XL045 – Wykorzystanie atrybutów jako parametrów w module: Produkcja

Uwagi ogólne

Parametry to atrybuty wykorzystywane do określania stawek lub ilości na Obiekcie, Technologii i Operacji w technologii. Scenariusze, w których można wykorzystać parametry oraz korzyści wynikające z ich stosowania zostaną przedstawione w następnych rozdziałach. Opisano w nich zalety wykorzystania parametrów jako atrybutów okresowych oraz parametrów do określenia jednolitych ilości w różnych operacjach tej samej technologii. Są to przykładowe warianty użycia parametrów, których funkcjonalność można wszechstronnie wykorzystać podczas definiowania technologii i realizacji procesu produkcyjnego.

Definiowanie parametrów

Ze względu na to, że w charakterze parametrów, wykorzystywane są atrybuty, definiuje się je tak jak następuje to właśnie w przypadku atrybutów.

W module: Administrator z poziomu menu -> Narzędzia -> Atrybuty, można otworzyć okno: Definicja atrybutów. W oknie, na zakładce: Klasy atrybutów, definiuje się klasę atrybutów (która będzie parametrem) a następnie przypisuje się ją do obiektu produkcyjnego (Obiektu, Technologii, Operacji w technologii bądź Zasobu w technologii). Sposób definiowania klasy atrybutów znajduje się w Dokumentacji Użytkownika dla modułu: Administrator oraz w następnych rozdziałach.

Przypisanie klasy parametrów (atrybutów) do obiektów produkcyjnych

Przypisanie klasy atrybutów stanowiących parametry, odbywa się:

 • Z poziomu zakładki: Obiekty, w oknie: Klasa atrybutu
 • Z poziomu zakładki: Obiekty, w oknie: Definicja atrybutu

Atrybuty jako Parametry można przypisać do:

 • Obiektów – wtedy wybrany Parametr (Klasę atrybutu), należy przypisać do obiektu: [Produkcja].[Zasoby-Parametry]
Parametry przypisane do Obiektu.
 • Technologii – wtedy wybrany Parametr (Klasę atrybutu), należy przypisać do obiektu: [Produkcja].[Technologia – parametry]
Parametry przypisane do Technologii i Operacji w technologii.
 • Operacji w technologii – podobnie jak w przypadku przypisywania Parametrów do Technologii, Parametry przypisuje się do obiektu: [Produkcja].[Technologia- parametry]
 • Zasobów w technologii – podobnie jak w przypadku przypisywania Parametrów do Technologii, Parametry przypisuje się do obiektu: [Produkcja].[Technologia- parametry]

Po przypisaniu Klasy atrybutu do jednego z wymienionych obiektów, będzie ona mogła zostać wykorzystana jako Parametr na konkretnym Obiekcie, Technologii i Operacji w technologii.

Przykłady wykorzystania Parametrów

Wykorzystanie atrybutów okresowych jako parametrów

Parametry będące atrybutami okresowymi, umożliwiają określenie stawki bądź ilości, która będzie stosowana na obiekcie, technologii, operacji w technologii lub zasobie w technologii w zdefiniowanym przez Użytkownika okresie.

W poniższym przykładzie zdefiniujemy atrybut okresowy: Stawka za użycie zasobu. Atrybut wykorzystamy jako parametr na Obiekcie: Piła tarczowa, dla określenia stawki stałej. W wartości stawki stałej zamierzamy ująć koszt zużycia energii elektrycznej. Dostaliśmy informację, że koszt energii elektrycznej wzrośnie od 01.07.2020 r. o 10%. W związku z tym, dla parametru na Obiekcie wskazujemy wartość dla atrybutu okresowego, obowiązującego w terminie 01.01.2020 – 30.06.2020 w wysokości 100 zł, a dla atrybutu okresowego, obowiązującego w terminie 01.07.2020 – 31.12.2020 w wysokości 110 zł. Dzięki wykorzystaniu atrybutów okresowych w charakterze parametrów, dla obiektów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, zostaną automatycznie uwzględnione stawki właściwe ze względu na okres, w którym obiekt został użyty.

Określenie w ten sposób stawki stałej stanowi alternatywę dla zdefiniowania jej wysokości poprzez podanie konkretnej kwoty. Zaletą korzystania z Parametru jest automatyzm zmiany wartości stawki, zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez Użytkownika. Użytkownik nie musi kontrolować okresu pobrania Obiektu do procesu produkcyjnego i dostosowywać wysokości stawki według czasu realizacji operacji produkcyjnych – wysokość stawki pobierana jest automatycznie dla bieżącego okresu.

