XL131 – System monitorowania transportu towarów wrażliwych – zgłoszenia do SENT

 

SENT – Informacje ogólne


Od 1 maja 2017 roku obowiązuje Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), która przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia. Ministerstwo Finansów udostępniło usługę „e-Przewóz”, która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta jest świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwala na obsługę przewozu „towarów wrażliwych” na i przez terytorium Polski. W systemie Comarch ERP XL została wprowadzona funkcjonalność pozwalająca na rejestrację oraz wysyłkę zgłoszeń do systemu SENT.

Przygotowanie danych do zgłoszenia

Towar, którego przewóz będzie zgłaszany do systemu SENT musi posiadać przypisany kod odpowiedni kod CN.

Lista kodów CN, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu:

CN Towar Warunek
0001 Tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (susz tytoniowy) (Kod systemowy)
0002 Wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol całkowicie skażony (Kod systemowy)
2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu >= 80% obj.; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone Nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań
2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
2710 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych W opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów niezależnie od liczby opakowań
2711 Gaz LPG Wysłanie osobnego ZPT
2905 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne W opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów niezależnie od liczby opakowań
2917 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
3403 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach, oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów (z wył. preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, ≥ 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych) W opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne W opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
3814 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niesklasyfikowane; gotowe zmywacze farb i lakierów (z wył. zmywacza do paznokci)
3820 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (z wył. gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne) Zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
3824 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
3826 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione wyżej towary, których przewóz będzie objęty systemem monitorowania.

Dla wyżej wymienionych kodów CN należy określić na zakładce SENT warunki związane z rejestracją zgłoszeń SENT.

Na karcie kodu CN została dodana zakładka SENT, na której należy ustalić następujące informacje:

 • Parametr Wysyłaj do SENT – zaznaczony dla kodów CN, podlegającym nowym przepisom
 • Jednostka przeliczeniowa – jednostka wg, której towary będą ujmowane w zgłoszeniach SENT
Uwaga
   Dla poszczególnych kodów CN należy ustalić jedną z dwóch jednostek: l, kg, ponieważ tylko w takich jednostkach może być rejstrowany przewóz towarów wrażliwych.Jednostka m3 nie jest już obsługiwana. W przypadku braku odpowiedniej jednostki na towarze, należy ją dodać jako jednostkę dodatkową z odpowiednim przelicznikiem. 
Przyklad
Alkohol etylowy, kod CN 2207, sprzedawany jest w kanistrach 4 litrowych (nazwa opakowania w systemie K4L). Sprzedaż w opakowaniach poniżej 5 litrów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. W związku z tym jednostkę K4L należy dodać do listy jednostek niepodlegających zgłoszeniom SENT.

Kod CN powinien mieć również uzupełniony opis, który jest pobierany do zgłoszenia SENT do pola rodzaj towaru.

Poprawnie uzupełniona karta kodu CN

Na karcie towaru podlegającego zgłoszeniom należy przypisać odpowiedni kod CN (PCN na zakładce Ogólne) oraz jednostkę zgodną z jednostką przeliczeniową ustawioną na wybranym kodzie CN. Na karcie towaru (zakładka Jednostki i kody) jednostka ta może być wskazana jako jednostka podstawowa lub jako jednostka pomocnicza. Gdy zgłoszenie ZPT generujemy z dokumentu handlowego, nie jest konieczne, by dana jednostka została użyta na tym dokumencie. Jednostka zostanie ustalona zgodnie z ustawieniami na karcie kodu CN, natomiast ilość zostanie obliczona na podstawie przelicznika ustalonego na karcie towarowej.

Od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów SENT został objęty GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu). Przewóz tego towaru będzie wymagał zgłoszenia do rejestru zgłoszeń SENT za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W systemie Comarch ERP XL umożliwiono przesyłanie zgłoszeń przewozu towarów o kodzie CN 2711, wraz z informacją o typie deklaracji (TypeOfDeclaration=3). Warunkiem poprawnego wysłania zgłoszenia przewozu jest wystawienie odrębnego dokumentu ZPT na przewóz gazu LPG. Nie należy łączyć przewozu gazu LPG z przewozem innych towarów. W przypadku sprzedaży gazu LPG na dokumencie ZPT może być tylko jedna pozycja o kodzie CN 2711. Powyższe udostępniono na zgłoszeniach SENT100 i SENT200.

