XL116 – Plan produkcji

Plan produkcji

Plan produkcji to narzędzie, które umożliwia zestawienie w jednym miejscu ilości wyrobów gotowych, jaka jest oczekiwana w danym okresie oraz udzielenie odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie te potrzeby zrealizować, uwzględniając nasze zasoby materiałowe (surowce), maszynowe i ludzkie. Dzięki planowi produkcji można będzie w podstawowym zakresie udzielić odpowiedzi na pytania:

 • Ile produktu trzeba wyprodukować w zadanych terminach.
 • Czy na stanie są odpowiednie ilości surowców do wytworzenia zadanej ilości produktów na konkretny termin, który wynika z dokumentów stanowiących podstawę dla planu produkcji.

Dla ilości produktu na planie produkcji można wyświetlić rozwinięcie zapotrzebowania materiałowego, czyli dla określonej w MPS ilości produktu wyświetlane są ilości materiałów, jakie są potrzebne do wytworzenia danej ilości produktu.

W wersji 2023.2 w sekcji: Produkty, na Planie produkcji zostało wprowadzone odpowiednie kolorowanie elementów listy w zależności od tego, czy dany element można zrealizować (wyprodukować), czy też nie ze względu na brak materiałów, a także jeśli dany element jest możliwy do wyprodukowania, to czy do jego wytworzenia jest dostępny komplet materiałów podstawowych, czy też produkcja musi się odbyć z wykorzystaniem zamienników.

Wg nowych zasad:

 • W kolorze czerwonym prezentowane są te pozycje Planu, dla których brakuje przynajmniej jednego materiału podstawowego i wszystkich zamienników technologicznych dla tego materiału – nie da się uruchomić produkcji wyrobu, ponieważ brakuje materiału i nie ma dostępnego żadnego zamiennika, który mógłby zastąpić brakujący materiał w danym procesie produkcyjnym
Plan produkcji - przykład kolorowania pozycji z wyrobem, gdy brakuje jednego elementu by uruchomić produkcję – nie ma dostępnego (przynajmniej) jednego z materiałów podstawowych oraz żadnego jego zamiennika
Plan produkcji – przykład kolorowania pozycji z wyrobem, gdy brakuje jednego elementu by uruchomić produkcję – nie ma dostępnego (przynajmniej) jednego z materiałów podstawowych oraz żadnego jego zamiennika
 • W odcieniu różowym prezentowane są te pozycje Planu, które można zrealizować, ale brakuje przynajmniej jednego materiału podstawowego. Jest natomiast dostępny zamiennik dla brakującego materiału. Produkcję wyrobu można uruchomić z wykorzystaniem zamienników
Plan produkcji - przykład kolorowania pozycji z wyrobem, gdy brakuje jednego z materiałów podstawowych do produkcji tego wyrobu, ale jest dostępny zamiennik, który może zastąpić brakujący materiał
Plan produkcji – przykład kolorowania pozycji z wyrobem, gdy brakuje jednego z materiałów podstawowych do produkcji tego wyrobu, ale jest dostępny zamiennik, który może zastąpić brakujący materiał
 • W kolorze czarnym prezentowane są te pozycje Planu, które można zrealizować materiałami podstawowymi, (zamienniki dla materiałów podstawowych mogą być niedostępne, mogą być dostępne, ale wszystkie materiały podstawowe są dostępne)
Plan produkcji - przykład kolorowania pozycji, które można zrealizować materiałami podstawowymi/głównymi
Plan produkcji – przykład kolorowania pozycji, które można zrealizować materiałami podstawowymi/głównymi

Te pozycje Planu produkcji, które miały przekroczony termin realizacji do tej pory kolorowane były na czerwono. Od nowej wersji systemu, na czerwono kolorowany będzie jedynie przekroczony termin realizacji, natomiast wartości prezentowane z pozostałych kolumnach będą kolorowane zgodnie z nowymi zasadami kolorowania elementów Planu.

