XL122 – Korekty zbiorcze

Wstęp

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, dało możliwość „udzielenia” rabatu w odniesieniu do dostaw towarów, dokonanych na rzecz odbiorcy w danym okresie czasu, za pomocą jednego zbiorczego dokumentu korekty. Z takiej możliwości mogą korzystać również podmioty w przypadku udzielania rabatu nie od całego okresowego obrotu, ale od obrotu danym towarem, czy asortymentem. Taka rejestracja udzielanie rabatu jest dla Użytkownika znacznie prostsza, niż konieczności rejestrowania oddzielnych korekt dla poszczególnych faktur rejestrujących obrót. Na zbiorczej korekcie wymaganych jest również mniej informacji, niż w przypadku zwyczajowych korekt.

W systemie Comarch ERP XL obsłużona jest funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych (Z)FSK, (Z)FKE i (Z)FZK, za pomocą których można udzielić rabatu od obrotu zarejestrowanego dokumentami: FS, WZ, FSE, WZE, FZ i PZ. Jest ona oparta na mechanizmie generowania korekt WZK/WKE/PZK do poszczególnych transakcji zarejestrowanych dokumentami FS/WZ/FSE/WZE/FZ/PZ, które następnie spinane są do jednego zbiorczego dokumentu o właściwym typie. I tak, na dokument (Z)FSK spinane są dokumenty WZK korygujące transakcje dokonane dokumentami FS oraz WZ, na dokument (Z)FKE spinane są dokumenty WKE korygujące transakcje dokonane dokumentami FSE i WZE, a na dokument (Z)FZK dokumenty PZK, korygujące FZ i PZ.

Formatka korekty zbiorczej

Pola charakterystyczne dla formatek korekt zbiorczych

Formatka dokumentu korekty zbiorczej (Z)FSK, (Z)FZK, (Z)FKE została oparta na formatce spinacza korekt, z tym, że dodatkowo umieszczono na niej dodatkowe informacje i wyposażono w dodatkowe operacje.

Formatka zbiorczej korekty (Z)FSK.
 • Sekcja {Data}: prezentuje okres, jakiego dotyczy dana. Okres ten może być wyznaczany datami wystawienia, lub sprzedaży/zakupu faktur, od których ma być udzielony rabat. Pole z wyborem dat jest dostępne do edycji.
 • Lista dokumentów spiętych wzbogacona jest o informację o numerze spinacza, do którego spięty jest korygowany dokument WZK/WKE/PZK, o informację o dacie wystawienia, lub sprzedaży/zakupu dokumentów korygowanych.
 • Na Liście spiętych dokumentów jest dostępna opcja wielokrotnego wyboru pozwalająca na wykonywanie operacji seryjnych dla tych dokumentów takich jak: usuwanie, zatwierdzanie oraz odpinanie.
 • Operacje na liście dokumentów spiętych dostępne są zarówno przy użyciu stosownych przycisków, jak również z menu kontekstowego.
 • Korekta zbiorcza może zawierać zarówno dokumenty WZK/PZK/WKE zatwierdzane, jak i niezatwierdzone, stąd prezentowane są one we właściwej kolorystyce.
 • Lista faktur objętych daną korektą zbiorczą, z możliwością podglądu każdej z nich otwierana jest przyciskiem {Korygowane}, dostępnym na zakładce {Nagłówek}.
Uwaga
Aby skorygować dokument PZ, musi on mieć ustaloną wartość dostawy oraz aby skorygować dany element PZ nie może on uczestniczyć w podmianie dostawy podczas korekty innego dokumentu dostawy.
Lista dokumentów korygowanych zbiorczą korektą (Z)FSK
 • Odmiennie niż na innych korektach, w przypadku korekty zbiorczej na zakładce jw. prezentowany jest kierunek VAT dokumentu (VAT od: Netto/Brutto), który do chwili przypięcie pierwszego dokumentu może być zmieniony. Pozwala to na dokonania symulacji i określenie wielkości żądanego rabatu odpowiednio rozumianego jako wartość netto, lub brutto, o czym w dalszej części dokumentu.
Uwaga
Edycja dokumentu WZK/PZK/WKE dokonywana z listy dokumentów możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy korekta zbiorcza, do której spięty jest ww. dokument nie jest w tym samym czasie edytowana. Usunięcie takich korekt wprost z listy dokumentów nie jest możliwe, operacji takiej należy dokonywać z formatki korekty zbiorczej.

