XL148 – Obsługa bonów towarowych

Obsługa bonów towarowych

Bon towarowy to dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia towarów w oznaczonym terminie, w określonej Firmie, w kwocie na jaką opiewa bon.

W wersji 2021.1 Systemu wprowadzono obsługę bonów własnych, czyli bonów emitowanych przez Firmę, w której następnie bon jest realizowany. Funkcjonalność nie jest dostępna w XL Start i w aplikacji Detal, obsłużona natomiast została w modelu pracy Comarch ERP XL – Comarch POS.

Rodzaje bonów

Rejestrowanie bonów w Systemie odbywa się w kontekście danego Rodzaju bonu, pełniącego funkcję przepisu, według jakiego tworzony jest bon, a ponadto pozwalającego zarządzać prawami poszczególnych centrów Firmy do poszczególnych bonów.

Rodzaje bonów w strukturze firmy

Prawo do poszczególnych rodzajów bonów zostało obsłużone według zasad jak dla innych obiektów struktury firmy, takich jak rodzaje cen, magazyny, rejestry kasowo-bankowe itp. Rodzaje bonów przypisywane są w centrach struktury firmy z zachowaniem standardowych zasad w tym zakresie:

 • Centrum główne ma dostęp do wszystkich rodzajów bonów,
 • Dodanie nowego rodzaju bonu do Systemu oznacza jego automatyczną dostępność w centrum głównym,
 • Centra podrzędne mają dostęp do tych rodzajów bonów, które zostały do nich przypisane, przy czym honorowany jest standardowo parametr Takie jak w węźle nadrzędnym.

Prawo do rodzaju bonu sprawdzane jest:

 • Na liście Rodzajów bonów otwieranej w danym centrum,
 • Na liście Bonów – System prezentuje na niej wyłącznie bony o rodzajach, do których ma prawo dane centrum, dodanie/generowanie bonów odbywa się wyłącznie w kontekście rodzaju, do którego to centrum ma prawo,
 • Podczas wprowadzania bonu na formatkę Płatności,
 • Podczas przyjmowania zapłaty bonem.

Prawo do rodzaju bonu nie jest natomiast kontrolowane podczas przyjmowania bonu na stan, podczas wydawania bonu notą memoriałową oraz podczas jego sprzedaży, przy czym o tym, czy dany bon może zostać sprzedany decyduje standardowo prawo do magazynu, w którym znajduje się zasób – bon.

Rodzaje bonów w strukturze firmy

Lista Rodzajów bonów

Rodzaje bonów prezentowane są na stosownej liście, dostępnej w modułach: Administrator, Sprzedaż i Księgowość.

Rodzaje bonów dostępne w Administracji, Sprzedaży i Księgowości

Lista rodzajów bonów jest listą typu DevExpress, wyposażoną w typowe dla niej właściwości, a dodatkowo w konstruktor filtra oraz możliwość jej ograniczania do rodzajów niearchiwalnych. Rodzaje archiwalne wyróżniane są kolorystycznie.

Na liście prezentowane są te rodzaje bonów, do których ma prawo centrum, w kontekście którego pracuje Operator. Listę rodzajów bonów można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, udostępniony został również wydruk listy.

Zarówno do listy, jak i formatki Rodzaju bonu obsłużony został stosowny zakaz.

Lista rodzajów bonów

Formatka Rodzaju bonu

Rodzaj bonu służy do definiowania przepisu na bony, tworzone w kontekście tego rodzaju. Formatka Rodzaju bonu zawiera poniższe dane:

 • Kod i nazwa,
 • Kwota, czyli wartość nominalna bonu,
 • Parametr Aktualizuj podczas wydania: włączenie parametru oznacza, że ostateczna wartość bonu zostanie ustalona przez System na podstawie ceny, za jaką zostanie on sprzedany,
 • Termin ważności rozumiany jako ilość dni, przez jaką bon jest ważny,
 • Parametr Od daty wydania, decydujący o tym, czy termin ważności bonu ma zostać ustalony bezpośrednio po jego utworzeniu, czy w dniu jego wydania Klientowi,
 • Typ rozliczenia: decyduje o tym, czy bon ma zostać wykorzystany jednorazowo czy też można nim dokonywać zapłaty przy wielu transakcjach, aż do wyczerpania jego wartości,
 • Schemat numeracji bonu, czyli przepis, według jakiego System numeruje bony danego rodzaju. Maskę numeracji można zdefiniować w dowolny sposób zgodny z zasadami Wyrażeń regularnych (RegEx). Użytkownik ma możliwość weryfikacji, czy zdefiniowany przez niego schemat jest prawidłowy i zgodny z jego zamiarami generując przykładowe numery za pomocą opcji Pokaż przykładowy numer. Na podstawie maski zdefiniowanej na Rodzaju bonu System nadaje automatycznie dodawanym bonom unikalny, losowy numer z puli wolnych numerów, dostępnych w ramach danego schematu numeracji.

