XL139 – Okoliczności i zasady generowania korekt kosztu

Rola dokumentu Korekta kosztu [KK]

Generowany w Systemie dokument Korekty kosztu [KK] jest dokumentem pozwalającym na:

 • Skorygowanie kosztu własnego sprzedaży - KK generowane do dokumentów rozchodu
 • Przeniesienie wartości zasobu pomiędzy magazynami - KK generowane do przesunięć międzymagazynowych

Z racji odrębnych funkcji pełnionych przez ww. dwa rodzaje dokumentów KK, nie są one łączone w jeden dokument tj. jeden dokument KK może korygować koszt własny sprzedaży z tytułu wielu różnych dokumentów rozchodu, podobnie, jeden dokument KK może przenosić wartość zasobu z tytułu dokonania wielu przesunięć międzymagazynowych, jednak dany dokument KK nie może dokonywać ww. operacji jednocześnie.

Dokumenty KK generowane są w następujących okolicznościach:


Korekta wartościowa dokumentu przychodu

Zarejestrowanie wartościowej korekty do dokumentu przychodu wywołuje w Systemie poniższe operacje:

 • Aktualizacja kosztów bezpośrednio na niezatwierdzonych dokumentach rozchodu
 • Aktualizacja kosztów bezpośrednio na niezatwierdzonych dokumentach MMW
 • Aktualizacja kosztów zatwierdzonych dokumentów rozchodu/ich korekt/przesunięć poprzez wygenerowanie dla nich korekt koszu [KK]
 • Aktualizacja wartości zasobów magazynowych

Generowane jw. korekty kosztu zostały umówione w niniejszym rozdziale.

Informacje ogólne

Grupowanie KK

Ilość generowanych przez System dokumentów KK zależna jest o opcji grupowania KK definiowanych w Konfiguracji Systemu.

Parametryzacja grupowania i ustalania daty na Korekcie kosztu generowanej z tytułu korekty zakupu
Parametryzacja grupowania i ustalania daty na Korekcie kosztu generowanej z tytułu korekty zakupu

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu pomiędzy magazynami) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie KK

Data wystawienia na generowanym dokumencie KK ustalana jest w oparciu o datę wpływu korekty przychodu. Sposób ustalenia zaś daty sprzedaży i daty wydania takiej KK zależny jest od rodzaju daty zdefiniowanej w Konfiguracji Systemu, zgodnie z poniższą tabelą:

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana na podstawie ww. parametrów wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień

Możliwość wyboru określonego rodzaju daty KK jest determinowana przez wybrany sposób jej grupowania. Przedstawia to poniższa tabela. Rekomendowany rodzaj daty wydania został oznaczony pogrubioną czcionką.

Ustalone jw. daty na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, przy pomocy stosownej opcji w menu kontekstowym listy dokumentów KK.

Data na liście dokumentów KK: filtrowanie oraz seryjna zmiana dat
Data na liście dokumentów KK: filtrowanie oraz seryjna zmiana dat

Przykład generowania KK z tytułu korekty wartościowej przychodu

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami dokumentami zgodnie z poniższą tabelą. Następnie dokonano korekty wartościowej dostawy, najpierw zmniejszającej, a następnie zwiększającej jej wartość. Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.

Wartość KK dla poszczególnych dokumentów rozchodu ustalona zostanie na poziomie określonym w kolumnach, odpowiednio: KK z tytułu FZK-2 i KK z tytułu FZK-3

Ilość generowanych dokumentów KK dla FZK-2 z ww. przykładu oraz stosownych parametrów konfiguracyjnych w zakresie grupowania KK przedstawia się następująco:

Podobna zasada zachowana zostanie dla KK generowanych z tytułu FZK-3 z ww. przykładu.

Anulowanie korekty wartościowej dokumentu przychodu

Informacje ogólne

Podczas anulowania korekty wartościowej przychodu System automatycznie anuluje wszystkie korekty kosztu, które zostały utworzone z jej tytułu. Wyjątek w tym zakresie stanowią te dokumenty KK, które zostały już zaksięgowane. W takim przypadku zamiast anulowania takiej KK System tworzy kolejny dokument KK, na wartość przeciwną do zaksięgowanej korekty kosztu (nowa KK zwana niżej: anty-KK).

Grupowanie anty-KK

Ilość generowanych przez System dokumentów anty-KK zależna jest od ilości zaksięgowanych korekt kosztu, utworzonych z tytułu korekty przychodu, ich dat sprzedaży/wydania oraz od opcji grupowania dokumentów KK określonej w Konfiguracji Systemu.

