XL142 – E-faktura w zamówieniach publicznych

Informacje wstępne

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.  Rozwiązanie skierowane jest do wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych. Na podstawie specyfikacji przygotowanej przez PEF realizowana będzie wysyłka faktur do pliku XML. Struktura pliku XML oparta została o wytyczne PEPPOL BIS 3.O i CEFACT.
Wysyłka faktur do PEF realizowana będzie z wykorzystaniem platformy Comarch EDI. Aby przesłać fakturę do PEF należy wykonać następujące kroki:

  • Kontrahent musi mieć nadany numer GLN.
  • Na fakturze należy dodać klasę atrybutu FormatEcod i uzupełnić wartością: peppol. Dla ułatwienia atrybut
    ten może zostać przypisany do kontrahenta i przenoszony na fakturę.
  • Wyeksportować fakturę do pliku xml w formacie ECOD za pomocą przycisku [Eksport do ECOD] dostępnego na liście faktur.
  • Przesłać plik xml za pośrednictwem platformy Comarch EDI – ECOD.

Mapowanie stawek VAT

Stawki Vat dla PEF podawane są w polach <PreviousTaxCategoryCode> oraz <PreviousTaxRate>. Przy eksporcie do pliku xml stawki VAT w Comarch ERP XL mapowane są jako:

Kod stawkiStawka w XLPole w pliku xml
S23%, 8%, 7%, 5%PreviousTaxCategoryCode=S
PreviousTaxRate - przyjmuje wartości 23, 8, 5
ZC – 0%PreviousTaxCategoryCode=Z
PreviousTaxRate=0
ED – ZWPreviousTaxCategoryCode=E
PreviousTaxRate=0
AEE - NPPreviousTaxCategoryCode=AE
PreviousTaxRate=0

Mapowanie form płatności

Przy eksporcie dokumentów do PEF formy płatności mapowane są według systematyki UNCL4461. Informacja ta przekazywana jest w polu <PaymentMeans>

Forma płatnościOznaczenie w pliku xmlFormy płatności z XLa
Gotówka10Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘gotówka’ (bez on-line, online), np. Got, Got. gotówka21, gotówka 7, gotówka ero itd.
Przelew42Jeśli w nazwie jest zawarte słowo ‘przelew’ (bez on-line, online), np. przelew 21, przelew7, przelew ero itd.
Karta bankowa48Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘karta’ (bez katy kredytowej i debetowej jak opisano poniżej), np. karta usd
Karta kredytowa54Kartek kredytowa, Karta kredyt.
Karta debetowa55Karta debetowa, Karta debet.
Kompensata97Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘kompensata’
Płatność on-line68Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘online’ lub ‘on-line’
Polecenie zapłaty49Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘polecenie zapłaty’
Przelew SEPA58Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘SEPA’
Inna niezdefiniowanaZZZDla pozostałych form płatności m.in., Inna, kredyt

Eksport faktury sprzedaży FS do pliku XML

Tabela przedstawia strukturę komunikatu oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej fakturze sprzedaży (FS).

