XL134 – Limity kredytowe

Limity kredytowe – parametry

Limity kredytowe zostały wprowadzone w ERP XL w celu kontroli płatności Kontrahentów – płatności zaległych, płatności przeterminowanych, a co z się z tym wiąże – zablokowania możliwości wystawiania kolejnych dokumentów dla Kontrahenta zalegającego z płatnościami ponad ustaloną kwotę lub powyżej ustalonego terminu zapłaty.

Operator, zakładka: Parametry / Uprawnienia (limit operatora)

Przyznawanie limitu kredytowego – pola w tej części określają uprawnienia operatora do przyznawania kontrahentowi kredytu dla dokonywanych z nim transakcji:

Przyznawanie limitu kredytowego – Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia
Przyznawanie limitu kredytowego – Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia

Bez ograniczeń – po zaznaczeniu parametru operator będzie mógł przyznawać kontrahentom limit kredytowy bez ograniczeń. Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy na kartach kontrahentów, na zakładce: Handlowe, parametr: Kredyt – Nieograniczony pozostanie nieaktywne.

 • Limit kredytu – maksymalny limit kredytu jaki może zostać przydzielony przez operatora dla kontrahenta
 • Limit po terminie – maksymalny procent limitu, jaki może zostać przyznany kontrahentowi przez operatora po upływie terminu płatności określonego na karcie kontrahenta, w polu: Dozwolona kwota po terminie

Limit na ZS, OS – zaznaczenie tego parametru pozwoli na zdefiniowanie czy operator ma prawo ustalać limity kredytowe na dokumentach ZS i OS oraz do jakiej wysokości może stosować limit.

Więcej informacji o limicie kredytowym dla kontrahenta znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż, przy opisie zakładki: Handlowe, na karcie kontrahenta.

Maksymalny rabat na dokumentach sprzedaży: Rabat operatora – umożliwia przypisanie poszczególnym Operatorom maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą udzielać na wystawianych/edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Taki rabat należy rozumieć jako dodatkowa obniżka ceny dokonana przez danego operatora udzielona niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji.

Definicja dokumentu

Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego:

 • zablokuj – po przekroczeniu limitu kredytowego, operator nie będzie mógł zatwierdzać dokumentu
 • ostrzegaj – przy próbie zatwierdzenia dokumentu, gdy limit kredytowy zostanie przekroczony zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Nie przeszkodzi to jednak w zatwierdzeniu dokumentu
 • zezwalaj – mimo przekroczenia limitu kredytowego operator będzie mógł zatwierdzać dokumenty

Definicja dokumentu – ‘Ustawienia dla limitu kredytowego’
Definicja dokumentu – ‘Ustawienia dla limitu kredytowego’

W definicji dokumentu jest możliwość konfiguracji, co konkretnie ma być uwzględniane w wyliczaniu wartości limitu kredytowego.

W limicie kredytowym uwzględniaj:

 • saldo płatności – jest to parametr jedynie informacyjny, nie jest on możliwy do odznaczenia na żadnym dokumencie,
 • saldo kontrahenta głównego – dotyczy uwzględnienia w wykorzystanym limicie kontrahenta, płatności które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Jeżeli parametr jest zaznaczony sprawdzanie limitu kontrahenta odbywa się w następujący sposób: do wykorzystanego limitu kontrahenta są wliczane płatności, które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Jeżeli parametr jest odznaczony to do wykorzystanego limitu kontrahenta nie będą wliczane płatności do dokumentów, na których kontrahent ten jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Parametr jest możliwy do edycji ma definicjach dokumentów: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS. Jego edycja możliwa jest tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest wyświetlane ustawienie tego parametru bez możliwości edycji.
 • dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) – w zależności od ustawienia parametru w wartości dostępnego limitu na dokumencie będą uwzględniane wartości z dokumentów WZ i PZ (oraz ich korekt), które nie generują płatności. Jeżeli dokumenty mają odznaczony parametr i nie są spięte do spinacza, to do wyliczenia limitu kredytowego będzie pobierana wartość brutto takich dokumentów. Natomiast jeśli dokumenty są spięte do spinacza, to nie będą uwzględniane w wyliczeniu limitu kredytowego, ponieważ ich wartość jest już ujęta w limicie poprzez płatności spinacza.
 • niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) – w zależności od ustawienia parametru w wartości dostępnego limitu na dokumencie będzie uwzględniana wartość wynikającą z niezrealizowanych rezerwacji zamówień zakupu i sprzedaży