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty anty-KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie anty-KK

Data wystawienia na generowanym dokumencie anty-KK ustalana jest w oparciu o datę wpływu korekty przychodu. Data sprzedaży oraz data wydania anty-KK ustalana jest natomiast w oparciu o datę sprzedaży i datę wydania KK, w oparciu o którą tworzona jest anty-KK.

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1dzień.

Ustalone jw. daty sprzedaży/wydania na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, wg zasad opisanych w pkt 2.3.

Przykład generowania anty-KK z tytułu anulowania korekty wartościowej przychodu

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Następnie dokonano korekty wartościowej dostawy, zmniejszającej jej wartość, w wyniku czego wygenerowane zostały stosowne dokumenty KK, o wartościach przedstawionych w kolumnie [KK z tytułu FZK-2, Dokumenty KK zostały zaksięgowane.

Ww. korekta FZK-2 została zarejestrowana omyłkowo, w związku z czym została anulowana. W wyniku tej operacji System utworzył korekty kosztu o wartościach przedstawionych w kolumnie [anty-KK z tytułu anulowania FZK-2].

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.

Ilość generowanych dokumentów anty-KK dla ww. przykładu zależy od ilości dokumentów KK wygenerowanych z tytułu korekty FZK-2, ich dat oraz od parametrów konfiguracyjnych w zakresie grupowania KK. Na potrzeby niniejszego przykładu założono, że niektóre z dat wydania/sprzedaży na wygenerowanych KK z tytułu FZK-2 zostały zmienione przez Operator.


Ustalenie wartości dostawy

Użytkownik ma możliwość przyjęcia dostawy z nieznaną ceną zakupu. Może to uczynić dokumentem PZ, PZI, PW i PKA z wyłączonym parametrem Ustalona wartość dostawy, domyślnie ustalanym w oparciu o definicję dokumentu.

 Parametr Ustalonej/nieustalonej wartości dostawy na PZ i jego definicji
Parametr Ustalonej/nieustalonej wartości dostawy na PZ i jego definicji

Rejestrując taki dokument Operator może pozostawić na elemencie cenę zerową lub inna cenę, wstępnie ustaloną. Z chwilą, gdy cena zakupu jest już znana, Użytkownik zmienia ją i ustala ostatecznie wartość dostawy, zaznaczając na dokumencie ww. parametr. W wyniku takiej zmiany wartości dostawy System dokonuje:

 • aktualizacji kosztów bezpośrednio na dokumentach rozchodu – dotyczy dokumentów rozchodu z nieustalonym kosztem własnym (domyślnie System wyłącza parametr Ustalony koszt własny na dokumentach sprzedaży pobierających dostawy z nieustaloną wartością)
 • Aktualizacji kosztów dokumentów rozchodu poprzez wygenerowanie dla nich Korekt kosztu [KK] – dotyczy dokumentów rozchodu, na których Użytkownika zaznaczył parametr Ustalony koszt własny, np. aby móc zaksięgować dokumenty
 • Generowania korek kosztu do przesunięć MMW/MMP – Wartość dokumentów MMW/MMP jest przez System traktowana jako ostateczna, niezależnie od tego, czy dostawa ma ustaloną, czym nieustaloną wartość. Co za tym idzie ustalenie wartości dostawy na dokumencie PZ/PZI/PW/PKA nie wpływa już na samą wartość przesunięć, generuje natomiast Korekty kosztu, przenoszące wartość zasobu pomiędzy magazynami
 • Aktualizacji wartości zasobów magazynowych

Generowane jw. korekty kosztu zostały umówione w niniejszym rozdziale.

Informacje ogólne

Grupowanie KK

Ilość generowanych przez System dokumentów KK zależna jest o opcji grupowania KK definiowanych w Konfiguracji Systemu.

 Parametryzacja grupowania i ustalania daty na KK generowanej wskutek ustalenia wartości dostawy
Parametryzacja grupowania i ustalania daty na KK generowanej wskutek ustalenia wartości dostawy

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu pomiędzy magazynami) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie KK

Data wystawienia na generowanym dokumencie KK ustalana jest w oparciu o datę wpływu dokumentu zakupu. Sposób ustalenia zaś daty sprzedaży i daty wydania takiej KK zależny jest od rodzaju daty zdefiniowanej w Konfiguracji Systemu, zgodnie z poniższą tabelą:

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana na podstawie ww. parametrów wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1dzień.

Możliwość wyboru określonego rodzaju daty KK jest determinowana przez wybrany sposób grupowania KK. Przedstawia to poniższa tabela. Rekomendowany rodzaj daty wydania został oznaczony pogrubioną czcionką.

