XL138- Mechanizm podzielonej płatności

Na czym polega MPP

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) funkcjonuje w przepisach o VAT od 01 lipca 2019 roku. Wtedy jednak płatnik sam podejmował decyzję o sposobie wykonywania płatności. Od 01 listopada 2019 roku stosowanie mechanizmu podzielonej płatności stało się obowiązkowe dla transakcji, w których skład wchodzą produkty z grup towarowych, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Są to między innymi:

 • Wyroby ze stali, metali szlachetnych, metali kolorowych
 • Odpady, złom, surowce wtórne
 • Elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy,
 • konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde
 • Paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smary
 • Prawa do emisji gazów cieplarnianych
 • Roboty budowlane
 • Węgiel
 • Handel częściami do samochodów i motocykli.

Sam mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata dokonana przez przedsiębiorcę jest rozdzielana na dwie części, które trafiają na dwa różne rachunki bankowe. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała kwota będąca podatkiem VAT trafia na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT.

Przed zmianą przepisów, przelew mógł obejmować zapłatę tylko za jedną fakturę. Od 1 listopada 2019 r. będzie możliwość stosowania komunikatu zbiorczego, pozwalającego na dokonanie zapłaty za wszystkie faktury wystawione w danym okresie przez jednego kontrahenta.

Zasady działania MPP

Użytkownik, za pomocą odpowiedniego parametru w konfiguracji, może zdecydować czy chce, aby system automatycznie kontrolował konieczność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. W wypadku, gdy zostanie zaznaczona wspomniana opcja, przy zapisywaniu dokumentu zakupu lub sprzedaży, system będzie sprawdzał:

 • Datę sprzedaży/zakupu dokumentu – czy jest przed 01.11.2019 r., czy po 31.10.2019 r.,
 • Czy towar ma wybraną wartość: Podzielona płatność (MPP),
 • Czy transakcja na dokumencie jest transakcją krajową,
 • Czy kwotę brutto wynosi przynajmniej 15.000 PLN.

W poniższej tabeli przedstawiono wymienione wyżej parametry które sprawdza system przy wystawianiu dokumentu, wraz z możliwymi wynikami: tymi prowadzącymi i nie prowadzącymi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Parametr do sprawdzeniaMożliwe wynikiCzy będzie zastosowane MPP
1. Data sprzedaży/zakupu na dokumenciePo 01.11.2019 r.Tak
Przed 31.10.2019 r.Nie
2. Czy towar ma wybraną wartość Podzielona płatność (MPP)TakTak
NieNie
3. Rodzaj transakcji na fakturzeKrajowaTak
Inna niż krajowaNie
4. Kwota brutto na dokumencieWiększa lub równa 15.000 PLNTak
Mniejsza niż 15.000 PLNNie

Jeśli odpowiedzią na każde z czterech zapytań było: Tak (z trzeciej kolumny tabeli), mechanizm podzielonej płatności (MPP) zostanie automatycznie zastosowany.

Przyklad
Przykład: Wystawiono fakturę sprzedaży na kontrahenta K1, będącego kontrahentem krajowym. Dotyczyła ona sprzedaży sprzedaży stu pięćdziesięciu sztuk towaru T1 (po 100 PLN brutto za sztukę), posiadającego oznaczenie Podzielona płatność (MPP). Łączna suma brutto to 15 000 PLN. Data wystawienia dokumentu to: 31.10.2019, zaś data sprzedaży to 01.11.2019. Wszystkie warunki do zastosowania MPP zostały spełnione. Jeśli użytkownik systemu ma zaznaczoną odpowiednią opcję w konfiguracji, zapisanie dokumentu sprzedaży, automatycznie spowoduje zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Ustawienia

Konfiguracja

Użytkownik jest w stanie sam zdecydować, czy chce, aby system automatycznie stosował mechanizm podzielonej płatności. Odpowiada za to opcja: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności znajdująca się w module admin: Konfiguracja / Sprzedaż / Parametry 2.

Parametr: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w konfiguracji

Zaznaczenie powyższego parametru spowoduje, że wystawiane dokumenty sprzedaży i zakupu sprawdzane będą pod kątem obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony, użytkownik nadal będzie mógł stosować mechanizm podzielonej płatności, ale w trybie dobrowolności – nie będą przez system sprawdzane żadne warunki.