Parametry: Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ), Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) są możliwe do edycji w definicjach dokumentów: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS. Ich edycja jest możliwa tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest wyświetlane tylko ustawienie tych parametrów, bez możliwości edycji. Parametr: Saldo płatności, jest informacyjny i nie jest możliwy do odznaczenia na żadnym dokumencie.

Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe

Istnieje możliwość dodania wielu limitów kredytowych dla Kontrahenta.

Kredyt – jeśli saldo należności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, to przy próbie zarejestrowania transakcji (potwierdzenia dokumentu sprzedaży) sprzedaży system zareaguje stosownie do uprawnień Użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. Operator może przydzielać kontrahentowi limit nie większy od wartości ustalonej indywidualnie dla każdego operatora w jego karcie (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry).

Limit nieograniczony – zaznaczenie tego pola oznacza, że limit kredytowy Kontrahenta jest nieograniczony.

Dozwolone przeterminowanie – parametr umożliwia kontrolę maksymalnego możliwego przeterminowania. Polega ona na tym, że jeśli pojawi się płatność przeterminowana o większą niż wskazano ilość dni, wtedy system zachowa się jak po przekroczeniu limitu kredytowego (parametru możliwi zarejestrowanie, ale uniemożliwi zatwierdzenie transakcji (lub wyświetli ostrzeżenie).

Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe
Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe
Uwaga
Przy wyliczaniu kredytu przeterminowanego oprócz globalnej tolerancji terminu płatności (Konfiguracja/Sprzedaż/Formy płatności) również brane jest pod uwagę Dozwolone przeterminowanie z Kontrahenta (zakładka Limity kredytowe).

Sprawdź wykorzystanie limitu u kontrahenta – przycisk C:\Magda Zyguła\screny dla klientów\ikonki\pio.bmp otwiera okno: Wykorzystanie limitu kredytowego. Wszystkie informacje wyświetlane w oknie są niedostępne do edycji.

Wykorzystanie limitu kredytowego przez kontrahenta
Wykorzystanie limitu kredytowego przez kontrahenta

W oknie widoczne są następujące Kwoty:

Limitu – odzwierciedla kwotę udzielonego kredytu

Wykorzystana – odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu. Jest obliczona następująco: kwota Limitu – kwota: Pozostaje do wykorzystania.

Pozostaje do wykorzystania – odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna, to zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik obok kwoty.

Dozwolona po terminie – odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie.

Przeterminowana – odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, to obok tej kwoty jest wyświetlany czerwony wykrzyknik.

Grupa parametrów w kwotach uwzględniono (wg definicji FS) – jest przepisywana z ustawień parametrów z grupy: W limicie kredytowym uwzględniaj, z definicji dokumentu FS z zakładki: Ogólne. Parametry są niedostępne do edycji.

Limit z dokumentów ZS – W sekcji tej prezentowany jest łączny limit z dokumentów ZS tego kontrahenta, który nie został jeszcze wykorzystany. Po wybraniu ikony lupy możliwe jest przejście bezpośrednio na listę Dokumentów ZS, na której prezentowane będą tylko te dokumenty, na których pozostaje jakakolwiek kwota limitu do wykorzystania. W dodatkowej kolumnie Pozostały limit prezentowana jest kwota limitu pozostającego do wykorzystania dla każdego dokumentu. Kolumna Pozostały limit dostępna jest standardowo na liście dokumentów ZS.

Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe
Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe

Na zakładce Limity kredytowe widoczna jest tabela z listą limitów, z kolumnami:

 • Data Od – Do – termin obowiązywania limitu dla Kontrahenta.
 • Kwota – kwota limitu kredytowego.
 • Po terminie – kwota limitu po terminie wyrażona procentowo oraz wartościowo.
 • Kurs:
 • Przeliczaj wg – określa według kursu z jakiej daty jest przeliczona kwota limitu w walucie. Możliwe opcje do wyboru:
 • Daty od – przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z daty, która jest datą rozpoczęcia obowiązywania danego limitu;
 • Daty bieżącej – przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z daty bieżącej;
 • Dnia poprzedniego – przeliczenie po kursie odpowiedniego rodzaju z dnia poprzedniego;
 • Ustalony – przeliczenie po kursie ustalonym ręcznie na definicji limitu.
 • Rodzaj – rodzaje kursu według którego jest przeliczona kwota limitu w walucie.
 • Kolumna z wartością kursu – przelicznik kursu.
 • Kwota PLN – kwota limitu w PLN.

Przyciski:

Dodaj – przycisk pozwala dodać limit kredytowy. Po jego naciśnięciu pojawia się okno: Limit kredytowy.

Definicja limitu kredytowego
Definicja limitu kredytowego

Wszystkie pola zostały opisane powyżej. Dodatkowo po kliknięciu na przycisk Data od/ Data do zostanie wyświetlony kalendarz. Obok przycisku data do jest rozwijane menu z opcjami do wyboru: Wybierz z kalendarza, Brak ograniczenia. Opcja Brak ograniczenia oznacza, że dany limit jest bezterminowy.

Jeżeli zostanie dodany limit bezterminowy nie można dodać nowego limitu, dopóki nie zostanie wprowadzona konkretna data do.

Nie ma możliwości definiowania limitów, które obowiązują w tym samym okresie. Jeżeli Operator wybierze datę, która nakłada się z innym okresem zostanie wyświetlony komunikat: „Zdefiniowany okres jest niepoprawny”. Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie przywrócona poprzednia wartość ostatnio zmienianej daty.

Przycisk „dodaj” jest aktywny tylko jeśli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta.

Zmień – przycisk jest aktywny jeżeli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta, na liście jest przynajmniej jeden limit kredytowy.

Usuń – przycisk jest aktywny jeżeli nie został zaznaczony parametr Limit nieograniczony dla tego Kontrahenta, na liście jest przynajmniej jeden limit kredytowy.

Karta kontrahenta, zakładka: Limity akwizytora

Zakładka aktywna jest tylko wtedy, gdy kontrahent, na zakładce: Ogólne, ma zaznaczony parametr: Akwizytor. System umożliwia przydzielanie limitów kredytowych akwizytorom. Kontrahent oznaczony jako: Akwizytor może mieć przypisaną listę limitów kredytowych, przy czym każdy limit jest związany z centrum struktury praw, co oznacza, że jego wielkość może zależeć od tego, do którego centrum należy operator. Limit akwizytora jest maksymalną kwotą kredytu, jaką mogą mieć łącznie wszyscy kontrahenci związani z akwizytorem. Jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Sprawdzaj limit akwizytora, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wymagane jest podanie akwizytora. Jeśli limit jest przekroczony, to system zareaguje stosownie do uprawnień Użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu; uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie. Brak limitu oznacza, że limit nie jest sprawdzany (jest nieograniczony). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahentów oraz nierozliczone wpłaty.

Karta kontrahenta, zakładka: Limit akwizytora
Karta kontrahenta, zakładka: Limit akwizytora

 

Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe

Parametr Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty – zależnie od wskazania podmiotu, na dokument wystawiany dla kontrahenta przenoszone będą forma i termin płatności, zdefiniowane:

 • na karcie edytowanego kontrahenta – jeżeli zostanie zaznaczona opcja: kontrahenta
 • na karcie edytowanego płatnika – jeżeli zostanie zaznaczona opcja: płatnika.

Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe
Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe

Limit celowy – limit kredytowy pod konkretne zamówienie

Funkcjonalność limitu kredytowego pod konkretne zamówienie czyli limitu celowego przewiduje obsługę scenariusza, w którym niezależnie od ustawionego głównego limitu kredytowego kontrahenta/płatnika możliwe będzie przyznanie dodatkowego limitu pod konkretne zamówienie sprzedaży, bez względu na stopień wykorzystania ogólnego limitu. Jedyna dodatkowa kontrola, oprócz wielkości limitu celowego będzie dotyczyła limitu operatora. Z limitu pod konkretne zamówienie będzie mógł skorzystać tylko operator posiadający wystarczający limit własny, czyli limit przypisany do zamówienia nie będzie mógł być większy niż limit operatora. Limit do zamówienia nie będzie mógł być przenoszony na inne zamówienia. Po zrealizowaniu lub zamknięciu zamówienia limitu nie będzie można już wykorzystać.

