XL120 – Korekta ilościowo-wartościowa

Korekta ceny dla części ilości

Od wersji 2015.1 Systemu została udostępniona funkcjonalność pozwalająca na dokonanie korekty ceny dla części ilości elementu transakcji. Wynikiem takiej operacji jest „rozbicie” pierwotnego elementu na dwa elementy transakcji o różnej cenie. Funkcjonalność ta została wprowadzona dla transakcji sprzedaży oraz zakupu, z wyjątkiem transakcji importowych i WNT, rejestrowanych dokumentami FAI i PZI.

W przypadku korekt ceny sprzedaży, korekty takiej można dokonać w zakresie ilości wynikającej z ilości zarejestrowanej na danym elemencie dokumentu korygowanego, natomiast w przypadku korekty dokumentów zakupu, takiej operacji można dokonać tylko w zakresie ilości, która wciąż jest dostępna w Firmie, czyli dokonać „przeceny” tej części dostawy, która nie została jeszcze wyprzedana.

Do dokonania korekty ceny dla części ilości służy nowa opcja na formatce dokumentu korekty, dostępna dla Operatora, któremu przyznano prawo do dokonywania tego typu operacji.

Prawo Operatora do dokonywania korekty ceny dla części ilości
Prawo Operatora do dokonywania korekty ceny dla części ilości
Opcja korekty: korekta ceny dla części ilości na dokumencie FZK
Opcja korekty: korekta ceny dla części ilości na dokumencie FZK

Za pomocą ww. opcji otwierana jest specjalna formatka, na której Użytkownik wskazuje nową cenę oraz ilość, dla której ma ona obowiązywać.

Zmiana ceny dla 5-ciu spośród 20-tu sztuk towaru na dokumencie FZK
Zmiana ceny dla 5-ciu spośród 20-tu sztuk towaru na dokumencie FZK

Skutkiem takiej operacji jest rozbicie dotychczasowego elementu transakcji na dwa odrębne elementy, z których każdy dotyczy innej ceny. Technicznie rzecz ujmując po podaniu ww. parametrów korekty System tworzy element ilościowy „zmniejszający” wielkość oryginalnej transakcji w oryginalnej cenie i tworzy nowy element, na taką samą ilość bezwzględną, ale z nową ceną.

W przypadku korekty zakupu drugi z elementów zakłada nową dostawę z nową ceną na taką samą ilość bezwzględną, jak element „zwrotu”. Dla tak tworzonej dostawy System kopiuje poszczególne parametry, takie jak: cecha, data ważności, EAN, opis, a także datę założenia z oryginalnej dostawy.

W przypadku korekty ceny dla części ilości dokonanej na korekcie dokumentu rozchodu 1-wszy element „zwraca” towar z poszczególnych dostaw w określonej ilości, natomiast 2-gi element ponownie je „pobiera”. Fizyczne „przeniesienie” rozchodu następuje dopiero podczas zatwierdzania korekty, dopóki taka korekta nie zostanie zatwierdzona, element ten nie posiada więc subelementów. Tworzone są one dopiero podczas zatwierdzania tego typu korekty.

Po zatwierdzaniu takiej korekty oba elementy traktowane są już jak dwa odrębne elementy dokumentu, a co za tym idzie, każda z nich będzie już korygowano osobno.

Kolejna korekta dokumentu, na którym dokonano zmiany ceny dla części ilości
Kolejna korekta dokumentu, na którym dokonano zmiany ceny dla części ilości

Po dokonaniu zmiany ceny dla części ilości System prezentuje na korekcie „elementy rozbite” w formie drzewa. Rekord nadrzędny to wirtualny element, prezentujący zbiorczą informację o dokonanej korekcie. Jego podrzędnymi rekordami są elementy składające się na korektę ceny dla części ilości.

