wyboru pliku. Należy wskazać plik z towarami w formacie MS Excel (xls lub xlsx). Po wykonaniu importu towar pojawi się na zakładce towary. Taką sama operacje można wykonać z poziomu karty Kontrahenta na zakładce Upusty.

Struktura pliku do importu towarów do promocji: : PRM, KNU, CEN, BUDŻET KNT, BUDŻET OPE, promocja pakietowa stała

Arkusz do importu towarów powinien mieć odpowiednią strukturę. Arkusz do importu towaru powinien zawierać następujące kolumny (jak poniżej). Uzupełniając wartości wskazanych kolumn Operator powinien mieć na uwadze typ promocji, do której będą importowane towary.

Kolumna w arkuszuKolumna z wartością
KodKod towaru
Rodzaj1 - rabat procentowy
2 - rabat wartościowy
3 - stała cena
4 – rabat typu cennik
5 – narzut procentowy
6 – narzut wartościowy
WartośćWysokość rabatu, narzutu lub cena
PrógWysokość progu, od jakiego zaczyna się dana promocja
TypNBFlaga ceny – netto czy brutto
N – netto
B – brutto
WalutaSymbol waluty
Rodzaj cenyNazwa ceny, wg której ma działać dana promocja typu Cennik
GratisTAK (dotyczy tylko promocji pakietowych)
Typ limituTyp limitu ilościowy lub wartościowy (1,2)
LimitWartość limitu
Import towarów do promocji typu PRM
 • Dodawanie towarów do promocji Rabaty pozycji

Dla promocji typu Rabaty pozycji można ustalić oraz zaimportować następujące dane: KOD (kod towaru, RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (cena lub wielkość rabatu), PRÓG, TYPNB, WALUTA (w przypadku stałej ceny).

W przypadku nieokreślenia w pliku niektórych danych zostaną one ustawione domyślnie:

Rodzaj – rabat od ceny sprzedaży

Typ – procent

Próg – 0,000

Upust – 0,00 %

 • Dodawanie towarów do promocji pakietowej stałej

W przypadku promocji pakietowej stałej oprócz importu towarów możliwe będzie również importowanie gratisów. Towar, który ma zostać zaimportowany, jako gratis musi posiadać uzupełnioną kolumnę GRATIS wartością TAK. Ilość gratisów należy uzupełniać w kolumnie PRÓG.

 • Dodawanie towarów do promocji Cena początkowa

Do promocji typu Cena początkowa można ustalić następujące dane: KOD (towaru) oraz RODZAJ CENY (nazwa ceny w systemie). W przypadku nieokreślenia rodzaju ceny zostanie ustawiona cena domyślna.

 • Dodawanie towarów do promocji Budżety rabatowe

Do promocji typu Budżety rabatowe można ustalić następujące dane: KOD (kod towaru), RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (wielkość rabatu), PRÓG. 

Struktura pliku do importu towarów do promocji z warunkiem wymaganego progu transakcji

Ustalenie typu i wielkości wymaganego progu transakcji na elemencie promocji możliwe jest także podczas importu towarów z arkusza kalkulacyjnego. Stosowna interpretacja została obsłużona w przypadku wystąpienia w pliku kolumn: Typ progu transakcji i Próg transakcji.

Interpretacja dodatkowych kolumn jest przewidziana wyłącznie w przypadku spełnienia warunków:

 • Promocja PRM nie-pakietowa
 • Odznaczona opcja: Wymagany próg transakcji w nagłówku promocji
 • Wybrane radio: Rozchodowe lub Przychodowe w sekcji: Rodzaj dokumentu w nagłówku promocji 

Jednocześnie, zgodnie z wcześniej przedstawionym założeniem, jeżeli w trakcie dodania pozycji z arkusza do promocji System zinterpretuje dla niej rodzaj i wielkość wymaganego progu transakcji, zostanie ona nie tylko ustalona na dodawanym rekordzie, ale, również na innych rekordach promocji wskazujących na ten sam towar.

Kolumna w arkuszuKolumna z wartością
KodKod towaru
Rodzaj1 - rabat procentowy
2 - rabat wartościowy
3 - stała cena
4 – rabat typu cennik
5 – narzut procentowy
6 – narzut wartościowy
WartośćWysokość rabatu, narzutu lub cena
PrógWysokość progu, od jakiego zaczyna się dana promocja
TypNBFlaga ceny – netto czy brutto
N – netto
B – brutto
WalutaSymbol waluty
Rodzaj cenyNazwa ceny, wg której ma działać dana promocja typu Cennik
GratisTAK (dotyczy tylko promocji pakietowych)
Typ limituTyp limitu ilościowy lub wartościowy (1,2)
LimitWartość limitu
Typ progu transakcji1 – ilość
2 – wartość transakcji
Próg transakcjiWartość progu

Struktura pliku do importu towarów do promocji pakietowej elastycznej

Dla promocji pakietowych elastycznych możliwe jest importowanie nie tylko towarów i gratisów, ale także importowanie progów dla pakietów oraz progów wg grup. Opcja importu jest dostępna na zakładce ‘Towary’ na promocji.

