XL127 – Narzędziownia

Spis treści

Wstęp

Zasoby produkcyjne jako narzędzia

Rejestrowanie wydań, zdań, likwidacji narzędzi

Widoczność wydań, zdań i likwidacji na listach

Rejestrowanie zużycia narzędzi

Pytania i przykłady

Wstęp

W module Produkcja, istnieje funkcjonalność rejestrowania wydań i zdań zasobów produkcyjnych. Dla tych zasobów produkcyjnych, na kartach których zaznaczono parametr: Narzędzie.

Niniejszy biuletyn opisuje sposób konfiguracji systemu, niezbędny do korzystania z narzędziowni oraz przykłady zastosowania.

Zasoby produkcyjne jako narzędzia

Narzędziami, którymi będzie można zarządzać w ramach nowej funkcjonalności, będą zasoby produkcyjne, na kartach, których zaznaczony jest parametr: Narzędzie.

Zasób produkcyjny z zaznaczonym parametrem: Narzędzie
Zasób produkcyjny z zaznaczonym parametrem: Narzędzie

Zasoby, na kartach których zaznaczono parametr: Narzędzie, będą widoczne na liście narzędzi, uruchamianej z głównego menu w module Produkcja, z obszaru: Narzędziownia, a także na liście zasobów, na nowej zakładce: Narzędzia.

Lista narzędzi uruchamiana z ribbona, za pomocą opcji: Narzędzia
Lista narzędzi uruchamiana z ribbona, za pomocą opcji: Narzędzia
Lista narzędzi dostępna na liście zasobów, na nowej zakładce: Narzędzia
Lista narzędzi dostępna na liście zasobów, na nowej zakładce: Narzędzia

Rejestrowanie wydań, zdań, likwidacji narzędzi

Dla narzędzi będzie można w module Produkcja, rejestrować wydania, zdania i likwidacje.

Akcje te możliwe są do zarejestrowania, m. in. za pomocą odpowiednich opcji dostępnych, w głównym menu, w obszarze: Narzędziownia:

Opcje, dostępne z poziomu wstążki, za pomocą których można dodawać: Wydanie, Zdanie, Likwidację narzędzi

Jak również, za pomocą odpowiednich opcji, dostępnych na listach wydań i zdań narzędzi:

Opcje, za pomocą których można rejestrować wydanie, zdanie, likwidację narzędzi, z poziomu listy wydań i zdań
Opcje, za pomocą których można rejestrować wydanie, zdanie, likwidację narzędzi, z poziomu listy wydań i zdań

Rejestrowanie wydania narzędzi

Za pomocą opcji [Wydanie narzędzi] lub [Dodaj wydanie], otwierane jest nowe okno wydania:

Okno wydania narzędzi
Okno wydania narzędzi

w którym:

   • Wskazujemy osobę, która pobiera narzędzia z narzędziowni (może to być pracownik- z listy pracowników, lub zasób produkcyjny- z listy zasobów produkcyjnych). Pole pracownik jest wymagane do wypełnienia w ww. oknie:
Wybór Pracownika, jako osoby pobierającej narzędzia z narzędziowni
Wybór Pracownika jako osoby pobierającej narzędzia z narzędziowni
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” pobierającej narzędzia z narzędziowni
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” pobierającej narzędzia z narzędziowni

   • Opcjonalnie modyfikujemy datę i godzinę wydania narzędzi. (Domyślnie ustawiana jest tutaj data i czas bieżący):
Ustawienie daty wydania narzędzi
Ustawienie daty wydania narzędzi
   • Opcjonalnie ustawiamy planowany termin zdania lub wymiany narzędzi. (Domyślnie ustawiana jest bieżąca data z czasem na koniec dnia):
Ustawienie daty planowanego terminu zdania narzędzi
Ustawienie daty planowanego terminu zdania narzędzi
   • Opcjonalnie zaznaczamy parametr: Informuj po przekroczeniu – zaznaczenie parametru spowoduje, że w sytuacji, gdy narzędzia nie zostaną zdane przed upływem planowanego terminu zdania/wymiany, wówczas na listach, na których prezentowane będą wydania narzędzi, planowana data zdania, będzie prezentowana w kolorze czerwonym
Parametr: Informuj po przekroczeniu
Parametr: Informuj po przekroczeniu
   • Wybieramy narzędzia, które mają zostać wydane w ramach rejestrowanego wydania narzędzi:
Wybieranie narzędzi, które mają zostać wydane
Wybieranie narzędzi, które mają zostać wydane
   • Opcjonalnie ustawiamy status wydawanych narzędzi. (Statusy dla narzędzi pobierane są z nowego słownika kategorii, znajdującego się w gałęzi: Inne->Statusy narzędzi.) Domyślnym statusem dla wydania, jest status: W użyciu. Po zapisaniu wydania narzędzi, wybrany status ustawi się automatycznie na każdym, z wydanych zasobów:
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu wydania
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu wydania
   • Opcjonalnie uzupełniamy dodatkowy opis:
Dodatkowy opis dla wydania narzędzi
Dodatkowy opis dla wydania narzędzi
   • Zapisujemy okno