Uwaga
Od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w formularzach SENT w sekcji Informacje o przewożonych towarach. Nieobowiązkowe pole Masa brutto towaru wyrażone w kilogramach zostało wygaszone, a obowiazkowe pole Ilość towaru zastąpiono etykietą Masa brutto lub objętość towaru. W związku z powyższym od wersji 2019.0.1 nie jest sprawdzane oraz nie wysyłane pole Masa brutto. Informacja zapisana w polu Ilość na zgłoszeniu ZPT przesyłana jest do pola Masa brutto lub objętość towaru formularza SENT.

Generowanie zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych

Lista zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych dostępna jest z Menu głównego/Zestawienia po wybraniu opcji SENT.

Na liście tej znajdują się wystawione zgłoszenia ZPT – Zgłoszenie Przewozu Towarów:

ZPT – wywóz – dokumenty wywozu wystawia każdy podmiot rozpoczynający na terenie Polski transport towarów wrażliwych.

ZPT – przywóz - dokumenty przywozu dotyczą transakcji przywozu towarów wrażliwych spoza Polski, gdzie zgłaszającym jest firma, do której trafia towar od podmiotu zagranicznego.

Lista zgłoszeń transportu towarów wrażliwych do systemu SENT
 • Dodawanie zgłoszenia z listy.

Za pomocą przycisku Dodaj możliwe jest dodanie zgłoszenia ZPT – Wywóz. Aby wystawić zgłoszenie ZPT – przywóz należy wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego:

Menu rozwijalne SENT

Na zgłoszeniu ZPT jest lista pozycji, gdzie można dodać wiele towarów (wg kodów CN), które są przewożone z jednego miejsca załadunku do jednego miejsca dostawy, tym samym środkiem transportu. Na formularzu można dodawać wiele pozycji za pomocą przycisku plusa lub klawisza <Ins>.

Po wybraniu odpowiedniej opcji zostanie otwarty formularz nowego zlecenia, na którym należy uzupełnić następujące informacje:

 • Rodzaj transportu na zgłoszerniu ZPT – Na zgłoszeniu ZPT można wybrać pomiędzy transportem drogowym a kolejowym. Domyślnie podpowiada się opcja transportu drogowego.
 • Kontrahent – w przypadku wywozu jest to firma, do której towar jest wysyłany, w przypadku przywozu firma, z której towar przyjeżdża.
 • Adres – jeśli na kontrahencie jest zdefiniowany adres wysyłkowy wówczas jest on pobierany na dokument ZPT, a jeśli go nie ma, dane uzupełniane są na podstawie adresu domyślnego firmy. Na formularzy ZPT można wskazać inny adres lub dodać nowy.
 • Data wystawienia – data wystawienia dokumentu
 • Data planowanego rozpoczęcie przewozu – data nie może być wcześniejsza niż wczorajsza ani późniejsza niż 10 dni od momentu wysyłki
 • Właściciel – na podstawie właściciela ustala się oddział, z którego lub, do którego trafi towar.
 • Miejsce załadunku:
 • Ulica, Miejscowość, Kod pocztowy, Kraj, Województwo – dane adresowe pobierane są z Pieczątki Firmy przypisanej do danego oddziału. Dane można edytować
 • Długość i szerokość geograficzna – Dane te są przenoszone na formularz ZPT na podstawie Pieczątki powiązanej z oddziałem wybranym w polu Właściciel
 • Wypełniający: Imię, Nazwisko, Adres e-mail
 • Uwagi – pole do wprowadzenia dodatkowych informacji nt. przesyłki.
 • Przygotowanie zgłoszenia na podstawie dokumentów handlowych
Zakładka Ogólne zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych ZPT - wywóz

 