Ustalone jw. daty na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, przy pomocy stosownej opcji w menu kontekstowym listy dokumentów KK, opisanej w pkt 2.3.

Przykład generowania KK z tytułu ustalenia wartości dostawy

Przykład: Zarejestrowano dokument PZ-1 na 100szt towaru we wstępnej cenie zakupu 10,00. Dokument ma nieustaloną wartość dostawy. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą. Na wszystkich dokumentach rozchodu oraz ich korektach Użytkownik samodzielnie zaznaczył parametr “ustalony koszt własny”.

Następnie dokonano zmiany ceny i ostatecznego ustalenia wartości dostawy ww. PZ

Wariant A: cena na PZ ustalona na poziomie 9,00

Wariant B: cena ustalona na poziomie 12,00

Wartość KK dla poszczególnych dokumentów rozchodu ustalona zostanie na poziomie określonym w kolumnach, odpowiednio: Wariant A, Wariant B

Ilość generowanych dokumentów KK dla ww. przykładu oraz stosownych parametrów konfiguracyjnych w zakresie grupowania KK przedstawia się następująco:


Koszty dodatkowe dostawy – KDZ

Do zarejestrowanej dostawy krajowej można przypisać koszty dodatkowej takie jak transport, ubezpieczenie itp. Odbywa się to przy użyciu dokumentu Koszty Dodatkowe Zakupu – KDZ. Koszt dodatkowy przypisywany za pomocą tego dokumentu powiększa stosownie koszt rzeczywisty dostawy, koszt księgowy dostawy jest zaś powiększany wyłącznie, jeżeli dla kosztu tego włączono parametr Wpływa na magazyn.

Zmiana kosztu rzeczywistego/księgowego dostawy, dokonywana podczas zatwierdzania dokumentu KDZ wywołuje poniższe operacje:

 • Aktualizacja kosztów bezpośrednio na dokumentach rozchodu – dotyczy dokumentów rozchodu z nieustalonym kosztem własnym
 • Aktualizacja kosztów dokumentów rozchodu poprzez wygenerowanie dla nich Korekt kosztu [KK] – dotyczy dokumentów rozchodu z ustalonym kosztem własnym
 • Generowanie korek kosztu do przesunięć MMW/MMP – Rolą ww. KK jest przeniesienie kosztu dodatkowego zasobu pomiędzy magazynami
 • Aktualizacja wartości zasobów magazynowych

Informacje ogólne

Grupowanie KK i daty na KK

Ilość generowanych przez System dokumentów KK zależna jest o opcji grupowania KK definiowanych w Konfiguracji Systemu, przy czym przewidziano odrębne kryteria dla dokumentów KDZ na których przypisano koszty w dacie zgodnej z datą dostawy, a inne, w przypadku ich przypisywania wg daty poniesienia kosztów dodatkowych.

Parametryzacja grupowania i ustalania daty na Korekcie kosztu generowanej z tytułu KDZ
Parametryzacja grupowania i ustalania daty na Korekcie kosztu generowanej z tytułu KDZ

Przykład 1: W konfiguracji Systemu dla KDZ wg daty dostawy włączono opcję grupowania brak i typy dat: sprzedaży=sprzedaży FS, wydania=wydania FS.

Zarejestrowno kolejno: fakturę zakupu, faktury sprzedaży oraz przypisano dokumentem KDZ z opcją Data operacji wg: dostawy koszt dodatkowy. Wynikiem tych operacji jest wygenerowanie przez System stosownych korekt kosztu. Przebieg operacji oraz wartość wygenerowanych KK przedstawia poniższa tabela.

Przykład 2: W konfiguracji dla KDZ wg daty kosztu/innej włączono opcję grupowania wg KDZ i typy dat: sprzedaży=operacji KDZ, wydania=operacji KDZ.

Zarejestrowno dokumenty j.n., w tym KDZ z Data operacji wg: kosztu. Wynikiem tych operacji jest wygenerowanie przez System stosownej korekt kosztu. Przebieg operacji oraz wartość wygenerowanych KK przedstawia poniższa tabela:

Uwaga

Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu pomiędzy magazynami) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana na podstawie ww. parametrów wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, wówczas System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Ustalone jw. daty na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, przy pomocy stosownej opcji w menu kontekstowym listy dokumentów KK, opisanej w pkt 2.3

Przykład generowania KK z tytułu KDZ

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Następnie przypisano koszty dodatkowe do ww. dostawy, przy czym koszt transportu oznaczono jako wpływający na magazyn, koszt ubezpieczenia zaś jako niewpływający na magazyn. Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.