Rejestrowanie zdania narzędzi

Za pomocą opcji [Zdanie narzędzi] lub [Dodaj zdanie], otwierane jest nowe okno zdania:

Okno zdania narzędzi
Okno zdania narzędzi

w którym:

   • Wskazujemy osobę, która zdaje narzędzia do narzędziowni (analogicznie, jak w przypadku wydania- może to być pracownik- z listy pracowników, lub zasób produkcyjny- z listy zasobów produkcyjnych). Pole pracownik jest wymagane do wypełnienia w ww. oknie:
Wybór pracownika jako osoby zdającej narzędzia do narzędziowni
Wybór pracownika jako osoby zdającej narzędzia do narzędziowni
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” zdającej narzędzia do narzędziowni
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” zdającej narzędzia do narzędziowni

   • Opcjonalnie modyfikujemy datę i godzinę zdania narzędzi. (Domyślnie ustawiana jest tutaj data i czas bieżący):
Ustawienie daty zdania narzędzi
Ustawienie daty zdania narzędzi

   • Wybieramy narzędzia, które mają zostać zdane w ramach rejestrowanego zdania narzędzi:
Wybieranie narzędzi, które mają zostać zdane
Wybieranie narzędzi, które mają zostać zdane
   • Opcjonalnie ustawiamy status zdawanych narzędzi. (Domyślnym statusem dla zdania, jest status: W narzędziowni). Po zapisaniu zdania narzędzi, wybrany status ustawi się automatycznie na każdym, ze zdanych zasobów:
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu zdania
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu zdania
   • Opcjonalnie uzupełniamy dodatkowy opis:
Dodatkowy opis dla zdania narzędzi
Dodatkowy opis dla zdania narzędzi
   • Zapisujemy okno.[/sy_list]

Rejestrowanie likwidacji narzędzi

Zarejestrowanie likwidacji narzędzia nie powoduje automatycznie żadnych dodatkowych konsekwencji dla tego narzędzia w systemie. Nadal to narzędzie będzie można planować na zleceniach, jeśli, np. nie zostanie ono oznaczone jako archiwalne. Zarejestrowanie likwidacji jest tylko pewną dodatkową informacją zapisaną w systemie.

Za pomocą opcji [Likwidacja narzędzi] lub [Dodaj likwidację], otwierane jest nowe okno likwidacji:

Okno likwidacji narzędzi
Okno likwidacji narzędzi

w którym:

   • Wskazujemy osobę, która likwiduje narzędzia (analogicznie, jak w przypadku wydania/zdania- może to być pracownik- z listy pracowników, lub zasób produkcyjny- z listy zasobów produkcyjnych). Pole pracownik jest wymagane do wypełnienia w ww. oknie:
Wybór pracownika jako osoby likwidującej narzędzia
Wybór pracownika jako osoby likwidującej narzędzia
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” likwidującej narzędzia
Wybór zasobu produkcyjnego jako „osoby” likwidującej narzędzia
   • Opcjonalnie modyfikujemy datę i godzinę likwidacji narzędzi. (Domyślnie ustawiana jest tutaj data i czas bieżący):
Ustawienie daty likwidacji narzędzi
Ustawienie daty likwidacji narzędzi
   • Wybieramy narzędzia, które mają zostać zlikwidowane w ramach rejestrowanej likwidacji narzędzi
Wybieranie narzędzi, które mają zostać zlikwidowane
Wybieranie narzędzi, które mają zostać zlikwidowane
   • Opcjonalnie ustawiamy status zdawanych narzędzi. (Domyślnym statusem dla likwidacji, jest status: Zlikwidowano). Po zapisaniu zdania narzędzi, wybrany status ustawi się automatycznie na każdym, ze zdanych zasobów
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu zdania
Status narzędzi, ustawiany automatycznie na narzędziach, po zapisaniu zdania
   • Opcjonalnie uzupełniamy przyczynę likwidacji- wartości, możliwe do ustawienia w polu: Przyczyna likwidacji pobierane są ze słownika kategorii: Przyczyny likwidacji, dostępnego w gałęzi: Inne->Przyczyny likwidacji:
Uzupełnianie przyczyny likwidacji
Uzupełnianie przyczyny likwidacji

   • Opcjonalnie uzupełniamy dodatkowy opis:
Dodatkowy opis dla likwidacji narzędzi
Dodatkowy opis dla likwidacji narzędzi

   • Zapisujemy okno

Widoczność wydań, zdań i likwidacji na listach

Wydania, zdania i likwidacje poszczególnych narzędzi są widoczne w systemie na ogólnej liście wszystkich wydań i zdań narzędzi, a także na indywidualnej, dla każdego z narzędzi, liście wydań i zdań, oraz na odpowiednich listach wydań i zdań zarejestrowanych dla danego pracownika lub zasobu produkcyjnego.