Poniżej zostanie opisany sposób korzystania z takiej funkcjonalności – począwszy od definiowania atrybutu okresowego po jego wykorzystanie na Obiekcie.

Zdefiniowanie atrybutu okresowego

Aby zdefiniować atrybut okresowy, należy:

 • w module: Administrator, wybrać z menu: Narzędzia, funkcję: Atrybuty. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów.
 • W oknie: Definicja atrybutów, należy wybrać zakładkę: Klasa atrybutów. Z poziomu zakładki, po naciśnięciu przycisku [Dodaj klasę atrybutów], zostanie otworzone okno: Klasa atrybutu.
 • W oknie należy:
 • wprowadzić nazwę atrybutu: Stawka za użycie zasobu,
 • ewentualnie wprowadzić opis atrybutu
 • w polu: Typ atrybutu, wybrać typ: Liczba
 • ustalić format dla typu liczba, np. 1234.56
 • zaznaczyć opcję: Okresowy
Klasa atrybutu okresowego: Stawka za użycie Zasobu.
 • Kolejnym krokiem będzie przypisanie atrybutu do Zasobu. Można tego dokonać z poziomu otwartego okna: Klasa atrybutów, z zakładki: Obiekty. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk [Dodaj do Obiektu]. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów z listą obiektów, do których może zostać przypisana edytowana klasa atrybutu. Na liście należy zaznaczyć obiekt: [Produkcja].[Zasoby – parametry] i nacisnąć przycisk [Wybierz obiekt]. Klasa atrybutu zostanie w ten sposób przypisana do wybranego obiektu. Oznacza to, że ta klasa będzie mogła być wykorzystywana jako parametr na konkretnym Obiekcie produkcyjnym.
Klasa atrybutu przypisana do obiektu: [Produkcja].[Zasoby – parametry].
 • Ostatnim krokiem definiowania klasy atrybutu jest zapisanie wprowadzonych danych. Naciśnięcie w oknie: Klasa atrybutu, przycisku [Zapisz zmiany], powoduje rejestrację klasy atrybutów na liście atrybutów w oknie: Definicja atrybutów.

W ten sposób została zdefiniowana klasa atrybutu: Stawka za użycie Obiektu. Dzięki temu, że została ona przypisana do obiektu: [Produkcja].[Zasoby – parametry], atrybut będzie mógł zostać wykorzystany w charakterze parametru na Obiekcie w module: Produkcja. W następnym rozdziale zostanie opisany sposób wprowadzenia tego Parametru na Zasób.

Wprowadzenie parametru na Zasób

Aby wykorzystać parametr: Stawka za użycie zasobu na Zasób, należy:

 • W module: Produkcja, z menu: Listy, wybrać funkcję: Zasoby. Zostanie wyświetlone okno: Lista Zasobów
 • W otwartym oknie należy wskazać Zasób, na którym ma zostać wykorzystany parametr. (w podanym przykładzie będzie to Zasób: Piła tarczowa), a następnie nacisnąć przycisk [Zmień]. Zostanie otworzone okno: „Edycja zasobu”.
 • W oknie „Edycja zasobu” na zakładce „Koszty” można wprowadzić Parametry dla określenia:
  • Kwoty zmiany funkcji
  • Stawki stałej
  • Stawki za ilość użycia Zasobu
  • Stawki za czas użycia Zasobu

W podanym przykładzie, Parametr zostanie użyty dla określenia stawki stałej.

 • Aby określić stawkę stałą za pomocą parametru, należy nacisną przycisk znajdujący się obok przycisku [Stała] i wybrać z rozwiniętego menu funkcję: Parametr. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów, z listą klas atrybutów, które zostały przypisane do Obiektu i które mogą zostać wykorzystane na Obiekcie.
Lista klas atrybutów, możliwych do wykorzystania na Obiekcie.
 • Z okna: Definicja atrybutów, należy wybrać klasę atrybutu: Stawka za użycie Zasobu. Zostanie ona wprowadzona w polu: Stawka stała.
Karta Obiektu z Parametrem określającym stawkę stałą.

Po wprowadzeniu parametru na Zasób, należy określić jego wartość. Wartość ta będzie uwzględniana podczas rozliczania zlecenia, na które zostanie pobrany dany Zasób w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. Określenie Wartości dla parametru opisane zostało w następnym rozdziale.