Plik MS Excel do importu towarów do promocji pakietowych został poszerzony o dodatkowe informacje, które są konieczne do poprawnego importu promocji elastycznych.

Plik do importu promocji pakietowych elastycznych może składać się z trzech arkuszy:

 • Towary
 • Progi
 • Progi wg grup

Arkusz: Towary

W przypadku promocji pakietowych elastycznych nazwa arkusza z towarami powinna być określona: „Towary”

Istniejąca struktura arkusza służącego do importu towarów została uzupełniona o następujące pola oznaczone w tabeli poniżej:

Kolumna w arkuszuKolumna z wartościąImport do promocji pakietowej elastycznej
KodKod towaru Wymagane
Rodzaj1 - rabat procentowy
2 - rabat wartościowy
3 - stała cena
4 – rabat typu cennik
5 – narzut procentowy
6 – narzut wartościowy
Wymagane
Może występować tylko wartość 1 lub 3
WartośćWysokość rabatu, narzutu lub cena Wymagane
PrógWysokość progu, od jakiego zaczyna się dana promocja/ilość gratisów w promocji (dot. gratisów na promocjach pakietowych) Dotyczy tylko gratisów
TypNBFlaga ceny – netto czy brutto
N – netto
B – brutto
Nie dotyczy
WalutaSymbol waluty Jeśli brak, przyjmuje PLN
Rodzaj cenyNazwa ceny, wg której ma działać dana promocja typu Cennik Nie dotyczy
GratisTAK (towar jest gratisem) Dotyczy tylko gratisów
Typ limituTyp limitu ilościowy lub wartościowy (1,2) Nie dotyczy
LimitWartość limitu Nie dotyczy
WymaganyTAK oznacza, że dany towar jest wymagany w pakiecie Dotyczy progów pakietów/ nie jest wymagane
DomyślnyTAK – oznacza, zaznaczenie opcji Domyślny Dotyczy gratisów/ nie jest wymagane
MnóżTAK – oznacza, zaznaczenie opcji Mnóż Dotyczy gratisów/ nie jest wymagane
Próg pakietuPróg, do którego ma być przypisany gratis (jedna z wartości znajdująca się na arkuszu Progi w kolumnie WARTOŚĆ PROGU) Wymagane

Aby towary zostały poprawnie zaczytane, w pliku muszą znaleźć się zapisy towarów dla wszystkich progów umieszczonych na zakładce progi bądź dla progów dodanych wcześniej do promocji.

Arkusz: Progi

Arkusz zawierający progi dla pakietu musi nazywać się „Progi”.

Na arkuszu Progi należy umieścić wszystkie progi promocji, do jakich mają być dodane towary. Opcjonalnie zamiast arkusza z progami dopuszczalne jest wprowadzenie odpowiednich progów bezpośrednio na formatkę promocji. Dodanie progów na promocję musi mieć miejsce przed rozpoczęciem importu. Zawartość arkusza Progi:

Kolumna w arkuszuWartość kolumnyCzy wymagana
Wartość proguWartość proguWymagane
Minimalna ilośćMinimalna ilość pozycji konieczna do zastosowania pakietuWymagane
Edycja gratisówTak – jeśli edycja gratisów dla progu ma być ustawionaDotyczy tylko gratisów/ nie jest wymagane

Arkusz: Progi wg grup

Arkusz progi wg grup pozwala na dodanie grup towarów do poszczególnych progów promocji. Nazwa arkusza: „Progi wg grup”.

Kolumna w arkuszu Wartość kolumnyCzy wymagana
GrupaŚcieżka do grupy w postaci: \\kod grupy\kod podgrupy…..
np. \\KOMPUTERY\AKCESORIA\MYSZY
Wymagane
Typ progu0 – wartościowy, 1 – ilościowy Wymagane
Wartość proguWartość progu Wymagane
Minimalna ilośćMinimalna ilość pozycji konieczna do zastosowania pakietu Wymagane
Próg pakietuPróg, do którego ma być przypisany próg wg grup (jedna z wartości znajdująca się na arkuszu Progi w kolumnie WARTOŚĆ PROGU) Wymagane

Inne parametry

Jeżeli dla danego towaru nie chcemy naliczać żadnych promocji zdefiniowanych w systemie, wówczas na karcie takiego towaru na zakładce: Upusty, należy zaznaczyć pole: Nie stosuj żadnych upustów.