Ogólna lista wydań i zdań narzędzi

Na liście wydań i zdań narzędzi, prezentowane są wszystkie wydania, zdania i likwidacje zarejestrowane w systemie.

Ogólna lista wydań i zdań narzędzi
Ogólna lista wydań i zdań narzędzi

Lista wydań i zdań konkretnego narzędzia- zakładka: Wykorzystanie narzędzia

Na zakładce: Wykorzystanie narzędzia, w oknie: Zasób, prezentowana jest historia wydań, zdań i likwidacji danego narzędzia. Analogiczny widok, dostępny jest na liście: Wykorzystanie narzędzia, uruchamianej kontekstowo dla poszczególnych narzędzi z poziomu listy zasobów produkcyjnych.

Okno: Zasób, zakładka: Wykorzystanie narzędzia- historia wydań, zdań i likwidacji danego narzędzia
Okno: Zasób, zakładka: Wykorzystanie narzędzia- historia wydań, zdań i likwidacji danego narzędzia
Lista wydań i zdań narzędzia, uruchamiana kontekstowo dla narzędzia, z poziomu listy zasobów
Lista wydań i zdań narzędzia, uruchamiana kontekstowo dla narzędzia, z poziomu listy zasobów

Lista wydań i zdań narzędzi, zarejestrowanych dla danego pracownika lub zasobu produkcyjnego- zakładka: Wydane narzędzia

Na zakładce: Wydane narzędzia, na karcie pracownika lub karcie zasobu produkcyjnego, widoczna jest lista wszystkich wydań, zdań i likwidacji, zarejestrowanych dla danego pracownika lub zasobu produkcyjnego, czyli lista tych akcji, które „wykonał” dany pracownik lub zasób produkcyjny.

Karta pracownika, zakładka: Wydane narzędzia- lista wydań, zdań i likwidacji wykonanych przez danego pracownika
Karta pracownika, zakładka: Wydane narzędzia- lista wydań, zdań i likwidacji wykonanych przez danego pracownika
Zasób produkcyjny, zakładka: Wydane narzędzia- lista wydań, zdań i likwidacji, wykonanych przez dany zasób
Zasób produkcyjny, zakładka: Wydane narzędzia- lista wydań, zdań i likwidacji, wykonanych przez dany zasób

Rejestrowanie zużycia narzędzi

Dla każdego narzędzia możliwe jest rejestrowanie jego zużycia. Aby tego dokonać, należy, na karcie narzędzia (zasobu produkcyjnego), na zakładce: Ogólne, zaznaczyć parametr: Rejestruj zużycie. Po zaznaczeniu ww. parametru, w oknie pojawi się nowa zakładka: Zużycie narzędzia.

Zasób (narzędzie), zakładka: Ogólne- parametr: Rejestruj zużycie, którego zaznaczenie udostępnia nową zakładkę: Zużycie narzędzia
Zasób (narzędzie), zakładka: Ogólne- parametr: Rejestruj zużycie, którego zaznaczenie udostępnia nową zakładkę: Zużycie narzędzia

Na tej zakładce dostępne są do wyboru różne sposoby naliczania zużycia dla narzędzia, a także parametry opisujące żywotność narzędzia, jak również umożliwiające wykonywanie w systemie pewnych dodatkowych akcji, powiązanych ze zużyciem narzędzia.

Zasób, zakładka: Zużycie narzędzia- parametryzacja dotycząca zużycia danego narzędzia
Zasób, zakładka: Zużycie narzędzia- parametryzacja dotycząca zużycia danego narzędzia

Zużycie narzędzia obliczane jako ilość wytworzonego wyrobu (produktu i/lub produktu ubocznego)

Jeśli dla danego narzędzia, zaznaczony zostanie sposób obliczania jego zużycia jako: Wg ilości wytworzonego wyrobu, będzie to oznaczało, że każda ilość wytworzonego, przy użyciu danego narzędzia, wyrobu gotowego (lub także produktu ubocznego) będzie rejestrowana jako odpowiednia ilość i odpowiedni procent zużycia narzędzia. Oznacza to, że jeśli dane narzędzie, znajdzie się na realizacji operacji, w ramach której wytwarzany jest produkt (lub wiele produktów), wówczas ilość tego produktu (suma ilości produktów), proporcjonalnie wyliczona wg czasu, w jakim dane narzędzie realizowało operację, zostanie zarejestrowana jako zużycie narzędzia.

Naliczanie zużycia narzędzia wg ilości wytworzonego wyrobu i prezentacja naliczonego zużycia
Naliczanie zużycia narzędzia wg ilości wytworzonego wyrobu i prezentacja naliczonego zużycia

Dla zaznaczonego sposobu zużycia narzędzia należy określić żywotność całkowitą danego narzędzia. W ww. przypadku jako żywotność całkowitą, należy podać ilość produktu, jaką maksymalnie może „wytworzyć” dane narzędzie.