W przypadku tych korekt rabatowych WZK/PZK/WKE, które zostały wygenerowane z tytułu korekty zbiorczej, niemożliwe jest ich spięcie do innego spinacza, niż spinacz- korekta zbiorcza.

Tworzenie formularza korekty zbiorczej

Korektę zbiorczą można zarejestrować bezpośrednio z listy dokumentów oraz historii kontrahenta. W wyniku tej operacji System najpierw tworzy formularz korekty zbiorczej, a następnie spina na niego zaznaczone dokumenty WZK/WKE/PZK. W ten sposób możliwe jest spinanie wyłącznie korekt wartościowych.

 • Utworzenie formularza korekty zbiorczej, podanie jej parametrów, a następnie wywołanie operacji automatycznego generowania korekt, o czym więcej w pkt. „Automatyczne generowanie korekt na korekcie zbiorczej”
 • Utworzenie formularza korekty zbiorczej, a następnie wygenerowanie korekt do transakcji wskazanych przez Operatora, o czym więcej w pkt. „Generowanie korekt do wskazanych dokumentów”
Opcje tworzenia korekty zbiorczej na przykładzie listy WZ

Oznaczanie korekt zbiorczych na liście dokumentów

Korekty zbiorcze są stosownie oznaczane na liście dokumentów, a z racji tego, że korygują wiele transakcji, kolumna {Źródłowy} zamiast numerem korygowanego dokumentu wypełniana jest opisem „Lista dokumentów”

Oznaczenie korekt zbiorczych na liście dokumentów
Uwaga
Z uwagi, iż na korekcie zbiorczej możliwe jest spięcie wyłącznie korekt wartościowych, na WZK/PZK/WKE zablokowane zostały te operacje, które mogą spowodować, że dokument WZK/PZK/WKE zawierałaby elementy korygowane ilościowo. Dodatkowo dla „specyficznego” WZK/PZK/WKE wygenerowanego do FS/FZ/FSE System nie powala na zmianę „charakteru” korekty, również wówczas, gdy nie jest ona jeszcze spięta do korekty zbiorczej.

Formatka parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

W ramach funkcjonalności Korekty zbiorczej udostępniona została formatka, z dodatkowymi parametrami korekty zbiorczej. Formatka ta spełniała szereg funkcji, zależnych od „charakteru” korekty. To na niej zapisywana jest informacja o towarach, których dotyczy korekta rabatowa oraz o wielkości rabatu przyznanego od obrotu tymi towarami (% rabatu, wartość rabatu lub korekta ceny na określonego poziomu).

W przypadku, gdy korekta ma dotyczyć całego obrotu, czyli na formatkę nie przypisane zostały żadne towary wówczas służy ona do:

 • zasymulowania wielkości obrotu, podania wysokości należnego rabatu (wyłącznie, gdy na korekcie nie ma spiętych żadnych dokumentów) i wygenerowania korekt dla zdefiniowanych warunków, lub
 • informacji o wielkości rabatu dotychczas udzielonego na dotychczasowych spiętych korektach oraz ewentualnego przeliczenia wielkości tegoż rabatu wg nowych podanych przez Operatora warunków (przypadek, gdy na dokumencie są już spięte dokumenty). Dane te prezentowane są na zatwierdzonej korekcie, co pozwala Użytkownikowi na szybki dostęp do informacji o wielkości obrotu, od którego naliczono „upust” i o wielkości (w tym procentowej) tegoż upustu

Formatka składa się z dwóch niezależnych od siebie sekcji.

 • sekcja {Wartość} formatki parametrów korekty wykorzystywana jest w tych przypadkach, gdy rabat jest udzielany od całości obrotu zarejestrowanego z danym kontrahentem. Możliwy jest elastyczny wybór parametru (kwotowy, procentowy).
 • sekcja {Towary} zaś w przypadku, gdy rabat będzie udzielany wyłącznie od obrotu zarejestrowanego danym towarem, czy też danym asortymentem towarów. Aktywacja sekcji {Towary} powoduje dezaktywację sekcji {Wartość}.
Operacja ustalania i naliczania rabatu

Sekcja {Wartość} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

W sekcji Wartość można podać procentową wielkość rabatu jaki należy naliczyć od poszczególnych transakcji z danym kontrahentem w danym okresie. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy nie dodano pozycji towarowych, wartości te dotyczą bowiem całego obrotu. W przypadku korekty zbiorczej, na którą nie dodano jeszcze żadnego dokumentu możliwe jest zasymulowanie wielkości obrotu. Po podaniu wielkości rabatu należy wybrać opcję „generuj automatycznie” w wyniku której System wygeneruje i zepnie poszczególne korekty.