Wartość KK dla poszczególnych dokumentów rozchodu ustalona zostanie na poziomie określonym w kolumnach: KK/trs_kosztksiegowy] i [trs_kosztrzeczywisty].


Anulowanie dokumentu KDZ

Informacje ogólne

Podczas anulowania dokumentu KDZ System automatycznie anuluje wszystkie korekty kosztu, które zostały utworzone z tytułu zarejestrowania tego dokumentu. Wyjątek w tym zakresie stanowią te dokumenty KK, które zostały już zaksięgowane. W takim przypadku zamiast anulowania takiej KK System tworzy kolejny dokument KK, na wartość przeciwną do zaksięgowanej korekty kosztu (nowa KK zwana niżej: anty-KK).

Grupowanie anty-KK

Ilość generowanych przez System dokumentów anty-KK zależna jest od ilości zaksięgowanych korekt kosztu utworzonych z tytułu dokumentu KDZ, ich dat sprzedaży/wydania oraz od opcji grupowania dokumentów KK określonej w Konfiguracji Systemu.

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty anty-KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie anty-KK

Data wystawienia na generowanym dokumencie anty-KK ustalana jest w oparciu o datę wystawienia KDZ. Data sprzedaży oraz data wydania anty-KK ustalana jest natomiast w oparciu o datę sprzedaży i datę wydania KK, w oparciu o którą tworzona jest anty-KK.

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Ustalone jw. daty sprzedaży/wydania na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, wg zasad opisanych w pkt 2.3.

Przykład generowania KK z tytułu anulowania KDZ

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Następnie przypisano koszty dodatkowe do ww. dostawy, przy czym koszt transportu oznaczono jako wpływający na magazyn, koszt ubezpieczenia zaś jako niewpływający na magazyn. Wynikiem zarejestrowania KDZ było utworzenie stosownych korekt kosztu. Dokumenty KK zostały zaksięgowane.

Ww. KDZ-1 2 został zarejestrowany omyłkowo, w związku z czym został anulowany. W wyniku tej operacji System utworzy korekty kosztu o wartościach przedstawionych w kolumnie [anty-KK z tytułu anulowania KDZ-1].

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.


Korekta ilościowa przychodu z wykorzystaniem obcej dostawy

Wykorzystanie obcej dostawy na korekcie ilościowej dokumentu przychodu ma miejsce w następujących sytuacjach:

 • Automatyczne pobranie przez System obcej dostawy w sytuacji, gdy oryginalna dostawa została rozchodowana lub przesunięta na magazyn, do którego Użytkownik nie ma prawa
 • Zmiana dostawy, z której ma nastąpić zwrot, dokonana samodzielnie przez Użytkownika

Ww. wykorzystanie obcej dostawy możliwe jest również wówczas, gdy została ona przyjęta w cenie innej, niż cena dostawy oryginalnej. W takiej sytuacji wartość dokumentu korekty, determinowana przez wartość dokumentu oryginalnego, jest inna, niż wartość faktycznego zwrotu towaru. System musi więc zdać o:

 • Poprawność korekty względem oryginału: suma wartości kosztu księgowego subelementów korekty powinna być równa wartości kosztu księgowego na subelemencie dokumentu oryginalnego, uwzględniając proporcję ilości zwracanej)
 • Poprawność dokumentu korekty: wartość elementu musi być równa sumie wartości jego subelementów
 • Poprawność zasobów magazynowych – wartości zasobów na magazynach powinny wynikać z subelementu dokumentu oryginalnej dostawy oraz wszystkich subelementów wskazujących na tą dostawę. Jeżeli dostawa była przesuwana na różne magazyny ww. poprawność wymagana jest w obrębie każdego z tych magazynów.

Zgodnie z powyższymi założeniami na korekcie ilościowej z podmianą dostawy odbywa się stosowne przeniesienie kosztów z dostawy obcej na dostawę oryginalną, po to, aby System miał z czego dokonać zwrotu. Dzieje się tak poprzez tworzenie dla takiej operacji kompletu subelementów j.n.:

 • Subelement dodatkowy, zdejmujący koszt z obcej dostawy
 • Subelement dodatkowy zwiększający koszt na dostawie oryginalnej o koszt jw.
 • Subelement właściwy, zdejmujący koszt z oryginalnej dostawy na rzeczywistą wartość korekty

Dokonując zwrotu towaru z dostawy, która została wyprzedana System stosownie koryguje koszt własny sprzedaży (RKZ) dla dokumentów rozchodu, które pobierały zasoby z oryginalnej dostawy. Odbywa się to poprzez:

 • Zmianę kosztu własnego bezpośrednio na niezatwierdzonych dokumentach rozchodu
 • Generowanie stosownych korekt kosztu do zatwierdzonych dokumentów rozchodu

Poprzez ww. aktualizację kosztów System niejako symuluje pobranie (kosztowo) zasobów z obcej, a nie oryginalnej dostawy. Na tworzonych jw. korektach kosztu generowane są więc niejako podwójne subelementy dla danego dokumentu rozchodu: zdejmujący koszt wg dostawy oryginalnej i ustalający koszt wg dostawy obcej.