Na formularzu zamówienia sprzedaży został dodany parametr Limit kredytowy z możliwością określenia kwoty limitu, waluty limitu oraz terminu, do kiedy będzie obowiązywał. Limit może być przyznany w wysokości nie większej niż wartość brutto zamówienia. Na zamówieniu, na którym będzie zaznaczony celowy limit kredytowy nie będą obowiązywały inne limity, tzn. taki dokument zostanie zatwierdzony nawet wówczas, gdy dla zamówień została określona blokada lub ostrzeżenie związane z limitami kontrahenta/płatnika.

Na ofercie również został dodany parametr dot. limitu kredytowego na takich samych zasadach jak na ZS. Informacje o limicie dokumentu będą przenoszone z OS na ZS. Na ZS utworzonym do OS, ustalony limit oraz termin będzie można zmienić jak również wyłączyć opcję limitu celowego.

Na dokumentach handlowych i magazynowych generowanych do ZS, na którym ustalono limit celowy w miejscu gdzie prezentowany jest pozostały limit, będzie prezentowany limit z zamówienia. W przypadku, gdy limit celowy zostanie przekroczony wówczas zgodnie z ustawieniami na definicji dokumentu (brak, ostrzeżenie, blokada) zostanie wykonana odpowiednia akcja. Jeśli dokument nie będzie realizował zamówienia w całości wówczas na kolejnych dokumentach powstałych z ZS, dostępny limit będzie pomniejszany o limit wykorzystany na wcześniej wystawionych dokumentach.

Parametr na karcie operatora dotyczący limitu na ZS, OS

Na karcie operatora zostały dodane parametry, które pozwolą na zdefiniowanie czy operator ma prawo ustalać limity kredytowe na dokumentach ZS i OS oraz do jakiej wysokości może stosować limit. Są to parametry Bez ograniczeń (odnosi się do opcji limitu kredytowego na ZS i OS) i Limit na ZS, OS (powiązany z opcją Bez ograniczeń).

Przyznawanie limitu na ZS, OS – Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia
Przyznawanie limitu na ZS, OS – Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia

 

Parametr Bez ograniczeń jest domyślnie odznaczony, poprzedzony kontrolką do zaznaczenia. Zaznaczenie tego parametru dezaktywuje kontrolkę do wpisania kwoty Limit na ZS, OS.

Parametr Limit na ZS, OS wraz z kontrolką do wpisania kwoty limitu – pole do wpisania kwoty aktywne tylko wówczas, gdy parametr Bez ograniczeń pozostaje odznaczony. Limit ustalany jest w walucie systemowej. Domyślna wartość limitu to 0,00 PLN, możliwość uzupełnienia wartości przez wpisanie lub z poprzez przewijanie kwoty strzałkami w dół i w górę, brak możliwości wprowadzenia kwoty ujemnej.

Analogiczne parametry zostały wprowadzone na wzorcu operatora.

Jeśli opcja Bez ograniczeń zostanie zaznaczona wówczas użytkownik będzie mógł udzielać limitu do wysokości brutto dokumentu.

Jeśli opcja Bez ograniczeń zostanie odznaczona, a kwota pozostanie ustalona na 0,00 wówczas kontrolki związane z limitem kredytu na dokumentach ZS i OS powinny być nieaktywne, co oznacza, ze operator nie może udzielać limitów na zamówieniach i ofertach.

Jeżeli opcja Bez ograniczeń zostanie odznaczona i wskazana konkretna kwota limitu, wówczas podczas wprowadzania limitu na dokument ZS lub OS należy kontrolować wprowadzana kwotę i komunikować, jeśli przekroczy ustalony limit, co opisano w dalszej części projektu.