Jeżeli nie zostanie wykonane automatyczne generowanie i zamknięcie formatki, wówczas w/w symulacja zostanie „utracona”.

Wielkość symulowanego obrotu wyliczana jest bez sprawdzania szeregu warunków, które są sprawdzane podczas operacji automatycznego generowanie korekt na formatce korekty zbiorczej. System wyliczy cały „potencjalny” obrót, jednak ostatecznie po dokonaniu symulacji i wywołaniu automatycznego generowania, mogą istnieć przeszkody dla skorygowania poszczególnych transakcji, ujętych w tejże symulacji np. dany dokument nie jest jeszcze zatwierdzony, lub dany WZ nie jest jeszcze spięty do spinacza itp.

Uwaga
Podczas automatycznego tworzenia korekt od całego obrotu System nalicza rabat procentowy wg warunków podanych przez Użytkownika, ostateczna kwota udzielonego upustu może więc być inna, niż wartość prezentowana jako „Różnica” na formatce parametrów korekty w chwili dokonania symulacji. Wynika to nie tylko z możliwości dokonania w Systemie w okresie pomiędzy symulacją a fizycznym wygenerowaniem korekt operacji zmieniających warunki korygowania, ale również z kwestii zaokrągleń.
Operacja ustalania i naliczania rabatu na podstawie symulowanego obrotu na (Z)FSK

W przypadku dokumentu zawierającego już spięte dokumenty na ww formatce prezentowane są informacje o wielkości udzielonego dotychczas rabatu oraz wielkości obrotu, na podstawie którego został on naliczony. Jeżeli korekta zbiorcza nie została jeszcze zatwierdzona możliwe jest dokonania zmiany wielkości udzielonego rabatu i stosowne przeliczenie dokumentów już spiętych o ile pozwala na to ich stan.

Podczas takiej operacji System ustali wielkość korekty na podstawie nowej wartości {Różnica}, modyfikując spięte niezatwierdzone dokumenty proporcjonalnie do ich wartości sprzed korekty. Jeżeli zadeklarowana wartość rabatu jest większa, niż możliwa do naliczenia, wówczas Użytkownik jest o tym informowany.

Operacja przeliczania dokumentów spiętych wg nowego, wyższego rabatu – informacja o przekroczeniu wartości możliwej do skorygowania

W sekcji Wartość można zaznaczyć parametr IxC=W ze źródłowego.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy ww parametr, wówczas System generując poszczególne WZK/WZE/PZK będzie honorował ustawienie ww parametru na poszczególnych elementach korygowanych. Jeżeli parametr zgodności równania na elemencie źródłowym jest włączony, wówczas System nada taki rabat, jaki jest możliwy do nadania, aby po korekcie ww równanie nadal było spełnione. W przypadku korygowania elementu z wyłączonym parametrem równania System nada żądany rabat, nawet wówczas, gdy równanie nie będzie już spełnione.

Jeżeli na formatce jw. parametr będzie odznaczony, wówczas System nie będzie sprawdzał ustawienia równania na elementach źródłowych, udzieli rabatu nie sprawdzając równania.

Domyślnie ww parametr na formatce jest wyłączony. Jego ustawienie ma wpływ na zachowanie Systemu podczas poniższych operacji, samo bowiem jego przestawienie na formatce nie wywołuje żadnych zmian na korekcie zbiorczej:

 • generowania korekty zbiorczej z listy dokumentów
 • operacja „generuj automatycznie” dokonywanej z formatki korekty zbiorczej
 • operacja „generuj ze wskazanych” dokonywanej z formatki korekty zbiorczej
 • operacja „przelicz” dokonywanej z formatki „parametry korekty”.

Sekcja {Towary} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej

Sekcja jw. służy do dodawania tych pozycji towarowych, którymi obrót podlega okresowym rabatom obrotowym. W ten sposób można naliczyć rabat procentowy lub kwotowy od transakcji dokonanych wskazanym asortymentem, czy też ustalić cenę po rabacie na określonym poziomie.