Uwaga
Od 1 października 2018 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany, zgodnie z którymi do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dodatkowe dane goelokalizacyjne dotyczące miejsca dostawy/dostarczenia towarów. W związku z tym, od wersji 2018.2.1 dodano nowe pola w zgłoszeniu SENT Województwo oraz Długość i szerokosć geograficzną. Województwo przenoszone jest z Pieczątki firmy o ile jest uzupełnione. Można je też wybrać bezpośrednio na formularzu ZPT. Długość i szerokość geograficzna należy uzupełnić bezpośrednio na formularzu ZPT. Od wersji 2019.1 planowane jest pobieranie danych dotyczących długości i szerokości geograficznej z pieczątki firmy.
Uwaga
Od 30 października 2018 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany, zgodnie z którymi do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dodatkowe dane dotyczące stawki VAT wybranych towarów. Pole to jest obowiązkowe w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 oraz 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej. W związku z tym, od wersji 2019.0 zostało wprowadzono dodatkowe pole Stawka VAT. Pole należy uzupełnić bezpośrednio na zgłoszeniu ZPT, do wyboru stawki VAT zdefiniowane w słowniku w konfiguracji systemu w ścieżce Sprzedaż/Stawki VAT.

 

Możliwe jest również wygenerowanie zgłoszenia na podstawie dokumentów handlowych. ZPT - wywóz można wygenerować na podstawie następujących dokumentów: FS, FSE, WZ, WZE natomiast ZPT - przywóz na podstawie FZ, PZ, FA, PZI. Warunkiem ujęcia pozycji z dokumentu do zgłoszenia przywozu jest rodzaj transakcji: dla PZ, FZ import, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne, natomiast dla FAI, PZI transakcja wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna.

Opcja generowania dostępna jest zarówno na liście dokumentów jak i na formularzu dokumentu pod przyciskiem Generuj zgłoszenie SENT.

Zgłoszenia generowane są automatycznie do tych pozycji, które podlegają zgłoszeniom SENT czyli posiadają przypisany odpowiedni kod CN oraz jednostkę miary i wagę brutto. Do danej pozycji dokumentu zgłoszenie można wygenerować tylko raz. Ponowne wygenerowanie zgłoszenia możliwe jest po usunięciu zgłoszenia z listy.

Generowanie z formularza – jeśli generowania zgłoszenia odbywa się z formularza dokumentu i nie zostanie zaznaczona żadna pozycja wówczas ZPT generowane są do wszystkich pozycji dokumentu. Jeśli zostanie zaznaczona jedna lub więcej pozycji wówczas ZPT generowane są do wskazanych pozycji.

Generowanie ZPT z listy dokumentów – jeśli nie jest zaznaczona żadna pozycja na liście wówczas ZPT generowane są do pozycji dokumentu, na którym ustawiony jest kursor. Jeśli zaznaczone zostanie więcej dokumentów wówczas ZPT generowana są do wszystkich pozycji wszystkich zaznaczonych pozycji pod warunkiem, że spełniają warunki do wysyłki SENT.

Przed wygenerowaniem zgłoszeń ZPT wyświetlane jest okno, na którym można ustawić planowaną datę przesyłki oraz zdecydować czy do każdej pozycji ma być wystawione oddzielne zgłoszenie czy też pozycje mogą być łączone. Pozycje do zgłoszenia mogą być albo zgrupowane wg kodu towaru, albo wg kodu CN.

Okno generowania zgłoszeń ZPT

Zgłoszenia wygenerowane do dokumentów handlowych są z nimi powiązane, dzięki temu nie ma możliwości ponownego wystawienia zgłoszenia przewozu do danej transakcji. Jeśli zgłoszenie zostanie błędnie przygotowane można je usunąć z listy ZPT i wystawiać na nowo. Na oknie dialogowym pojawiającym się przed utworzeniem ZPT pojawia się parametr Wszystkie pozycje w jednym zgłoszeniu ZPT. Jeśli parametr zostanie zaznaczony wówczas wskazane pozycje z dokumentu zostaną ujęte na jednym zgłoszeniu ZPT. Przy niezaznaczonym parametrze program zadziała jak do tej pory, czyli dla każdej pozycji zostanie wygenerowany oddzielny dokument ZPT.