Uwaga
Uwaga: Podczas konwersji do wersji 2019.3, parametr Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zostanie automatycznie zaznaczony jeśli przed konwersją Obsługa odwrotnego obciążenia VAT była zaznaczona. Wtedy też Obsługa odwrotnego obciążenia VAT ulegnie odznaczeniu.


Słownik kategorii

W module administrator: Listy / Słownik kategorii / gałąź Transakcje znajduje się pozycja Progi dla transakcji gotówkowych. Dodana jest tam domyślnie kategoria:

ParametrWartość
Data od:01.09.2019
Kwota15 000,00 PLN

Próg ten wykorzystywany jest przy sprawdzaniu warunku dotyczącego wysokości kwoty brutto faktury, od której powinien być zastosowany mechanizm podzielonej płatności.

Jeśli w przyszłości próg ulegnie zmianie lub w zależności od potrzeb użytkownik jest w stanie we własnym zakresie dodać nową kategorię z nową wartością.

Próg dla transakcji gotówkowych
Uwaga
Minimalną wartością jaką można ustawić w progu dla transakcji gotówkowych jest 0,01 PLN. Ustawienie wartości na 0 PLN nie spowoduje automatycznego stosowania MPP dla każdej transakcji.

 

Karta towaru i wzorzec towaru

Na karcie i wzorcu towaru dodany został parametr Podzielona płatność (MPP). Dzięki niemu, istnieje możliwość oflagowania towaru jako podlegającego mechanizmowi podzielonej płatności. Przykłady takich grup towarowych zostały wymienione w rozdziale 1 tego biuletynu, zaś bardziej szczegółowe informacje są dostępne w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Karta towaru, Podzielona płatność (MPP)

Zaznaczenie powyższego parametru jest jednym z warunków koniecznych do automatycznego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Stosowanie MPP na transakcjach nie uwzględniających towarów z zaznaczoną opcją Podzielona płatność (MPP) nadal będzie możliwe, lecz użytkownik sam będzie musiał zaznaczyć odpowiednie parametry na dokumencie sprzedaży / zakupu.

Uwaga
Uwaga: Jeśli na towarach zaznaczone były dwa parametry: Podzielona płatność (MPP) i Odwrotne Obciążenie, system zastosuje mechanizm podzielonej płatności dla dokumentów z datą sprzedaży / zakupu po 31.10.2019 r., zaś dla tych sprzed 01.11.2019 r. – odwrotne obciążenie.

Parametr Podzielona płatność (MPP) został umieszczony również na wzorcu towaru. Zaznaczenie go sprawi, że będzie on przenoszony automatycznie na kart towarów powiązanych z danym wzorcem.

Wzorzec towaru, Podzielona płatność (MPP)
Uwaga
Podczas konwersji do wersji 2019.3, parametr Podzielona płatność (MPP) zostanie automatycznie zaznaczony na kartach i wzorcach towarów na których wcześniej zaznaczona była opcja Odwrotne obciążenie
.

 

Zakup z MPP

Mechanizm podzielonej płatności stosowany jest na następujących dokumentach zakupu:

 • FZ – faktura zakupu,
 • PZ – przyjęcie zewnętrzne,
 • WZE – wydanie eksportowe.

Odpowiednie parametry zostały dodane w dwóch miejscach w oknach dokumentów zakupu. Są to:

 • Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności],
 • Podzielona płatność (MPP) na formularzu płatności (po kliknięciu dwa razy na konkretnej płatności).
Uwaga
Aby uzyskać dostęp do zakładki [Płatności] na dokumentach WZE i możliwe było korzystanie z niej na dokumencie PZ, należy pamiętać o zaznaczeniu parametru Płatność na zakładce [Ogólne].

 

Zakładka [Płatności] na fakturze zakupu, parametr Podzielona płatność (MPP)

W wypadku dokumentów zakupu, zaznaczenie Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności] nie będzie miało wpływu na wydruk faktury. Odpowiedni nadruk jest wymagany tylko na fakturach sprzedaży, w celu poinformowania nabywcy o sposobie w jakim płatność ma zostać wykonana.

Formularz płatności na fakturze zakupu, parametr Podzielona płatność (MPP)

Parametr Podzielona płatność (MPP) znajdujący się na konkretnej płatności, na dokumencie zakupu będzie miał wpływ na komunikatu przelewu. W wypadku zaznaczenia go, dla przelewu zostanie zastosowany specjalny komunikat, na podstawie którego, banki przeleją kwotę VAT na specjalny rachunek VAT. Niezaznaczenie parametru sprawi, że przelew zostanie dokonany normalnym trybie – cała kwota zostanie przelana na rachunek bieżący.

