XL125 – Przykłady zastosowania procesów predefiniowanych w module Produkcja

Procesy predefiniowane dla obiektu Zlecenie produkcyjne

Celem działania procesów w Produkcji jest zautomatyzowanie wybranych zadań wykonywanych na zleceniu produkcyjnym przez operatora. Automatyczne realizowanie kolejnych zadań w ramach zdefiniowanego procesu następuje w Skrzynce Automatu XL, przy jednocześnie uruchomionym Automacie XL Work.

Ze względu na strukturę predefiniowanych procesów dla Zlecenia produkcyjnego, można podzielić je umownie na dwie grupy.

Procesy mające na celu wykonanie konkretnej akcji na zleceniu

Pierwszą grupę tworzą dwa procesy połączone ze sobą, które wspólnie pozwalają zrealizować na zleceniu produkcyjnym wybraną akcję kluczową w zadanym czasie. Drugi z procesów, który posiada akcję kluczową realizującą pożądane zadanie wywołany zostanie tylko wtedy, kiedy pierwszy z procesów wyszuka zlecenie produkcyjne spełniające określony warunek. Na pierwszym procesie określony został również dokładny czas, w jakim drugi proces ma zostać wywołany. Uruchomiony pierwszy proces widoczny jest w Skrzynce Automatu XL przez cały czas, podczas gdy drugi proces widoczny jest tylko wtedy, kiedy zostaną znalezione zlecenia, dla których ma się on wykonać. rysunek 1 oraz rysunek 2  przedstawiają schemat kolejno dla procesu pierwszego oraz drugiego.

Proces 1. Cykliczne wyszukiwanie zleceń produkcyjnych spełniających zadany warunek i uruchomienie drugiego procesu

Zadaniem pierwszego procesu jest wyszukanie zleceń produkcyjnych spełniających określony warunek i uruchomienie drugiego procesu. Po wykonaniu swojego zadania, proces ponownie zostaje ustawiony na zadaniu Wyszukiwania zleceń produkcyjnych, które wykona się po upływie zadanego czasu.

Proces 2. Wykonanie akcji kluczowej na wybranych zleceniach produkcyjnych i zakończenie działania procesu

Zadaniem drugiego procesu jest wykonanie akcji kluczowej, dla zleceń produkcyjnych, które spełniły warunek pierwszego procesu.

Definicje predefiniowane połączonych procesów to:

  • Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego
  • Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego
  • Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego 

Procesy obsługujące kolejne kroki postępowania na zleceniu

Drugą grupę tworzą procesy, które automatyzują pełną realizację zlecenia produkcyjnego, od momentu utworzenia nowego zlecenia w systemie, przez planowanie, realizację, generowanie dokumentów Rozchodu wewnętrznego oraz Przychodu wewnętrznego, po zamknięcie zlecenia. Definicja została utworzona w dwóch wariantach. Pierwszy wariant posiada zadanie z akcją odpowiadającą za generowanie ze zlecenia produkcyjnego dokumentu RW oraz odrębne zadanie wraz z akcją odpowiadającą za generowanie dokumentu PW. W drugim wariancie generowanie zatwierdzonych dokumentów RW i PW odbywa się podczas zamykania zrealizowanego zlecenia produkcyjnego. Warunkiem prawidłowo wykonanego procesu jest uprzednie zaznaczenie na definicji Zlecenia produkcyjnego lub bezpośrednio na wybranych zleceniach parametru – Generuj zatwierdzone dokumenty przy zamykaniu ZP. Schemat budowy procesu grupy drugiej, w wariancie 2 przedstawia rysunek

Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego. Kolejne zadania procesu następujące kolejno po sobie

Działanie procesów predefiniowanych dla Zlecenia produkcyjnego

W kolejnych  podpunktach  przedstawiono przykłady wykorzystania procesów predefiniowanych do automatycznego planowania, automatycznej realizacji oraz automatycznego zamykania zleceń produkcyjnych. Podpunkt  zawiera przykład zastosowania procesu do pełnej realizacji zlecenia produkcyjnego.

W jaki sposób automatycznie zaplanować zlecenie produkcyjne

Aby automatycznie zaplanować zlecenie produkcyjne, należy aktywować parę procesów, zaznaczając na ich definicji parametr: Aktywny. Procesy służące do automatycznego planowania to:

  • Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego, który na formatce Definicji procesów dostępny jest w gałęzi: Produkcja, dla obiektu: Zlecenie produkcyjne oraz
  • Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, który dostępny jest w gałęzi: Inne procesy.