Dla zaznaczonego sposobu zużycia narzędzia należy określić jego żywotność w jednym cyklu, co w ww. przypadku oznacza ilość produktu, jaką dane narzędzie może wytworzyć w jednym cyklu, po którym konieczne jest, np. wykonanie pewnych czynności „regenerujących” dane narzędzie (wymiana jakiejś części narzędzia, serwisowanie, przegląd, konserwacja, itd.)

Żywotność całkowita i żywotność w jednym cyklu- wartości jakie należy zdefiniować ręcznie dla danego narzędzia
Żywotność całkowita i żywotność w jednym cyklu- wartości jakie należy zdefiniować ręcznie dla danego narzędzia

Zużycie narzędzia obliczane jako ilość pobranego materiału (surowca i/lub materiału pomocniczego)

Jeśli dla danego narzędzia, zaznaczony zostanie sposób obliczania jego zużycia jako: Wg ilości pobranego materiału, będzie to oznaczało, że każda ilość pobranego, przy użyciu danego narzędzia, materiału (lub także materiału pomocniczego) będzie rejestrowana jako odpowiednia ilość i odpowiedni procent zużycia narzędzia. Oznacza to, że jeśli dane narzędzie, znajdzie się na realizacji operacji, w ramach której pobrano materiał, wówczas ilość tego materiału, proporcjonalnie wyliczona wg czasu, w jakim dane narzędzie realizowało operację, zostanie zarejestrowana jako zużycie narzędzia.

Naliczanie zużycia narzędzia wg ilości wytworzonego wyrobu i prezentacja naliczonego zużycia
Naliczanie zużycia narzędzia wg ilości wytworzonego wyrobu i prezentacja naliczonego zużycia

Dla zaznaczonego sposobu zużycia narzędzia należy określić żywotność całkowitą danego narzędzia. W ww. przypadku jako żywotność całkowitą, należy podać ilość materiału, jaką maksymalnie może „przetworzyć” dane narzędzie.

Dla zaznaczonego sposobu zużycia narzędzia należy również określić jego żywotność w jednym cyklu, co w ww. przypadku oznacza ilość materiału, jaką dane narzędzie może „przetworzyć” w jednym cyklu, po którym np. konieczne jest wykonanie pewnych czynności „regenerujących” dane narzędzie (wymiana jakiejś części narzędzia, serwisowanie, przegląd, konserwacja, itd.)

Żywotność całkowita i żywotność w jednym cyklu- wartości jakie należy zdefiniować ręcznie dla danego narzędzia
Żywotność całkowita i żywotność w jednym cyklu- wartości jakie należy zdefiniować ręcznie dla danego narzędzia

Zużycie narzędzia obliczane jako czas realizacji operacji

Jeśli dla danego narzędzia, zaznaczony zostanie sposób obliczania jego zużycia jako: Wg czasu realizacji, będzie to oznaczało, że czas realizacji operacji, w którym dane narzędzie wykonywało tą operację będzie rejestrowane jako zużycie narzędzia.

Naliczanie zużycia narzędzia wg czasu realizacji operacji, w jakim dane narzędzie pracowało
Naliczanie zużycia narzędzia wg czasu realizacji operacji, w jakim dane narzędzie pracowało

Analogicznie, jak dla innych sposobów obliczania zużycia narzędzi należy określić żywotność całkowitą narzędzia i żywotność w jednym cyklu.

Dla wszystkich ww. sposobów obliczania zużycia narzędzi dodatkowo, po osiągnięciu przez dane narzędzie takiego zużycia, które odpowiada żywotności w jednym cyklu, możliwe jest automatyczne wykonanie pewnych akcji w systemie, jak np. generowanie dokumentu ZSR lub rejestrowanie przestoju dla danego narzędzia. Aby, po osiągnięciu zużycia w jednym cyklu, w systemie wykonana została automatycznie któraś z ww. akcji, należy, w obszarze: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu, zaznaczyć odpowiedni parametr:

Zużycie narzędzia, parametry w obszarze: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu
Zużycie narzędzia, parametry w obszarze: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu

Generuj zlecenie serwisowe- po zaznaczeniu parametru, jeśli Bieżące zużycie osiągnie wartość równą żywotności w jednym cyklu, wówczas automatycznie dla danego narzędzia wygeneruje się w systemie dokument ZSR

Oznacz narzędzie jako niedostępne- po zaznaczeniu parametru, jeśli Bieżące zużycie osiągnie wartość równą żywotności w jednym cyklu, wówczas automatycznie dla danego narzędzia wygeneruje się w systemie przestój

Nie planuj narzędzia na zleceniu od [ ]% zużycia- po zaznaczeniu parametru, jeśli Bieżące zużycie osiągnie określony w ramach parametru % żywotności w jednym cyklu, wówczas dla tego narzędzia zostanie wygenerowany przestój i nie będzie ono dobierane podczas planowania zleceń.

Podobne do ww. akcji są możliwe do wykonania w systemie automatycznie w sytuacji, gdy dane narzędzie osiągnie żywotność całkowitą- odpowiednia parametryzacja znajduje się w obszarze: Po osiągnięciu żywotności całkowitej.