Korekta ceny dla części ilości elementu – opcja zwijania i rozwijania szczegółów elementu
Korekta ceny dla części ilości elementu – opcja zwijania i rozwijania szczegółów elementu

Do chwili zatwierdzenia korekty Użytkownik może zmienić zarówno ilość, dla jakiej ma obowiązywać nowa cena, jak również nową cenę. Może tego dokonywać poprzez podniesienie formatki ww. „wirtualnego” rekordu, lub poprzez ponowne użycie opcji „Korekta ceny dla części ilości” na dowolnym z elementów: wirtualnego, lub elementów właściwych tejże korekty. Po dokonaniu i zapisie zmian System dokonuje stosownej modyfikacji na obu powiązanych elementach.

Ponieważ oba elementy będące wynikiem dokonania korekty ceny dla części ilości są ze sobą ściśle powiązane, ich edycja została znacznie ograniczona.

Elementy "techniczne" korekty ceny dla części ilości -ograniczona edycja pozycji
Elementy “techniczne” korekty ceny dla części ilości -ograniczona edycja pozycji

Na niezatwierdzonej korekcie, na której dokonano zmiany ceny dla części ilości Użytkownik może dokonać „zmiany charakteru” korekty. Może tego dokonać opcją „zeruj zwrot”, dokonaną czy to dla rekordu „wirtualnego”, czy to dla dowolnego z elementów „technicznych” korekty, a także dokonując operacji „maksymalnego zwrotu”, czy też „korekty wartości dokumentu”. Podczas ww.. operacji System usuwa dotychczasowe elementy korekty ceny dla części ilości i dokonuje stosownych zmian na dokumencie, odpowiednio do użytej opcji: wycofuje korektę elementu, dokonuje maksymalnej korekty ilościowej pozycji, czy też dokonuje korekty wartości dla pełnej ilości, proporcjonalnie do wartości elementów przed korektą.

Korekta ceny dla części ilości dokumentu zakupu

Operacja zmiany ceny dla części ilości transakcji zakupu polega na rozbiciu dotychczasowego elementu na dwa elementy, różniące się ceną. Odbywa się ona poprzez tworzenie dwóch elementów, z których pierwszy pełni rolę „zwrotu” ilości po dotychczasowej cenie, drugi zaś tworzy nową dostawę z nową ceną na taką samą ilość bezwzględną, jak element „zwrotu”. Dla tak tworzonej dostawy System kopiuje poszczególne parametry, takie jak: cecha, data ważności, EAN, opis, a także datę założenia z oryginalnej dostawy.

Ograniczenia w zakresie korekty ceny zakupu dla części ilości

Korekta ceny dla części ilości nie jest dostępna dla transakcji rejestrowanych dokumentami FAI oraz PZI. W tym przypadku korekty ceny/wartości należy dokonywać jak dotychczas, dla całego elementu ww. dokumentów.

W przypadku pozostałych dokumentów zakupu, zmiany ceny dla części ilości można dokonać w ramach ilości, która nadal jest w magazynie, w ten sposób „przeceniając” tą część dostawy, która na nim zalega.

Jeżeli więc Dostawca przyśle częściową korektę wartościową, dotyczącą również ilości, która została już wyprzedana, wówczas Użytkownik powinien zdecydować w jakim stopniu częściowa korekta od dostawcy ma wpłynąć na wartość dostawy na magazynie, a w jakim na koszt własny sprzedaży, przy czym może to wymagać zarejestrowania w Systemie nie jednej, ale dwóch korekt zakupu.

  • Użytkownik może zarejestrować jak dotąd korektę wartości dla całego elementu, podając wartość korekty zgodnie z wartością od dostawcy. W takim wypadku System „uśredni” zarówno koszt sprzedaży, jak i wartość zasobu pozostającego w magazynie
  • Operator może „przecenić” wartość zasobu o całą wartość korekty otrzymanej od dostawcy. W takim wypadku dokona on operacji korekty ceny dla części ilości, jako ilość podając wielkość zasobu pozostającego na magazynie, a jako wartość korekty – wartość z dokumentu od dostawcy
  • Aby uzyskać wartość zasobu zgodną z ceną „do jakiej” obniżył ją dostawca, Operator zarejestruje w Systemie dwa dokumenty: najpierw dokona korekty ceny dla ilości pozostającej w magazynie, jako cenę „ma być” podając cenę z dokumenty od dostawcy, a następnie zarejestruje kolejną korektę, na której jako wartość korekty poda „pozostałą” wartość z korekty od dostawcy. W ten sposób zasób magazynowy zostanie wyceniony wg ceny obniżonej przez dostawcę (Korekta 1), pozostała wartość korekty dostawcy skoryguje stosownie koszt na wszystkich dokumentach rozchodowujących daną dostawę (Korekta 2).