Zlecenie zostanie zaplanowane przez proces: Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego. Zostanie on wywołany automatycznie dla wybranego zlecenia, wykona akcję kluczową, jaką jest planowanie wybranego zlecenia produkcyjnego, po czym zakończy swoje działanie, co przedstawia rysunek.

Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego – schemat działania procesu

Wywołanie planowania wybranego zlecenia produkcyjnego jest głównym zadaniem procesu: Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Jego akcja kluczowa polega na wyszukaniu zleceń do zaplanowania i uruchomieniu procesu, który to planowanie zrealizuje. Jako wynik swojego działania ma wskazane swoje zadanie główne, co oznacza cykliczne wyszukiwanie zleceń do zaplanowania i uruchamianie dla nich procesu Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego. Schemat działania przedstawia rysunek.

Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja – schemat działania procesu

Aby proces inicjujący rozpoczął swoje działanie, po uruchomieniu XL Work Automat, należy dodać go do Skrzynki Automatu XL.

Wybór zleceń produkcyjnych do planowania w procesie: Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, odbywa się przez odpowiednio zdefiniowane zapytanie SQL, które zostało wprowadzone na Definicji akcji: Uruchomienie innego procesu, na zakładce Parametry. Zapytanie wybiera z Listy zleceń produkcyjnych te, które są niezaplanowane, w oparciu o pole: PZL_Status = ‘zaplanowane w 0.0%’, tabeli CDN.ProdZlecenia.

Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych inicjalizacja. Akcja kluczowa Uruchomienie innego procesu

Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja zbierze zlecenia kwalifikujące się do planowania, po czym dla każdego wyszukanego zlecenia wywoła proces: Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego. Dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego został wprowadzony parametr: 1536, odpowiadający metodzie: Planowanie szczegółowe.

Planowanie zlecenia produkcyjnego z parametrem 1536 – Planowanie szczegółowe

Przykład:

Na liście zleceń produkcyjnych, zostało dodane zlecenie ZP-2/17/06 z pozycją: Rower X2. Zlecenie nie zostało zaplanowane.

Niezaplanowane zlecenie na liście zleceń produkcyjnych

XL Work Automat jest uruchomiony i trwa odliczanie do wykonania kolejnych zadań. Działanie procesu wyszukującego zlecenia do zaplanowania zostanie zainicjowane przez ręczne dodanie tego procesu do Skrzynki Automatu XL.

Dodanie procesu do Skrzynki Automatu XL

Zadanie: Uruchomienie planowania zleceń produkcyjnych zostanie wykonane zgodnie z Datą realizacji wyświetlaną w Skrzynce Automatu XL.

Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja – proces uruchomiony w Skrzynce Automatu XL

Jeżeli zadana Data realizacji zostanie osiągnięta, wykonane zostanie zadanie uruchomienia planowania zleceń produkcyjnych, czyli wywołany zostanie proces z odpowiadającą za to akcją kluczową. Proces: Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja wyszukał zlecenie ZP-2/17/06, które zostanie zaplanowane. Proces Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego widoczny jest w Skrzynce Automatu XL z przypisanym obiektem, jakim jest ZP-2/17/06.

Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego – proces uruchomiony dla ZP

Po zaplanowaniu zlecenia ZP-2/17/06 proces: Automatyczne planowanie zlecenia produkcyjnego przestaje być widoczny na zakładce Moje zadania, Skrzynki Automatu XL. Nadal widoczny w Skrzynce Automatu XL pozostaje proces: Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, który wykona swoją akcję kluczową po raz kolejny zgodnie z Datą realizacji.

Automatycznie zaplanowane zlecenie ZP-2/17/06.

Rezultat zrealizowanych procesów Planowanie zleceń produkcyjnych– inicjalizacja, Planowanie zlecenia produkcyjnego

Należy pamiętać, że powyższym procesem można obsłużyć jednocześnie wiele zleceń, po spełnieniu warunków, które uruchomią dla nich opisane wyżej akcje kluczowe.

W jaki sposób automatycznie zrealizować zlecenie produkcyjne

Aby automatycznie zrealizować zlecenie produkcyjne, należy w sposób analogiczny aktywować parę procesów:

  • Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego, który na formatce Definicji procesów dostępny jest w gałęzi: Produkcja, dla obiektu: Zlecenie produkcyjne oraz
  • Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, który dostępny jest w gałęzi: Inne procesy.