Plan produkcji - kolorowanie przekroczonego terminu realizacji
Plan produkcji – kolorowanie przekroczonego terminu realizacji
Uwaga
W przypadku zapotrzebowania materiałowego raportowanego jako BOM półproduktów i materiałów, do kolorowania listy wyrobów na Planie produkcji sprawdzane będzie, czy dostępne są materiały końcowe i ich zamienniki (nie będzie sprawdzana dostępność półproduktów). Jeśli przykładowo nie będzie dostępny półprodukt, z którego bezpośrednio wytwarzany jest wyrób, ale dostępne będą wszystkie materiały podstawowe, które są potrzebne do wytworzenia tego półproduktu, wówczas pozycja z wyrobem będzie wyświetlana na Planie produkcji w kolorze czarnym, bo jest ona ostatecznie możliwa do wyprodukowania.

Wyliczanie terminów

Plan produkcji można generować wg dokumentu, wg terminu, wg okresu oraz wg okresu MRP. W przypadku wybrania opcji ‘Wg okresu’ to wszystko co zostanie wyświetlone w PP będzie dostępne na początku okresu planistycznego, na który tworzony jest raport. W przypadku wybrania opcji ‘Wg terminu’ wyświetlane ilości będą dostępne na określony na dokumencie termin realizacji.

Dla produktów na PP

Na kiedy

Informacja wyświetlana w kolumnie ‘Na kiedy’, niedostępna przy generowaniu planu w trybie ‘Wg okresu’. W zależności od składnika MPS na podstawie którego produkt pojawia się na PP, termin wynika z:

 • Daty realizacji elementów na zamówieniu sprzedaży – gdy dokumentem źródłowym jest ZS.
 • Końcowego terminu okresu na planie zapotrzebowania – gdy dokumentem źródłowym jest PLZ.
 • Planowany termin realizacji produktu wskazany na ZP – gdy dokumentem źródłowym jest ZP.

Uwaga
Na planie produkcji wyświetlane są pozycje wyłącznie z zaplanowanych ZP, które nie posiadają dokumentu źródłowego (np. zamówienia).

 • Data realizacji pozycji zamówienia wewnętrznego – gdy dokumentem źródłowym jest ZW.

Kiedy zlecić

W kolumnie ‘Kiedy zlecić’ uwzględniany jest czas trwania produkcji ustawiony w obszarze „Czas trwania produkcji” znajdującym się na produkcie w technologii.

Dla Materiałów

Dla PP wyświetlanego ‘Wg dokumentu’

 • Jeżeli dla wyświetlanego produktu nie wygenerowano i nie zaplanowano jeszcze zlecenia produkcyjnego, termin realizacji dla tej pozycji ustawiony zostanie na datę realizacji pochodzącą z ZS, natomiast termin rozpoczęcia realizacji będzie wyliczany wstecz na podstawie czasów technologicznych zdefiniowanych na podstawowej technologii, według której realizowana jest dana pozycja.

Przyklad

W Systemie wygenerowane zostało ZS-15/19 na 1 szt. produktu ST-DREW-BEJ, z zamówienia nie wygenerowano jeszcze ZP. Podstawowa technologia produkcji 1 szt. ST-DREW-BEJ zakłada wykonanie dwóch operacji: Operacja 1 – trwa 5 dni i do jej realizacji potrzebne są z magazynu surowce: NOGA_SD – 4 szt., BLAT – 1 szt., WKR – 32 szt. i klej do drewna – 160 ml. Operacja 2 – trwa 3 dni i do jej realizacji oprócz półproduktu z operacji 1 potrzebny będzie surowiec: bejca 500 ml. Data realizacji na ZS-15/19 dla produktu ST-DREW-BEJ to 03.02.2019 r.

Potrzeba materiałowa dla Operacji 1 powstanie na dzień 26.01.2019 r. czyli na przewidywany termin wyliczony na podstawie czasów technologicznych (tu: 8 dni) wstecz, od daty realizacji na ZS. Potrzeba materiałowa dla Operacji 2 wyliczona zostanie na dzień 31.01.2019 r. z uwagi na 3 dniowy czas realizacji Operacji 2.

 • Jeżeli dla wyświetlanej pozycji wygenerowano i zaplanowano już zlecenie produkcyjne, wyświetlane terminy będą zbieżne z zaplanowanymi terminami realizacji rezerwacji sprzedażowych podpiętych do operacji.