Obrazują to poniższe przykłady:

Przyklad

Przykład:

FZ 10szt po 100,00

FS 5szt

FS 2szt

Zasób : 3szt o wartości 300,00

Korekta od Dostawcy: korekta dla 3szt, cena po korekcie 80,00.

Operator zarejestruje w Systemie FZK, na której dokona zmiany ceny dla 3szt, ustalając ją na poziomie 80,00, w wyniku czego:

- koszt sprzedaży ww. 7szt nie ulegnie zmianie

- zmieniona zostanie wartość ww. 3szt w magazynie, która wyniesie łącznie 240,00

Przyklad

Przykład:

FZ 10szt po 100,00

FS 5szt

FS 2szt

Zasób : 3szt o wartości 300,00

Korekta od dostawcy: korekta dla 5szt, cena po korekcie 80,00, wartość korekty -100,00

Wariant I:

Operator chce, aby korekta wpłynęła w taki sam sposób na koszt własny sprzedaży oraz na wartość pozostającą w magazynie, rejestruje więc:

FZK 10szt, korekta wartości -100,00

- System ustali cenę „ma być” na poziomie 90,00, wygeneruje KK na 70,00, zmodyfikuje wartość zasobu, ustalając ją na poziomie 270,00

Wariant II:

Operator chce, aby cała wartość korekty obniżyła wartość dostawy niesprzedanej, rejestruje więc:

FZK na 3szt, korekta wartości -100,00

- System nie zmieni kosztu własnego sprzedaży, obniży zaś wartość zasobu pozostającego na magazynie do poziomu 200,00

Wariant III:

Operator chce, aby wycena zasobu pozostającego na magazynie była zgodna z ceną „po korekcie” dokumentu od dostawcy, rejestruje więc dwa dokumenty FZK:

- FZK1 3szt cena „ma być” 80,00 (wartość korekty -60,00): System ustali wartość zasobu na poziomie 240,00

- FZK2 7szt, wartość korekty ustalona na poziomie „pozostałej” kwoty korekty od dostawcy czyli -40,00: System wygeneruje KK na wartość -40,00

Aby umożliwić Użytkownikowi dokonanie zmiany ceny dla tej części dostawy, która nadal znajduje się w Firmie, ale jest „niedostępna” dla danego Operatora, ponieważ znajduje się w magazynie, do którego nie ma on prawa, lub jest zarezerwowana na zamówieniu, lub zleceniu, zachowanie Systemu podczas ustalania ilości, dla której można dokonać takiej korekty jest nieco odmienne od przypadków, gdy Operator koryguje element ilościowo, a mianowicie:

  • Takiej korekty można dokonać również w magazynach, do których dany dokument korekty nie ma prawa
  • Takiej korekty można dokonać również dla ilości zarezerwowanej zasobowo. W takim wypadku, aby móc „przecenić” tą ilość System odpina korygowaną dostawę od rezerwacji zasobowych, jednocześnie wiążąc z nimi nowopowstającą dostawę
  • Do dokonania zmiany ceny dla części ilości można wykorzystać funkcjonalność podmiany dostaw

Ignorowanie prawa do magazynu

System umożliwia dokonanie zmiany ceny dla części ilości dostawy, która znajduje się w magazynie, do którego Operator dokonujący takiej korekty nie ma prawa. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy w chwili tworzenia dokumentu korekty, czyli wówczas, gdy System nie ma jeszcze pełnej informacji, jakiego typu korekta zostanie wystawiona, System utworzy „zerowe” subelementy na takie magazyny. Jeżeli tak się stanie, wówczas podczas wykonywania korekty ceny dla części ilości i zapisywania formatki System zignoruje prawa do magazynów i pobierze ilość na dotychczasowe „zerowe” subelementy z tymi magazynami. Jeżeli zaś owe zerowe subelementy nie zostaną przez System utworzone, wówczas Operator nie będzie mógł dokonać korekty C/I dla takich magazynów.