Jeżeli dana promocja nie powinna być już stosowana, należy ją zamknąć, zaznaczając pole: Zamknięta, na tej promocji. W takim wypadku ponowna aktywacja takiej promocji nie będzie możliwa.

Jeżeli stosowana promocja ma być zawieszona na pewien czas, wystarczy usunąć jeden z parametrów wymaganych, aby promocja miała zastosowanie, np. usunąć wszystkie centra z promocji. Jeżeli po pewnym czasie promocja znowu ma być stosowana, wystarczy ponownie dodać centra. Ten sam efekt można uzyskać poprzez usunięcie wszystkich towarów, czy kontrahentów, jednak w takim przypadku późniejsze odtworzenia warunków promocji będzie trudniejsze. Pożądany efekt można uzyskać również odpowiednio sterując datami obowiązywania promocji, tak, aby naliczenie rabatów miało miejsce tylko w ściśle określonym czasie.

Okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta”

Nastąpiła zmiana w ikonach/przyciskach, w oknie rozchodowym dokumentów FS, WZ, FSE, WZE, PA, ZS. Została wprowadzona ikona ,dzięki której można uruchomić okno „Promocja pakietowe dla kontrahenta”, w którym prezentowane są aktualne promocje pakietowe dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na dokumencie. Ikona  widoczna jest tylko na dokumentach wystawionych w centrum, w którym na definicji dokumentów zaznaczony jest parametr „Stosuj promocje pakietowe”.

Ikona  jest aktywna na dokumencie, który znajduje się w buforze lub na ZS/OS niepotwierdzonym.

 

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólne

Okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta” otwiera się automatycznie, gdy zostanie wprowadzony kontrahent na dokument, dla którego przypisane są promocje pakietowe.

W oknie, oprócz prezentacji dostępnych promocji pakietowych istnieje możliwość dodawania towarów lub pakietów na dokument bezpośrednio z poziomu tego okna. W wyświetlonym oknie „Promocje pakietowe kontrahenta” istnieje tylko możliwość wprowadzenia ilości towarów w kolumnie ‘Ilość’. Dla pakietów elastycznych ilość zostanie wprowadzona dla elementów, natomiast dla pakietów stałych ilość zostanie określona dla całego pakietu, a ilość na elementach tego pakietu zostanie obliczona automatycznie.

Wprowadzona ilość dla jednego towaru w jednym pakiecie, zostanie przypisana na elementy z tym towarem w innych pakietach, również w pakietach, dla których możliwość wyboru jest nieaktywna (nieprawidłowa forma płatności). Po uzupełnieniu ilości w innych elementach, automatycznie zostanie przeliczona wartość pakietu oraz procent realizacji pakietu.

Przyklad
Przykład: W oknie promocji prezentowane są trzy pakiety (Pakiet X, Pakiet Y, Pakiet Z), w każdym pakiecie występuje towar T1:
1. Jeżeli użytkownik wprowadził ilość 3szt. dla T1 dla pakietu Z, to system automatycznie przepisze tą ilość do wszystkich elementów z towarem T1 w innych pakietach.
2. Po uzupełnieniu innych elementów z towarem T1, dla każdego elementu wyliczana jest wartość i procent realizacji pakietu.
3. Jeżeli użytkownik zmieni ilość w dowolnym elemencie pakietu, to ilość ta zostanie zaktualizowana na pozostałych elementach promocji i na elemencie dokumentu. W przypadku pakietu sztywnego, gdy użytkownik wskaże ogólna liczbę pakietów np. dla Pakietu X 2 szt. x pakietu, to ilość dla elementów zostanie obliczona, jako ilość min x ilość pakietu, a więc dla T1 będzie to 2 x 2 = 4szt.. Tak wyliczona ilość powinna być przepisana na inne pozycje z T1. Elementy innych towarów z pakietu sztywnego powinny tez być uzupełnione.

Oprócz wskazania ilości towaru, istnieje możliwość wskazania, które gratisy zostaną dołączone do pakietu poprzez zaznaczenie okienka znajdującego się przy gratisie. Dla elastycznych promocji pakietowych Operator ma możliwość ustalenia czy będzie możliwa zmiana ilości poszczególnych gratisów wydawanych Klientowi. Odpowiada za to parametr na promocji elastycznej ‘Edycja ilości wydawanych gratisów’. Jeżeli chceck będzie włączony, Operator będzie miał możliwość edytowania ilości danego gratisu podczas nadawania promocji pakietowej. System będzie kontrolował czy łączna ilość przyznanych gratisów nie przekroczyła sumy.