Zużycie narzędzia, parametry w obszarze: Po osiągnięciu żywotności całkowitej
Zużycie narzędzia, parametry w obszarze: Po osiągnięciu żywotności całkowitej

Oznacz narzędzie jako niedostępne- po zaznaczeniu parametru, jeśli Całkowite zużycie osiągnie wartość równą żywotności całkowitej, wówczas automatycznie dla danego narzędzia wygeneruje się w systemie przestój

Oznacz narzędzie jako archiwalne- po zaznaczeniu parametru, jeśli Całkowite zużycie osiągnie wartość równą żywotności całkowitej, wówczas automatycznie zostanie ono oznaczone jako archiwalne (Na karcie narzędzia (zasobu produkcyjnego) zaznaczony zostanie automatycznie parametr: Archiwalny).

Dodatkowo, dla narzędzi, dla których obliczane jest zużycie, można ręcznie wygenerować dokument ZSR lub ZP, na dowolnym etapie obliczania tego zużycia. W oknie: Zasób, na zakładce: Zużycie narzędzia, dostępne są opcje, za pomocą których można ręcznie wygenerować dokumenty ZP lub ZSR:

Zasób (narzędzie), zakładka: Zużycie narzędzi- opcje ręcznego generowania dokumentów ZP i ZSR dla narzędzia
Zasób (narzędzie), zakładka: Zużycie narzędzi- opcje ręcznego generowania dokumentów ZP i ZSR dla narzędzia

Pytania i przykłady

Czy można zaznaczyć parametr: Narzędzie, na wielu zasobach produkcyjnych jednocześnie?

Jeśli chcemy zaznaczyć parametr: Narzędzie, na wielu zasobach produkcyjnych, bez konieczności otwierania każdego okna zasobu osobno, można to zrobić za pośrednictwem okna: Edycja parametrów zasobów, poprzez przypisanie do wielu zasobów odpowiedniego ich rodzaju.

W oknie, Edycja parametrów zasobów, dodano pole: Rodzaj zasobu, za pomocą którego można przypisywać rodzaj do wielu zasobów produkcyjnych jednocześnie:

Okno: Edycja parametrów zasobów- możliwość przypisania rodzaju zasobu, jednocześnie do wielu zasobów
Okno: Edycja parametrów zasobów- możliwość przypisania rodzaju zasobu, jednocześnie do wielu zasobów

Z kolei na rodzaju zasobu, dodany został parametr: Dodaj do narzędziowni:

Wartość słownika: Rodzaj zasobów- parametr: Dodaj do narzędziowni, umożliwiający automatycznie zaznaczenie na zasobie danego rodzaju, parametru: Narzędzie

Zaznaczenie ww. parametru na rodzaju zasobu spowoduje, że zasób oznaczony tym rodzajem, będzie miał domyślnie zaznaczony parametr: Narzędzie

Automatyczne zaznaczenie na danym zasobie parametru: Narzędzie, poprzez wskazanie na nim odpowiednio sparametryzowanego rodzaju zasobu
Automatyczne zaznaczenie na danym zasobie parametru: Narzędzie, poprzez wskazanie na nim odpowiednio sparametryzowanego rodzaju zasobu

Jak zarejestrować zdanie narzędzi, bez konieczności wybierania narzędzi z listy narzędzi?

W systemie obsłużona została funkcjonalność rejestrowania zdania narzędzi na podstawie wydań. Jeśli zaznaczymy na liście wydań i zdań pozycje, które dotyczą akcji: Wydanie, i z poziomu tych zaznaczonych pozycji użyjemy funkcji: Dodaj zdanie, wówczas wszystkie zaznaczone pozycje przepiszą się do nowego okna zdania narzędzi. Dodatkowo, jeśli zaznaczone wydania były rejestrowane dla tej samej „Osoby” (Pracownika/Zasobu produkcyjnego), wówczas osoba ta zostanie uzupełniona automatycznie w oknie zdania narzędzi:

Generowanie zdania narzędzi na podstawie wydań narzędzi
Generowanie zdania narzędzi na podstawie wydań narzędzi

Uwaga
Wydania i zdania narzędzi nie są ze sobą wiązane w żaden sposób, dlatego wygenerowanie zdania narzędzi na podstawie wydań, nie spowoduje powiązania tych dwóch akcji.

Czy można wyróżnić na liście wydań i zdań informacje o tych wydaniach, „dla których” nie zarejestrowano zdania narzędzi w odpowiednim terminie?

Na każdym wydaniu narzędzi można zaznaczyć w obszarze: Planowany termin zdania/wymiany, parametr: Informuj po przekroczeniu. Po zaznaczeniu tego parametru, dla tych wydań, po których nie zarejestrowano zdania narzędzi do terminu określonego, jako planowany termin zdania/wymiany, data planowanego terminu zdania/wymiany będzie prezentowana, na liście wydań i zdań, w kolorze czerwonym:

Prezentacja na liście wydań i zdań, przekroczonego terminu zdania narzędzi
Prezentacja na liście wydań i zdań, przekroczonego terminu zdania narzędzi

Czy w systemie zapisywana jest historia wydań i zdań dla konkretnego narzędzia?