Wskazówka
Reasumując: podmiana dostawy odbywa się na dodatkowych subelementach korekty ilościowej dokumentu przychodu. Wartości dodatkowych subelementów wpływają na: koszt własny sprzedaży, jeżeli zmiana dostawy wynika z wyprzedania/przesunięcia oryginalnej dostawy) i/lub zmianę wartości zasobu oryginalnego, jeżeli nie było ww. rozchodu.

Informacje ogólne

Grupowanie KK i daty na KK

Zasady grupowania dokumentów KK oraz ustalania na nich dat są identyczne, jak dla dokumentów tworzonych podczas zatwierdzania korekty wartościowej dokumentu przychodu i zostały omówione w pkt 2.2 i 2.3

Przykład generowania KK z tytułu korekty ilościowej przychodu z wykorzystaniem obcej dostawy

Przykład 1: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu oraz przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Przyjęto również dostawę FZ-2 50 sztuk tego towaru w cenie 9,00.

Następnie dokonano zwrotu całości dostawy FZ-1, posiłkując się obcą dostawą FZ-2 dla wszystkich sprzedanych/przesuniętych do odległych (niedostępnych) magazynów ilości. Wynikiem tej operacji jest wygenerowanie przez System dokumentów KK o wartości przedstawionej w kolumnie [KK z tytułu FZK-3].

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.

Ilość generowanych dokumentów KK dla ww. przykładu oraz stosownych parametrów konfiguracyjnych w zakresie grupowania KK przedstawia się następująco:


Anulowanie korekty ilościowej przychodu wykorzystującej obcą dostawę

Informacje ogólne

Podczas anulowania ww. korekty System automatycznie anuluje wszystkie korekty kosztu, które zostały utworzone z jej tytułu. Wyjątek w tym zakresie stanowią te dokumenty KK, które zostały już zaksięgowane. W takim przypadku zamiast anulowania takiej KK System tworzy kolejny dokument KK, na wartość przeciwną do zaksięgowanej korekty kosztu (nowa KK zwana niżej: anty-KK).

Wskazówka
Wskazówka: Zasady obsługi anulowania korekty ilościowej przychodu są identyczne, jak podczas anulowania korekty wartościowej przychodu, opisanego w pkt 3.

Grupowanie anty-KK

Ilość generowanych przez System dokumentów anty-KK zależna jest od ilości zaksięgowanych korekt kosztu utworzonych z tytułu korekty przychodu, ich dat sprzedaży/wydania oraz od opcji grupowania dokumentów KK określonej w Konfiguracji Systemu (Rysunek 1)

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty anty-KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przesuwające wartość zasobu) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie anty-KK

Data wystawienia na generowanym dokumencie anty-KK ustalana jest w oparciu o datę wpływu korekty przychodu. Data sprzedaży oraz data wydania anty-KK ustalana jest natomiast w oparciu o datę sprzedaży i datę wydania KK, w oparciu o którą tworzona jest anty-KK.

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Ustalone jw. daty sprzedaży/wydania na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, wg zasad opisanych w pkt 2.3

Przykład generowania anty-KK z tytułu anulowania korekty ilościowej przychodu

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu oraz przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Przyjęto również dostawę FZ-2 50 sztuk tego towaru w cenie 9,00.

Następnie dokonano zwrotu całości dostawy FZ-1, posiłkując się obcą dostawą FZ-2 dla wszystkich sprzedanych/przesuniętych do odległych (niedostępnych) magazynów ilości. Wynikiem tej operacji było wygenerowanie przez System dokumentów KK o wartości przedstawionej w kolumnie [KK z tytułu FZK-3. Dokumenty KK zostały zaksięgowane.

Ww. korekta FZK-3 została zarejestrowana omyłkowo, w związku z czym została anulowana. W wyniku tej operacji System utworzy korekty kosztu o wartościach przedstawionych w kolumnie [anty-KK z tytułu anulowania FZK-3].

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.