Uwaga
Uwaga: Podczas edytowania ilości nadawanych gratisów system kontroluje, aby łączna ilość przyznanych gratisów nie przekroczyła ilości należnej, rozumianej jako suma ilości wszystkich gratisów przypisanych do danego progu promocji.

W oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, na zakładce „Aktualne Pakiety” definiowalne są parametry:

Filtr:

Pakiet stały – możliwość wyświetlenia lub ukrycia pakietów stałych,

Pakiet elastyczny – możliwość wyświetlenia lub ukrycia pakietów elastycznych,

Towary – możliwość wyświetlenia lub ukrycia towarów,

Gratisy – możliwość wyświetlenia lub ukrycia gratisów.

Kolumny:

Nazwa towaru – kolumna z nazwą towarów objętych promocją,

Ilość dostępna – kolumna z ilością towarów do sprzedaży, na wskazanym w dokumencie magazynie,

Cena początkowa – cena początkowa towaru,

Cena po rabacie – cena początkowa pomniejszona o wartość rabatu,

Wartość początkowa – iloczyn ceny towaru x ilość,

Wartość końcowa – iloczyn ceny towaru po rabacie x ilość.

Pakiety:

Wszystkie – wyświetlenie wszystkich rodzajów pakietów

Zastosowane – wyświetlenie pakietów już zastosowanych

Niezastosowane – wyświetlenie pakietów jeszcze niezastosowanych

Dla elementu – wyświetlenie pakietów dla podświetlonego elementu na dokumencie.

Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Podczas rejestracji dokumentu handlowego, przy wyborze pakietu promocji elastycznej jeżeli nie zostało zaznaczone okno rekordu Gratis zostanie wyświetlone okno z komunikatem „Nie wskazano towaru gratisowego. Czy chcesz kontynuować?”

Sprzedaż- pytanie, Wybór pakietu promocji typu „Elastyczny” bez zaznaczenia Gratisu

Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź „Tak” to elementy promocji zostaną przypisane na dokument bez dodania gratisu, jeżeli zostanie wybrana odpowiedź „Nie” spowoduje powrót do okna Promocje pakietowe.

W celu przełączenia się z okna Promocji pakietowych do okna dokumentu handlowego należy nacisnąć  skrót klawiszowy Ctrl+Q. Natomiast w celu podświetlenia określonego rekordu Pakietu Promocji należy nacisnąć Enter, co umożliwi edycję pola z ilością, po wprowadzeniu ilości aby zatwierdzić zmiany należy nacisnąć Enter/Tab.

W celu zaznaczenia okna przy wyborze Pakietu Promocji lub przy wyborze Gratisu należy nacisnąć skrót klawiszowy Ctrl+Enter.

Najczęściej spotykane problemy

Pomimo zdefiniowania promocji pakietowej „Elastyczny od ilości”, na dokumencie handlowym promocja nie została uwzględniona

Opis problemu

Została zdefiniowana promocja typu „Elastyczny od ilości” dla konkretnego kontrahenta. Pomimo tego promocja nie została uwzględniona na dokumencie handlowym.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu

Należy sprawdzić, w oknie „Aktualne promocje dla kontrahenta” czy proces realizacji promocji wyniósł 100%. Jeżeli nie został uzyskany proces realizacji 100%, należy wybrać minimalną ilość towarów jaka została zdefiniowana w promocji.

Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Jeżeli został spełniony warunek progu natomiast promocja nie została uwzględniona na dokumencie handlowym, należy wyświetlić okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta” i zweryfikować czy parametr obok nazwy promocji został zaznaczony.

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólne
Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Pomimo zdefiniowania promocji pakietowej „Elastyczny od  wartości”, na dokumencie handlowym promocja nalicza się od wartości końcowych towarów z uwzględnieniem upustu

Opis problemu

Została zdefiniowana promocja typu „Elastyczny od wartości” dla konkretnego kontrahenta. Pomimo tego w oknie „Aktualne promocje dla kontrahenta” promocja nalicza się od wartości końcowych towarów z uwzględnieniem upustu.

Przyklad
Przykład: Ustalono próg od wartości 100 PLN, na towary T3 oraz T4.
Jeżeli zostaną spełnione warunki klient zapłaci 45 PLN za towar T3, na towar T4 otrzyma rabat w wysokości 30%, oraz otrzyma Gratis T5 2szt. za kwotę 2 PLN

Po wybraniu towaru T4 w ilości 1 szt. realizacja procentowa pakietu wynosi 42% zamiast 60%.

Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Możliwy sposób rozwiązania problemu

W promocji pakietowej „Elastyczny od wartości” naliczanie rabatu od wartości końcowych towarów z uwzględnieniem upustu, jest spowodowane tym, iż parametr „Realizacja pakietów liczonych od wartości początkowych” został odznaczony w Konfiguracji> Sprzedaż> Parametr1. Dopiero po zaznaczeniu tego parametru, promocja zostanie naliczona od wartości początkowej.

Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, zakładka Parametr 1

Po zaznaczeniu parametru „Rabaty liczone od wartości początkowych”, promocja zostanie naliczona od wartości początkowych.

Promocje pakietowe dla kontrahenta, zakładka Aktualne pakiety

Pomimo zdefiniowania promocji i udzielenia rabatu na nagłówku, cena końcowa pozycji nie uległa zmianie

Opis problemu

Zdefiniowana została promocja, a ponadto na nagłówku dokumentu udzielono rabat. Pomimo tego, cena końcowa dla pozycji nie uległa zmianie.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu

Jeżeli sytuacja opisana w tytule dotyczy dokumentów przychodowych, prawdopodobnie nie zaznaczono pola: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych. Udzielony rabat wpłynął wówczas na ceną początkową elementu.

Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, zakładka Parametry 1

Towar nie posiada ceny początkowej, a więc jakikolwiek rabat procentowy, liczony od ceny równej 0, wynosi 0 (nie ma wpływu na cenę końcową). W przypadku dokumentów przychodowych istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia ceny początkowej na zakładce {Kalkulacja} elementu. W przypadku dokumentów rozchodowych, nie ma takiej możliwości. Dla poprawnego wyliczania rabatów należy odpowiednio zdefiniować cenę katalogową towaru.

Jedynie rabat udzielony kwotowo w nagłówku dokumentu może w takiej sytuacji mieć wpływ na jego wartość końcową.

Element – zostanie dodany, zakładka Kalkulacja

Upłynęła już data obowiązywania promocji, lub data początkowa jest określona w przyszłości. Centrum, które wystawia dokument, nie zostało ujęte na promocji.

Na promocji o wyższym priorytecie lub o tym samym priorytecie, ale znajdującym się wyżej na liście promocji zaznaczono opcję: Pomiń następne.

Zadziałała kontrola marży minimalnej, która nie pozwoliła na udzielenie rabatu na dokumencie rozchodowym (informacja ta jest zapisywana w strukturze udzielonego rabatu).

Promocja nie została zdefiniowana dla tego typu dokumentów (np. rozchodowych).

Promocja nie została potwierdzona.

Nie spełniono innych warunków promocji (kontrahent, towar nie został ujęty na promocji, nie spełniono warunku progowego).

Cena na elemencie transakcji z 2-ma miejscami po przecinku

Opis problemu

Na karcie dostawcy danego towaru zdefiniowano cenę, wyrażoną z 4-ma miejscami po przecinku. Na dokumencie FZ pomimo odznaczenia parametrów: Cena z dokładnością do groszy oraz Kontrola (ilość x cena = wartość), cena na elemencie podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu

Przyczyną takiego zachowania programu może być ustalony w systemie sposób liczenia rabatów od wartości, a nie od ceny, czyli odznaczony parametr: Rabaty liczone od ceny.

Konfiguracja, zakładka Sprzedaż, zakładka Parametry 1
Przyklad
Przykład: Cena zakupu od dostawcy A wynosi 1,1256.
Rabaty obliczane od wartości: 1x1,1256=1,1256, wartość zostaje zaokrąglona do 1,13.
Rabat liczony od ceny: 1x1,1256 rabat zero wartość 1,1256 zaokrąglona do 1,13 ale cena nie musi być już przeliczana, pozostaje jako 1,1256.

Pomimo przyznanego rabatu 40%, rabat udzielony ulega zmianie

Opis problemu

Na dokument WZ na kontrahenta, który ma ustalony rabat 40% dodano 10 szt. towaru o cenie 1,20EUR po kursie 100PLN = 406,83EUR. Rabat na zakładce: Kalkulacje, zostaje ustalony na poziomie innym niż 40%.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu

Wysokość (procentowa) rabatu wyliczana jest w sposób dynamiczny. Po odliczeniu rabatu od ceny/wartości, następuje wyliczenie ceny elementu po rabacie, która w zależności od zaznaczenia parametru: Cena z dokładnością do groszy, jest zaokrąglana odpowiednio do dwóch, lub czterech miejsc po przecinku, a następnie wyliczana jest faktyczna wysokość (procentowa) udzielonego rabatu, poprzez porównanie ceny początkowej i ceny po rabacie (po zaokrągleniu). Stąd korekta udzielonego 40% rabatu będzie większa, gdy cena ma być prezentowana z dwoma miejscami po przecinku i mniejsza, gdy cena jest wyrażona z czterema miejscami po przecinku.