Opcja naliczania rabatu wskazywana na formatce ma zastosowanie do wszystkich dodanych pozycji towarowych, natomiast poziom tego rabatu może być zróżnicowany w obrębie tych pozycji.

W przypadku takiego samego rabatu/wartości upustu/ceny ich przypisania do poszczególnych pozycji można dokonać metodą edit-in-place dla każdej pozycji, lub wykorzystać operację „kopiowania” dostępną w menu kontekstowym.

Kopiowanie wielkości rabatu dla pozycji towarowych przypisanych na korektę zbiorczą

W przypadku dokumentu, na który przypisano pozycje towarowe, operacja naliczania rabatu, dokonywana zarówno automatycznie, jak i do wskazanych przez Użytkownika dokumentów odbywa się wprost z formatki korekty zbiorczej.

Podczas generowania automatycznego System odszukuje te dokumenty zarejestrowane z danym kontrahentem w podanym okresie, które dotyczyły obrotu wyszczególnionymi towarami i koryguje wyłącznie pozycje z tymi towarami.

 • Jeżeli dla pozycji towarowych podano procentową wielkość rabatu, wówczas utworzenie korekty polega na zmniejszeniu/zwiększeniu wartości pozycji transakcji o podaną wielkość procentową rabatu.
 • W przypadku podania określonej ceny System skoryguje elementy transakcji danym towarem w taki sposób, aby cena po korekcie była zgodna z ceną zadeklarowaną na korekcie zbiorczej.
 • W przypadku wyboru opcji udzielania rabatu w formie określonej wartości upustu System rozbije podaną kwotę wartość na poszczególne elementy korekt z danym towarem proporcjonalne do ich wartości przed korektą.

Wielkość podanego rabatu jest wielkością szacunkową, tj. istotną w chwili generowania korekt do poszczególnych transakcji. Zmiany dokonane już po wygenerowaniu poszczególnych korekt zarówno w zakresie wielkości czy rodzaju rabatu, jak i w zakresie listy towarów na korekcie zbiorczej nie będą miały już wpływu na wygenerowane i spięte dokumenty korekt. Wielkość rabatu nie będzie również kontrolowana podczas spinania samodzielnie wystawionych dokumentów WZK/WKE/PZK. System nie będzie również blokował edycji wygenerowanych w ten sposób korekt, stąd faktyczna wielkość rabatu może być ostatecznie inna, niż wielkość zadeklarowana na formatce parametrów dodatkowych korekty zbiorczej.

Uwaga
W przypadku korekt zbiorczych tworzonych dla wyszczególnionych pozycji towarowych naliczenie stosownego rabatu odbywa się wyłącznie podczas tworzenia nowych korekt

WZK/WKE/PZK. Zmiana parametrów sekcji {Towary} nie powoduje aktualizacji spiętych dokumentów, może więc spowodować różnicę pomiędzy faktycznie udzielonym rabatem, a wielkością zadeklarowaną na korekcie zbiorczej. Może to mieć również miejsca w przypadku samodzielnej edycji przez Użytkownika korekt spiętych na korektę zbiorczą.

W przypadku rabatu udzielanego od obrotu wyszczególnionymi towarami istotne jest więc prawidłowe zdefiniowanie listy towarów oraz parametrów należnego rabatu przed wykonaniem operacji jego naliczenia. W przeciwnym wypadku konieczne będzie wycofanie się z jego naliczenia i ponowienie operacji wg prawidłowych parametrów.

Korekty zbiorcze do spinaczy elementów

W wersji 2019.1 udostępniona została możliwość rejestrowania zbiorczych korekt wartościowych do faktur typu spinacze elementów, w tym możliwość rozliczania za ich pomocą rabatów retrospektywnych dla transakcji objętych tego typu dokumentami.