Określanie wartości dla Parametru

Określanie wartości dla Parametru następuje w oknie: Edycja Zasobu (na którym wykorzystujemy Parametr), na zakładce: Parametry.

Aby określić wartość Parametru: Stawka za użycie Zasobu, należy:

 • wprowadzić parametr na zakładkę: Parametry. Po naciśnięciu przycisku [Dodaj], zostanie wyświetlone okno: Definicja atrybutów, na której należy zaznaczyć klasę atrybutu: Stawka za użycie Zasobu (tą samą, jaka została wprowadzona w pole: Stawka stała, na zakładce: Ogólne, w oknie: Edycja obiektu).
 • Po zaznaczeniu klasy atrybutu i naciśnięciu przycisku [Wybierz klasę atrybutu], zostanie otworzone okno: Wartości atrybutu.
Okno: Wartości atrybutu, w którym nastąpi określenie wartości wybranego atrybutu (parametru) na zdefiniowane okresy.
 • W otwartym oknie można wprowadzać dowolną ilość wartości atrybutu oraz okresów, w których wartości te będą stosowane. W podanym przykładzie, należy zdefiniować dwa okresy: od 2020-01-01 do 2020-06-30 i od 2020-07-01 do 2020-12-31 i nadać im wartości – odpowiednio 100 i 110 zł. Definiowanie okresu następuje po naciśnięciu przycisku [Dodaj wartość]. Zostanie otworzone okno: Edycja wartości atrybutu.
Edycja wartości atrybutu, w którym definiuje się konkretny okres oraz wartość, która będzie obowiązywała w tym okresie.
 • W oknie: Edycja wartości atrybutu, należy zdefiniować okres przez podanie jego daty początkowej i końcowej oraz wskazać wartość w polu: Wartość. Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać, naciskając przycisk [Zapisz]. W ten sposób definiuje się każdy z okresów. Po zapisaniu, okresy wraz ze wskazanymi okresami, zostaną wprowadzone do okna: Wartości atrybutu.
Okno: Wartości atrybutu, w którym nastąpi określenie wartości wybranego atrybutu (parametru) na zdefiniowane okresy.
 • Jeżeli zostały zdefiniowane okresy obowiązywania Parametru i wartości, jakie będzie przyjmował dla tych okresów, można zapisać okno: Wartości atrybutu, naciskając przycisk [Zapisz]. Klasa atrybutu (jako Parametr ze zdefiniowanymi wartościami) zostanie wyświetlona na zakładce: Parametr, w oknie: Edycja obiektu.
Parametr: Stawka za użycie zasobu, zdefiniowany na zakładce: Parametry, w oknie: Zasób.

W ten sposób zostaną zdefiniowane wartości dla Parametru, który został użyty do określenia stawki stałej na Obiekcie.

Liczenie kosztów użycia Zasobu według Parametru

Wykorzystanie Parametru to określenie stawki stałej dla Obiektu (rozdział: Wprowadzenie parametru na Zasób) oraz określenie wartości tego Parametru w poszczególnych okresach (rozdział: Określanie wartości dla Parametru) sprawi, że podczas rozliczania kosztów użycia Zasobu zostaną uwzględnione wartości zgodne z tym parametrem dla zdefiniowanego okresu.

Przyklad
W dniu 02.06.2020 wygenerowane zostało zlecenie produkcyjne. W wyniku planowania zlecenia, pobrany został zasób: Piła tarczowa. Po realizacji operacji z użyciem tego obiektu i dokonaniu rozliczenia, został w nim uwzględniony koszt użycia zasobu, w którym znalazła się stawka stała w wysokości 100 zł – zgodnie z wartością Parametru: Stawka za użycie Zasobu, w okresie od 31.05.2020 do 31.08.2020.

Przyklad
Zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane 10.09.2020. Do realizacji operacji produkcyjnej pobrany został ponownie zasób: Piła tarczowa. Od 01.09.2020 zaczęły obowiązywać nowe stawki za energię elektryczną, w związku z czym, zwiększył się koszt użycia zasobu, ujęty w stawce stałej. Ponieważ zwiększenie stawki było uwzględnione podczas jej określenia za pomocą Parametru, nie trzeba dokonywać żadnych modyfikacji na zasobie, dla poprawnego rozliczenia kosztów jego użycia. W efekcie - podczas rozliczania zlecenia, zostanie wyliczony koszt według aktualnej stawki na dzień 10.09.2020 czyli stawki w wysokości 110 zł.