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia

Opisźródło informacji (interfejs)
<Document-Invoice>
<Invoice-Header>
<InvoiceNumber>InvoiceNumber_1</InvoiceNumber>Numer fakturyNumer faktury
<InvoiceDate>1999-09-09</InvoiceDate>Data fakturyData faktury, data wystawienia FS
<IssueDate>1999-09-09</IssueDate>Data wydaniaData wydania. Data wydania na FS
<InvoiceCurrency>PLN</InvoiceCurrency>Waluta fakturyWaluta faktury zgodnie z ISO
<TaxCurrency>PLN</TaxCurrency>Waluta podatkuWaluta podatku. Wartść nie jest przekazywana jeśli podatek jest w walucie dokumentu.
<InvoicePaymentDueDate>1999-09-09</InvoicePaymentDueDate>Data płatnościData płaności z zakładki ogólne
<MessageType>Type</MessageType>Identyfikator procesuIdentyfikator procesu biznesowego
<MessageVersion>Version</MessageVersion>Identyfikator wersjiIdentyfikator wersji specyfikacji UBL
<Remarks>TEKST</Remarks>Pole opisPole opis z zakładki nagłówek
<BusinessProcessID>ID</BusinessProcessID> ID procesuID procesu biznesowego: 380 - faktura handlowa 386 - faktura zaliczkowa
<Order>Pole dostępne, jeśli faktura powiązana z jednym ZS
<BuyerOrderNumber>Numer obcy</BuyerOrderNumber> Numer zamówieniaNumer u kontrahenta na powiązanym ZS
<SupplierOrderNumber>Numer ZS</SupplierOrderNumber>Numer zamówienia według sprzedawcyNumer powiązanego ZS
</Order>
<Delivery> Dostawa na podstawie adresu kontrahenta docelowego
<DeliveryLocationNumber>12548798658702</DeliveryLocationNumber>ILN lokalizacji dostawyILN lokalizacji dostawy
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>Data dostawyData dostawy
<Name>ABC</Name> Nazwa Punktu dostawyNazwa Punktu Dostawy
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>Ulica i numerUlica i numer
<CityName>Kraków</CityName>MiastoMiasto
<PostalCode>33-156</PostalCode>Kod pocztowyKod pocztowy
<Country>PL</Country>Kraj (kodowanie ISO 3166)Symbol kraju
</Delivery>
<Payment>Część przekazywana do pliku xml po zaznaczeniu w konfiguracji parametru "Wysyłaj płatności faktury".
<PaymentMeans>1</PaymentMeans> Sposób płatnościForma płatności
<PaymentTerms>14 dni</PaymentTerms>Termin płatnościTermin płatności wyrażony w ilości dni
<PaymentDetails>gotówka</PaymentDetails>Szczegóły płatnościNazwa płatności z zakładki Ogólne dokumentu
</Payment>
</Invoice-Header>
<Invoice-Parties
<Buyer>Kupujący, kontrahent główny faktury
<ILN>1111111111111</ILN>ILN KupującegoGLN kontrahenta głównego
<TaxID>111122223344</TaxID>NIP kupującegoNIP
<Name>XYZ</Name> Nazwa KupującegoNazwa Kupującego
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>Ulica i numerUlica i nr
<CityName>Kraków</CityName>MiastoMiasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>Kod pocztowyKod pocztowy
<Country>PL</Country>Kraj (kodowanie ISO 3166)Kraj
<EndPointID>1111111111111</EndPointID>Punkt końcowyPunkt końcowy, GLN kontrahenta docelowego
<EndPointCode>GLN</EndPointCode>Kod punktu końcowegoWartość 'GLN'
<TaxCode>PL:VAT</TaxCode>Kod VATStała wartość: 'VAT'
</Buyer>
<Seller>Sprzedawca: dane z Pieczątki Firmy właściciela dokumentu centrum
<ILN>1111111111111</ILN>ILN SprzedawcyGLN z pieczątki centrum
<TaxID>111122223344</TaxID>NIP sprzedawcyNIP
<CodeByBuyer>11111111111111</CodeByBuyer>Kod dostawcy wg kupującegoKod dostawcy wg Kupującego - wartość atrybutu CodeByBuyer, jeśli występuje
<Name>Makro</Name> Nazwa SprzedawcyNazwa kontrahenta
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>Ulica i numerUlica i nr
<CityName>Kraków</CityName>MiastoMiasto
<PostalCode>30-519</PostalCode>Kod pocztowyKod pocztowy
<Country>PL</Country>Kraj (kodowanie ISO 3166)Kraj
<PhoneNumber>123-456-789</PhoneNumber>Numer telefonuNumer telefonu z pieczątki firmy
<ElectronicMail>kowalski@mail.com</ElectronicMail>Adres e-mailAdres e-mail z pieczątki
<EndPointID>1111111111111</EndPointID>Punkt końcowyPunkt końcowy, GLN z pieczątki firmy