Znaczenie parametru: Od księgowych, na elemencie transakcji

Parametr ma znaczenie w przypadku transakcji, dokonywanych w walucie innej, niż systemowa. Decyduje o tym, czy naliczenie rabatu nastąpi od ceny/wartości wyrażonej w walucie obcej, czy też od ceny/wartości przeliczonej na PLN, a w przypadku, gdy sprawdzane jest równanie: ilość x cena = wartość, decyduje o tym, która cena (do równania) jest pobierana:

przy parametrze zaznaczonym - cena/wartość początkowa jest przeliczana na PLN i dopiero od takiej ceny/wartości liczony jest rabat. Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas rabat liczony jest od ceny/wartości wyrażonej w walucie, następnie tak obliczona wartość jest zaokrąglana i dopiero przeliczana na PLN;

w przypadku sprawdzania równania ilość x cena = wartość i zaznaczonego parametru, sprawdzana jest równość:

cena księgowa x ilość = wartość

w przypadku parametru odznaczonego sprawdzane jest równanie:

cena po rabacie x ilość = wartość.

Podczas generowania FS z ZS elementy na dokumencie zostały przeliczone według standardowych promocji, zamiast według promocji pakietowej

Opis problemu

Na dokumencie ZS zostały zapisane towary, na które zdefiniowano promocje pakietową typu „Stały”. Podczas generowania dokumentu FS, elementy na nowym dokumencie zostały przeliczone na nowo według standardowych promocji zamiast według zdefiniowanej wcześniej promocji pakietowej.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu

W przypadku generowania FS, WZ, FSE, WZE, PA z ZS kopiowanie informacji o promocjach pakietowych jest uzależnione od parametru na definicji ZS „ Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień” analogicznie do standardowych promocji.

Definicja dokumentu, zakładka Inne

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to w momencie generowania FS elementy ZS zostaną ponownie przeliczone według standardowych promocji czyli ceny zostaną na nowo przeliczone.

Jeżeli parametr „Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień” jest odznaczony to na elementy generowanego dokumentu przenoszą informacje o pakiecie.

Jeżeli z ZS generowane jest WM, a następnie FS, to na dokument FS elementy zostaną dodane zgodnie z ustawieniem parametru na ZS „Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień”. Jeżeli parametr jest odznaczony, to elementy zostaną według warunków ustalonych na ZS ale bez powiązania do pakietów.

Scenariusze

W jaki sposób uwzględnić dodatkowo promocję WTR podczas zastosowania Promocji Pakietowych

Aby uwzględnić dodatkową promocję WTR podczas zastosowania Promocji Pakietowych, należy odznaczyć parametr na Definicji Promocji> Nagłówek> „Pomiń rabaty nagłówka (GLO)”.

Promocja, zakładka Nagłówek

Podczas rejestrowania dokumentu ZS, po wybraniu kontrahenta, dla którego została zdefiniowana promocja zostanie automatycznie wyświetlone okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, w którym zostały zlokalizowane wszystkie promocje przypisane dla danego kontrahenta.

Po zaznaczeniu pakietu promocji nastąpi automatyczne zamknięcie okna i powrót do edycji rejestrowanego dokumentu. Na liście elementów będą widoczne towary, które zostały zdefiniowane w promocji, dodane z określonym upustem oraz gratisem.

Zamówienie sprzedaży, zakładka Ogólny

Rabaty nagłówka zostaną wliczone do promocji, dopiero po uzupełnieniu (wprowadzeniu)  rabatu w oknie „Ogólny” w parametrze „Rabat nagłówka” jw. Rysunek 45. Przy próbie wyciągnięcia dokumentu z bufora, zostanie automatycznie wygenerowane okno z pytaniem czy zastosować zdefiniowany Rabat nagłówka.

Sprzedaż- pytanie, Zmiana rabatu podczas rejestrowania dokumentu handlowego

Po zatwierdzeniu, promocja WTR zostanie uwzględniona podczas naliczania Promocji Pakietowej.

Naliczenie promocji uzależnione od wybrania magazynu na dokumencie handlowym

Została dodana zakładka Magazyny na Definicji Promocji. Dzięki tej zakładce istnieje możliwość wybrania magazynu, dla którego będzie zastosowana promocja.