Parametry dotyczące limitu kredytowego na formatce OS

Na formatce OS, na zakładce Płatności zostały dodane parametry dotyczące limitu kredytowego dokumentu.

Parametry związane z limitem kredytowym na formatce OS
Parametry związane z limitem kredytowym na formatce OS

Parametr Limit kredytowy dokumentu:

 • poprzedzony checkiem do zaznaczenia,
 • pole do wprowadzenia kwoty limitu z opcją przewijania kwoty, domyślnie ustawione 0,00,
 • kontrolka wyboru waluty – domyślnie waluta dokumentu,

Parametr Ważny do z opcjami do wyboru:

 • Wybierz z kalendarza,
 • Brak ograniczenia,
 • Standardowe pole do wprowadzania daty z opcją przewijania, domyślnie ustawiana jest data równa Dacie ważności dokumentu

Wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu.

Parametr: Ważny do – opcje do wyboru
Parametr: Ważny do – opcje do wyboru

Parametr Limit kredytowy dokumentu domyślnie jest odznaczony na nowo wystawianych dokumentach. Pola dotyczące kwoty, waluty i daty są aktywne dopiero po zaznaczeniu checku Limit kredytowy dokumentu.

Domyślna wartość w polu kwoty to 0,00. Kwota nie może być większa niż limit operatora dla ZS, OS. Po wpisaniu kwoty większej niż limit na karcie operatora wyświetlać komunikat: „Limit nie może zostać zapisany. Kwota limitu kredytowego dla dokumentu jest większa niż kwota limitu ustalona dla operatora.”

W przypadku, gdy kwota limitu na dokumencie wyrażona jest w innej walucie niż waluta systemowa, dokonywane są standardowe przeliczenia wg kursu bieżącego jak przy obsłudze limitu kontrahenta. Kwota nie może być większa niż wartość brutto dokumentu.

Waluta domyślnie ustawiona jest zgodna z walutą dokumentu, możliwa jest zmiana waluty limitu kredytowego. Zmiana waluty na dokumencie nie skutkuje zmianą waluty limitu.

Podczas kopiowania dokumentów nie są przenoszone ustawienia związane z limitami kredytowymi – ustawienia są takie jak podczas wystawiania nowego dokumentu.

Ponowna edycja limitu na OS

Ponowna edycja pól związanych z limitem kredytowym na zatwierdzonym OS uzależniona jest od zaznaczenia (lub nie) parametru na karcie operatora: Operacje na potwierdzonych: ZS.

Jeśli parametr jest zaznaczony to jest możliwość edycji danych dotyczącego limitu – kwoty, waluty, daty ważności limitu kredytowego (wszystkie pola są aktywne). Jeśli parametr jest odznaczony to nie ma możliwości edycji kontrolek związanych z limitem kredytowym (pola są nieaktywne).

Parametr na karcie operatora - Operacje na potwierdzonych: ZS
Parametr na karcie operatora – Operacje na potwierdzonych: ZS

Parametry dotyczące limitu kredytowego na formatce ZS

Na formatce ZS na zakładce Płatności/Zaliczki dodane zostały parametry do określenia limitu kredytowego dokumentu (podobnie jak na formatce OS).

Parametry związane z limitem kredytowym na formatce ZS
Parametry związane z limitem kredytowym na formatce ZS

 

Działanie parametrów związanych z limitem kredytowym na ZS jest analogiczne jak w przypadku OS (dokładny opis w dziale Parametry limitu kredytowego na formatce OS).

Korekta do dokumentu ZS a kwota limitu

Korekta do ZS polega na zamknięciu korygowanego ZS i utworzeniu nowego na niezrealizowane pozycje z tego ZS, w związku z tym, jeśli parametr Limit kredytowy dokumentu jest zaznaczony, to niewykorzystana kwota limitu, waluta i data ważności przenoszone są na nowo tworzony dokument ZS. Niewykorzystana kwota limitu wyliczana jest jako różnica pomiędzy limitem ustalonym na korygowanym ZS, a kwotami wykorzystanymi na dokumentach wystawianych do korygowanego ZS.