Uwaga
W przypadku dokumentu PZI i FAI nie ma powiązania obu tych dokumentów do SENT (tzn., jeśli powiązanie jest na PZI, to FAI nic o tym nie wie). Dlatego należy zwracać uwagę na to, żeby nie wykonać ZPT do FAI i PZI równocześnie).

Na dokumencie ZPT na zakładce Elementy źródłowe znajduje się lista elementów dokumentów handlowych, na podstawie których zostało wygenerowane zgłoszenie.

Lista ta zawiera podstawowe informacje takie jak nr dokumentu, kod towaru, ilość, ilość przeliczoną na jednostkę SENT oraz wagę towaru w kg.

Na pozycji dokumentu ZPT (zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych) zostało dodane pole Kod odpadu.

Pole Kod odpadu umieszczono również na karcie towaru na zakładce [Ogólne]. Jeśli zostanie uzupełnione na towarze, wówczas będzie przenoszone podczas generowania ZPT na poszczególne pozycje.

Okno Edycja elementu ZPT, kod odpadu

 

Uwaga
Na podstawie faktur typy spinacz elementów (s)FS/(s)FSE/(s)FZ można generować zgłoszenie wywozu/przywozu towarów wrażliwych SENT, przy czym System nie kontroluje, czy zgłoszenia takiego nie dokonano na podstawie spiętych w nich wydań/przyjęć. Taka kontrola pozostaje w gestii Użytkownika.

Wysyłanie zgłoszeń do systemu SENT

Aby móc wysyłać zgłoszenia do systemu SENT należy się zarejestrować na portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Dane logowania do portalu PUESC należy uzupełnić w systemie Comarch ERP XL w menu System/Konfiguracji zakładka SENT.

W części Dane wypełniającego można uzupełnić dane osoby upoważnionej do przesyłania zgłoszeń, adres mailowy, na który mają przychodzić potwierdzenia zgłoszeń z systemu SENT oraz ID SISC, czyli 17 - znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu rejestracji w SISC (PUESC). Dane te będą automatycznie podpowiadane na zgłoszeniach SENT (ZPT).

W systemie istnieje również możliwość wyeksportowania zgłoszenia do pliku XML za pomocą
Podczas eksportu zgłoszenia do pliku proponowana jest domyślna nazwa składająca się z: określenia Sent, rodzaju zgłoszenia, numeru dokumentu. Przykładowa nazwa pliku xml: Sent_100_ZPT8_19.

Parametry logowania do portalu PUESC

 

Zarejestrowane zgłoszenie przewozu towarów wrażliwych można przesłać do systemu SENT za pomocą przycisku Wyślij zgłoszenie , dostępnego zarówno na liście zgłoszeń ZPT jak i na formularzu zgłoszenia.

Po wysłaniu zgłoszenia i poprawnej weryfikacji pobierany jest z systemu SENT nr referencyjny zgłoszenia oraz klucze dostępu do zgłoszeń dla Wysyłającego, Odbierającego, Przewoźnika (w przypadku zgłoszeń przywozu tylko Odbierającego i Przewoźnika). Zapisywana jest również data wysyłki zgłoszenia. Do Systemu PUESC wysyłany jest nr własny dokumentu ZPT.

Informacje te zapisywane są na zakładce SENT zgłoszenia. Jeśli odpowiedź nie pojawi się automatycznie należy ponownie wybrać przycisk wysyłania zgłoszeń i jeśli odpowiedzi będą gotowe, zostaną pobrane odpowiednie dane. Odpowiedź jest identyfikowana po numerze własnym ZPT.

Zakładka SENT na dokumencie ZPT

 

Na zakładce SENT znajdują się następujące informacje:

Status zgłoszenia: status, w jakim znajduje się zgłoszenie

 • Niezgłoszone – zgłoszenie, które zostało wprowadzone lub wygenerowane, ale nie zostało jeszcze wysłane do systemu SENT bądź tez wysyłka nie powiodła się. Zgłoszenie może być dowolnie modyfikowane, usuwane.
 • Zgłoszone – zgłoszenie, które zostało poprawnie wysłane do systemu SENT – nie może być usuwane, można je modyfikować w zakresie danych odbiorcy/dostawcy lub danych dostawy, daty dostawy, danych kontaktowych.
 • Zmodyfikowane – zgłoszenie, na którym wprowadzono zmian w dozwolonym j.w. zakresie oraz zmiany te zostały przesłane do systemu SENT.
 • Anulowane – zgłoszenie, dla którego wykonano akcję Anuluj za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisku myszy z poziomu listy ZPT).
 • Zamknięte – zgłoszenie, dla którego wykonano akcję Zamknij za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy z poziomu listy ZPT).