Uwaga
Numer bonu może się składać maksymalnie z 50 znaków, przy czym System nie sprawdza, czy zdefiniowany na Rodzaju bonu schemat numeracji zachowuje tą maksymalną długość. Poprawne zdefiniowanie schematu numeracji pozostaje w gestii Użytkowania. Podczas nadawania numeru bonom nadmiarowa ilość znaków jest przez System ucinana.

Uwaga
Na standardowym wydruku bonu drukowany jest kod kreskowy w formacie zgodnym z Code39. Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z tego wydruku, wówczas zalecane jest używanie w schemacie numeracji bonów znaków obsługiwanych w tym kodzie kreskowym. Zaleca się ponadto, aby długość numeru nie przekraczała wówczas 24 znaki.

Uwaga
Użytkownicy, którzy będą korzystać z opisanej w dalszej części dokumentu funkcjonalności automatycznego uzupełniania EAN-u dostawy numerem bonu powinni stosować numery bonów nie przekraczające 40 znaków, taka jest bowiem maksymalna długość pola EAN.

Uwaga
Wielkość liter w numerze nadawanym bonom determinowana jest przez wielkość liter użytych/zdefiniowanych w masce schematu numeracji. W dalszym procesie obsługi bonu natomiast wielkość liter nie ma już znaczenia. Nie można dodać bonu o numerze różniącym się jedynie wielkością liter (przykładowo, jeżeli istnieje bon AAA12, wówczas bon o numerze aaa12 nie zostanie dodany/wygenerowany/zaimportowany), a podczas przyjmowania bonu (rejestrowania PZ/PW/FZ z cechą zgodną z numerem bonu), wydawania bonu (np. wprowadzanie na element Noty numeru bonu), realizacji bonu (wprowadzania numeru bonu na zapis kasowy) wielkość liter podawanych przez Operatora nie ma znaczenia: system zidentyfikuje bon AAA12 zarówno po podaniu wartości AAA12, jak i po podaniu wartości aaa12).
 • Towar: powiązanie pomiędzy rodzajem bonu a kartą towaru pozwala określić, przy użyciu jakiej kartoteki rejestrowany będzie obrót bonami danego rodzaju. Powiązania można dokonać zarówno z formatki Rodzaju bonu – podając kod towaru lub wskazując go na liście otwieranej przyciskiem Towar jak i z formatki Towaru o czym więcej w punkcie: Towar typu Bon dokumentu.
 • Rodzaj noty służy do wskazania domyślnej definicji noty memoriałowej. Rodzaj ten jest wykorzystywany podczas generowania Noty z listy bonów, o czym więcej w dalszej części dokumentu
 • Opis oraz parametr Kopiuj opis na bon, decydujący o tym, czy na bonie dodawanym w kontekście tego rodzaju Opis ma być uzupełniany na podstawie Opisu z rodzaju bonu
 • Parametr Archiwalny służy do stosownego oznaczenie Rodzaju bonu, który nie będzie już używany – bony o danym rodzaju nie będą już tworzone

Formatka wyposażona została standardowo w zakładki [Atrybuty] i [Załączniki].

Obsłużone zostało kopiowanie rodzaju bonu za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL>+<Insert>

Formatka Rodzaju bonu

Towar typu Bon

Do rejestrowania obrotu bonami niezbędne jest powiązanie bonów z kartotekami typu towar/produkt i prowadzenie gospodarki magazynowej bonami, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Dana karta towaru może być powiązana z jednym rodzajem bonu, dany rodzaj bonu może być powiązany tylko z jedną kartą towarową.

Na karcie towaru został dodany parametr Bon, służący do oznaczenia karty jako służącej do rejestrowania obrotu bonami o rodzaju wskazanym w kontrolce Rodzaj bonu. Edycja parametru jest możliwa o ile nie zarejestrowano dotąd transakcji z tym towarem.