Dla transakcji rejestrowanych w ścieżce PZ/WZ/WZE- spinacz (s)FZ/FS/FSE funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych obsłużona została następująco:

 • Dla każdego ze wskazanych dokumentów (s)FZ/FS/FSE System generuje korekty wartościowe PZK/WZK/WKE na podstawie elementów ww. spinaczy, a następnie spina je na (Z)FZK/FSK/FKE
 • dokument PZK/WZK/WKE traktowany jest jak korekta spinacza, czyli przykładowo takie PZK nie aktualizuje zasobów, kosztów itp. Dokumenty te są natomiast uwzględniane w łańcuszku korekt dokumentu (s)FS/FSE/FZ
 • System generuje dodatkowo „towarzyszące” PZK/WZK/WKE do dokumentów PZ/WZ/WZE spiętych na korygowanym spinaczu i to takie PZK stosownie korygują wartość magazynu oraz koszt własny sprzedaży
  • Ww. dokumenty towarzyszące generowane są podczas zatwierdzania korekty zbiorczej
  • Towarzyszące PZK generowane są każdorazowo, natomiast o tym, czy System wygeneruje WZK/WKE towarzyszące decyduje parametr Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny na zakładce [Inne] definicji dokumentu FS/FSE
Korekta zbiorcza ze spinaczy elementów

Korektę zbiorczą (Z)FSK/FKE/FZK do faktur typu spinacze elementów można rejestrować w identyczny sposób, jak dla pozostałych typów dokumentów, tj. za pomocą operacji j.n.

 • Generowanie z listy dokumentów handlowych
 • Generowanie (Z)FSK/FKE/FZK z historii kontrahenta
 • Generowanie z okresu retro i listy okresów retro
 • Operacja Generuj automatycznie dokonywana z formatki korekty zbiorczej
 • Operacja Generuj korekty do wskazanych dokonywana z formatki korekty zbiorczej

Podmiana dostawy zwracanego towaru

W wersji 2020 Systemu na dokumentach (s)FZK/FRK oraz PZK/PKK towarzyszących takim korektom udostępniona została możliwość dokonywania przez Użytkownika samodzielnej zmiany dostawy, z jakiej ma nastąpić zwrot towaru. Aby tego dokonać należy ustawić kursor na danym subelemencie i użyć przycisku Zmień dostawę.

Informacja o dokonaniu podmiany dostawy, czy to przez System w przypadku wyprzedaży dostawy oryginalnej, czy to samodzielnie przez Użytkownika jest stosownie prezentowana na ww. korektach spinaczy elementów.

Podmiana dostawy na korekcie zbiorczej

Dodatkowa opcja: Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów

Wprowadzony został opcjonalny mechanizm automatycznego oznaczania parametrem Nie księguj dokumentów PZK, WZK, WKE generowanych jako korekty pomocnicze korekt zbiorczych (Z)FZK, (Z)FZK, (Z)FKE do spinaczy elementów (s)FZ, (s)FS, (s)FSE. Mechanizm ten zostanie zastosowany o ile na definicji spinacza włączony zostanie parametr Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów.

Parametr ten jest nadrzędny w stosunku do parametru Nie księgować definicji PZ, WZ, WZE.

Parametr na definicji dokumentu: Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów
Przyklad
Przykład:
Na definicjach FZ i PZ parametr Nie księguj jest wyłączony, na definicji FZ parametr Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów jest włączony. Zarejestrowano poniższe dokumenty:
PZ-1/2020
(s)FZ-1/2020 do ww.
(Z)FZK do (s)FZ.
W wyniku powyższego System generuje:
1. PZK-2 do (s)FZ i spina go do (Z)FZK
2. PZK-3 do PZ
Księgowane będą: (Z)FZK oraz PZK-3. Dokument PZK-2 księgowany nie będzie.

Generowanie dokumentów na korekcie zbiorczej

Jedną z możliwości rejestrowania korekty zbiorczej jest wywołanie operacji automatycznego naliczenia przez System rabatu od poszczególnych transakcji wg parametrów podanych przez Użytkownika. Operacja taka polega na wygenerowaniu i spięciu na korektę zbiorczą z poziomu której jest wykonywana odpowiednio: dokumentów WZK wygenerowanych do FS/WZ – w przypadku korekty zbiorczej (Z)FSK, dokumentów WKE wygenerowanych do FSE/WZE – przypadek zbiorczej (Z)FKE, czy też PZK wygenerowanych do FZ/PZ – przypadek zbiorczej (Z)FZK.

Operacja automatycznego generowania korekt dla transakcji FZ/PZ

Na korekcie zbiorczej (Z)FZK po wywołaniu tej operacji System odszukuje dokumenty FZ oraz spięte do spinacza PZ, zarejestrowane dla kontrahenta, dla którego wystawiana jest korekta zbiorcza. Te dokumenty winny być zarejestrowane w okresie zdefiniowanym zakresem dat Od-Do korekty zbiorczej. Do wyfiltrowanych w ten sposób dokumentów, system generuje dokumenty PZK, odrębne dla każdego z tych dokumentów, a następnie spina je do korekty zbiorczej. Podczas weryfikacji dokumentów przychodowych pomijane są te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty PZ/FZ, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej.