Nr referencyjny – nr referencyjny planowanego przewozu niezbędny do uzyskania w celu rozpoczęcia przewozu towarów wrażliwych na terenie RP.

Data rejestracji – data przesłania zgłoszenia do systemu SENT.

Data modyfikacji – data przesłania ostatniej modyfikacji dokumentu do systemu SENT.

Klucze – klucze dostępu dla uczestników dostawy, dzięki którym możliwe jest podglądanie stanu zgłoszenia, jego modyfikacje oraz zamknięcie.

 • Wysyłającego
 • Odbierającego
 • Przewoźnika

Komunikacja – adresy mailowe odbiorcy i przewoźnika; po wybraniu przycisku koperty obok adresu możliwe jest wysłanie maila na wskazany adres, który będzie zwierał informacje o numerze referencyjnym przewozu oraz dedykowane klucze dla odbiorcy bądź przewoźnika.

Modyfikacja, anulowanie, zamykanie zgłoszeń


Zgłoszenia wysłane do SENT mogą być modyfikowane, anulowane oraz zamykane – informacja o wprowadzonych zmianach może być przesyłana do sytemu SENT, który na tej podstawie aktualizuje stan zgłoszenia.

 • Modyfikacja – po wprowadzeniu stosownych zmian na zgłoszeniu ZPT należy wybrać przycisk Wyślij zgłoszenie. Zgłoszenie zostanie przesłane na portal PUESC, a po kolejnym wybraniu opcji wysłania zostanie pobrane potwierdzenie modyfikacji. Dane mogą być modyfikowane w zakresie: daty rozpoczęcia przewozu, miejsca dostawy, danych odbiorcy, miejsca załadunku oraz danych wysyłającego.
 • Anulowanie – po anulowaniu dokumentu ZPT należy wybrać opcję Wyślij zgłoszenie a następnie pobrać potwierdzenie anulowania za pomocą tego samego przycisku.
 • Zamknięcie – po zamknięciu dokumentu ZPT należy wybrać opcję Wyślij zgłoszenie a następnie pobrać potwierdzenie zamknięcia za pomocą tego samego przycisku. Wysłanie Zamknięcia do SENT możliwe jest tylko dla zgłoszeń ZPT – Przywóz, ponieważ w tym przypadku, to zgłaszający ma prawo do zamknięcia dokumentu.

Awaria systemu – wysyłka zgłoszenia mailem

W przypadku awarii systemu SENT konieczne będzie wysyłanie zgłoszeń na wskazany adres mailowy PUESC: awaria.sent@mf.gov.pl. Możliwe będzie wysyłanie zgłoszenia w formie wydruku pdf (wzór wydruku zgodny z rozporządzeniem MF z dnia 12.04.2017 w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń), poprzez wybranie opcji: Wysłanie wydruku pocztą. Dostępne są dwa wydruki do wysłania: Zgłoszenie przewozu towarów – złożenie i Zgłoszenie przewozu towarów – aktualizacja.

W zależności czy jest to wysłanie nowego zgłoszenia czy aktualizacja istniejącego należy wybrać odpowiednią opcję. Tytuł wiadomości zgodnie z treścią rozporządzenia to numer NIP wysyłającego i numer własny dokumentu rozdzielone separatorem ##. W przypadku aktualizacji zgłoszenia w tytule maila umieszczany jest dodatkowo nr referencyjny zgłoszenia.

Możliwe jest również wyeksportowanie pliku XML zgłoszenia za pomocą przycisku Eksportuj do pliku dostępnego na formularzu ZPT. Plik zapisywany jest we wskazanej lokalizacji na dysku a następnie można go wysłać za pomocą dowolnego programu pocztowego (mailem).

 

Czy ten artykuł był pomocny?