Parametry służące wskazaniu ilości

Parametry można wykorzystywać również w sytuacjach, gdy stosujemy stałą wartość, np. ilość surowca w różnych operacjach tej samej technologii.

W poniższym przykładzie, obrazującym takie zastosowanie Parametru, zostanie przedstawiony przykład Technologii, w której dla określenia ilości wielu zasobów zostanie użyty jeden parametr. Dzięki temu, definiowanie lub modyfikacja technologii, zmieniająca ilość otrzymywanych produktów odbywa się poprzez przypisanie odpowiedniej wartości Parametrowi tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile razy parametr ten został wykorzystany na technologii.

W poniższym przykładzie, Parametr zostanie zastosowany w technologii: Produkcja fotela. Technologia ta przewiduje wykonanie jednego modelu fotela, ale z obiciami różnych kolorów. Do otrzymania fotela z obiciem czerwonym czy zielonym potrzebna jest ta sama ilość tkaniny obiciowej. Ilość tej tkaniny zostanie określona właśnie za pomocą parametru. Jeżeli w technologii nastąpi zmiana tej ilości, wykorzystywanej na różnych zasobach – materiałach obiciowych, wtedy jej modyfikacja nastąpi w jednym miejscu, a zostanie uwzględniona w całej technologii (dla wszystkich zasobów, których ilość jest określona za pomocą tego parametru).

Technologia, na której zostanie wykorzystany parametr

Technologia, w której zostanie zastosowany parametr, składa się z operacji:

 • Cięcie drewna
 • Szlifowanie desek, otrzymanych po cięciu drewna
 • Montaż elementów drewnianych – składanie foteli bez obicia
 • Obijanie foteli

Dla ostatniej operacji: Obijania foteli - przewidziano różne warianty – obijanie materiałem zielonym, czerwonym, granatowym i brązowym. W technologii, warianty te zostały ujęte jako odrębne operacje:

 • Obicie fotela materiałem zielonym
 • Obicie fotela materiałem czerwonym
 • Obicie fotela materiałem granatowym
 • Obicie fotela materiałem brązowym

W efekcie została zdefiniowana technologia jak na poniższym rysunku.

Technologia przewidująca uzyskanie różnych wariantów produktu (foteli obitych materiałami różnych kolorów).

Dzięki tak zdefiniowanej technologii możliwe będzie zaplanowanie i zrealizowanie produkcji foteli z obiciem wybranego koloru. Możliwe będzie również wyprodukowanie foteli w wielu kolorach na podstawie tej samej technologii i za pomocą tego samego zlecenia.

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, aby podczas definiowania technologii, każdy wariant operacji ostatecznej (w tym przypadku uzyskanie foteli odpowiedniego koloru) rozpisać na pełną ilość surowca, jaki jest do dyspozycji. Takie zdefiniowanie technologii nie decyduje jednak o tym, czy zostanie zaplanowane wykorzystanie wszystkich surowców – to zależy od rodzaju wykonanego planowania na zleceniu produkcyjnym. W opisywanym przykładzie, w operacji: Montaż, będącej ostatnią operacją przed operacją obijania foteli materiałem, przewidziane jest uzyskanie 20 sztuk foteli bez obicia. Oznacza to, że taka ilość powinna zostać rozpisana w następnej operacji, czyli dla każdej operacja obijania, należy ustawić pobieranie zasobów – foteli bez obicia w liczbie 20 sztuk. W efekcie, w operacjach: obijanie fotela kolorem czerwonym, zielonym, granatowym, brązowym zdefiniowano ilość zasobów – po 20 sztuk fotela bez obicia, a ilość produktów – po 20 sztuk foteli odpowiedniego koloru.

Jak widać na powyższym rysunku, operacje: Obijanie fotela materiałem zielonym, czerwonym itd. wykorzystują te same ilości zasobów – surowców. Jest to oczywiste, gdyż różnica między tymi operacjami występuje tylko w kolorze materiałów, jakimi dany fotel będzie obijany. Ilość materiału użytego do obijania foteli nie zmienia się ze względu na kolor tego materiału. Ze względu na to, że ilość wykorzystywanego materiału (niezależnie od koloru) ma jedną wartość, dla jej określenia można posłużyć się Parametrem, definiowanym w jednym miejscu na Technologii – na zakładce: Parametry. Parametr ten zostanie nazwany: Ilość tkaniny obiciowej. Określona tam wartość będzie uwzględniana podczas planowania zlecenia dla każdego materiału, którym fotele będą obijane.