Zlecenie zostanie zrealizowane przez proces: Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego. Zostanie on wywołany automatycznie dla wybranego zlecenia, wykona akcję kluczową, jaką jest realizacja wybranego zlecenia produkcyjnego, po czym zakończy swoje działanie.

Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego – schemat działania procesu

Wywołanie realizacji wybranego zlecenia produkcyjnego jest głównym zadaniem procesu: Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Jego akcja kluczowa polega na wyszukaniu zleceń do realizacji i uruchomieniu procesu, który tę realizację wykona. Jako wynik swojego działania ma wskazane swoje zadanie główne, co oznacza cykliczne wyszukiwanie zleceń do realizacji i uruchamianie dla nich procesu Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego.

Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja – schemat działania procesu

Przy uruchomionym Automacie XL Work należy dodać do Skrzynki Automatu XL w sposób ręczny proces: Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Zapytanie SQL wybierające zlecenia produkcyjne do realizacji zdefiniowane jest na zakładce Parametry, akcji: Uruchomienie innego procesu. Wybiera ono z Listy zleceń produkcyjnych te, które są zaplanowane i niezrealizowane, w oparciu o pole: PZL_Status = ‘zaplanowane w 100%’, tabeli CDN.ProdZlecenia.

Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Warunek wyszukania zleceń do realizacji

Przykład:

Rysunek przedstawia uruchomiony proces: Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego dla zlecenia ZP-2/17/06.

Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego ZP

Status automatycznie zrealizowanego zlecenia ZP-2/17/06 jest dostępny do podglądu na Liście zleceń produkcyjnych.

Zrealizowane zlecenie w wyniku działania procesów Automatyczna realizacja zleceń produkcyjnych– inicjalizacja, Automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego

Należy pamiętać, że powyższym procesem można obsłużyć jednocześnie wiele zleceń, po spełnieniu warunków, które uruchomią dla nich opisane wyżej akcje kluczowe.

W jaki sposób automatycznie zamknąć zlecenie produkcyjne

Aby automatycznie zamknąć zlecenie produkcyjne, należy w sposób analogiczny aktywować parę procesów: Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego, który na formatce Definicji procesów dostępny jest w gałęzi: Produkcja, dla obiektu: Zlecenie produkcyjne oraz Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, który dostępny jest w gałęzi: Inne procesy.

Zlecenie zostanie zamknięte przez proces: Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego. Po tym, jak proces zostanie wywołany, wykona akcję kluczową, jaką jest zamykanie wybranego zlecenia produkcyjnego, po czym zakończy swoje działanie.

Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego – schemat działania procesu

Zamknięcie wybranego zlecenia produkcyjnego jest głównym zadaniem procesu: Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Jego akcja kluczowa polega na wyszukaniu zleceń do zamknięcia i uruchomieniu procesu, który to zamykanie wykona. Jako wynik swojego działania ma wskazane swoje zadanie główne, co oznacza cykliczne wyszukiwanie zleceń do zamykania i uruchamianie dla nich procesu Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego.

Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja – schemat działania procesu

Przy uruchomionym Automacie XL Work, należy dodać do Skrzynki Automatu XL w sposób ręczny proces: Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Zapytanie SQL wybierające zlecenia produkcyjne do zamknięcia zdefiniowane jest na zakładce Parametry, akcji: Uruchomienie innego procesu. Zapytanie wybiera z Listy zleceń produkcyjnych te, które zostały zrealizowane oraz wygenerowano z nich dokumenty RW i PW, w oparciu o pole: PZL_Status = ‘do zamknięcia’, tabeli CDN.ProdZlecenia.

Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja. Warunek wyszukania zleceń do zamknięcia

Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja zbierze zlecenia kwalifikujące się do zamknięcia, po czym dla każdego wyszukanego zlecenia wywoła proces: Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego. Dla akcji: Zamknięcie zlecenia produkcyjnego został wprowadzony parametr: 7 odpowiadający metodzie: Zamykanie zlecenia.

Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego. Parametr odpowiadający metodzie Planowanie szczegółowe

Przykład:

Na liście zleceń produkcyjnych, zlecenie ZP-2/17/06 zostało zrealizowane, kompletne dokumenty RW, PW zostały wygenerowane. Zlecenie posiada status: „do zamknięcia”.