 • W przypadku korekty zbiorczej (Z)FKE System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie
 • dokumentów WKE do transakcji zarejestrowanych dokumentami FSE i WZE.
 • W przypadku korekty (Z)FSK System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie WZK do FS i WZ, przy czym podczas takich operacji pomijane są dokumenty WZ nie spięte do spinacza. ale również te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty WZ/FS, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej.

Sposób generowania korekt zależy od tego, czy ma ona dotyczyć całego obrotu z danym kontrahentem, czy też obrotu zarejestrowanego określonym asortymentem. Przypisanie listy towarów, dla których ma zastosowania rabat obrotowy odbywa się na dodatkowej formatce {Parametry korekty zbiorczej}, opisanej szerzej w dalszej części dokumentu.

Mechanizm generowania korekt wartościowych WZK/WKE/PZK w wyniku rejestrowania korekty zbiorczej różni się od standardowego mechanizmu tym, że w tym przypadku System ignoruje ustawienie parametru „generuje płatności” na źródłowym WZ/WZE/PZ i w przypadku takich WZK/WKE/PZK płatności nie są tworzone, powstają one dopiero na korekcie zbiorczej.

Automatyczne generowanie korekt na korekcie zbiorczej

Opcja używana jest głownie w celu udzielenia rabatu od całego obrotu kontrahentem. Po jej wywołaniu System odszukuje transakcje z danym kontrahentem i tworzy dla każdej z nich korektę WZK/FKE/PZK wartościową.

Wygenerowanie automatycznej korekty – przykład

Dla odbiorcy ‘saku’ w miesiącu sierpień wystawiono trzy faktury sprzedaży. Następnie zdecydowano o udzieleniu temu kontrahentowi rabatu zbiorczego na całość obrotu dotyczącego sierpnia.

Lista faktur sprzedaży odbiorcy ‘saku’

Aby uruchomić automatyczne tworzenie zbiorczej faktury korygującej należy wykonać poniższą sekwencję czynności.

Należy uruchomić ścieżkę: Lista dokumentów FA pole rozwijalne przy opcji ‘Korekta’ opcja {Korekta zbiorcza ze wskazanego}.

Następnie w oknie {Zbiorcza – Korekta faktury sprzedaży}, na zakładce {Ogólne} w sekcji {Data} należy podać zakres dat Wystawienia lub Sprzedaży odnoszące się do dokumentów korygowanych. Wg tej daty system wyfiltruje wystawione dokumenty do skorygowania zbiorczego.

Należy rozwinąć listę opcji zamieszczoną przy podanej ikonie: i wybrać opcję {Generuj korekty automatycznie}.

W efekcie system po przetworzeniu informacji w komunikacie poinformuje, jakie transakcje zostały wstępnie zakwalifikowane do zbiorczego skorygowania.

Komunikat po weryfikacji systemowej transakcji do skorygowania zbiorczego

Do dokumentu korekty zbiorczej ostatecznie trafiły dwie faktury sprzedaży, faktura ‘FS-35/16/TEST’ posiada zapisaną w buforze fakturę korygującą (uniemożliwia to wystawienie kolejnej, zanim ta pierwsza nie zostanie potwierdzona).

Okno utworzonej faktury korekty zbiorczej wraz z zaklasyfikowanymi transakcjami

W oknie ‘Parametry korekty’ należy określić dane do wyliczenia rabatu. Po wpisaniu wartość kwotowej lub procentowej dla rabatu należy uruchomić opcję ’Przelicz spięte korekty’.

Ustalenie wartości rabatu

Generowanie korekt do wskazanych dokumentów

W wyniku operacji system otwiera listę transakcji z historii kontrahenta, dla którego wykonywana jest korekta.

Po wskazaniu przez Użytkownika dokumentów System generuje dla każdego z nich odrębną korektę WZK/WKE/PZK i spina ja z bieżącą korektą zbiorczą. W ten sposób Użytkownik wskazuje, których konkretnie transakcji ma dotyczyć korekta rabatowa.