Karta towaru typu Bon

Dla towaru typu Bon przyjęte zostały poniższe założenia:

 • Automatycznie włączany jest parametr Rejestruj w jednostkach całkowitych oraz precyzja ilości ustalana jest na 0. Wynika to z natury bonów, które zawsze wydawane są w ilościach całkowitych
 • Wymagane jest przypisanie rodzaju bonu oraz klasy cechy. Wartością tej cechy, uzupełnianą podczas przyjmowania/wydawania bonów jest numer konkretnego bonu
 • Nazwa parametru Oznacz dostawę kodem EAN towaru zmieniana jest na Oznacz EAN dostawy numerem bonu. Parametr ten jest prezentowany zarówno na zakładce [Zasoby], jak i [Ogólne]

Parametr jest domyślnie włączany, natomiast Użytkownik ma możliwość jego wyłączenia. Włączenie parametru oznacza, że podawany w cesze dostawy numer bonu będzie automatycznie uzupełniany jako jej EAN. Dzięki temu podczas sprzedaży bonu wystarczy, aby Użytkownik podał numer sprzedawanego bonu w kontrolce Towar elementu FS/PA a System samodzielnie zidentyfikuje towar oraz pobierze zasób zgodny z podaną cechą.

Uwaga
Użytkownicy, którzy będą korzystać z funkcjonalności, powinni stosować numery bonów nie przekraczająca 40 znaków, taka jest bowiem maksymalna długość pola EAN dostawy.

Dla kart typu Bon nie przewiduje się żadnej automatyki w zakresie ustalania/zmiany stawki Vat. Przypisanie właściwej stawki VAT pozostaje w gestii Użytkownika, który powinien ją ustalić zależnie od rodzaju bonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obrocie znajdują się dwa rodzaje bonów:

 • Bon jednego przeznaczenia (SPV, single-purpose voucher) – bon, dla którego miejsce dostawy towarów/świadczenia usług oraz stawka VAT z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili emisji bonu
 • Bon różnego przeznaczenia (MPV, multi-purpose voucher) – bon, który może być wykorzystywany do zapłaty za różne towary i usługi, w różny sposób opodatkowane
Uwaga
 • Bon jednego przeznaczenia – w przypadku tego rodzaju bonu podatek VAT nalicza się podczas jego sprzedaży, stąd na karcie towaru powiązanego z tym rodzajem bonu należy ustalić stawkę VAT właściwą dla towaru za który będzie można zapłacić tym bonem. Stawka ta podpowie się podczas sprzedaży tego typu bonu. Natomiast sprzedaż towarów za które zapłacono tego rodzaju bonem nie powoduje już naliczenia VAT, dlatego też na elementach takiej FS/PA należy użyć stawki „np.”. Nie została w tym zakresie wprowadzona automatyka dlatego też to Użytkownik musi samodzielnie ustalić stawkę „np.” na elementach dokumentu FS/PA.
 • Bon różnego przeznaczenia – sprzedaż tego rodzaju bonu nie podlega opodatkowaniu VAT, stąd rekomendowane jest, aby wydanie tego typu bonu rejestrować notą memoriałową, która została przystosowana do obrotu bonami. Jeżeli Użytkownik nie chce stosować not, wówczas do wydania bonu może użyć FS/PA ze stawką „np.” Sprzedaż towarów za które przyjmowana jest zapłata tym bonem jest standardowo opodatkowana – na elementach FS/PA należy użyć stawki/stawek właściwych dla poszczególnych towarów.

Zależnie od rodzaju bonu Użytkownik powinien ustalić na karcie typu Bon czy to stawkę np. czy to stawkę właściwą dla towaru/usługi, której dotyczy bon i rejestrować sprzedaż/wydania bonu właściwym dokumentem, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Pod listą towarów udostępniony został filtr, pozwalający ograniczyć listę towarów do tych, które zostały zarejestrowane na potrzeby obrotu bonami.

Nowy filtr na liście towarów – lista towarów typu Bon

Bony towarowe

Lista bonów

Bony prezentowane są na stosownej liście, dostępnej na zakładce [Ogólne] modułu Sprzedaż oraz na zakładce [Kasa/Bank] modułu Księgowość.

Dostęp do listy bonów w modułach: Sprzedaż i Księgowość

Na liście bonów prezentowane są te bony, do rodzajów których ma prawo dane centrum. Numery poszczególnych bonów prezentowane są w kolorystyce właściwej dla stanu bonu.

Lista, oprócz standardowych możliwości filtrowania, grupowania itp. właściwych dla listy DevExpress wyposażona została w szereg filtrów:

 • Konstruktor filtra
 • Stan

Bon może przyjmować przedstawione w poniższej tabeli stany.