Ustawienie jednego z parametrów będzie propagowane na drugi. Jeśli Podzielona płatność (MPP) będzie zaznaczona na co najmniej jednej płatności, zaznaczeniu ulegnie także parametr dostępny w zakładce [Płatności]. Jeśli parametr z zakładki [Płatności] pozostanie niezaznaczony, nie będzie również zaznaczony na żadnej płatności.

Parametry te będą zaznaczane automatycznie przy zapisywaniu dokumentu, jeśli tylko wszystkie warunki wymienione w rozdziale 2 tego biuletynu zostały spełnione.

Uwaga
Aby parametr Podzielona płatność (MPP) został zaznaczony, należy pamiętać o tym by płatność była:

 • Wystawiona w walucie systemowej,
 • Powiązana z rachunkiem bankowym,
 • Nie wysłana,
 • Nie rozliczona.

MPP na dokumencie SAD

Wprowadzono następujące zmiany na płatności do dokumentu SAD:

1. Po zaznaczeniu parametru Podzielona płatność (MPP) w polu: Kwota VAT podpowie się kwota równa wartości VAT z zakładki [VAT].

2. Kwotę tę można powiększyć o dodatkowe kwoty wynikające z płatności do cła lub akcyzy przez wpisanie odpowiedniej wartości w polu Kwota VAT. Maksymalna wartość wpisana w polu: Kwota VAT nie może przekraczać kwoty Płatności.

Sprzedaż z MPP

Mechanizm podzielonej płatności stosowany jest na następujących dokumentach sprzedaży:

 • FS – faktura sprzedaży,
 • WZ – wydanie zewnętrzne,
 • FSE – faktura sprzedaży eksportowa,
 • FSL – faktura sprzedaży zaliczkowa.

Odpowiednie parametry zostały dodane w dwóch miejscach w oknach dokumentów sprzedaży. Są to:

 • Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności],
 • Podzielona płatność (MPP) na formularzu płatności (po kliknięciu dwa razy na konkretnej płatności).
Uwaga
Aby możliwe było korzystanie z zakładki [Płatności] na dokumencie WZ, należy pamiętać o zaznaczeniu parametru płatność na zakładce [Ogólne].

 

Zakładka [Płatności] na fakturze sprzedaży, parametr Podzielona płatność (MPP)

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność (MPP) na zakładce [Płatności] na dokumencie sprzedaży będzie miało wpływ na wydruk faktury. Jeśli data sprzedaży jest po 31.10.2019 r. (możliwość sprawdzenia i edycji w zakładce [Nagłówek]), to na wydruku faktury sprzedaży pojawi się adnotacja: Mechanizm podzielonej płatności. Daje ona informację nabywcy o sposobie w jaki ma dokonać płatności.

Uwaga
W przypadku stwierdzenia że podatnik wystawił fakturę sprzedaży spełniającą wymagania kwalifikujące ją do zastosowania MPP, bez adnotacji ,,Mechanizm podzielonej płatności’’, może zostać wystosowana kara finansowa (wystawiona przez Urząd Skarbowy, lub Urząd Celno-Skarbowy) wynosząca 30% kwoty podatku wyzyskanego na tej fakturze.

 

Formularz płatności na fakturze sprzedaży, parametr Podzielona płatność (MPP)

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność (MPP) na formularzu płatności nie będzie miało dużego znaczenia. Będzie nośnikiem informacji jaka kwota zostanie ,,zawieszona’’ na specjalnym rachunku VAT.

Tak jak w wypadku dokumentów zakupu, powyższe parametry będą automatycznie zaznaczone przy zapisywaniu dokumentu, jeśli tylko wszystkie warunki wymienione w rozdziale 2 tego biuletynu zostały spełnione.

Dodatkowe wymagania do płatności są analogiczne jak dla dokumentów zakupu. Musi być wystawiona w walucie systemowej, powiązana z rachunkiem bankowym, nie wysłana i nie rozliczona.

Adnotacja ,,Mechanizm podzielonej płatności” na wydruku faktury zakupu

Korekta sprzedaży, gdy nie użyto MPP

Jeżeli podczas wystawiania dokumentów sprzedaży kwalifikujących się do podzielonej płatności, nie zaznaczono parametru Podzielona płatność (MPP) i na fakturze VAT nie pojawiła się stosowna adnotacja, należy zastosować korektę danych.