Przyklad

Przykład:

W Centrum A dokument FZ mam prawo do magazynu MAG1, nie ma zaś prawa do magazynu MAG2, na definicji dokumentu ustawiono opcję „wszystkie” dla magazynów.

Operator rejestruje FZ na 10szt na MAG1. Następnie towar zostaje przesunięty na MAG2 w ilości 4szt.

Na generowanym FZK do ww. FZ System utworzy subelement -6szt MAG1 i 0szt MAG2.

Jeżeli teraz Operator będzie wykonywał na tym elemencie korektę C/I System pozwoli na jej dokonanie w ilości np. 9szt

Przyklad

Przykład 2:

W Centrum B dokument FZ mam prawo do magazynu MAG1 i MAG2, sprzedaż z „jednego” magazynu.

Operator rejestruje FZ na 10szt na MAG1. Następnie towar zostaje przesunięty na MAG2 w ilości 4szt.

Na generowanym FZK do ww. FZ system utworzy subelement -6szt, nie utworzy zerowego subelementu na MAG2, w związku z czym na wykonanej dla tego elementu korekcie C/I System nie pozwoli na ustalenie ilości np. 7, 8, a jedynie 6 lub mniej, lub pełne 10. W tym ostatnim przypadku System dokona „zwykłej” korekty wartości całego elementu.

Podmiana dostaw

Podmiana dostawy jest dokonywana przez System automatycznie podczas generowania korekty dokumentu przychodu, czyli wówczas, gdy typ korekty nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Dochodzi do niej wówczas, gdy część ilości z oryginalnej dostawy nie jest już dostępna, istnieją zaś inne dostawy tego samego towaru, które można wykorzystać do dokonania zwrotu towaru do dostawcy.

Podczas dokonywania korekty ceny dla części ilości Użytkownik również może skorzystać z ww. obcych dostaw. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy System dokona ww. automatycznej podmiany, a ilość, dla której dokonywana jest zmiana ceny „wymaga” skorzystania z takowych dostaw.

Tak przyjęta zasada podmieniana dostaw może spowodować, że System podmieni dostawy pomimo, że oryginalna dostawa fizycznie jest w magazynie, ale jest związana z rezerwacją, czy też znajduje się w magazynie, do którego dokument nie ma prawa. „Wyłączanie” sprawdzania praw do magazynów, czy też automatyczne przepinania dostaw w rezerwacjach uruchamiane jest przez System dopiero przy tworzeniu korekty zmiany ceny dla części ilości i to pod warunkiem, że potrzebne będzie „zwiększenie” ilości „technicznego” zwrotu, w przeciwnym razie, jeżeli istnieją już subelementy z „wystarczającą” ilością, do modyfikacji już nie dojdzie i System faktycznie wykorzysta obcą dostawę. O tym, że podczas dokonywania zmiany ceny dla części ilości System skorzystał z obcej dostawy Użytkownik jest informowanym przy zapisie formatki, aby więc tego uniknąć, powinien dokonać operacji „zeruj zwrot” na takim elemencie i dokonać na nim korekty C/I raz jeszcze.

Przyklad

Przykład:

FZ 10szt MAG1, FZ nie ma prawa do MAG2

MMW/MMP 4szt na magazyn MAG2

PZ 10szt MAG1

FZK – System automatycznie utworzy element na -10szt:

-6szt z dst FZ MAG1

0 z dst FZ MAG2 (brak prawa do magazynu)

-4szt z dst PZ z MAG1

Jeżeli teraz Operator dokona korekty ceny dla ilości np. 9 szt, wówczas system zmodyfikuje subelementy jn.

-6szt z dst FZ MAG1

0 z dst FZ MAG2

-3szt z dst PZ MAG1

System nie pobierze wiec zasobów z FZ z MAG2, ale skorzysta z podmienionej dostawy. Aby tego uniknąć Operator powinien „wyzerować” element i ponownie wykonać dla niego zmianę ceny dla części:

Wyzerowanie elementu

0 szt z dst FZ MAG1

0 z dst FZ MAG2

0 z dst PZ z MAG1

Wykonanie operacji „zmiana ceny dla części ilości” dla 9szt.