Kontrola limitu na ZS i OS

W przypadku gdy parametr Limit kredytowy dokumentu nie jest zaznaczony na ZS to kontrola limitu działa w dwojaki sposób:

 • Jeśli limit jest już wykorzystany to od razu po wybraniu kontrahenta, wyświetlany jest komunikat o przekroczeniu limitu. Oprócz tego podczas zatwierdzania dokumentu na trwałe (odznaczania opcji bufor) ponownie kontrolowany jest limit.
 • Jeśli limit jest przekraczany w wyniku dodania pozycji na dokument, to dowiadujemy się o tym dopiero przy zatwierdzeniu dokumentu na trwałe (odznaczenie znacznika bufor). Komunikat o przekroczeniu limitu na podstawie elementów właśnie zatwierdzanego dokumentu, pojawi się pod warunkiem, że na definicji dokumentu ZS zaznaczono parametr [] Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ).

Na OS komunikat pojawia się tylko wówczas, gdy limit jest przekroczony.

W przypadku zaznaczenia parametru Limit kredytowy dokumentu na ZS/OS to kontrola limitu kredytowego ulega zmianie:

 • Jeśli na dokumencie zaznaczono parametr Limit kredytowy dokumentu wówczas nie jest sprawdzany limit kontrahenta podczas wyboru/zmiany kontrahenta na dokumencie,
 • Jeśli na dokumencie zaznaczono parametr Limit kredytowy dokumentu wówczas nie jest sprawdzane przekroczenie limitu kredytu przy odznaczeniu checku bufor,
 • Jeśli parametr Limit kredytowy dokumentu nie jest zaznaczony wówczas stosowane są standardowe mechanizmykontroli limitu.

Dodany został mechanizm kontroli wielkości limitu celowego podczas zatwierdzania ZS i OS na trwałe.

 • Sprawdzane jest czy limit ustalony dla dokumentu nie przekracza wartości brutto dokumentu:
 • – Jeśli przekracza wówczas wyświetla się komunikat: „Wartość limitu kredytowego przypisanego do tego dokumentu jest większa niż wartość dokumentu.”,
 • – Jeśli nie przekracza – można zapisać dokument,
 • Uwzględniane są różne waluty dokumentu i limitu – w przypadku gdy waluta limitu różni się od waluty dokumentu, następuje przeliczenie wartości limitu wg bieżącego kursu (te same mechanizmy, które są wykorzystywane przy kontroli limitu kontrahenta).

Przenoszenie parametrów limitu kredytu pomiędzy OS a ZS

Parametry limitu ustalone na ofercie (OS) są przenoszone na tworzone do niej zamówienie ZS. W sytuacji, gdy ZS będzie generowane do wielu ofert, wówczas limit będzie łączony i zostanie ustalony wspólny termin obowiązywania.

Jeśli zaznaczony jest na OS parametr Limit kredytowy dokumentu to na tworzone ZS z tego OS będą przenoszone: kwota ustalonego limitu, waluta ustalonego limitu, data z pola Ważny do.

Ustalanie i przenoszenie limitu ma wyłącznie funkcję podpowiedzi. Limit na ZS powinien zostać zweryfikowany przez użytkownika. Program będzie sprawdzał, czy wysokość limitu nie przekracza wielkości zamówienia, co może mieć znaczenie szczególnie w przypadku tworzenia ZS do części oferty.

Tworzenie ZS do wielu OS:

 • Generowanie ZS z listy dokumentów OS
 • – sprawdzanie czy waluta limitu na wszystkich dokumentach OS jest taka sama – jeśli tak to możliwość przekształcenia do ZS, jeśli nie to brak możliwości przekształcenia do ZS i wyświetlenie informacji w logu: Niezgodna waluta limitu kredytowego dokumentu.
 • – uzupełnienie pól na ZS w następujący sposób: kwota limitu równa sumie limitów poszczególnych kwot limitów na OS, waluta przenoszona na podstawie pierwszego dokumentu OS, data ważności na podstawie pierwszego przenoszonego dokumentu.
 • Tworzenie ZS na podstawie elementów OS (z poziomu zakładki Elementy na Liście zamówień oraz z poziomu zakładki Rezerwacje na Historii kontrahenta).