Podczas naliczania rabatów dla towarów podczas zarejestrowania dokumentu handlowego, oprócz bieżących parametrów sprawdzane jest również ustawienie magazynu na dokumencie. Kontrola magazynu obowiązuje zarówno na dokumentach przychodowych i rozchodowych, i opiera się o magazyn w nagłówku dokumentu.

Promocja, zakładka Magazyny

Przeliczanie rabatów po zmianie magazynu na dokumencie jest uzależnione od parametru, który znajduje się na Definicji dokumentu> Parametry.

Definicje dokumentu, zakładka Parametry

Jeżeli parametr został zaznaczony to podczas zmiany magazynu na dokumencie zostanie otworzone okno „Zmiany na dokumencie”.

Zmiany na dokumencie, zakładka Ogólne

W jaki sposób ustalić cenę sprzedaży, od której będą naliczane rabaty

Funkcjonalność systemu umożliwia przypisanie konkretnej ceny sprzedaży dla kontrahentów i towarów, która będzie podstawą do naliczania rabatów na dokumentach rozchodowych. W celu uzyskania takiej funkcjonalności należy zdefiniować promocję typu Cennik, dostępną z menu Zestawienia> Promocje. Promocja typu Cennik spowoduje, iż na dokumenty rozchodowe dla określonego kontrahenta, towaru i centrum będzie pobierana wybrana cena sprzedaży.

Przyklad
Przykład: Do towaru Walizka są przypisane trzy ceny sprzedaży, m.in. cena HURTOWA. Dla wymienionego asortymentu została stworzona promocja typu Cennik, w której dla towaru Walizka przypisano cenę HURTOWA równą 100 PLN. Następnie dla wskazanego towaru utworzono promocję typu PRM. Klient otrzyma 10% rabatu, jeśli zakupi minimum cztery walizki. Kontrahent zdecydował się na zakup 6 szt. towaru. Na wystawioną fakturę sprzedaży (po określeniu kontrahenta i towaru) pobrała się automatycznie cena sprzedaży HURTOWA. Cena ta jest podstawą do naliczenia rabatów wynikających z promocji typu PRM. Tak więc, klient kupił 6 walizek po 90 PLN na każdą.

Sytuacja, w której na dany towar obowiązuje inny próg i rabat, niż na grupę, do której towar należy

W przypadku, gdy dla danego towaru ma obowiązywać inny rabat, niż dla grupy towarowej, do której on należy, sytuację taką można obsłużyć jednym ze wskazanych sposobów:

Należy zdefiniować dwie promocje: jedną o nazwie: Towary (tu należy umieszczać towary, wobec których prowadzona jest inna polityka rabatowa, niż dla grup, do której towar należy), drugą o nazwie: Grupy (tu należy umieszczać grupy towarowe, wraz z warunkami stosowanych dla nich rabatów). Promocja: Grupy, powinna mieć niższy priorytet (większą wartość w polu: Priorytet, promocji), niż promocja: Towary. Na promocji: Towary, należy zaznaczyć pole: Pomiń następne. Jeżeli towar ma mieć inne warunki rabatowania, niż zdefiniowane na promocji: Grupy, dla jego grupy towarowej, wówczas towar taki należy umieścić w promocji: Towary. Zaznaczony parametr: Pomiń następne promocje, zabezpieczy przed dwukrotnym naliczeniem rabatów.

Na tej samej promocji należy dodać grupy towarowe oraz pojedynczo towary, należące do tych grup. Zasada promocji jest taka, że nie można naliczyć dwukrotnie tej samej promocji dla tego samego towaru, w związku z czym, w pierwszej kolejności sprawdzane są warunki promocji zdefiniowane dla towaru, dopiero, a gdy nie są one spełnione, sprawdzone są warunki zdefiniowane dla grupy, do której ten towar należy. W przypadku tego rozwiązania należy jednak pamiętać o tym, że gdy warunek (próg) zdefiniowany na towarze nie został spełniony, może zostać naliczony rabat właściwy dla grupy towarowej, do której on należy, co może być niezgodne z oczekiwaniami Użytkownika.

Dla promocji TWU, KNU, PRM, CEN wprowadzono dodatkowy parametr ‘Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna’. Parametr może okazać się potrzebny jeżeli promocja została zdefiniowana zarówno dla grypy, do której dany towar należy wprost, jak i dla grupy do niej nadrzędnej. Jeżeli parametr jest włączony, wówczas grupa towaru zostanie potraktowana priorytetowo w stosunku do grupy nadrzędnej, w przeciwnym razie będą one traktowane tak samo.

