XL144 – Obsługa opłaty spożywczej

Wstęp

W wersji 2021.0.1 udostępniona została podstawowa funkcjonalność w zakresie obsługi tzw. podatku cukrowego, obejmująca:

 • wprowadzenie stosownych parametrów opłaty spożywczej na kartach towarowych oraz wzorcach towarowych
 • wprowadzenie stosownego znacznika na karcie kontrahenta i wzorca kontrahenta, decydującego o tym, czy od transakcji z tym kontrahentem ma być odprowadzany podatek cukrowy
 • wprowadzenie znacznika jw. na nagłówkach dokumentów sprzedaży Należna opłata ustalana jest na podstawie wszystkich faktur z ww. znacznikiem zarejestrowanych w danym okresie i dotyczących sprzedaży towarów podlegających tej opłacie. Wielkość opłaty wyliczana jest w oparciu o procedurę serwerową, którą w razie potrzeby Partner/Klient może stosownie zmodyfikować. Udostępniony został stosowny formularz deklaracji CUK-1 i obsłużone jego wysyłanie oraz generowanie na jego podstawie pliku .xml
 • Parametr włączający obsługę opłaty spożywczej

  W Konfiguracji udostępniony został stosowny parametr decydujący o dostępności kontrolek, parametrów, funkcji, zakładek itp. dotyczących funkcjonalności obsługi opłaty spożywczej.

  Parametr obsługi opłaty spożywczej w Systemie

  Parametry opłaty spożywczej na karcie towaru

  Na karcie towaru udostępniona została zakładka [Opłata spożywcza], dostępna o ile włączony został parametr Obsługa opłaty spożywczej w Konfiguracji Systemu, a karta dotyczy towaru lub produktu (niedostępna na karcie a-vista, usłudze i koszcie). Na zakładce tej udostępniono poszczególne parametry opłaty spożywczej towaru:

    • Parametry pozwalające na określenie, czy dany napój podlega opłacie spożywczej, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu (obecność cukru, obecność substancji słodzących, kofeiny/tauryny) oraz na oznaczenie specyficznych napojów, dla których opłata naliczana jest wg odmiennych zasad: napój z zawartością soku stanowiącą co najmniej 20% jego składu lub roztwór węglowodanowo elektrolitowy.
    • Wielkość poszczególnych składowych opłaty: opłata stała z tytułu zawartości cukru lub substancji słodzącej, opłata zmienna, wynikająca z nadwyżki cukru powyżej 5g/100ml oraz opłata z tytułu zawartości kofeiny/tauryny.
    • Kontrolki z sumą opłat: łączna wielkość opłaty na litr napoju oraz wielkość opłaty na 1x jednostka podstawowa towaru.
    • Kontrolka pozwalająca na podanie zawartości cukru w 100ml napoju, determinująca wielkość opłaty zmiennej.
    • Przelicznik jednostki podstawowej napoju na mililitry
  Parametry opłaty spożywczej na karcie towaru

  Kontrolki z poszczególnymi stawkami opłaty jak również łączna stawka opłaty pozostają niedostępne do edycji. Edycji podlega natomiast kontrolka z zawartością cukru oraz przelicznik jednostki podstawowej napoju na ml. System stosownie ustala/uaktualnia wielkość poszczególnych stawek podczas edycji poszczególnych parametrów, zachowując przy tym opisane poniżej zasady.

  Opłata stała, zmienna oraz z tytułu obecności kofeiny/tauryny

    • Opłata stała w wysokości 0,50 ustalana jest wówczas, jeżeli zawartość cukru jest większa od zera lub towar zawiera substancję słodzącą i nie jest specjalnym rodzajem napoju tj. nie jest ani napojem zawierających w swoim składzie co najmniej 20% soku, ani też roztworem węglowodanowo elektrolitowym
    • Opłata zmienna liczona jest jako 0,05 za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml napoju, przy czym łączna suma opłat nie powinna przekraczać 1,20. Gdyby tak się stało, wówczas przy aktualizacji opłaty zmiennej System ustala wielkość stosownie niższą
    • Opłata za kofeinę/taurynę w wysokości 0,10 ustalana jest po włączeniu parametru Kofeina/tauryna

  Zawartość cukru

  Edytowalna zawartość cukru może wpłynąć na dwie składowe opłaty: opłatę stałą oraz zmienną.