Na korekcie danych, w polu Przyczyna korekty należy umieścić informację o przyczynie, a następnie w zakładce [Płatności], należy zaznaczyć parametr Podzielona płatność (MPP). Na wydrukowanej korekcie pojawi się adnotacja ,,Mechanizm podzielonej płatności’’.

Uwaga
Uwaga: Możliwa jest także zmiana formy płatności, jeśli wskazana na dokumencie sprzedaży jest niewłaściwa np. nie spełniająca odpowiednich warunków, takich jak powiązanie z rejestrem bankowym.

 

ZS i FSL przed 01.11.2019, FS po 31.10.2019

W przypadku gdy do zamówienia sprzedaży (ZS) wystawiona została faktura zaliczkowa (FSL) objęta odwrotnym obciążeniem (przed 01.11.2019), a następnie faktura końcowa (FS) objęta już mechanizmem podzielonej płatności (MPP) (po 31.10.2019), należy podjąć następujące kroki:

1. Tworzymy zamówienie sprzedaży (ZS) na datę przed 01.11.2109 na towar objęty odwrotnym obciążeniem, gdzie podatnikiem jest nabywca;

Karta kontrahenta – podatnikiem jest nabywca
Karta towaru – odwrotne obciążenie

2.Wystawiamy fakturę zaliczkową (FSL) gdzie podatnikiem jest nabywca. Na wydruku FSL powinna pojawić się adnotacja: Odwrotne obciążenie;

Faktura sprzedaży zaliczkowa (FSL) – zakładka [VAT]
Wydruk FSL – adnotacja Odwrotne obciążenie

3. Do faktury końcowej (FS) po 31.10.2019 dodajemy FSL. Nie zmieniamy stawki w celu zachowania powiązania, płatność pozostawiamy do rozliczenia, zaznaczamy na zakładce [Nagłówek] parametr JPKFA, zaś parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 na zakładce [VAT] pozostawiamy niezaznaczony.

Faktura sprzedaży – zakładka [Nagłówek]
Faktura sprzedaży – zakładka [VAT]

4. Wystawiamy korektę ręczną A-Vista (A)FSK po stronie sprzedaży. Jej celem jest korekta stawki i możliwość udostępnienia klientowi z adnotacją o mechanizmie podzielonej płatności.

 • W polu Korygowana podajemy numer faktury źródłowej, ustawiamy Transakcja – kraj (jest to istotne z punktu widzenia wydruku);
 • Zaznaczamy parametr MPP – kwota na wartość VAT (netto z faktury końcowej FS);
 • Na zakładce [Nagłówek] w polu Opis wpisujemy: Mechanizm podzielonej płatności, gdyż inaczej nie pojawi się ona na wydruku;
 • Zaznaczamy parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7;
 • Odznaczamy parametr JPK_FA.
Korekta faktury sprzedaży (A)FSK – zakładka [VAT]
Korekta faktury sprzedaży (A)FSK – zakładka [Płatności]

5. Wystawiamy drugą korektę ręczną A-Vista (A)FSK.

 • W polu faktura podajemy numer korekty udostępnionej klientowi;
 • W polu korekta wpisujemy numer faktury źródłowej;
 • Transakcja typu: podatnikiem jest nabywca;
 • Parametr JPKFA pozostawiamy zaznaczony;
 • Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 nie zaznaczam;
 • Na płatności wybieramy parametr: Nie rozliczaj.
Druga korekta faktury sprzedaży (A)FSK – zakładka [VAT]
Druga korekta faktury sprzedaży (A)FSK – zakładka [Płatności]

Często zadawane pytania

Czy jest możliwość korzystania z MPP, gdy transakcja jest w obcej walucie?

W przypadku transakcji walutowych dotyczących towarów lub usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, należy dokonać dwóch płatności – płatności podatku VAT w systemie MPP (czyli na rachunek VAT) w złotówkach, a resztę płatności w obcej walucie.

W systemie możemy podzielić zobowiązanie z faktury na dowolną ilość płatności. Na pierwszej płatności wskazujemy kwotę netto i jeden rachunek do zapłaty, a na drugiej wskazujemy VAT i inny rachunek do zapłaty.