Utworzenie parametru: Ilość tkaniny obiciowej

Parametr definiuje się jako atrybut z poziomu modułu: Administrator. Z menu: Listy należy wybrać funkcję: Atrybuty. Po otworzeniu okna: Definicja atrybutów, należy zdefiniować klasę atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej. Definiowanie klasy atrybutu następuje podobnie jak w przypadku określenia atrybutu okresowego, opisanego w rozdziale: Zdefiniowanie atrybutu okresowego. Zdefiniowana klasa atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej, zaprezentowana jest na poniższym rysunku.

Klasa atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej, która zostanie wykorzystana jako parametr dla określenia ilości surowca w technologii.

Po zdefiniowaniu klasy atrybutu należy ją przypisać do obiektu: [Produkcja].[Technologia – parametry]. Przypisanie do tego obiektu będzie widoczne na zakładce: Obiekty.

Wskazanie obiektu, do którego przypisana została klasa atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej.

Po przypisaniu do obiektu, klasa atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej będzie już Parametrem i w tym charakterze będzie mogła zostać wykorzystana na surowcu definiowanym w ramach technologii.

Określenie ilości surowca za pomocą parametru

Po zdefiniowaniu Parametru: Ilość tkaniny obiciowej, może on zostać wykorzystany w prezentowanej technologii.

Aby zastosować ten Parametr, należy:

 • otworzyć okno: Zasób w technologii dla surowca, będącego materiałem obiciowym (z poziomu technologii, w której parametr ma być zastosowany)
 • na zakładce: Ilości, rozwinąć menu, znajdujące się obok przycisku [Ilość] i wybrać z niego funkcję Parametr.
Wybór z menu, funkcji: Parametr, dla określenia ilości zasobu.
 • Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów, z listą atrybutów możliwych do wykorzystania na technologii.
Lista Parametrów, możliwych do wykorzystania na technologii.
 • Na liście należy zaznaczyć Parametr: Ilość tkaniny obiciowej i nacisnąć przycisk [Wybierz klasę atrybutu]. Parametr zostanie wprowadzony do okna: Materiał w technologii.
Parametr: Ilość tkaniny obiciowej, wprowadzony dla określenia ilości zasobu w technologii.
 • Po wprowadzeniu parametru, należy zapisać okno, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].
 • Wprowadzanie Parametru należy przeprowadzić dla wszystkich zasobów, którym odpowiadają materiały obiciowe różnych kolorów.
 • Po wprowadzeniu parametrów na odpowiednie zasoby, należy nadać wartość dla tego Parametru. Dokonuje się tego z poziomu okna: Technologia (technologii, dla której wskazywano technologię) z zakładki: Parametr. Na zakładce należy nacisnąć przycisk [Dodaj], Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów. W oknie należy zaznaczyć klasę atrybutu: Ilość tkaniny obiciowej i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Parametr zostanie wprowadzony na zakładkę.
 • Aby określić wartość wprowadzonego na zakładkę Parametru, należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Zmień]. W kolumnie: Wartość atrybutu, pojawi się kursor, który umożliwia wprowadzenie odpowiedniej ilości. W ten sam sposób można dokonać modyfikacji wartości Parametru, a wprowadzona tutaj zmiana zostanie uwzględniona na każdym zasobie, na którym Parametr został zastosowany. Przykładowo, jeżeli przyjęliśmy, że na obicie 20 sztuk foteli potrzeba 5 m2 tkaniny, wtedy określamy na zakładce: Parametry, wartość parametru na 5. Dzięki temu, surowce: Materiał obiciowy zielony, czerwony itd. będzie pobierany w proporcji 5 m2 na 20 sztuk foteli. Jednostka w jakiej podany jest parametr, zależy od ustawienia na karcie towaru (jeśli surowiec ma kartę magazynową) lub jest wybierana w oknie: Zasób w technologii. Ewentualna modyfikacja wartości dla wszystkich zasobów jest więc bardzo prosta i nie wymaga edycji każdego z zasobów indywidualnie.

Uwaga
Po określeniu wartości parametru, na zakładce: Operacje, w oknie: Technologie, nie będzie widoczna ilość określonego w ten sposób surowca (w tym przypadku materiału obiciowego). Ilość ta zostanie jednak uwzględniona podczas planowania zlecenia.

Czy ten artykuł był pomocny?