Podczas ustalania ilości na subelementach System zignoruje prawo do magazynów oryginalnej dostawy:

-6szt z dst FZ MAG1

-3szt z dst FZ MAG2

Przepinanie dostaw w rezerwacjach

Jeżeli dostępna ilość z dostawy, dla której Użytkownik wykonuje korektę ceny dla części ilości jest niewystarczająca, wówczas System sięga do tej części zasobu, która jest blokowana przez ważną rezerwację towaru, odpinając od niej korygowaną dostawę, a przypinając dostawę założoną przez drugi z elementów korekty C/I.

Oznacza to, że do chwili zatwierdzenia takiej korekty nie uda się takiej rezerwacji zrealizować, np. wygenerować FS z ZS, ponieważ fizycznie nowe zasoby tworzone są podczas zatwierdzania takiej korekty. Podczas próby realizacji takiej rezerwacji System poinformuje o braku zasobu, w takim wypadku Użytkownik powinien zatwierdzić korektę, lub ją usunąć, ewentualnie samodzielnie zmienić dostawę przypisaną do rezerwacji, którą chce realizować.

Podczas usuwania, czy też anulowania takiej korekty oraz podczas zmniejszania na niej ilości, System uruchamia „przywracanie” dotychczasowej dostawy na ww. rezerwacjach. Powyższe nie oznacza, że lista rezerwacji po takiej operacji będzie „taka sama” jak przed dokonaniem korekty dla części ilości. Podczas przepinania dostaw System mógł bowiem taką rezerwację podzielić, np. w sytuacji, gdy potrzebna do przepięcia ilość była mniejsza, niż dana rezerwacja, podczas przywracania dotychczasowej dostawy rezerwacje zaś nie są „sklejane”.

Przyklad

Przykład:

FZ 10szt, rezerwacje powiązane z dostawą:

Rez1 Rez_Ilosc=4

Rez2 Rez_Ilosc=5

FZK/PZK. Operacja „Korekta ceny dla części ilości” i ustalenie na formatce ilości 7szt. System dokona modyfikacji na rezerwacjach:

Rez1 Rez_Ilosc=4: przepięcie dostawy

System dokona rozbicia rezerwacji REZ2

Rez2 Rez_Ilosc=3 dotychczasowa dostawa

Rez3 Rez_Ilosc= wskazanie na nową dostawę

Jeżeli teraz Użytkownik usunie ww. FZK w Systemie pozostaną trzy rezerwacje jn., wszystkie związane z oryginalną dostawą z FZ

Rez1 Rez_Ilosc=4

Rez2 Rez_Ilosc=3

Rez2 Rez_Ilosc=2

Korekta ceny dla części ilości a dokumenty magazynowe

W wyniku dokonania korekty ceny dla części ilości elementu zakupu System dokonuje rozbicia oryginalnej dostawy, zmniejszając dostawę pierwotną i tworząc nową dostawę, „wycenioną” po nowej cenie. Towarzyszyć temu muszą stosowne zmiany w zakresie zasobów magazynowych. Zostały one obsłużone poprzez generowanie par dokumentów magazynowych WM/PM, lub odpowiednio: ZWM/AWD, jeżeli Firma korzysta z obsługi WMS.

Pary dokumentów tworzone są podczas zatwierdzania korekty C/I dokumentu przychodu o ile na dokumencie nie wybrano opcji „nie generuj” dokumentów magazynowych. Jeżeli zaś są one generowane, wówczas powstają od razu jako dokumenty zatwierdzone, których dodatkowo nie można anulować inaczej, niż anulując dokument korekty. Ograniczenie te zostały wprowadzone z powodu konieczności zachowania spójności pomiędzy WM a PM, dokumenty te mają bowiem charakter techniczny.