Od wersji 2019.0 mamy wiele rachunków bankowych na karcie kontrahenta i możliwość dynamicznego przydzielania rachunku do zapłaty i rejestru, z którego pójdzie płatność w zależności od waluty.

Aby płatność z tytułu VAT była wysłana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności konieczne będzie zaznaczenie na niej parametru MPP.

Czy istnieje możliwość obsługi MPP w wersjach wcześniejszych niż 2019.3?

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na przejście na wersję 2019.3, a będą zobligowani do stosowania w określonych przypadkach mechanizmu podzielonej płatności mają taką możliwość od wersji 2018.2, ale ręcznie.

Funkcjonalność Split Payment pozwala na regulowanie zobowiązań w mechanizmie podzielonej płatności. Dla tego typu płatności stosowany jest komunikat przelewu, w którym wyodrębniona kwota VAT przekierowywana jest na specjalny rachunek VAT, powiązany z bieżącym rachunkiem bankowym Klienta.

Parametr Split payment dostępny jest nie tylko na płatnościach faktur zakupu, ale także sprzedaży. Umożliwia kontrolowanie wysokości kwot VAT zawieszonych na rachunkach VAT. Na fakturach sprzedaży dokumentujących sprzedaż towarów objętych MPP brakuje adnotacji „Mechanizm podzielonej płatności”.

Więcej informacji na temat obsługi MPP w wersjach poprzedzających 2019.3 można uzyskać z biuletynu księgowości.

Co w wypadku, gdy wystawiana jest faktura na 15 000 PLN lub więcej, częściowo składa się z towarów objętych przez MPP, lecz ich łączna wartość nie przekracza 15 000 PLN?

W standardzie wersji 2019.3, Comarch ERP XL tworzy jedną płatność na całą kwotę faktury niezależnie od tego jaka jej część dotyczy MPP a jaka dotyczy innego typu transakcji. Kwotą graniczną jaka świadczy o zastosowaniu MPP nie jest wartość towarów objętych przez MPP, a wartość całej faktury.

Jeśli użytkownikowi zależy na tym, by mechanizm podzielonej płatności stosowany był wyłącznie do towarów objętych przez MPP, płatność należy podzielić ręcznie dzięki dostępnej funkcjonalności ręcznego dzielenia płatności.

Automatyczne dzielenie płatności na tą z MPP i na tą nie dotyczącą MPP planowane jest w kolejnych wersjach.

Czy MPP obowiązuje, kiedy jedna, duża transakcja (na ponad 15 000 PLN) jest realizowana fakturami na kwotę nie przekraczającą 15 000 PLN?

Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy transakcji, tylko kwoty na fakturze.

Art. 106e ust. 1 pkt 18 a):

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy [na fakturze muszą się znajdować] – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;

Adnotacja MPP na fakturze powinna mieć miejsce w sytuacji, gdy kwota na FS jest równa lub większa od 15 000 PLN.

Art. 106e ust. 1 pkt 19:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Czy MPP jest obsługiwany na Fakturze Pro-Forma?

Mechanizm podzielonej płatności nie jest obsługiwany na Fakturze Pro-Forma, gdyż jest to wydruk pochodzący z zamówienia.

W wypadku gdy kupujący rozlicza się (np. wpłaca zaliczkę) na podstawie faktury Pro-Forma, należy wygenerować zaliczkę, albo zmodyfikować wydruk, lub też dodać opis ,,Mechanizm podzielonej płatności’’ który znajdzie się na wydruku.

Co się dzieje z MPP podczas wystawiania korekty do faktury?

Jeśli na dokumencie który jest korygowany znajdowała się adnotacja: Mechanizm podzielonej płatności, to ta sama informacja powinna się znaleźć na korekcie, dlatego parametr Podzielona płatność (MPP) jest automatycznie tam zaznaczony.

Kiedy korygowana jest faktura na mniej niż 15 000 PLN brutto i korekta sprawi, że kwota ta zostanie przekroczona, to dokument ten (korekta FSK) zostanie sprawdzony pod kątem obowiązku stosowania MPP i parametr Podzielona płatność (MPP) zostanie zaznaczony.

Gdy korygowana jest faktura posiadająca adnotację o podzielonej płatności, lecz korekta sprawi, że dokument ten przestanie spełniać wymagania do obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (suma brutto spadnie poniżej 15 000 PLN), check Podzielona płatność (MPP) nadal pozostanie zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?