Ponieważ w przypadku tworzenia ZS na podstawie pojedynczych elementów OS nie będzie możliwe ustalenie, jaka kwota limitu przypada na te pozycje, limity nie będą przenoszone.

Limit na dokumentach wynikowych do ZS

Dokumenty handlowe: FS, WZ, PA, WKA, S(FS), RA, FSE, WZE

W przypadku łączenia wielu ZS do jednego dokumentu wynikowego nie ma możliwości łączenia ZS z limitem i ZS bez limitu – jeśli na niektórych zaznaczonych ZS będzie zaznaczony parametr Limit kredytowy dokumentu a na części nie to nie ma możliwości wygenerowania dokumentu. Informacja o tym przekazywana jest w logu w części Sprawdzanie zgodności zamówień.

Log wyświetlany podczas tworzenia dokumentów handlowych i magazynowych do ZS – niezgodne ustawienie parametru: Limit kredytowy dokumentu.
Log wyświetlany podczas tworzenia dokumentów handlowych i magazynowych do ZS – niezgodne ustawienie parametru: Limit kredytowy dokumentu.

Na dokumentach handlowych tworzonych do ZS zmieniony został sposób sprawdzania limitu kredytu:

 • uwzględnienie na dokumentach FS, WZ, PA, WKA, S(FS), RA, podczas zatwierdzania dokumentów na trwałe i do bufora,
 • w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy na powiązanym dokumencie ZS został zaznaczony parametr: Limit kredytowy dokumentu oraz czy jego okres obowiązywania nie skończył się. Data Ważny do musi być równa lub większa od daty bieżącej. Jeśli parametr nie jest zaznaczony lub ważność limitu skończyła się wówczas limit kredytu sprawdzany jest standardowo. Jeśli parametr jest zaznaczony i ważność limitu nie uległa przedawnieniu wówczas sprawdzany jest limit kredytu przypisany do zamówienia lub zamówień (jeśli dokument powstał z wielu ZS).

Limit kredytu jest odpowiednio pomniejszany o wykorzystanie limitu na innych dokumentach wynikowych, a w przypadku gdy do ZS wystawione są faktury zaliczkowe – limit jest powiększany o zapłaconą część faktur zaliczkowych.

W przypadku gdy są różne waluty limitu i dokumentu – przeliczenia dokonywane są wg bieżącego kursu NBP.

Dokumenty magazynowe WM

Na WM oraz ZWM generowanych do ZS nie jest sprawdzany limit kredytowy, tak jak ma to miejsce przy wystawianiu dokumentów magazynowych „z ręki” (komunikat pojawia się podczas wystawiania dokumentu, jeśli inne dokumenty przekroczyły wysokość limitu).

Dodatkowa kontrola limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności podczas generowania dokumentów z ZS

W Systemie możliwe jest dodatkowe informowanie o przekroczonym limicie kredytowym lub limicie przeterminowanych płatności już na etapie generowania dokumentu do zamówienia ZS. Informacja o przeterminowaniu będzie pojawiać się w logu przed utworzeniem właściwego dokumentu.

Uwaga
Warunkiem, aby taki komunikat pojawił się, jest ustawienie na formularzu Operatora odpowiednich parametrów, które odpowiadają za pojawianie się logów w programie. Na karcie Operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Log systemowy należy wybrać opcję Wyświetlaj błędy, ostrzeżenia i informacje oraz odznaczyć parametr: Zamknij, gdy brak błędów.

Informacja o przekroczonym limicie pojawi przy generowaniu z zamówienia następujących dokumentów: FS, PA, WZ, FSE, WZE, WM, ZWM, o ile na definicji tych dokumentów zaznaczono w sekcji Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego opcję Ostrzegaj lub Zablokuj. Bez względu na to czy zaznaczono opcję Ostrzegaj czy Zablokuj w logu pojawi się informacja (ostrzeżenie). Nie będzie możliwości zablokowania dokumentu przed jego wygenerowaniem. Pełna blokada pojawi się w momencie zatwierdzania dokumentu.