    • Podczas zmiany zawartości cukru z 0,00 na niezerową wielkość System ustala stałą opłatę na poziomie 0,50, o ile napój nie jest ani napojem zawierających w swoim składzie co najmniej 20% soku, ani też roztworem węglowodanowo elektrolitowym
    • Jeżeli zmiana polega na „zerowaniu” zawartości cukru, wówczas opłata stała również zostaje wyzerowana, o ile napój nie zawiera substancji słodzącej
    • Opłata zmienna jest liczona jako 0,05 za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml produktu. Podczas zmiany zawartości cukru obliczana jest więc jako [nowa zawartość cukru-5] *0,05. Jest to wstępne wyliczenie, 2-gim krokiem jest bowiem weryfikacja, czy łączna stawka opłaty nie przekracza stawki maksymalnej tj. 1,20. Ostateczna wielkość opłaty zmiennej ustalana jest na podstawie mniejszej z wielkości: obliczonej jw. lub obliczonej jako [1,20 -pozostałe składowe opłaty]. Na potrzeby ww. kalkulacji zawartość cukru zaokrągla się w górę do pełnych gramów

  Przelicznik jednostki podstawowej na ml

  Kontrolki przelicznika jednostki podstawowej napoju na litry, a dokładniej rzecz ujmując – informacja o tym, ile mililitrów napoju zawiera 1 jednostka podstawowa napoju jest niezbędna w celu prawidłowego obliczenia wielkości opłaty dla sprzedanych napojów. Stawki opłaty w Ustawie ustalone są bowiem na 1 litr, nie jest zaś oczywiste, że każda kartoteka napoju zdefiniowane w Systemie posługuje się litrem jako jednostką podstawową

  Filtrowanie listy towarów objętych opłatą spożywczą

  Pod listą towarów dodany został stosowny filtr, pozwalający ograniczyć listę towarów do napojów objętych opłatą spożywczą.

  Filtrowanie towarów podlegających opłacie spożywczej

  Parametry opłaty spożywczej na wzorcu towaru

  Zakładka [Opłata spożywcza] udostępniona została również na karcie wzorca towaru. Zasada jej dostępności i obsługi poszczególnych kontrolek/parametrów jest identyczna, jak opisana wyżej dla karty towaru. Ustalone na wzorcu parametry przypisywane są na nowych towarach dodawanych do danej grupy. Obsłużona została również wg ogólnych zasad aktualizacja parametrów opłaty spożywczej na elementach podrzędnych (grupy podrzędne, towary) w oparciu o wzorzec.

  Parametry opłaty spożywczej na wzoru towaru

  Parametr naliczania opłaty spożywczej na karcie kontrahenta

  Zasadniczo podmiotem zobowiązanym do zapłaty tzw. podatku cukrowego jest pierwszy podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej lub mieszanej albo prowadzący sprzedaż detaliczną napojów. Aby możliwa była identyfikacja rodzaju podmiotu, któremu sprzedawane są napoje słodzące pod kątem ww. obowiązku zapłaty podatku cukrowego na kartach kontrahentów, na zakładce [Księgowość] wprowadzony został parametr Naliczaj podczas sprzedaży

  Parametr naliczania opłaty spożywczej podczas sprzedaży na rzecz kontrahenta

  Włączenie ww. parametru oznacza, że z tytułu sprzedaży dokonanej na rzecz tego kontrahenta ma zostać naliczona opłata spożywcza. Parametr ten powinien pozostać włączony na kartach kontrahentów krajowych będących detalistami lub podmiotami prowadzącymi sprzedaż detaliczną lub mieszaną, tylko bowiem sprzedaż na rzecz takich kontrahentów zgodnie z Ustawą podlega opłacie spożywczej.
  Podczas konwersji bazy do wersji 2021.0.1 ww. parametr zostaje domyślnie włączony na kartach kontrahentów krajowych i wzorcach kontrahentów krajowych. Jeżeli więc dla transakcji z danym kontrahentem krajowym opłata nie powinna być naliczana (np. jest to podmiot prowadzący wyłącznie sprzedaż hurtową) należy na jego karcie ww. parametr wyłączyć.
  Ww. parametr jest przenoszony na dokumenty handlowe sprzedaży rejestrowane dla tego kontrahenta, o czym więcej w dalszej części dokumentu.
  Identyczny parametr został dodany na kartę wzorca kontrahenta, a jego ustawienie jest kopiowane na nowe karty kontrahentów dodawane w ramach tego wzorca. Obsłużona została również standardowa aktualizacja nowego parametru na elementach podrzędnych (grupy podrzędne, karty kontrahentów) w oparciu o wzorzec.