Ilość generowanych dokumentów anty-KK dla ww. przykładu zależy od ilości dokumentów KK wygenerowanych z tytułu korekty FZK-3, ich dat oraz od parametrów konfiguracyjnych w zakresie grupowania KK. Na potrzeby niniejszego przykładu założono, że niektóre z dat wydania/sprzedaży na wygenerowanych KK z tytułu FZK-3 zostały zmienione przez Operator.


Korekta ilościowa dokumentu rozchodu

Korekta kosztu może zostać wygenerowana przez System również w przypadku dokonywania przez Nabywcę zwrotu towaru. Dzieje się tak wówczas, jeżeli wcześniej powstała korekta kosztu dla transakcji sprzedaży, z której następuje zwrot. Skoro bowiem System skorygował za pomocą KK koszt sprzedaży określonej ilości towaru, musi go stosownie zmodyfikować, jeżeli część z tej ilości została zwrócona.

Wartość takiej KK ustalana jest proporcjonalnie do zwracanej ilości, o znaku przeciwnym do wartości KK utworzonej dla dokumentu rozchodu.

O tym, czy stosowny element/subelement KK z tytułu zarejestrowania korekty rozchodu zostanie dodany do już istniejącego dokumentu KK, czy też zostanie dla niej utworzony nowy dokument KK, decydują stosowne parametry w konfiguracji oraz daty na ww. istniejącej KK, o czym więcej w dalszej części tego rozdziału.

Wskazówka
Wskazówka: Ww. tworzenie KK dotyczy korekt ilościowych dotyczących zwrotu towaru. Na takich bowiem korektach koszt subelementów (trs_kosztksiegowy/trs_kosztrzeczywisty) wynika z kosztu subelementów korygowanego dokumentu. Zrejestrowanie korekty ilościowej zwiększającej sprzedaną ilość nie powoduje utworzenia KK. W takim bowiem wypadku koszt subelementów tych dodatkowych ilości sprzedanego towaru ustalany jest na podstawie aktualnej wartości zasobów pobieranych z magazynu.

Informacje ogólne

Grupowanie KK

W przypadku rejestrowania korekty do dokumentu rozchodu ujętego na KK, poszczególne KK generowane dla tej korekty wskazują na te same powody, które zaistniały dla powstanie KK do dokumentu rozchodu.

Jeżeli więc po dokonaniu sprzedaży zarejestrowano przykładowo dwie korekty wartościowe do rozchodowanej dostawy a co za tym idzie dla dokumentu sprzedaży wygenerowano dwie korekty kosztu, wówczas po zarejestrowaniu zwrotu dla tego dokumentu rozchodu również powstaną dwie korekty kosztu, każda wskazująca na inną korektę przychodu.

Jak wynika z powyższego, w przypadku KK generowanej podczas zatwierdzania korekty rozchodu trudno mówić o grupowaniu KK jako takim. W przypadku tego rodzaju KK udostępnione w konfiguracji parametry pozwalają Użytkownikowi na zdecydowanie czy element KK tworzony dla korekty rozchodu ma zostać dodany do już istniejącego dokumentu KK, wskazującego na dany powód skorygowania kosztu (opcja inna niż brak), czy też należy utworzyć nowy dokument KK (wybór opcji brak).

W przypadku opcji innej, niż brak System doda element do już istniejącego KK o ile dokument ten nie został dotąd zaksięgowany, a jego daty są zgodne z datami, pod którymi Użytkownik chce ująć KK do korekty rozchodu.

Parametryzacja grupowania i ustalania daty na KK generowanej z tytułu korekty rozchodu
Parametryzacja grupowania i ustalania daty na KK generowanej z tytułu korekty rozchodu

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, element KK z tytułu korekty rozchodu dodawany jest wyłącznie do KK powstałego dla dokumentów rozchodu/korekt rozchodu (KK korygujace koszt sprzedaży), nie jest zaś dodawany do dokumentu KK powstałego do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu pomiędzy magazynami).

Daty na dokumencie KK

Data wystawienia na KK generowanym z tytułu korekty rozchodu ustalana jest w oparciu o datę wpływu korekty przychodu/dokumentu przychodu. Sposób ustalenia zaś daty sprzedaży i daty wydania takiej KK zależny jest od rodzaju daty zdefiniowanej w Konfiguracji Systemu, zgodnie z poniższą tabelą:

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Możliwość wyboru określonego rodzaju daty KK jest determinowana przez wybrany sposób grupowania KK. Przedstawia to poniższa tabela. Rekomendowany rodzaj daty został oznaczony pogrubioną czcionką.

Ustalone jw. daty na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, przy pomocy stosownej opcji w menu kontekstowym listy dokumentów KK, o której mowa w pkt 2.3.

