XL126 – Ogólne zasady korzystania z procesów w Produkcji

Parametryzowanie akcji dla procesów w Produkcji

Niektóre akcje kluczowe, udostępnione do budowania procesów w Produkcji, wymagają dodatkowej parametryzacji. Są to akcje,  odzwierciedlające operacje, które można wykonywać różnymi metodami w systemie. Podczas wykorzystywania takich akcji do budowania procesów, w definicji akcji, na zakładce: Parametry , należy podać parametr, odpowiadający wybranej metodzie uruchomienia danej akcji:

Definicja akcji, zakładka: Parametry -przykładowy parametr wskazany dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego

Dla poszczególnych akcji, udostępnionych w systemie do budowana procesów w Produkcji,  obsłużono następujące parametry:

Parametry dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego

Wymienione poniżej numery są parametrami dla akcji: Planowanie zlecenia produkcyjnego, odpowiadającymi poszczególnym metodom planowania zleceń:

 • 1024 – Planowanie zgrubne
 • 1280 – Planowanie uproszczone
 • 1536 – Planowanie szczegółowe
 • 1792 – Planowanie wszystkie zasoby
 • 2048 – Planowanie całościowe zgrubne
 • 2304 – Planowanie całościowe uproszczone
 • 2560 – Planowanie całościowe szczegółowe
 • 2816 – Planowanie całościowe wszystkie zasoby 

Parametry dla akcji: Przeplanowanie zlecenia produkcyjnego

Wymienione poniżej numery są parametrami dla akcji: Przeplanowanie zlecenia produkcyjnego, odpowiadającymi poszczególnym metodom przeplanowania zleceń:

 • 4096 – Przeplanowywanie zgrubne
 • 4352  – Przeplanowywanie uproszczone
 • 4608 – Przeplanowywanie szczegółowe
 • 4864 – Przeplanowywanie wszystkie zasoby
 • 8192 – Przeplanowywanie konfliktów zgrubne
 • 8448 – Przeplanowywanie konfliktów uproszczone
 • 8704 – Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe
 • 8960 – Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby
 • 16896 – Dobierz zasoby szczegółowo
 • 17152 – Dobierz zasoby wszystkie 

Parametry dla akcji: Generowanie dokumentów ze zlecenia produkcyjnego

Wymienione poniżej symbole dokumentów są parametrami dla akcji: Generowanie dokumentów ze zlecenia produkcyjnego:

 • RW 1 – Generowanie RW z planu, z ZP
 • RW – Generowanie RW z ZP
 • PW – Generowanie PW z ZP 

Parametry dla akcji: Zamykanie zlecenia produkcyjnego

Wymienione poniżej numery są parametrami dla akcji: Zamykanie zlecenia produkcyjnego, odpowiadającymi poszczególnym metodom zamykania zleceń:

 • 7 – Zamknięcie zlecenia
 • 8 – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia
 • 9 – Zamknięcie zlecenia bez rozliczenia
 • 10 – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia bez rozliczenia 

Wielokrotne użycie akcji kluczowej: Generowanie dokumentów ze zlecenia produkcyjnego, w jednym procesie

Akcja kluczowa: Generowanie dokumentu z ZP, została przygotowana dla operacji:

 • Generowanie RW z planu, z ZP
 • Generowanie RW z ZP
 • Generowanie PW z ZP 

Podczas budowania procesu, w ramach którego ma być wykonywane generowanie dokumentu z ZP, na definicji akcji: Generowanie dokumentu z ZP, należy określić odpowiedni parametr, który będzie decydował o tym, jaki dokument ma zostać wygenerowany ze zlecenia w ramach tego procesu.

Jeśli w ramach jednego procesu, chcemy użyć akcji: Generowanie dokumentu z ZP, dla różnych typów dokumentów (np. w ramach jednego procesu ma się wykonać: Generowanie RW z ZP, a następnie Generowanie PW z ZP), wówczas dla każdego zadania, w ramach którego ma być generowany dokument, należy dodać osobną definicję akcji, o unikalnej nazwie, z odpowiednim parametrem i wskazać na niej akcję kluczową: Generowanie dokumentu z ZP. (Jeśli zostałaby użyta jedna definicja akcji, dla obu generowań dokumentów, wówczas parametry dla ww. akcji zostałyby nadpisane ostatnim uzupełnionym parametrem i w rezultacie, w ramach procesu, generowany byłby jeden rodzaj dokumentu.)

Przyklad

jeśli mamy proces składajacy się z czynności:

1.Dodanie ZP

2.Planowanie ZP

3.Realizacja ZP

4.Generowanie RW z ZP

5.Generowanie PW z ZP

6.Rozliczanie ZP

7.Zamykanie ZP,

wówczas dla obu kroków: Generowanie RW z ZP i Generowanie PW z ZP należy dodać nowe definicje akcji i powiązać je z akcją: Generowanie dokumentu z ZP. Należy także nadać dodanym akcjom inne nazwy

Przykładowy proces, w ramach którego mają być wykonane zadania: Generowanie dokumentu RW z ZP i Generowanie dokumentu PW z ZP
Prawidłowo zdefiniowane akcje dla generowania dokumentu RW z ZP i dla generowania dokumentu PW z ZP

Używanie tych samych akcji w wielu aktywnych procesach

Jeśli w systemie aktywnych jest wiele procesów i każdy z tych procesów wykorzystuje daną akcję kluczową, wówczas może dojść do sytuacji, w której dla uruchomionego procesu, jako kolejne zadania podpowiadają się również zadania z innego (aktywnego) procesu. Wynika to ze struktury samych procesów.

Skrzynka operatora, zakładka: Moje zadania- przykładowa prezentacja dwóch zadań dla tego samego obiektu (ZP-29/17), wynikających z aktywowania w systemie dwóch procesów z tą samą akcją: Planowanie zlecenia

Aby uniknąć pomyłek podczas wykonywania zadań w ramach procesów, sugerowane jest stosowanie tych samych parametrów, dla akcji, które się powtarzają w aktywnych procesach, a wymagają dodatkowej parametryzacji, lub aktywowanie tylko jednego takiego procesu w systemie.

Procesy, które nie korzystają z akcji kluczowej: Dodanie zlecenia

Jeśli chcemy, by w ramach procesu wykonywane były wybrane akcje dla dodanych już w systemie zleceń produkcyjnych, należy przekazać do takiego procesu, które to zlecenia mają podlegać dalszym czynnościom. W tym celu należy stworzyć osobny proces, który będzie korzystał z akcji kluczowej: Uruchomienie innego procesu. Dodatkowo w definicji akcji: Uruchomienie innego procesu, na zakładce: Parametry, należy wskazać parametr –  zapytanie SQL, za pomocą którego będą „wskazywane” zlecenia, dla których ma zostać uruchomiony proces, natomiast na zakładce: Ogólne, w polu: Uruchamiany proces, należy wskazać ten proces, który ma zostać uruchomiony dla znalezionych zleceń.

Przyklad
jeśli w ramach procesu ma być uruchamiane planowanie zleceń, wówczas proces planowania musi poprzedzać inny proces, w ramach którego zostaną znalezione  zlecenia, które należy zaplanować
Parametr dla akcji: Uruchomienie innego procesu, za pomocą której wybierane będą zlecenia, do planowania, a następnie uruchamiany będzie proces planowania tych zleceń.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?