Dla PP wyświetlanego ‘Wg okresu’

Prezentowane są produkty pochodzące z dokumentów źródłowych, których typy wskazano na nagłówku PP, warunkiem wyświetlenia produktu na zadany okres jest zawieranie się jego terminu realizacji pochodzącego z elementu zamówienia sprzedaży, zamówienia wewnętrznego lub zlecenia produkcyjnego w okresie, na który ten plan został utworzony. W przypadku gdy dokumentem źródłowym jest PLZ, istotne jest, że jako termin, który mieści się w okresie planistycznym uznawany jest termin końcowy (termin DO) pochodzący z okresu, na który zdefiniowano PLZ.

Wyliczanie wartości poszczególnych kolumn – zależności pomiędzy kolumnami.

Plan produkcji wyliczany jest za pomocą procedury [CDN].[XLPrzeliczPlanProdukcji].

Uwaga

W zależności od zaznaczenia na definicji dokumentu parametru: „Uwzględniaj tylko produkty ze zdefiniowaną technologią” wyświetlane są wszystkie elementy z dokumentów źródłowych MPS lub tylko te, które na karcie towarowej na zakładce ‘Produkcja’ posiadają zatwierdzoną technologię podstawową.

Przeliczanie planu produkcji

Aby plan produkcji wyświetlał aktualne informacje na temat wybranych produktów, konieczne jest przeliczanie tego dokumentu, a więc przed wykonaniem każdej analizy PP konieczne jest wciśnięcie przycisku w celu uzyskania najbardziej aktualnych danych.

Przeliczanie planu produkcji może być również wykonywane za pomocą procesu ‘Automatyczne przeliczanie planu produkcji’. Więcej informacji na temat procesu ‘Automatyczne przeliczanie planu produkcji’ znajduje się w dokumentacji modułu Administrator.

Wyliczanie ilości produktów

Kolumna {(A)MPS}

Kolumna: MPS (ang. Master Production Schedule), to kluczowa kolumna, w której umieszczone są ilości produktów, dla których przeliczany jest cały dokument Planu produkcji i rozwinięcie materiałowe. Znajdują się w niej ilości wynikające z dokumentów źródłowych – składników MPS (ZS, PLZ, ZW, ZP) – na termin, dla którego tworzony jest plan produkcji.

W zależności od zdefiniowanych składników MPS, wyświetlane są:

 • Ilości produktu z elementu ZS (ilości rezerwacji na ZS), którego termin realizacji mieści się w terminie, na który generowany jest plan (termin = data realizacji rezerwacji), przy spełnieniu warunków, że produkt mieści się w grupie produktów, dla której wygenerowany został plan i jest przeznaczony na magazyn docelowy wskazany na planie.
 • Ilości produktu z dokumentu PLZ, którego termin końcowy okresu mieści się w terminie, na który generowany jest plan.

Przyklad

Utworzono i potwierdzono PLZ-1/19 na okres 25.01 – 05.02.2019 r. na 8 szt. produktu ST-DREW-BEJ. W dniu 31.01.2019 r. utworzono dokument PP na termin 31.01 – 03.03.2019 r.

W tak wygenerowanym planie produkcyjnym, ponieważ data kończąca okres na który wygenerowano PLZ mieści się w terminie wskazanym na PP, widoczne będzie zapotrzebowanie na produkt ST-DREW-BEJ.

 • Ilość produktu z elementu ZW, którego termin realizacji mieści się w terminie, na który generowany jest plan
 • Ilość produktu z elementu ZP, niepowiązanego z zamówieniem sprzedaży, którego termin realizacji mieści się w terminie, na który generowany jest plan.

Kolumna {(B)Zarezerwowana}

W kolumnie wyświetlana jest ilość produktu pochodząca z kolumny MPS, mająca pokrycie w zarezerwowanych zasobowo ilościach, na podstawie rezerwacji zasobowych wygenerowanych do dokumentu.