Przykład generowania KK z tytułu korekty rozchodu

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano sprzedaży dwoma dokumentami FS, stosownie 10szt i 5szt. Następnie dokonano korekty wartościowej dostawy, najpierw zmniejszającej, a następnie zwiększającej jej wartość.

W wyniku ww. korekty powstały stosowne dokumenty KK o określonym w kolumnach, odpowiednio: KK z tytułu FZK-2 i KK z tytułu FZK-3.

Następnie Klienci dokonali częściowego zwrotu towaru, odpowiednio 2szt i 1szt. W ich wyniku System wygeneruje korekty kosztu na poziomie określonym w kolumnach, odpowiednio: KK z tytułu FZK-2 i KK z tytułu FZK-3.

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.


Przyjęcie międzymagazynowe [MMP]

Korekta kosztu może zostać wygenerowana przez System podczas zatwierdzania dokumentu przyjęcia przesuwanego towaru na magazyn docelowy. Dzieje się tak wówczas, jeżeli w chwili korygowania wartości dostawy zarejestrowano już wydanie z jednego magazynu (MMW), natomiast nie zarejestrowano jeszcze jego przyjęcia na drugi magazyn (brak MMP).

W sytuacji jw. korekta kosztu właściwa dla dokumentu MMP powstaje nie bezpośrednio podczas dokonywania korekty wartości dostawy, lecz podczas zatwierdzania MMP. Wartość takiej KK ustalana jest proporcjonalnie do przyjmowanej ilości, o znaku przeciwnym do wartości KK utworzonej dla dokumentu MMW.

O tym, czy stosowny element/subelement KK z tytułu zarejestrowania dokumentu MMP zostanie dodany do już istniejącego dokumentu KK, czy też zostanie dla niego utworzony nowy dokument KK decydują stosowne parametr w konfiguracji oraz daty na ww. istniejącej KK, o czym więcej w dalszej części tego rozdziału.

Informacje ogólne

Grupowanie KK

W przypadku rejestrowania MMP do MMW ujętej na KK obowiązują podobne zasady tworzenia korekt kosztu, jak podczas rejestrowania korekty dokumentu rozchodu, opisanej w pkt 9. W związku z tym dla tej operacji nie ma oddzielnych parametrów grupowania/ustalania dat na KK, System ustala je w oparciu o sekcję Korekta sprzedaży Konfiguracji.

Podobnie jak w przypadku korekt ilościowych rozchodu, również w przypadku MMP ww. parametry pozwalają Użytkownikowi na zdecydowanie, czy element KK tworzony dla MMP ma zostać dodany do już istniejącego dokumentu KK (wybór opcji inne niż brak), czy też należy utworzyć nowy dokument KK (wybór opcji brak).

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, element KK z tytułu MMP dodawany jest wyłącznie do KK wskazujących na przesunięcia MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu), nie jest zaś dodawany do dokumentu KK powstałego do dokumentów rozchodu/korekty rozchodu (KK korygujące koszt sprzedaży).

Daty na dokumencie KK

Data wystawienia na dokumencie KK generowanym z tytułu MMP ustalana jest w oparciu o datę wpływu korekty przychodu/dokumentu przychodu. Sposób ustalenia zaś daty sprzedaży i daty wydania takiej KK zależny jest od rodzaju daty zdefiniowanej w Konfiguracji Systemu, zgodnie z poniższą tabelą:

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Możliwość wyboru określonego rodzaju daty KK jest determinowana przez wybrany sposób grupowania KK. Przedstawia to poniższa tabela. Rekomendowany rodzaj daty wydania został oznaczony pogrubioną czcionką.

Ustalone jw. daty na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, przy pomocy stosownej opcji w menu kontekstowym listy dokumentów KK, o której mowa w pkt 2.3.

Przykład generowania KK z tytułu MMP

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano wydania towaru na inny magazyn MMW-1 na 8szt, przy czym towar tej nie został jeszcze przyjęty na magazyn docelowy.

Następnie dokonano korekty wartościowej dostawy, najpierw zmniejszającej, a następnie zwiększającej jej wartość, w wyniku czego System wygenerował KK dla dokumentu MMW o wartościach określonym w kolumnach, odpowiednio: KK z tytułu FZK-2 i KK z tytułu FZK-3.

Przesuwany towar został następnie przyjęty na magazyn docelowy, najpierw w ilości 5szt (MMP-1), następnie pozostałe 3szt (MMP-2). W wyniku zarejestrowania dokumentów MMP System wygeneruje korekty kosztu na poziomie określonym w kolumnach, odpowiednio: KK z tytułu FZK-2 i KK z tytułu FZK-3.