Ilość, na jaką System generuje dokumenty magazynowe determinowana jest z jednej strony ilością, dla jakiej dokonano zmiany ceny, z drugiej zaś ilością dostępną. Jeżeli więc do oryginalnego dokumentu przychodu np. FZ nie wygenerowano całościowego dokumentu PM/ZWD, wówczas System wygeneruje jedynie częściowy dokument WM/ZWM, w szczególnych przypadkach może go nie wygenerować w ogóle. W takim wypadku, gdy zasób magazynowy będzie już dostępny (Użytkownik zarejestruje PM do dokumentu przychodu) Użytkownik będzie mógł samodzielne dokonać generowania ww. par dokumentów magazynowych używając do tego stosownej opcji dostępnej dla tego typu korekt.

Generowanie par dokumentów magazynowych do korekty C/I na żądanie Operatora
Generowanie par dokumentów magazynowych do korekty C/I na żądanie Operatora

Tego typu dokumenty magazynowe mają stosowną adnotację w opisie, który prezentowany jest również na ich liście.

Stosowna adnotacja na dokumentach magazynowych generowanych dla korekt C/I
Stosowna adnotacja na dokumentach magazynowych generowanych dla korekt C/I

Z uwagi na specyfikę tworzenia par dokumentów magazynowych elementy korekt, dla których dokonano zmiany ceny dla części są pomijane w dotychczasowych funkcjach generowania WM/PM oraz w funkcjach spinania dokumentów handlowych z magazynowymi.

Ponieważ dokumenty magazynowe mają charakter „techniczny”, podczas ich tworzenia System nie sprawdza prawa do magazynów.

W przypadku korekt dokumentów sprzedaży została wprowadzona analogiczna funkcjonalność, z tym, że zgodnie z charakterem operacji, System generuje najpierw dokument PM/AWD, a na jego podstawie dokument WM/ZWM.

Korekta ceny dla części ilości elementu rozchodu a koszt własny sprzedaży

Zmiana ceny dla części ilości na korekcie dokumentu rozchodu powoduje utworzenie dwóch elementów korekty: ilościowej na minus („przyjmującej zwracany towar”) oraz nowego elementu, rozchodowującego tą samą ilość, z tych samych dostaw. Oba te elementy są „wrażliwe” na zmiany wartości dostaw, które na nich występują. System zachowuje się w tym zakresie identycznie, jak dla „zwykłych” elementów korekty rozchodu, odpowiednio: ilościowej na minus oraz ilościowej na plus.

Korekta ceny dla części ilości elementu rozchodu
Korekta ceny dla części ilości elementu rozchodu

Korekta ceny dla części ilości a procedura odwrotnego obciążenia podatkiem VAT

Jeżeli operacja zmiany ceny dla części ilości dotyczy zakupu towaru podlegającego procedurze odwrotnego obciążenia, Użytkownik musi się liczyć z pewnymi utrudnieniami w zakresie dalszej obsługi takiego elementy, a dokładniej, w zakresie stosownego naliczenia/odliczenia podatku VAT. Podczas generowania FKS do takiego elementu, jak również do jego kolejnej korekty System nie uwzględni na dokumencie FKS nowododanego na taką korektę elementu, ponieważ nie było go na dokumencie FWS. W takim przypadku tego typu towarów Użytkownik albo powinien wykonać korektę wartości dla całego elementu, albo, jeżeli zdecyduje się na korektę ceny dla części ilości –naliczyć/odliczyć podatek VAT na dokumencie FWS rejestrowanym samodzielnie.

Zarówno podczas wykonywania korekty C/I dla tego typu towarów, jak i podczas generowania dokumentu FKS do tego typu transakcji System prezentuje stosowne ostrzeżenia.

Ostrzeżenie podczas korekty I/C transakcji podlegającej procedurze odwrotnego obciążenia
Ostrzeżenie podczas korekty I/C transakcji podlegającej procedurze odwrotnego obciążenia

 

Ostrzeżenie podczas generowania FKS do transakcji, dla której wystawiono korektę zmiany ceny dla części ilości
Ostrzeżenie podczas generowania FKS do transakcji, dla której wystawiono korektę zmiany ceny dla części ilości