Przyklad
Na magazynie dostępna w całości jest dostawa produktu ‘SZAFKA’ na 37 szt. Wygenerowane zostało zamówienie ZS-16/19 na produkt ‘SZAFKA’ w ilości 130 szt. produktu z czego zasobowo zarezerwowano dostępne 37 szt. Na PP taka sytuacja zostanie przedstawiona w ten sposób, że w kolumnie ‘MPS’ pojawi się 130 szt, w kolumnie ‘Zarezerwowano’ 37 szt.

Kolumna {Ogólnie dostępna}

Wyświetlana jest planowana ilość produktu na termin, na który wykonywany jest  PP, uwzględniany jest stan na magazynie oraz na podstawie rezerwacji uwzględniane są potencjalne przychody i potencjalne rozchody produktu. Przez potencjalne przychody należy rozumieć rezerwacje zakupowe, natomiast przez potencjalne rozchody rezerwacje sprzedażowe zasobowe i nie zasobowe. W zależności od ustawienia parametru ‘uwzględniaj w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów)’, uwzględniane będą tylko rezerwacje z zakresu dat przeliczania planu lub wszystkie rezerwacje.

Kolumna {(C)Do wykorzystania}

Przewidywana ilość do wykorzystania na potrzeby realizacji danej pozycji planu produkcji z uwzględnieniem ogólnie dostępnej ilości.

Kolumna {(A-B-C)Brak dostępnych}

W kolumnie wyświetlana jest różnica pomiędzy ilością produktów dostarczoną z dokumentów źródłowych, ilością, na którą dokonano już rezerwacji i ilością z kolumny ‘Do sprzedaży’.

Brak dostępnych=Ilość ‘MPS’ – Ilość ‘Zarezerwowana’ – Ilość ‘Do wykorzystania’

Kolumna {W drodze}

Wyświetlana jest ilość produktu pochodząca z zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych i zamówień wewnętrznych niepowiązanych z innymi dokumentami źródłowymi (tj. ZP, które nie zostało wygenerowane z dokumentów: ZS, BST, ZW lub PLZ), jeżeli termin realizacji wypada po dacie, na którą tworzony jest plan produkcji.

Kolumna {(D)Na ZP}

Wyświetlana jest ilość na zleceniu produkcyjnym, które zostało wygenerowane z dokumentu, który zasila MPS. Jeżeli z zamówienia wygenerowano wiele zleceń, wówczas w kolumnie sumowane są ilości z wszystkich ZP.

Przyklad

Wystawiono w Systemie zamówienie sprzedaży na 120 szt. produktu ST-DREW-NAT, z zamówienia wygenerowano trzy zlecenia produkcyjne ZP-134/19 na ilość 18 szt.; ZP-137/19 na ilość 22 szt. oraz ZP-138/19 na 30 szt.. Na planie produkcji sytuacja ta jest odzwierciedlona w ten sposób, że w kolumnie {(D)Na ZP} pojawiła się suma ilości na która wystawiono ZP, pozostała ilość, tj. 50 szt. wyświetlane jest w kolumnie {Brak na MPS}.

Kolumna {Termin realizacji}

Wyświetlany jest termin, na który planowana jest realizacja danej pozycji.

Kolumna {Brak dla MPS}

W kolumnie wyświetlana jest różnica pomiędzy ilościami zapisanymi w kolumnie ‘Brak dostępnych’ i ‘Na ZP’. Jest to zatem ilość pochodząca z dokumentu źródłowego, która nie pojawiła się na wygenerowanym z niego zleceniu produkcyjnym. Nawiązując do przykładu 4, ponieważ do ZS na którym było 120 szt. wygenerowano zlecenia produkcyjne na 70 szt. w kolumnie {Brak dla MPS} dla tego produktu wyświetlona zostanie ilość – 50 szt.

Kolumna {(G)Zaplanowana}

Wyświetlana jest ilość, która została już zaplanowana na zleceniu produkcyjnym dla danej pozycji. Jeżeli do jednego elementu wygenerowano wiele zleceń produkcyjnych, wówczas w kolumnie sumowane są ilości ze wszystkich ZP.