Rodzaj i wartość tak generowanych korekt zależny jest od danych zapisanych na korekcie zbiorczej:

 • jeżeli jest to korekta, na której nie ma jeszcze dokumentów spiętych i nie przypisano do niej towarów, wówczas przed generowaniem dokumentów prezentowana jest stosowna formatka parametrów dodatkowych korekty, na której Użytkownik może podać wielkość rabatu, który ma zostać udzielony. System generuje na tej podstawie poszczególne korekty, udzielając na każdej z nich rabatu procentowego zgodnego z podanym na ww. formatce.
Formatka korekty zbiorczej, bez spiętych dokumentów

Następnie należy uruchomić opcję ‘Generuj korekty do wskazanych’. W oknie transakcji Historii kontrahenta należy zaznaczyć te, jakie mają podlegać korekcie zbiorczej.

W oknie wyboru na Historii kontrahenta należy zaznaczyć te transakcje, jakie mają być przedmiotem korekty zbiorczej.

Formatka Historii kontrahenta

System weryfikuje możliwość skorygowania wybranych przez operatora transakcji, o wynikach tej weryfikacji informuje w infologu:

Weryfikacja dokumentów do skorygowania

Następnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich parametrów dla korekty zbiorczej (np. wysokość rabatu):

Określenie parametrów wartościowych dla korekty zbiorczej

Po zapisaniu okna Parametrów korekty zbiorczej, system informuje o wyliczeniach kwot dla poszczególnych elementów tej korekty

Wyliczenie rabatów dla poszczególnych elementów

Następnie podaje numery utworzonych dokumentów korekt, dla których został wygenerowany odpowiednio spinacz (Z)FSK,(Z)FZK I (Z)FKE:

Spięcie dokumentów do korekty zbiorczej

W efekcie na formatce korekty zbiorczej zostają wykazane odpowiednie transakcje:

Kompletna korekta zbiorcza

 • jeżeli operacja dokonywana jest na korekcie zbiorczej bez towarów, lecz z już przypiętymi dokumentami, wówczas System generuje korekty dla wszystkich elementów dokumentu źródłowego, korygując je o wielkość procentową wynikającą z wielkości procentowej dotąd „udzielonej” na korekcie zbiorczej.
 • W przypadku korekty zbiorczej z przypisanymi towarami System generuje korekty wyłącznie dla elementów wskazanych dokumentów, które te towary zawierają. Sposób generowania korekt wynika z parametrów zapisanych w sekcji {Towary} formatki „Parametry korekty”, o czym więcej w pkt „Sekcja {Towary} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej”
 • Dla korekty zbiorczej transakcji (Z)FKE po wybraniu dokumentów do listy dokumentów podpiętych, system informuje o konieczności przypisania kursu waluty do zastosowania dla dokumentu korekty zbiorczej. Do wyboru operator ma kurs bieżący lub z pierwszego spinanego dokumentu:
Okno wyboru kursu do zastosowania dla (Z) FKE

Operacje na liście dokumentów spiętych

Oprócz standardowych operacji wykonywanych na liście dokumentów spiętych spinacza, takich jak dołączanie i odłączanie dokumentów, z poziomu formatki korekt zbiorczych możliwa jest również edycja niezatwierdzonego dokumentu spiętego, zatwierdzanie poszczególnych korekt, jak również ich usuwanie. Do wykonania wymienionych operacji, w tym również seryjnie, dla zaznaczonych dokumentów, służą stosowne przyciski pod listą dokumentów oraz opcje w menu kontekstowym.

 • Operacja usuwania dokumentów WZK/WKE/PZK ma na celu wycofanie się z korekt wygenerowanych przy niewłaściwych parametrach korekty wprost z poziomu korekty zbiorczej, bez konieczności ich odszukiwania na liście WZ/WZE/PZ. Operacja taka powoduje usunięcie dokumentów z Systemu, a nie tylko z korekty zbiorczej.
 • Przypinanie dokumentów jest operacją pozwalającą na dołączenie dokumentów WZK/WKE/PZK do bieżącej korekty zbiorczej. Mogą to być korekty wystawione do WZ/WZE/PZ, a także te korekty zarejestrowane do FS/FSE/FZ, które z jakichś powodów zostały odłączone wcześniej od korekty zbiorczej, Użytkownik nie ma bowiem możliwości wygenerowania WZK wprost z FS, czy też WKE z FSE, czy PZK do FZ. Inaczej, niż w przypadku innych spinacza dokument przypisany na korektę zbiorczą nie musi być zatwierdzony, a z uwagi na specyfikę korekt zbiorczych nie jest wymagana zgodność źródłowego spinacza dokumentów WZK, sprawdzane są natomiast inne warunki, takie jak zgodność kontrahenta, czy też właściwy typ korekty, spiąć można bowiem wyłącznie korekty wartościowe.