Historia użycia danego narzędzia jest jak dotychczas prezentowana na kontekstowo otwieranej liście: Lista wydań i zdań narzędzia, jak również na zakładce: Wykorzystanie narzędzia, w oknie: Zasób:

Historia wydań i zdań konkretnego narzędzia widoczna z poziomu zakładki: Wykorzystanie narzędzia, w oknie: Zasób
Historia wydań i zdań konkretnego narzędzia widoczna z poziomu zakładki: Wykorzystanie narzędzia, w oknie: Zasób
Lista wydań i zdań narzędzia, otwierana kontekstowo dla narzędzia, z poziomu listy zasobów
Lista wydań i zdań narzędzia, otwierana kontekstowo dla narzędzia, z poziomu listy zasobów

Czy w systemie zapisywana jest historia wydań, zdań, likwidacji narzędzi, wykonanych przez konkretnego pracownika lub zasób produkcyjny?

Historię wydań, zdań i likwidacji poszczególnych narzędzi, wykonanych przez konkretnego pracownika lub konkretny zasób produkcyjny, można zobaczyć z poziomu karty tego pracownika/zasobu produkcyjnego, z zakładki: Wydane narzędzia:

Karta pracownika, zakładka: Wydane narzędzia
Karta pracownika, zakładka: Wydane narzędzia
Karta zasobu, zakładka: Wydane narzędzia
Karta zasobu, zakładka: Wydane narzędzia

Przykład konfiguracji i naliczania zużycia narzędzia wg ilości wytworzonego wyrobu

Dla narzędzia „WIERTŁO_A” zaznaczono parametr: Rejestruj zużycie:

Zaznaczenie parametru: Rejestruj zużycie na karcie narzędzia
Zaznaczenie parametru: Rejestruj zużycie na karcie narzędzia

Na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Sposób obliczania zużycia: Wg ilości wytworzonego wyrobu:

Wskazanie sposobu naliczania zużycia narzędzia jako: Wg ilości wytworzonego produktu
Wskazanie sposobu naliczania zużycia narzędzia jako: Wg ilości wytworzonego produktu

Określono Żywotność całkowitą jako 1000 oraz Żywotność w jednym cyklu jako 10 dla narzędzia, co oznacza, że za pomocą narzędzia można ogólnie wytworzyć 1000 szt. produktu, natomiast w czasie trwania jednego cyklu, za pomocą narzędzia można wytworzyć 10 szt. produktu:

Zdefiniowanie żywotności całkowitej narzędzia i żywotności w jednym cyklu
Zdefiniowanie żywotności całkowitej narzędzia i żywotności w jednym cyklu

Następnie uruchomiono realizację operacji, do której przypisany jest zasób produkcyjny: WIERTŁO_A i w ramach tej realizacji operacji wytwarzany jest produkt P1 w ilości 9 szt.:

Wytworzenie 9 szt. produktu P1, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A
Wytworzenie 9 szt. produktu P1, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A

Po zapisaniu ww. realizacji operacji, na karcie zasobu produkcyjnego: WIERTŁO_A, na zakładce: Zużycie narzędzia, w polach: Całkowite zużycie i Bieżące zużycie, zapisane zostało zużycie wynikające z wytworzonej, w ramach ww. realizacji operacji, ilości produktu P1:

Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: WIERTŁO_A
Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: WIERTŁO_A

Kolejno zarejestrowano następny dokument ZP, w ramach którego wykonana została realizacja operacji, w której brał udział zasób produkcyjny- narzędzie: WIERTŁO_A, i w ramach której wytworzono produkt P2 w ilości 8 szt.:

Wytworzenie 8 szt. produktu P2, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A
Wytworzenie 8 szt. produktu P2, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A

Po zapisaniu ww. realizacji operacji, na karcie zasobu produkcyjnego: WIERTŁO_A, na zakładce: Zużycie narzędzia, w polach: Całkowite zużycie i Bieżące zużycie, zapisane zostało zużycie wynikające z wytworzonej, w ramach ww. realizacji operacji, ilości produktu P2, a także zapisana została odpowiednia ilość wykonanych cykli. Do całkowitego zużycia dodana została ilość 8, natomiast bieżące zużycie liczone w ramach pierwszego cyklu zostało wyzerowane dlatego, że pierwszy cykl został wykonany (9+1 = żywotność w 1 cyklu), a ponieważ ilość wytworzonego produktu P2 wynosi 8, to rozpoczął się kolejny cykl, w ramach którego bieżące zużycie narzędzia wynosi już 7:

Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: WIERTŁO_A, a także ilości wykonanych cykli
Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: WIERTŁO_A, a także ilości wykonanych cykli

Po wykonaniu każdego pełnego cyklu, zużycie bieżące narzędzia liczone jest od nowa. Jeśli zużycie bieżące osiągnie 100%, wówczas naliczany jest wykonany cykl.