Przyklad

Zarejestrowano zamówienie sprzedaży na 100 szt produktu ST-DREW-BEJ, dla 50 szt wystawiono i zaplanowano ZP. W takiej sytuacji na PP zostanie wyświetlone:

Kolumna {(D-E-F-G)Do zaplanowania}

Ilość pozostała do zaplanowania, będąca wynikiem działania:

Ilość ‘Na ZP’ – Ilość ‘Zaplanowana’ – Ilość ‘W toku’ – Ilość ‘Przyjęta na magazyn’

Przyklad

Zarejestrowane zostało zamówienie sprzedaży na 100 szt produktu ST-DREW-BEJ, dla 50 szt wystawiono i zaplanowano ZP. W takiej sytuacji na PP ponieważ wygenerowano i zaplanowano 50 szt. produktu pojawi się wpis

w kolumnie {(D)Na ZP} z ilością wynikającą z wygenerowanego ZP, pojawi się wpis w kolumnie {(G)Zaplanowana} z ilością wynikająca z zaplanowanej operacji i na tej samej podstawie pojawi się wpis w kolumnie {(D-E-F)Do realizacji}. Nie pojawi się jednak wpis odnośnie ilości {(D-E-F-G)Do zaplanowania} – ilość ta pojawi się dopiero po wygenerowaniu ZP, wówczas na PP można będzie zaobserwować zmiany również w kolumnach {(D)Na ZP} i {(D-E-F)Do realizacji}

Zatem ilość wyświetlana w kolumnie {(D-E-F-G)Do zaplanowania} jest ilością, która znalazła się na ZP a nie została jeszcze zaplanowana.

Kolumna {(E)W toku}

W kolumnie wyświetlana jest ilość, która została już zrealizowana, ale nie znalazła się jeszcze na żadnym potwierdzonym dokumencie PW związanym ze zleceniem produkcyjnym na którym ją zrealizowano.

Przyklad

Na wygenerowanym i zaplanowanym ZP dodano realizację na 10 szt. produktu, po przeliczeniu PP można będzie zaobserwować:

Kolumna {(F)Przyjęta na magazyn}

W kolumnie wyświetlana jest ilość przyjęta na dokumencie PW wygenerowanym lub związanym z ZP.

Przyklad

W kolejnym kroku dla zrealizowanego produktu wygenerowano dokument PW na 5 szt. Po przeliczeniu poszczególne kolumny na PP będą prezentować się następująco:

Zmiana dotyczy kolumny {(E)W toku}, w której System wyświetla już tylko 5 szt. zrealizowanej operacji, jak również kolumny {(F)Przyjęta na magazyn}, w której pojawiła się ilość 5 pochodząca z wystawionego dokumentu PW.

Kolumna {(D-E-F)Do realizacji}

W kolumnie wyświetlana jest ilość, która nie została jeszcze zrealizowana na zleceniu produkcyjnym, jest to zależność: Ilość ‘Na ZP’ – Ilość ‘W toku’ – Ilość ‘Przyjęta na magazyn’

Przyklad
Na rysunku

przedstawionym  można zauważyć różnicę w kolumnie {(D-E-F)Do realizacji} w stosunku do przykładu 6. Elementem różnicującym oba przykłady jest dodanie realizacji na 10 szt produktu.

Wyliczanie ilości Materiałów

Uwaga

Aby System wyświetlił materiały potrzebne do wyprodukowania produktów wyświetlonych w planie produkcji konieczne jest zaznaczenie tych produktów dla których mają być wyświetlone materiały.

Wyświetlane ilości materiałów będą sumowane dla wszystkich zaznaczonych produktów. Lista materiałów zostanie wyświetlona wyłącznie w sytuacji gdy dla wybranego produktu ilość w kolumnie {(A-B-C)Brak dostępnych} będzie większa od 0.

Kolumna {Kiedy zamówić/zlecić}

W kolumnie wyświetlana jest data uwzględniająca czas trwania operacji oraz czas dostawy określony dla dostawcy proponowanego z karty towaru.