Jak zdefiniować dla kontrahenta upust typu Stała cena, wyliczany każdorazowo jako ostatnia cena zakupu + określony procent marży

Dla obsłużenia takiej sytuacji można posłużyć się rozwiązaniem, wykorzystującym aktualizację ceny sprzedaży towaru, dokonywaną przy nowej dostawie:

dla towaru definiujemy cenę, z zaznaczony parametrem: Aktualizuj cenę przy nowej dostawie, określając wysokość marży,

na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe) wybieramy tą cenę, definiujemy promocję na ten towar i dla tego kontrahenta, przy czym zarówno próg jak i ilość ustalamy jako 0. Na promocji zaznaczamy parametr: Pomiń następne promocje i odpowiednio wysoki priorytet, tak, aby promocja znalazła się odpowiednio wysoko na liście promocji. Celem tak skonstruowanej promocji jest zapewnienie, że od ustalonej ceny na towar, aktualizowanej podczas zakupu, nie zostały naliczone żadne promocje.

Dla tak opisanej sytuacji, sprzedaż określonego towaru dla określonego kontrahenta odbędzie się po cenie równej: cena zakupu + marża.

Sytuację tą można uzyskać również definiując promocję PRM, w której na towarze należy wybrać opcję Narzut na cenę zakupu i wskazać odpowiedni procent lub kwotę, o którą ma zostać zmieniona cena sprzedaży w stosunku do ceny zakupu.

Jak określić dla promocji pakietowej elastycznej dodatkowe progi ilościowe/wartościowe dla grup towarowych

Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku dla promocji pakietowej elastycznej w postaci zdefiniowanych progów dla wybranych grup towarowych. Funkcjonalność daje możliwość dodania grup towarowych i określenia dla nich progu ilościowego lub wartościowego. Dodatkowo można również dodać grupę ,,Inne” kiedy chcemy dodać próg dla grupy towarów spoza grup dodanych na promocję.

Przyklad
Przykład: Przykład: Hurtownia z chemią gospodarczą chce ustalić promocję pakietową elastyczną dla pewnej grupy klientów ‘Grupa Hurt I’. Warunkiem udzielenia promocji będzie ogólny próg ilościowy 10 sztuk towaru, w tym 3 sztuk towaru z grupy towarów ‘Chemia specjalistyczna’ , 3 sztuk towaru z grupy towarowej ‘Szczotki’ i zakup towarów z pozostałych grup towarowych na wartość co najmniej 300 pln.
Taką promocję możemy zdefiniować w następujący sposób:
Na nagłówku promocji ustalam promocję pakietową elastyczną. Na zakładce {Kontrahenci} dodaję grupę kontrahentów ‘Grupa Hurt I’. Na zakładce {Towary}:
dodaję grupy towarowe:
- Określam ogólny próg ilościowy równy 10 sztuk
Dodaję grupy towarowe z następującymi progami
- ‘Chemia specjalistyczna’ próg ilościowy 3 sztuki
- ‘Szczotki’ próg ilościowy 3 sztuki
- ‘Inne’ próg wartościowy 300 pln
Zdefiniowana promocja pakietowa elastyczna z progami dla grup towarowych
Nadanie promocji pakietowej elastycznej z określonymi progami dla grup towarowych

Jak edytować gratisy na promocji pakietowej elastycznej

Na elastycznej promocji pakietowej Operator ma możliwość edycji ilości wydawanych gratisów po zaznaczeniu parametru ‘Edycja ilości wydawanych gratisów’. Zaznaczenie parametru oznacza, że w przypadku skorzystania przez Klienta z danego pakietu, Operator będzie miął możliwość przyznania dowolnej ilości gratisów, które zostały przypisane do progu. Operator ma możliwość zmianę ilości gratisów domyślnych jak i nie domyślnych. Ilość przyznanych gratisów nie może być większa niż suma zdefiniowanych gratisów dla danego progu. W przypadku pakietów, gdzie Operator ustawił edytowalną ilość gratisów, system wyświetli odpowiednią informację co do ilości gratisów przyznanej i pozostającej do przyznania.

Edycja gratisów w oknie wyboru pakietów na dokument

Wystawiając dokumenty FS, WZ, PA, WZE, FSE należy mieć na uwadze, że edycja ilości gratisów będzie ograniczona do dostępnej ilości do sprzedaży. Kontrola ta występuje również przy domyślnym ustalaniu przez System ilości gratisów domyślnych.

Na formatce promocji pakietowych wprowadzona została również możliwość zmiany kolejności na liście gratisów promocji pakietowej. Będzie ona miała wpływ na kolejność gratisów prezentowaną w oknie wyboru pakietu na dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?