Zlecenie ZP z wygenerowanymi dokumentami RW, PW

 

Proces: Automatyczne zamykanie zleceń produkcyjnych – inicjalizacja, został dodany do Skrzynki Automatu XL. Po wyszukaniu zlecenia spełniającego warunek – ZP-2/17/06 – automat uruchamia proces Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego dla tego zlecenia.

Uruchomienie procesu Automatyczne zamykanie zlecenia produkcyjnego dla ZP

 Status automatycznie zamkniętego zlecenia ZP-2/17/06 jest dostępny do podglądu na Liście zleceń produkcyjnych.

Zamknięte zlecenie ZP w wyniku działania procesów

Należy pamiętać, że powyższym procesem można obsłużyć jednocześnie wiele zleceń, po spełnieniu warunków, które uruchomią dla nich opisane wyżej akcje kluczowe.

W jaki sposób przeprowadzić automatycznie pełną realizację zlecenia produkcyjnego

Aby przeprowadzić pełną realizację zlecenia produkcyjnego w sposób automatyczny, należy aktywować proces o nazwie: Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego, który na formatce Definicji procesów dostępny jest w gałęzi: Produkcja, dla obiektu: Zlecenie produkcyjne.

Proces: Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego zostanie zainicjowany i trafi do Skrzynki Automatu XL w momencie zapisu nowego zlecenia produkcyjnego na Liście zleceń. Kolejne zadania procesu zostaną wykonane po kolei, w sposób automatyczny i niewymagający kontroli ze strony operatora. Schemat przedstawiający kolejno realizowane zadania procesu Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego.

Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego – schemat działania procesu

Struktura zadań i akcji kluczowych zawartych w definicji procesu Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego.

Definicja procesu Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego

Na definicji Zlecenia produkcyjnego zaznaczono parametr: Generuj zatwierdzone dokumenty przy zamykaniu ZP. XL Work Automat został uruchomiony i trwa odliczanie do uruchomienia zadania, które trafi do Skrzynki Automatu XL.

Przykład:

W module Produkcja dodano zlecenie ZP-1/17/06 na Rower X2. W momencie zapisu zlecenia, w Skrzynce Automatu XL zostaje uruchomiony proces: Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego.

Skrzynka Automatu XL. Zadanie do wykonania Planowanie zlecenia produkcyjnego ZP

Zadanie Planowanie zlecenia produkcyjnego należące do procesu: Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego zostanie wykonane zgodnie z datą i godziną wyświetloną w kolumnie: Data realizacji. W podanym na rysunku przykładzie zlecenie ZP-1/17/06 zostanie zaplanowane 26 czerwca o godzinie 14:12. Po zaplanowaniu zlecenia Automat przejdzie do kolejnego zadania zdefiniowanego w procesie, jakim jest Realizacja zlecenia produkcyjnego.

Skrzynka Automatu XL. Zadanie do wykonania Realizacja zlecenia produkcyjnego ZP

Automat XL Work wykona realizację zlecenia o godzinie 14:26. Kolejnym zadaniem Automatu XL, po realizacji zlecenia, jest jego zamknięcie. Podczas zamykania zlecenia zostaną wygenerowane potwierdzone dokumenty RW i PW w tle, dzięki zaznaczonemu parametrowi: Generuj zatwierdzone dokumenty przy zamykaniu ZP, na zleceniu produkcyjnym.

Skrzynka Automatu XL. Zadanie do wykonania Zamykanie zlecenia produkcyjnego ZP
Uwaga
Uwaga: Aby automatyczna realizacja zlecenia produkcyjnego wraz z jego zamknięciem przebiegła pomyślnie, odpowiednie stany magazynowe surowców i półproduktów powinny zostać wcześniej zapewnione.

Po zrealizowaniu zadania Zamykanie zlecenia produkcyjnego, proces zakończy swoje działanie. Zrealizowane zadania widoczne są w Skrzynce Automatu XL, na zakładce: Zadania wykonane.

Skrzynka Automatu XL. Zadania i czynności wykonane na zleceniu ZP

Rezultat działania procesu Pełna realizacja zlecenia produkcyjnego, w postaci zamkniętego zlecenia ZP-1/17/06, widoczny jest z poziomu listy zleceń produkcyjnych.

Zamknięte zlecenie ZP

Należy pamiętać, że powyższym procesem można obsłużyć jednocześnie wiele zleceń, po spełnieniu warunków, które uruchomią dla nich opisane wyżej akcje kluczowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?