Korekta ceny dla części ilości na koszty dodatkowe dostaw

Koszty dodatkowe „rozbijanej” dostawy

Jeżeli do dostawy, dla której dokonywana jest zmiana ceny dla części ilości przypisano koszty dodatkowe dokumentem KDZ, wówczas podczas zatwierdzania korekty C/I System przenosi koszty dodatkowe z dostawy oryginalnej, na dostawę tworzoną w wyniku ww. częściowej zmiany ceny. Dokonuje tego poprzez tworzenia dokumentu KDZ, który dodaje do nowej dostawy koszty dodatkowe na podstawie kosztów dodatkowych przypisanych do dostawy oryginalnej, proporcjonalnie do „korygowanej ilości”. Taki dokument KDZ jest od razu przez System zatwierdzany i nie jest „łączony” z KDZ powstającym dotąd przy zatwierdzaniu korekty dla pozycji „kosztowych” korygowanych bieżącym dokumentem.

Zmodyfikowana została również dotychczasowa operacja „Przypisz KDZ zwracanego towaru do dostawy”, dostępna w menu kontekstowym listy dokumentów przychodowych. Mianowicie, dla elementów dotyczących zmiany ceny dla części ilości, ustalone na podstawie „zwracanej dostawy” koszty są przypisywane nie do dostawy korygowanej, jak to się dzieje dla „zwykłych” korekt ilościowych, ale do nowej dostawy, powstającej w wyniku korekty C/I.

Przyklad

Przykład:

FZ 10szt, Dst 1

KDZ, przypisano koszt 10,00

FZK: zmiana ceny dla 5szt:

-5szt DST1

5szt DST2

Podczas zatwierdzania ww. FZK System generuje KDZ o wartości 5,00, przypisując je do DST2

 

Przypisywanie kosztów dodatkowych do dostawy z korektą ceny dla części ilości

Jeżeli Użytkownik zechce przypisać koszty dodatkowe do dostawy po tym, jak dokonał dla niej zmiany ceny dla części ilości, wówczas może liczyć na wsparcie Systemu w zakresie identyfikacji również tych dostaw, które powstały w wyniku dokonania tejże korekty. Wystarczy, że Użytkownik wskaże dokument oryginalny, a System doda na KDZ zarówno tą dostawę, jak i dostawy powstałe w wyniku korekty C/I. Dzieje się tak zarówno podczas operacji dodawania dostaw z formatki KDZ „z listy dokumentów”, jak i „z listy dostaw”, jak również przy wywołaniu operacji „dodaj dostawy na KDZ” i „dodaj dokumenty na KDZ” z menu kontekstowego listy dokumentów przychodowych.

Przyklad

Przykład:

FZ1 T1 10szt dst1

FZK2 zmiana ceny dla 6szt

-6szt dst1

6szt dst 2

FZK3

System proponuje:

T1 -4szt

T1 -6szt

Operator usuwa 1-wszy element, dokonuje zmiany ceny dla 3szt dla 2-go z ww. elementów

-3szt dst2

3szt dst3

Użytkownik następnie tworzy KDZ do dokumentu FZ, System dodaje na niego elementy jn:

FZ1: T1 4szt dst1

FZK2: T1 3szt dst2

FZK3: T1 3szt dst3

Operacja „KDZ na podstawie źródłowego” a korekta wartości usługi/kosztu dla części ilości

Dotychczasowa funkcjonalność pozwalająca na przypisanie wartości korekty dokumentu „kosztowego” do dostaw, którym przypisano koszt z oryginału została rozbudowana w sposób pozwalający obsłużyć przypadek, gdy ww. korekta nośnika kosztu dotyczy niepełnej ilości. Zostało to osiągnięte poprzez przypisanie tymże dostawom wartości wynikającej z obu elementów takiej korekty, składających się na korektę ceny dla części ilości.

Przyklad

Przykład:

FZ za transport 5 x 200 = 1.000,00, z tego na dostaw przypisano kwotę 800,00 jn.