Prezentowanie pozostałego limitu na dokumentach tworzonych do ZS (dotyczy: FS, WZ, PA, WKA, S(FS), (s)FS, RA)

Jeśli dokument ma powiązanie do zamówienia czyli został wygenerowany bezpośrednio (np. ZS -> FS, ZS -> WZ) lub pośrednio (np. ZS -> WM -> FS, ZS -> WZ -> (S)FS) a na zamówieniu został ustawiony limit wówczas na zakładce Ogólne limit kredytu będzie wyświetlany w stosunku do limitu na powiązanym zamówieniu/zamówieniach.

Pozostały limit
Pozostały limit

Wyliczanie limitu na spinaczach

W przypadku spinaczy zastosowane zostały te same zasady wyliczania limitu oraz pozostałego limitu jak na dokumentach handlowych powstałych do ZS z zaznaczonym parametrem Limit kredytowy dokumentu – dotyczy (S)FS, RA, (S)FSE.

W wykorzystanym limicie kredytowym Klienta nie są uwzględniane dokumenty wydania/przyjęcia objęte fakturowaniem za pomocą spinaczy elementów, przy czym nieistotne jest, jaka część takiego wydania/przyjęcia została zafakturowana, a jaka pozostaje do fakturowania. W limicie uwzględniane są natomiast spinacze elementów.

Sprawdzanie przekroczenia wartości limitu na dokumencie WM

Na dokumentach WM kontrola limitu kredytowego odbywa się w taki sposób, aby w trakcie zatwierdzania dokumentu WM była możliwa kontrola czy limit kredytowy został przekroczony na dokumentach handlowych. Nie powinno być możliwości zatwierdzenia dokumentu WM jeżeli dla kontrahenta wybranego na WM został przekroczony limit kredytowy.

Uwaga
W trakcie zatwierdzania dokumentu WM jest sprawdzane przekroczenie limitu kredytowego, ale nie jest wyświetlana wartość dostępnego limitu. W zależności od wyboru parametru na definicji dokumentu: Zablokuj bądź Zezwalaj, będzie wyświetlany stosowny komunikat. Elementy wydania magazynowego nie są uwzględniane w wyliczeniu wartości dostępnego limitu kredytowego – na dokumencie WM nie ma wartości. Kontrola limitu na dokumencie WM ma na celu sprawdzenie, czy limit został przekroczony przed wystawieniem tego dokumentu.

Dodatkowo, gdy na zakładce Handlowe karty kontrahenta wskazanego na dokumencie WM zostanie wskazana jako Płatnik kartoteka innego kontrahenta i parametr “Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty: płatnika” będzie zaznaczony, wówczas przekroczenie limitu sprawdzane będzie dla płatnika ustawionego na karcie kontrahenta.

Sztuczna inteligencja w limitach kredytowych

Sztuczna Inteligencja w limitach kredytowych, czyli produkt polegający na automatycznym obliczaniu limitów kredytowych, scoring’ów, rating’ów oraz wskazywaniu rekomendacji dla poszczególnych klientów.

Zalety produktu:

 • bardziej precyzyjne określenie poziomu kredytu kupieckiego,
 • ograniczenie opóźnień w płatnościach,
 • minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieściągalnych należności.

W Comarch ERP XL do tej pory możliwe było definiowanie wysokości kredytu kupieckiego przyznawanego konkretnym klientom przez uzupełnienie odpowiedniej informacji na Karcie kontrahenta. Ustawienie wysokości limitu kredytowego odbywało się jednak ręcznie – to operator  wskazywał wysokość limitu.

Komponent Comarch Al Windykacja (Inteligentnej Windykacji) zapewnia przyznawanie limitów oraz wskaźników w sposób automatyczny na podstawie zaszytych w nim algorytmów oraz poprzez ciągłe doskonalenie się na bazie informacji zwrotnej w przypadku, gdy operator zmieni wartości limitów zaproponowanych przez Komponent Inteligentnej Windykacji.

Wyliczenie kwoty limitów odbywa się m.in. przy pomocy rating’u uzyskanego przy okazji oceny wiarygodności klienta, wartości uzyskanych ze scoring’u oraz proponowanych rekomendacji, jak i również historii rozrachunków.

Dodatkowe informację są zawarte w biuletynie XL163 – Comarch AI Windykacja

Czy ten artykuł był pomocny?