Jak automatycznie wygenerować dokument ZSR dla danego narzędzia, po wykonaniu każdego pełnego cyklu?

Jeśli po wykonaniu każdego cyklu dane narzędzie jest serwisowane, można tak skonfigurować system, by w odpowiedniej chwili automatycznie generował zlecenie serwisowe dla narzędzia.

Aby wywołać automatyczne generowanie dokumentu ZSR, dla narzędzia, za każdym razem, gdy narzędzie osiągnie żywotność w jednym cyklu, tzn. podczas naliczania kolejnego cyklu/gdy dane narzędzie osiągnie 100% bieżącego zużycia, należy na zakładce: Zużycie narzędzia, w obszarze: Po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu, zaznaczyć parametr: Generuj zlecenie serwisowe. Po zaznaczeniu tego parametru automatycznie zaznacza się parametr: Oznacz narzędzie jako niedostępne, w tym samym obszarze (Jeśli chcemy, by wraz z generowaniem dokumentu ZSR, dla danego narzędzia rejestrowany był w systemie przestój dla tego narzędzia, wówczas pozostawiamy zaznaczony parametr: Oznacz narzędzie jako niedostępne):

Parametry: generuj zlecenie serwisowe i Oznacz narzędzie jako niedostępne, wpływające na automatyczne generowanie dokumentu ZSR i przestoju dla narzędzia, po osiągnięciu żywotności w jednym cyklu

Przy ww. konfiguracji, jeśli na realizacji operacji, na której znajduje się narzędzie: WIERTŁO_A, dodany zostanie produkt w ilości >=3, wówczas narzędzie osiągnie żywotność w jednym cyklu, co spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu ZSR i przestoju dla narzędzia.

Przykładowo, narzędzie: WIERTŁO_A, zostało dodane na realizację operacji, w ramach której wytwarzany jest produkt P1 w ilości 4 szt.:

Wytworzenie 4 szt. produktu P1, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A
Wytworzenie 4 szt. produktu P1, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: WIERTŁO_A

W wyniku zapisania ww. realizacji, narzędzie: WIERTŁO_A osiągnęło żywotność w jednym cyklu - przed zapisaniem ww. realizacji, bieżące zużycie wynosiło 70%, a po zapisaniu tej realizacji, bieżące zużycie osiągnęło 100%, wykonany został kolejny cykl i naliczanie bieżącego zużycia rozpoczęło się od nowa:

Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: WIERTŁO_A, a także ilości wykonanych cykli

Dla narzędzia: WIERTŁO_A automatycznie zostało zarejestrowane w systemie zlecenie serwisowe oraz przestój:

Automatycznie wygenerowane zlecenie serwisowe dla narzędzia: WIERTŁO_A, na skutek zużycia narzędzia
Automatycznie wygenerowany przestój dla narzędzia: WIERTŁO_A, w wyniku zużycia narzędzia
Automatycznie wygenerowany przestój dla narzędzia: WIERTŁO_A, w wyniku zużycia narzędzia

Jak obliczane jest zużycie narzędzia, gdy nie jest ono jedynym zasobem produkcyjnym na danej realizacji operacji?

Jeśli na realizacji operacji znajduje się wiele zasobów, wówczas zużycie, wyliczane jest proporcjonalnie wg czasu, w jakim dane narzędzie uczestniczyło w realizacji operacji.

Przyklad

Dla narzędzi: ZESTAW_2A i ZESTAW_3A rejestrowane jest zużycie wg ilości wytworzonego wyrobu. Ww. narzędzia zostały dodane do realizacji operacji, w ramach której wytworzono 10 szt. wyrobu P1, jednak narzędzia podczas realizacji danej operacji nie były wykorzystywane równocześnie:

Narzędzie: ZESTAW_3A „realizowało operację” w terminie: 2017-06-17 8:34 do 2017-06-17 23:59

Narzędzie: ZESTAW_2A „realizowało operację” w terminach: 2017-06-19 0:00 do 2017_06-24 8:34 i 2017-06-26 0:00 do 2017-06-29 8:34

Realizacja operacji, w ramach której powstało 10 szt. produktu P1, wykonana przez narzędzia: ZESTAW_2A i ZESTAW_3A

Zużycie ww. narzędzi zostało obliczone proporcjonalnie wg czasów realizacji operacji, w jakich brały udział te narzędzia:

Naliczone zużycie narzędzia: ZESTAW_2A
Naliczone zużycie narzędzia: ZESTAW_3A

Przykład konfiguracji i obliczania zużycia danego narzędzia wg ilości pobranego materiału

Dla narzędzia „PIŁA RĘCZNA_1” zaznaczono parametr: Rejestruj zużycie:

Zaznaczenie parametru: Rejestruj zużycie na karcie narzędzia

Na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Sposób obliczania zużycia: Wg ilości pobranego materiału:

Wskazanie sposobu naliczania zużycia narzędzia jako: Wg ilości pobranego materiału

Określono Żywotność całkowitą jako 1000 oraz Żywotność w jednym cyklu jako 10 dla narzędzia, co oznacza, że narzędzie może „przetworzyć” ogólnie 1000 szt. materiału, natomiast w czasie trwania jednego cyklu, za pomocą narzędzia można „przetworzyć” 10 szt. materiału:

Zdefiniowanie żywotności całkowitej narzędzia i żywotności w jednym cyklu

Następnie uruchomiono realizację operacji, do której przypisany jest zasób produkcyjny: PIŁA RĘCZNA_1 i w ramach tej realizacji operacji pobrano 15 szt. materiału: METAL1 i 30 szt. materiału: METAL2, czyli łącznie narzędzie „przetworzyło” 45 szt. materiału:

„Przetworzenie” 45 szt. materiału, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1

Po zapisaniu ww. realizacji operacji, na karcie zasobu produkcyjnego: PIŁA RĘCZNA_1, na zakładce: Zużycie narzędzia, w polach: Całkowite zużycie i Bieżące zużycie, zapisane zostało zużycie wynikające z „przetworzonej”, w ramach ww. realizacji operacji, ilości materiału, a także zapisana została ilość pełnych wykonanych cykli:

Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1 oraz ilości wykonanych cykli

Przykład konfiguracji i obliczania zużycie danego narzędzia wg czasu realizacji

Dla narzędzia „LASER” zaznaczono parametr: Rejestruj zużycie:

Zaznaczenie parametru: Rejestruj zużycie na karcie narzędzia

Na zakładce: Zużycie narzędzia, zaznaczono parametr: Sposób obliczania zużycia: Wg czasu realizacji:

Wskazanie sposobu naliczania zużycia narzędzia jako: Wg czasu realizacji

Określono Żywotność całkowitą jako 156 tygodni oraz Żywotność w jednym cyklu jako 31 godzin dla narzędzia:

Zdefiniowanie żywotności całkowitej narzędzia i żywotności w jednym cyklu

Następnie uruchomiono realizację operacji, do której przypisany jest zasób produkcyjny: LASER. Realizacja ta trwała 1 tydzień:

Wykonanie realizacji operacji, trwającej tydzień, przy użyciu zasobu produkcyjnego- narzędzia: LASER

Po zapisaniu ww. realizacji operacji, na karcie zasobu produkcyjnego: LASER, na zakładce: Zużycie narzędzia, w polach: Całkowite zużycie i Bieżące zużycie, zapisane zostało zużycie wynikające czasu trwania ww. realizacji operacji. Zarejestrowano także ilość wykonanych cykli:

Prezentacja naliczonego zużycia narzędzia: LASER

Czy możliwe jest jednoczesne naliczanie zużycia, wg różnych sposobów, dla jednego narzędzia?

Da jednego narzędzia można włączyć obliczanie zużycia wg wszystkich dostępnych sposobów, jednak, aby nie komplikować monitorowania tego zużycia, zaleca się włączanie jednego sposobu naliczania zużycia, dla jednego narzędzia.

Czy dostępna jest w systemie zbiorcza lista zużycia wszystkich narzędzi, dla których rejestrowane jest zużycie?

Zbiorczą listę, na której prezentowane jest zużycie każdego narzędzia, dla którego włączono rejestrację zużycia, można otworzyć, z poziomu głównego menu, w obszarze: Narzędziownia, za pomocą opcji: Zużycie narzędzi:

Lista zużycia wszystkich narzędzi

Jaka jest zasada dobierania kolorów do prezentacji graficznej procentowego zużycia narzędzi?

Domyślnie dla każdego narzędzia przyjęto, że do 80% zużycia, zarówno bieżącego, jak i całkowitego, pasek zużycia będzie wyświetlany w kolorze zielonym, a powyżej 80%- w kolorze czerwonym.

Zarówno ustalony próg 80%, jak i kolorystykę pasków można zmienić, poprzez ustawienie na narzędziu odpowiedniego rodzaju zasobu, na którym określony zostanie dowolny kolor, a także próg jego obowiązywania.

Przyklad

Narzędzie: PIŁA RĘCZNA_1 oznaczono rodzajem: „Piły do metalu”:

Wskazanie rodzaju dla narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1

Z kolei na rodzaju: Piły do metalu, w słowniku kategorii, ustawiono odpowiednie progi i kolorystykę dla prezentacji bieżącego i całkowitego zużycia:

Konfiguracja prezentacji zużycia dla rodzaju narzędzi: Piły do metalu

Przy ww. ustawieniach, prezentacja zużycia dla narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1, jest następująca:

Zasób, zakładka: Zużycie narzędzia - graficzna prezentacja zużycia dla narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1
Lista zużycia narzędzi - graficzna prezentacja zużycia dla narzędzia: PIŁA RĘCZNA_1

Czy ten artykuł był pomocny?