<EndPointCode>GLN</EndPointCode>Kod punktu końcowegoWartość: 'GLN'
<TaxCode>PL:VAT</TaxCode>Kod VATStała wartość: 'VAT'
<TaxType>VAT</TaxType> O X(35) Typ podatkuStała wartość : 'VAT'
</Seller>
<Payee>Dane odbiorcy płatności na podstawie Pieczątki Firmy
<ILN>1111111111111</ILN>ILN odbiorcy płatnościGLN z pieczątki firmy
<TaxID>111122223344</TaxID>NIP odbiorcy płatnościNIP
<AccountNumber>AccountNumber_1</AccountNumber>Konto odbiorcy płatnościNumer rachunku na podstawie rejestru przypisanego do faktury
<FinancialInstitutionName>Name</FinancialInstitutionName>Nazwa instytucji finansowejNazwa instytucji finansowej (Banku) na podstawie rejestru
<Name>ABC</Name>Nazwa Odbiorcy płatnościNazwa Odbiorcy Płatności. Nazwa firmy z Pieczątki
<TaxCode>PL:VAT</TaxCode>Kod VATKod: 'VAT'
</Payee>
<Sender>Nadawca
<Identifier>111122223344</Identifier>Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLNIdentyfikator dla PL. Dopuszczalne wartości to: GLN
<IdentifierCode>GLN< IdentifierCode>Kod identyfikatoraRodzaj identyfikatora: 'GLN'
</Sender>
<Receiver>Odbiorca
<Identifier>111122223344</Identifier>Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLN lub NIPGLN
<IdentifierCode>GLN< IdentifierCode>Kod identyfikatoraRodzaj identyfikatora: 'GLN'
</Invoice-Parties>
<Invoice-Lines>
<Line>
<Line-Item>Pozycje fakturyPozycje faktury
<LineNumber>1</LineNumber> Numer liniiLP. pozycji na fakturze
<OrderLineNumber>123</OrderLineNumber>Numer linii z zamówieniaLP. pozycji na ZS
<EAN>1111111111111</EAN>EAN produktuEan towaru dla jednostki wybranej na dokumencie
<EANCode>AAA</EANCode> Kod EANuKod EANu
<BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode>Kod produktu wg nabywcyKod produktu wg nabywcy
<SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>Kod produktu wg dostawcyKod produktu wg dostawcy
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription> Nazwa produktuPełna nazwa produktu
<ItemName>Name</ItemName>Krótka nazwa produktu Krótka nazwa produktu - nazwa towaru skrócona do 35 znaków
<CountryOfOrigin>PL</CountryOfOrigin>Kraj pochodzeniaKraj pochodzenia - przesyłany jeśli jest uzupełniony
<InvoiceQuantity>2.000</InvoiceQuantity>Zafakturowana ilośćIlość w jednostce z dokumentu
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>Jednostka miaryJednostka miary
<InvoiceUnitNetPrice>23.45</InvoiceUnitNetPrice>Cena nettoCena netto dla jednostki wybrane na dokumencie
<TaxRate>7.00</TaxRate>Stawka VATStawka VAT procentowo
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode> Kod stawkiKategoria stawki VAT
<NetAmount>46.90</NetAmount>Wartość netto pozycjiWartość netto pozycji
</Line-Item>
</Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
<TotalNetAmount>46.90</TotalNetAmount> Suma nettoSuma netto dokumentu
<TotalTaxAmount>3.28</TotalTaxAmount>Suma VATSuma VAT dokumentu
<TotalTaxableAmount>3.28</TotalTaxableAmountSuma podlegająca opodatkowaniuSuma podlegająca opodatkowaniu
<TotalGrossAmount>50.18</TotalGrossAmount> M R2 Suma bruttoSuma brutto
<TotalPrepaidAmount>3.28</TotalPrepaidAmount> Wartość kwoty przedpłatyWartość kwoty przedpłaty
<TotalPayableAmount>3.28</TotalPayableAmount>Wartość kwoty do zapłatyWartość kwoty pozostającej do zapłaty
<Tax-Summary>
<Tax-Summary-Line>
<TaxRate>7.00</TaxRate> Stawka VATStawka VAT procentowo
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>Kod stawkiKategoria stawki VAT
<TaxAmount>3.28</TaxAmount> Suma VAT dla danej stawkiSuma VAT
<TaxableAmount>46.90</TaxableAmount>Kwota netto objęta daną stawkąKwota netto objęta daną stawką
<TaxExemptionReason>PowĂłd</TaxExemptionReason>Powód zwolnienia z podatkuPowód zwolnienia z podatku
</Tax-Summary-Line>
</Tax-Summary>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>

Czy ten artykuł był pomocny?