Kolumna {Na kiedy}

W kolumnie wyświetlana jest data, na kiedy potrzebny będzie dany produkt. Jest to termin realizacji produktu z uwzględnionym czasem trwania operacji w technologii. Dodatkowo brany jest pod uwagę parametr z definicji dokumentu ZP Rezerwacje aktywne przed terminem.

Przyklad
W Systemie wygenerowane zostało ZS-1/21 na 1 szt. produktu ST-DREW-BEJ, z zamówienia nie wygenerowano jeszcze ZP. Podstawowa technologia produkcji 1 szt. ST-DREW-BEJ zakłada wykonanie operacji: Operacja 1 – trwa 12 minut i do jej realizacji potrzebne są surowce: NOGA_SD – 4 szt., BLAT – 1 szt., Data realizacji na ZS-1/21 dla produktu ST-DREW-BEJ to 03.06.2021 r.

W kolumnie ‘Na kiedy’ zostanie wyświetlona data 03.06.2021r. Podczas wyliczania terminu „Na kiedy” dla materiału czas trwania tej operacji zostanie przyjęty jako 0. Dla PP czasy technologiczne są odliczane od terminu, na jaki potrzebujemy produktu, gdy osiągną w sumie 1 dzień, tzn. gdy czas operacji/suma czasów operacji>=24 godzin. Jeżeli operacja trwa 23 godziny, system uznaje, że materiały potrzebne do tej operacji potrzebne są na ten sam termin, co produkt.

Kolumna {(A)Potrzeba}

Ilość materiału jaka jest potrzebna do wytworzenia wskazanego produktu. Ilość potrzebnego materiału wylicza się:

 • W przypadku gdy dla produktu – pozycji MPS nie wygenerowano zlecenia produkcyjnego – na podstawie domyślnej technologii.
 • W przypadku, gdy dla produktu – pozycji MPS, wygenerowano już zlecenie produkcyjne, ale nie zostało ono jeszcze zaplanowane – w oparciu o technologię wybraną na zleceniu dla tego produktu.
 • W przypadku, gdy dla produktu MPS, wygenerowano już zlecenie produkcyjne i zostało ono zaplanowane –w oparciu o technologię wybraną na zleceniu produkcyjnym.
 • W przypadku, gdy produkt stanowiący pozycję PP nie jest jedynym produktem, który wchodzi w skład operacji, w której jest wytwarzany, wtedy ilość wchodząca w skład potrzeby (czyli normy technologicznej), wyliczana jest w oparciu o proporcję, jaka wypada na tą ilość produktu z technologii.

Przy wyliczaniu ilości materiału uwzględniane są parametry określone na technologii.

Przyklad
Jeśli w jednej operacji produktem jest P1 w ilości 1 szt. oraz P2 w ilości 2 szt., natomiast do ich wyprodukowania potrzebne jest razem 12 szt. surowca S1, raportowanie potrzeby materiałowej będzie wyglądało tak, że: dla P1 ilość surowca S1 =  4 szt., a dla P2 ilość surowca S1 = 8.
Przyklad
W jednej operacji produktem jest P1 w ilości 1 szt., natomiast ilość surowca S1 potrzebna do jej wyprodukowania określona jest jako parametr il*1 szt. Na technologii dodany jest atrybut, jako parametr ‘il’ o wartości 10. Raportowanie potrzeby materiałowej będzie wyglądało tak, że dla P1 ilość surowca S1 =  10*1 szt.

Kolumna {Ogólnie dostępna}

W kolumnie wyświetlana jest planowana ilość dostępna na termin wyświetlony w kolumnie: Termin, czyli ilość znajdująca się na magazynie, a także ilość, która powinna zostać zrealizowana na ten termin, z uwzględnieniem planowanych rozchodów. W kolejnych rekordach ilość ogólnie dostępna będzie pomniejszona o ilość {(B)Do wykorzystania} z poprzedniego rekordu.

W kolumnie brana jest pod uwagę ilość na magazynach określonych w parametrach.

Kolumna {(B)Do wykorzystania}

W kolumnie wyświetlana jest ilość, jaka może być wykorzystana do pokrycia danej potrzeby materiałowej, w określonym
terminie, z wyłączeniem ilości już zrealizowanej.

