XL119 – Funkcje API do łączenia operacji technologicznych za pomocą półproduktów

Łączenie operacji w technologii za pomocą półproduktów

W interfejsie modułu Produkcja, w oknie: Technologia, na zakładce: Operacje, dostępna jest funkcja umożliwiająca łączenie operacji w technologii za pomocą półproduktów.
Działanie tej funkcji jest następujące:

 • Zaznaczamy operacje, które mają zostać połączone półproduktami – operacje, które zostaną połączone półproduktami nie muszą mieć zarejestrowanych półproduktów – półprodukty te zostaną wygenerowane automatycznie w momencie uruchomienia funkcji do łączenia operacji.
Uwaga
Przy zaznaczaniu operacji do połączenia należy zwrócić uwagę na kolejność ich wyświetlenia na liście operacji, gdyż połączenie nastąpi wg tej właśnie kolejności.
Zaznaczenie operacji do ich połączenia za pomocą półproduktów
 • Po zaznaczeniu operacji, które mają zostać połączone, należy uruchomić funkcję do łączenia operacji półproduktami.
W ramce zaznaczony został przycisk uruchamiający funkcję łączenia operacji za pomocą półproduktów
 • Po uruchomieniu funkcji: Połącz operacje półproduktami.
Operacje połączone za pomocą funkcji Połącz operacje półproduktami

Nowe funkcje w API

Łączenie operacji za pomocą półproduktów jest możliwe również poprzez API. Do tworzenia takich  połączeń przygotowano dwie funkcje API:

 • XLProdObiektyDoPowiazania
 • XLPolaczOperacjePolproduktami 

Pierwsza z funkcji służy do dodawania do kolejki  operacji/technologii, które należy połączyć półproduktami.  Druga natomiast łączy uprzednio dodane operacje/operacje w ramach technologii. Przy tworzeniu kolejki należy pamiętać, że w kolejce mogą znajdować się obiekty tylko jednego typu równocześnie. Przykładowo, jeśli zaczniemy wskazywać operacje do połączenia, to nie możemy równocześnie kolejkować technologii.

Przykład 1

Poniżej przedstawiony został przykład łączenia operacji w ramach technologii za pomocą wskazywania operacji do łączenia. Technologia TP1 składa się z trzech operacji: OP1 z produktem P1, OP2 z produktem P2 i OP3 z produktem P3. Aby połączyć ze sobą operacje w ramach powyższej technologii należy postępować następująco:

Dla funkcji XlProdObiektyPowiazania należy uzupełnić wartości:

 • GidTyp – wartość 14341 (numer odpowiadający obiektowi operacja)
 • GidNumer – wartość PTC_Id dla operacji OP1 z tabeli CDN.ProdTechnologiaCzynnosci
 • Akcja – pole nie jest wymagane, domyślna wartość to 0 odpowiadająca za dodanie obiektu do kolejki. Wpisanie wartości -1 czyści kolejkę

Następnie, za pomocą przycisku „Start” należy dodać operację do kolejki. Krok pierwszy powtarzamy dla operacji OP2 i OP3.

Dla funkcji XLPolaczOperacjePolproduktami uzupełniamy:

 • Typ – wartość odpowiadającą typowi obiektu czynność (14341)
 • Tryb – wartość 1 jeśli chcemy, aby log dotyczący łączenia operacji został podniesiony, 0 bez loga. 

Na końcu używamy przycisku „Start” w celu połączenia operacji półproduktami. Efektem będzie technologia TP1 z operacją OP1 (produkt P1), OP2 (półprodukt P1, produkt P2) i OP3 (półprodukt P2, produkt P3). Jeśli na danej operacji nie byłoby produktu, to utworzony zostałby półprodukt bez założonej karty towarowej o kodzie odpowiadającym kodzie operacji, która go dostarcza.

Można również stworzyć kolejkę technologii, których operacje chcemy połączyć półproduktami.

Przykład 2

Zostały zarejestrowane technologie: TP1 z operacją OP1 (produkt P1) i OP2 oraz technologia TP2 z operacją OP11 (produkt P11) i operacją OP22. Aby połączyć operacje w ramach technologii trzeba wykonać poniższe kroki:

Do funkcji XLProdObiektyPowiazania należy uzupełnić wartości: 

 • GidTyp – wartość 14340 (numer odpowiadający obiektowi technologia)
 • GidNumer – wartość PTE_Id dla technologii TP1 z tabeli CDN.ProdTechnologia
 • Akcja – pole nie jest wymagane, domyślna wartość to 0 odpowiadająca za dodanie obiektu do kolejki. Wpisanie wartości -1 czyści kolejkę.

Następnie trzeba za pomocą przycisku Start dodać technologię do kolejki. Krok pierwszy powtarzamy dla technologii TP2.

Dla funkcji XLPolaczOperacjePolproduktami uzupełniamy: 

 • Typ – wartość odpowiadającą typowi obiektu technologia (14340)
 • Tryb – wartość 1 jeśli chcemy, aby log dotyczący łączenia operacji został podniesiony, 0 bez loga. 

Na końcu używamy przycisku „Start” w celu połączenia operacji w technologiach. Efektem będzie technologia TP1 z operacjami OP1 i OP2 połączonymi półproduktem P1 oraz technologia TP2 z operacjami OP11 i OP22 połączonymi półproduktem P11.

Uwaga
Należy pamiętać, że za każdym razem, gdy użyjemy funkcji XLPolaczOperacjePolproduktami kolejka zostaje wyczyszczona.

Czy ten artykuł był pomocny?