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.


Anulowanie dokumentu rozchodu ujętego w KK

Informacje ogólne

Podczas anulowania dokumentu, dla którego powstała korekta kosztu, a więc podczas anulowania:

 • dokumentu rozchodu (FS, WZ…)
 • korekty dokumentu rozchodu (FSK, WZK…)
 • przesunięcia MMW, MMP

ujętego w KK, System automatycznie usuwa subelementy KK wskazujące na anulowany dokument. W przypadku, jeżeli jest to jedyny subelement elementu/dokumentu KK, usuwany jest cały element KK, czy też anulowany cały dokument KK. Wyjątek w tym zakresie stanowią te dokumenty KK, które zostały już zaksięgowane. W takim przypadku zamiast ww. operacji System tworzy kolejny dokument KK, na wartość przeciwną do wartości zaksięgowanej KK (nowa KK zwany niżej: anty-KK).

Grupowanie anty-KK

Ilość generowanych przez System dokumentów anty-KK zależna jest od ilości zaksięgowanych korekt kosztu na których znajdują się subelementy wskazujące na anulowany dokument, ich dat sprzedaży/wydania oraz od opcji grupowania dokumentów KK określonej w Konfiguracji Systemu.

Uwaga
Niezależnie od ww. opcji grupowania, dokumenty anty-KK powstające do przesunięć międzymagazynowych MMW/MMP (KK przenoszące wartość zasobu) nie są łączone z KK tworzonymi dla dokumentów rozchodu i ich korekt (KK korygujące koszt własny sprzedaży).

Daty na dokumencie anty-KK

Daty na generowanych jw. anty-KK ustalane są w oparciu o daty dokumentu KK, na podstawie którego tworzona jest anty-KK. Dotyczy to daty wystawienia KK, daty sprzedaży oraz daty wydania KK.

Uwaga
W przypadku, gdy data sprzedaży/wydania dokumentu KK ustalana jw. wypadłaby w zamkniętym okresie handlowym, System ustali datę w oparciu o datę końcową tego okresu, przesuniętą o 1 dzień.

Ustalone jw. daty sprzedaży/wydania na wygenerowanych KK mogą zostać przez Operatora zmienione do chwili zaksięgowania dokumentu, w tym seryjnie, wg zasad opisanych w pkt 2.3

Przykład generowania anty-KK z tytułu anulowania dokumentu rozchodu

Przykład: Zarejestrowano fakturę zakupu FZ-1 na 100szt towaru w cenie zakupu 10,00. Z dostawy tej dokonano rozchodu/przesunięcia pomiędzy magazynami zgodnie z poniższą tabelą.

Następnie dokonano korekty wartościowej dostawy, zmniejszającej jej wartość, w wyniku czego wygenerowane zostały stosowne dokumenty KK, o wartościach przedstawionych w kolumnie [KK z tytułu FZK-2]. Dokumenty KK zostały zaksięgowane.

W wyniku anulowania kolejnych dokumentów rozchodu/zwrotu/przesunięcia System utworzy anty-korekty kosztu o wartościach przedstawionych w kolumnie [anty-KK z tytułu anulowania danego dokumentu].

Kolejność operacji odzwierciedla kolumna [Lp.] poniższych tabel.


Naprawcza korekta kosztu

Szczególnym rodzajem korekty kosztu jest dokument KK tworzony w celu naprawy błędu w zakresie wartości zasobu magazynowego. Opcja tworzenia takiej KK dostępna jest na karcie towaru, dla zasobu, którego cała ilość została już sprzedana/zwrócona, natomiast w wyniku zaistniałego w Systemie błędu pozostała na nim określona wartość.

Rolą takiego dokumentu KK jest zniwelowanie tej wartości.

Opcja generowania naprawczej korekty kosztu [KK]
Opcja generowania naprawczej korekty kosztu [KK]

Informacje ogólne

Przykład generowania KK naprawczej

Przyklad

Przykład: W wyniku niezidentyfikowanego błędu wśród zasobów towaru T1 znajduje się zasób z dostawy przyjętej w dniu 2020-03-01, który został w całości sprzedany, a pomimo to pozostaje dla niego wartość -8,00.

W dniu 2020-03-19 Operator wykonuje operację tworzenia KK do ww. zasobu, w wyniku czego System utworzy KK o wartości -8,00. Wszystkie daty na KK zostaną ustalone na poziomie 2020-03-19.

Po ww. operacji błędny zasób zostaje automatycznie usunięty.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?