Do PZ1 100,00

Do PZ2 300,00

Do PZ3 400,00

FZK za transport: zmiana ceny dla 3 przejazdów, cena po rabacie 100,00

El.A -3x200=-600

El.B 3x100=300

Podczas tworzenia KDZ do ww. FZK (automatycznego, czy też na żądanie Operatora) System przypisuje koszty do ww. dostaw w wartościach jn.:

Do PZ1: -75,00 i 37,50, łącznie -37,50

Do PZ2 [-225+112,50]= -112,50

Do PZ3[-300 +150]=-150,00

Historia zasobu pierwotnego oraz utworzonego w wyniku częściowej zmiany ceny dostawy

Dokonanie zmiany ceny dla części ilości dostawy oryginalnej powoduje powstanie nowej dostawy oraz nowych zasobów, z parametrami, w tym z datą utworzenia, zgodną z datą dostawy oryginalnej. Dokumentem zakładającym taką nową dostawę oraz nowy zasób jest ww. korekta, jednak dla tego typu zasobów System udostępnia zarówno informację o dokumencie pierwotnym, jak i o pełnej historii zasobu pierwotnego oraz powstałego w wyniku dokonania tego typu korekty. Informacja taka udostępniona została na formatce „Zasób towaru”, a pełna historia prezentowana jest po włączeniu stosownego parametru na tej formatce.

Informacja o pierwotnej dostawie dla zasobu utworzonego przez korektę C/I
Informacja o pierwotnej dostawie dla zasobu utworzonego przez korektę C/I

 

Historia zasobu założonego przez FZK oraz pełna historia zasobu: oryginalnego oraz założonego w wyniku FZK
Historia zasobu założonego przez FZK oraz pełna historia zasobu: oryginalnego oraz założonego w wyniku FZK

Korekta ceny dla części ilości w historii towaru

Nie przewiduje się specjalnej prezentacji „wirtualnego” elementu korekty będącego połączeniem elementów powstałych w wyniku dokonania zmiany ceny dla części ilości. System prezentuje się w historii towaru oba elementy takiej korekty.

Wydruki korekt ilościowo-wartościowych

Dokonano stosownych zmian na wydrukach korekt sprzedaży i zakupu, uwzględniające nowy typ korekty elementu. Dla tych pozycji, dla których dokonano zmiany ceny dla części ilości w sekcji „Przed korektą” drukowana jest jedna pozycja – podlegająca tego typu korekcie, w sekcji „Korekta o” drukowana jest zbiorczo informacja o zmianie wartości oraz zmianie podatku VAT, natomiast w sekcji „Po korekcie” drukowane są dwa elementy, każdy z właściwa dla siebie nową ilością, ceną, wartością oraz kwotą podatku VAT.

Obsługa korekty ceny dla części ilości w wymianie EDI

Eksport FSK/(S)FSK

Podczas eksportu korekty, na której dokonano zmiany ceny dla części ilości przyjęto zasadę wysyłania pełnych informacji o obu tworzonych w wyniku takiej korekty elementach, również z zakresu danych „sprzed korekty”. Dla nowego elementu tworzonego na takiej FSK System wysyła zerową ilość, cenę, wartość „previous”. Jeżeli więc Firma dokonuje elektronicznej wymiany faktur oraz ich korekt za pomocą mechanizmu EDI z danym podmiotem, wówczas zanim zacznie stosować dla niego tego typu korekty, powinna upewnić się, czy dany odbiorca tych dokumentów będzie umiał tak przesyłane dane zinterpretować. Jeżeli będzie to niemożliwe, wówczas Firma nie powinna stosować tego typu korekt z podmiotem, z którym wymienia się elektronicznie, lub powinna „dostarczać” tego typu korekty poza wymianą EDI.

Import FZK

Zmodyfikowana została funkcjonalność importu FZK z EDI w zakresie „interpretacji” elementów, które odzwierciedlają zmianę ceny dla części ilości. Mechanizm taki działa wówczas, gdy w importowanym pliku przesyłane są po sobie: element ilościowy na minus oraz nowy element (z zerową ilością Previous) na taką samą ilość bezwzględną. Operacja powiedzie się więc, jeżeli obie firmy – podmioty wymiany elektronicznej pracują na Systemie Comarch ERP XL, może się natomiast nie udać, jeżeli System, na którym pracuje firma przesyłająca korektę traktuje tego typu zdarzenia w odmienny sposób.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?