  Parametr naliczania opłaty spożywczej na wzorcu kontrahenta

  Parametr naliczania opłaty spożywczej na formatce dokumentu sprzedaży

  Na formatkach dokumentów sprzedaży udostępniony został parametr Naliczaj opłatę spożywczą decydujący, jak sama nazwa wskazuje, o tym, czy od danej transakcji ma zostać naliczona opłata spożywcza. Ww. parametr jest dostępny na poniżej wymienionych typach dokumentów, o ile włączony zostanie parametr Obsługa opłaty spożywczej w Konfiguracji Systemu.

    • WZ, FS, PA, WZE, FSE: parametr domyślnie włączany na dokumentach z transakcją krajową i kontrahentem, na karcie którego włączono parametr Naliczaj podczas sprzedaży. W przypadku paragonów, na które kontrahent nie musi być wprowadzany domyślnie parametr jest włączany
    • (S)FS/FSE/RA/FSK/FKE/RAK, (s)FS, (s)FSE: parametr ustalany na podstawie dokumentu spinanego (1-go w przypadku tworzenia z wielu)
    • WZK, FSK, PAK, WKE, FKE, (s)FSK, (s)FKE: parametr ustalany na podstawie dokumentu korygowanego
  Parametr naliczania opłaty spożywczej na formatce FS

  Ustawienie parametru można zmienić, w tym na dokumencie, który został już zatwierdzony. Zmiany ustawienia parametru na konkretnym dokumencie może dokonywać Operator, który ma prawo do edycji tego dokumentu. Edycja ww. parametru na spinaczach nagłówkowych wywołuje zmianę parametru na tym spinaczu i na dokumentach w nich spiętych. Stosowna zmiana/aktualizacja ustawienia parametru dokonywana jest podczas zmiany rodzaju transakcji dokonywanej samodzielnie przez Użytkownika oraz opcjonalnie podczas zmiany kontrahenta głównego na dokumencie. W przypadku zmiany kontrahenta o tym, czy zmieniać ustawienie ww. parametru decyduje Użytkownik, poprzez stosowne zaznaczenie/odznaczenie opcji w oknie zmian.

  Opcjonalna zmiana znacznika naliczania opłaty spożywczej podczas zmiany kontrahenta na FS

  Seryjna zmiana parametru Naliczaj opłatę spożywczą na dokumentach

  Oprócz opisanej wyżej możliwości edycji parametru Naliczaj opłatę spożywczą na formatkach poszczególnych dokumentów, przygotowane zostały również operacje jego seryjnej zmiany/aktualizacji na zaznaczonych dokumentach. Seryjna aktualizacja parametru naliczania opłaty spożywczej została udostępniona w menu kontekstowym list: FS, WZ, PA, FSE i WZE i jest dostępna, o ile w Konfiguracji Systemu włączony został parametr Obsługa opłaty spożywczej. Udostępniono trzy opcje seryjnej zmiany parametru:

    • Aktualizacja dokonywana przez System w oparciu o znacznik na karcie kontrahenta i typ transakcji na dokumencie
    • Seryjne włączanie parametru na wskazanych dokumentach (bez sprawdzania kontrahenta/transakcji)
    • Seryjne wyłączanie parametru na wskazanych dokumentach (bez sprawdzania kontrahenta/transakcji)

  Operacja dokonywana jest na tych zaznaczonych dokumentach (w tym również zatwierdzonych), do edycji których Operator ma prawo. W przypadku zmiany dokonywanej na spinaczu nagłówkowych zmiana dokonywana jest równolegle na dokumentach w nim spiętych.

  Seryjna zmiana parametru naliczania opłaty spożywczej na zaznaczonych FS

  Nowa wersja deklaracji CUK

  Udostępniona została obsługa nowej schemy deklaracji CUK, opublikowanej 21 kwietnia 2021, obowiązującej od maja 2021, tj. dla deklaracji składanych za m-c maj i kolejne miesiące. Wersja dodawanego formularza zależy od ustawionego na liście filtra. Aby dodać deklarację w danej wersji (1 lub 2) należy więc ustalić daną wersję w filtrze, a następnie dodać nową deklarację.