Przyklad

Jeśli w produktem jest P1 w ilości 1 szt. do jego wyprodukowania potrzebne jest 10 szt. surowca S1. Zostało wystawione RW na 4 szt. surowca S1. Na magazynie pozostaje 10 szt surowca. Raportowanie potrzeby materiałowej będzie wyglądało tak, że: (A)Potrzeba=10, Ilość ogólnie dostępna=10, (C)Zrealizowana=4, (B)Do wykorzystania=6.

Kolumna {W drodze}

W kolumnie wyświetlana jest spodziewana ilość, którą planujemy uzyskać po terminie, dla którego wygenerowano plan produkcji. Jest to ilość, która wynika z zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych i zamówień wewnętrznych.

W kolumnie brana jest pod uwagę ilość na magazynach określonych w parametrach.

Kolumna {Wszystkie potrzeby}

Wyświetlana jest suma potrzeb na dany materiał wynikająca ze wszystkich potrzeb zarejestrowanych w planie produkcji na dany materiał w określonym terminie i na określonym magazynie – jeżeli więc na kilku pozycjach na PP wykorzystywany jest ten sam materiał, na każdej z pozycji w kolumnie {Wszystkie potrzeby} pojawi się suma ilości.

Kolumna {(C)Zrealizowano}

W kolumnie wyświetlane są ilości materiału zrealizowane na ZP, dla których wygenerowano dokumenty RW.

Kolumna {(A-B-C)Brak}

Ilości w kolumnie wyliczane są jako różnica:

Ilość ‘Potrzeba’ – Ilość ‘Do wykorzystania’ – Ilość ‘Zrealizowana’

Generowanie dokumentów z poziomu planu produkcji

Bezpośrednio z dokumentu PP istnieje możliwość wygenerowania dokumentów ZZ, ZW oraz ZP. Wszystkie dokumenty wygenerowane bezpośrednio z planu produkcji prezentowane są na zakładce dokumentu, na podstawie którego zostały wygenerowane. Poniżej kilka zasad związanych z generowaniem dokumentów z planu produkcji.:

 • ZZ – dokument jest generowany osobno dla listy produktów, osobno dla listy materiałów, przy czym na liście produktów ilości przenoszone na dokument zamówienia zakupu pochodzą z kolumny ‘Brak dostępnych’ dla zaznaczonych produktów. Dokument ZZ generowany jest na domyślny magazyn docelowy wybrany na definicji dokumentu ZZ w centrum, w którym generowany jest dokument. W przypadku generowania ZZ dla materiałów ilość przenoszona na dokument ZZ pochodzi z kolumny ‘Brak’ na liście materiałów.
 • ZW – Na liście produktów możliwe jest wygenerowanie zamówienia wewnętrznego tylko z dokumentu ZS, w przypadku uruchomienia generowania ZW z ZP czy PLZ System w logu wyświetli informację: “Przepisanie pozycji do zamówienia nie jest możliwe. Niepoprawny typ dokumentu”.

 

 • Na dokument ZW wygenerowany z ZS przenoszone są ilości wyświetlane w kolumnie ‘Brak dostępnych’ dla zaznaczonego produktu. W przypadku generowania ZW z listy materiałów, jeżeli dla wskazanych materiałów nie wskazano magazynu, z którego mają być pobierane, ZW jest generowane na domyślny magazyn docelowy wskazany na definicji dokumentu ZW w centrum, w którym dokument jest generowany. Jeżeli wybrane materiały pochodzą z różnych magazynów, System w logu wyświetli komunikat: “Dokument nie został wygenerowany. Wybrane materiały mają wskazane różne magazyny docelowe”.
 • ZP – dla zaznaczonych pozycji, dostępne dla obu list. W przypadku listy materiałów dokument ZP generowany jest na ilość znajdującą się w kolumnie ‘Brak’ dla zaznaczonych pozycji na liście ‘Materiały’. Dla takiego ZP, bezpośrednio z planu produkcji dostępne są funkcje umożliwiające zaplanowanie lub przeplanowanie zlecenia a także dobranie do niego zasobów.

Czy ten artykuł był pomocny?