Funkcja {Przypnij} dostępna jest z poziomu formatki faktury korygującej zbiorczej .

Aby odpiąć od faktury korygującej zbiorczej zawarty na niej element – spięty dokument WZK/WKE/PZK, należy podświetlić wiersz kwalifikujący się do odpięcia od faktury korekty zbiorczej, po czym należy uruchomić ikonkę {Odepnij}

 

Uwaga
Pomimo niezgodności daty dokumentu korygowanego z okresem korekty zbiorczej dany dokument WZK/WKE/PZK zostanie spięty na korektę zbiorczą, Użytkownik powinien w takiej sytuacji zmienić stosownie zakres dat na formatce korekty zbiorczej. Podczas spinania system nie sprawdza również, czy na spinanej korekcie znajdują się pozycje towarowe zdefiniowane na korekcie zbiorczej.

 • Zatwierdzanie tych wskazanych spiętych korekt WZK/WKE/PZK oznacza akceptację przez Użytkownika dokumentów wygenerowanych przez System. Może być dokonane przez Operatora poprzez wywołanie opcji z menu kontekstowego. Te niezatwierdzone spięte korekty, dla których ta operacja nie została wykonana, zostaną zatwierdzone podczas zatwierdzania korekty zbiorczej.
Seryjne zatwierdzanie dokumentów WZK z formatki korekty zbiorczej

Inne operacje na dokumencie korekty zbiorczej (zatwierdzanie, usuwanie, anulowanie)

Niezatwierdzona korekta zbiorcza może mieć przypięte dokumenty, które nie są jeszcze zatwierdzone, stąd zatwierdzenie takiej korekty powoduje najpierw zatwierdzenie wszystkich dotąd niezatwierdzonych dokumentów spiętych i dopiero jeżeli ta operacja się uda, wówczas zatwierdzenie całego dokumentu. Jeżeli nie uda się zatwierdzić któregokolwiek ze spiętych WZK/WKE/PZK, wówczas korekta zbiorcza nie jest zatwierdzana.

Operacja usuwania korekty zbiorczej przebiega na zasadach jak dla innych spinaczy, tj. dokumenty spięte na tejże korekcie nie są z Systemu usuwane. Operacja usuwania korekty zbiorczej posiadającej spięte dokumenty poprzedzona jest stosownym pytaniem. Podobnie System zachowuje się podczas anulowania korekty zbiorczej: dokumenty spięte są odpinane z korekty, a korekta zostaje anulowana.

Od wersji 2020.2 istnieje możliwość usunięcia korekty zbiorczej z równoczesnym usunięciem wszystkich dokumentów w niej spiętych. Wystarczy odpowiedzieć pozytywnie na pytanie zadawane przez System.

Komunikat o usunięciu spiętych dokumentów

Podobna funkcjonalność udostępniona została podczas anulowania korekty zbiorczej – Użytkownik może wraz z nią anulować dokumenty w niej spięte, wystarczy zaznaczyć stosowny parametr w oknie anulowania korekty.

Usuwanie spiętych dokumentów podczas usuwania korekty zbiorczej
Uwaga
Uwaga: W związku z brakiem standaryzacji w zakresie elektronicznej wymiany zbiorczych korekt rabatowych dokumenty te nie podlegają operacji eksportu do platformy Ecod.

Wydruki korekt zbiorczych

Udostępnione zostały stosowne wydruki korekt zbiorczych. Podstawowy wydruk zawiera wyłącznie dane, wymagane Rozporządzeniem, nie zawiera więc elementów korekty, ani też numerów dokumentów korygowanych. Jako wydruki dodatkowe udostępnione zostały wydruki oparte na ww wydruku podstawowym, uzupełnione o informacje o towarach, przypisanych do korekty zbiorczej oraz o informacje o numerach dokumentów objętych danym rabatem.

 • Faktura VAT – korekta zbiorcza
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. Źródłowe)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. Źródłowe i towary)
 • Faktura VAT- korekta zbiorcza (elementy)

Czy ten artykuł był pomocny?