  Dodawania deklaracji CUK wg wersji 2

  Zmiany, wprowadzone wersją 2 schemy obejmują:

  • Nowe pola w każdej z grup napojów: pole z kwotą opłaty naliczonej od napojów zwróconych podmiotowi oraz pole z łączną opłatą dla tej grupy pomniejszoną o ww. opłatą od zwrotów
  • Zmianę jednostki dla nadwyżki cukru w poszczególnych grupach napojów. W wersji 1 nadwyżka wyrażona jest w miligramach, w wersji 2 natomiast w gramach
  • Pole P_ORDZU służące do podania przyczyny złożenia korekty deklaracji
  Nowe pola na przykładzie grup I i II oraz zmiana jednostki nadwyżki cukru na deklaracji CUK (wersja 2)
  Przyczyna korekty na formularzu korekty deklaracji CUK wersja 2

  Inne zmiany na deklaracji CUK

  Parametryzacja daty ujmowania korekt na deklaracji

  Na formularzu CUK-1 dodany został parametr Korekty wg daty oryginału, którego ustawienie decyduje o tym, czy korekty dotyczące zwrotów napojów podlegających opłacie mają być ujmowane zgodnie z datą w której zarejestrowano transakcję sprzedaży, czy w dacie korekty. Parametr ten został dodany w związku z opublikowanymi na stronie rządowej wyjaśnieniami sugerującymi ujmowanie korekt w dacie oryginału. Wyjaśnienia te zostały następnie zmienione i zgodnie z ich ostatnim brzmieniem (na dzień udostępniania funkcjonalności w Systemie) korekty należy ujmować zgodnie z datą ich zarejestrowania. W związku z powyższym domyślnie ww. parametr jest wyłączony, natomiast Użytkownik ma możliwość jego zmiany, z której będzie mógł skorzystać w przypadku ewentualnej ponownej zmiany ww. wyjaśnień czy też uzyskanych indywidualnych interpretacji co do zasady ujmowania korekt. Ww. parametr udostępniony został na obu wersjach formularza CUK.

  Przyczyna korekty na formularzu korekty deklaracji CUK wersja 2

  Zmiana typu kontrolki dla parametru honorowania stawki maksymalnej

  Dotychczasowy parametr typu checkbox Nadwyżka cukru wg stawki max został zastąpiony kontrolką Stawka max z wartościami: Nie uwzględniaj oraz Wg napoju. Zmiana ma charakter wyłącznie wizualny, nie wpływa na sposób wyliczania danych. Wybór opcji: Nie uwzględniaj odpowiada dotychczasowemu wyłączonemu parametrowi, wybór opcji Wg napoju odpowiada zachowaniu Systemu przy włączonym dotychczasowym parametrze

  Zmiana typu kontrolki dla parametru honorowania stawki maksymalnej

  Edycja w kontrolkach z sumą opłat poszczególnych grup napojów

  Oprócz dotychczasowej możliwości samodzielnej zmiany przez Użytkownika poszczególnych wielkości składających się na opłatę w danej grupie napojów udostępniono również możliwość edycji łącznej wielkości opłaty w danej grupie.

  Uwaga
  W związku z powyższym odtąd podczas edycji przez Użytkownika poszczególnych składowych opłaty danej grupy System nie dokonuje już automatycznej aktualizacji łącznej opłaty w tej grupie. Powinien jej dokonać Użytkownik, tj. po zmianie składowej opłaty powinien on stosownie zmienić również sumę opłaty w danej grupie.

  Wyróżnienia kontrolek z opłatą przekraczającą opłatę maksymalną

  Wprowadzono wyróżniane tych kontrolek z łączną opłatą danej grupy napojów, których wartość przekracza opłatę maksymalną dla danej grupy obliczoną jako ilość litrów x 1,20PLN. Takie przypadki mogą się zdarzyć, jeżeli Użytkownik przeliczy deklarację z opcją Stawka max: Nie uwzględniaj, czy też samodzielnie wprowadzi tą wartość.

   

   

   

  Czy ten artykuł był pomocny?