Stan Bonu Opis
Niezatwierdzony
Zatwierdzony
Przyjęty na stan Bon, dla którego zarejestrowano dokument zakupu/przyjęcia (PZ, FZ, PW), tym samym bon został przyjęty do Firmy/do magazynu
Wydany Bon, który został sprzedany/wydany Klientowi, czyli zarejestrowano FS/PA/WZ/FSE/WZE lub notę memoriałową na ten bon
W realizacji Bon o typie rozliczenia Wielokrotny, którym dokonano zapłaty za transakcję, przy czym nie wykorzystano jeszcze całej wartości bonu
Zrealizowany Bon, którym dokonano zapłaty i dalsza zapłata tym bonem nie jest możliwa (czyli bon Wielokrotny, z którego wykorzystano już całą wartość lub Jednorazowy, którym dokonano już zapłaty)
Zablokowany zatwierdzony Użytkownik ma możliwość zablokowania bonów np. zagubionych, co powoduje stosowną zmianę stanu bonów. Stan, jaki otrzymują zablokowane bony zależy od stanu, w jakim znajdował się bon przed jego zablokowaniem
Zablokowany przyjęty na stan
Zablokowany wydany
Zablokowany w realizacji

W filtrze Stan dostępne są wszystkie wymienione w tabeli wartości odpowiadające poszczególnym stanom, jakie mogą przyjmować bony, przy czym do filtrowania bonów zablokowanych służy wartość zablokowane, która rozumiana jest jako dowolny stan zablokowania – zablokowane zatwierdzone, zablokowane przyjęte na stan itp. Oprócz wartości odpowiadających poszczególnym stanom udostępniona są w filtrze wartości: Przeterminowane oraz Aktywne. Przez te ostatnie rozumiane są bony w stanie: Wydane oraz W realizacji, czyli takie, które są w posiadaniu Klientów i z których może on nadal skorzystać, przy czym data ważności bonu nie jest dla nich sprawdzana, jeżeli Użytkownik chce ograniczyć listę tych bonów do bonów nadal ważnych, powinien dodatkowo użyć filtra Data ważności.

 • Status

Filtr pozwalający na ograniczenie listy bonów według stopnia ich realizacji, czyli zapłaty dokonanej za ich pomocą. Filtr pozwala na ograniczenie listy bonów do bonów:

   • niezrealizowanych, czyli takich, którymi dotąd nie dokonywano zapłaty
   • częściowo zrealizowanych, czyli takich, którymi już dokonywano zapłaty i nadal można to czynić
   • zrealizowanych, czyli takich, którymi dokonano zapłaty i dalsza zapłata nimi nie jest możliwa[/su_list
 • Data

Użytkownik ma możliwość wskazania typu daty, według której chce dokonać filtrowania poprzez wybór jednej z dat: wystawienia, wydania, realizacji i podania zakresu dat od-do okresu, według którego ma zostać dokonane filtrowanie. Ograniczanie listy bonów według tego kryterium odbywa się wówczas, jeżeli Użytkownik włączy checkbox przy tym filtrze

 • Ważne w okresie

W filtrze Od/Do Użytkownik może wprowadzić konkretną datę lub wartość Bez ograniczenia. Filtrowanie odbywa się o ile co najmniej w jednej z kontrolek ustalona jest konkretna data i dokonywane jest według zasady: dany bon prezentowany jest na liście o ile chociaż jeden dzień z jego okresu ważności zawiera się w przedziale dat Od-Do filtra.

 • Rodzaj: lista bonów ograniczana jest do bonów zarejestrowanych w kontekście rodzaju bonu wskazanego w filtrze
Lista bonów i filtry pod listą bonów

Udostępnione zostało seryjne dodawanie, zatwierdzanie, usuwanie oraz blokowanie bonów.

Seryjne operacje na liście bonów

Możliwe jest również przyjęcie, wydanie, rozchód oraz przesunięcia wielu bonów jednocześnie:

 • Generowanie RW na bony służy do rozchodu z magazynu tych bonów, które zostały wydane Notą memoriałową, a także do zdjęcia ze stanów magazynowych tych bonów, które na którymś etapie zostały zablokowane przez Użytkownika. Utworzenie RW nie zmienia stanu bonów
 • Generowanie MMW na bony służy do przesunięcia bonów pomiędzy magazynami, np. do jednego ze Sklepów. Utworzenie MMW nie zmienia stanu bonów
Uwaga

Na dokumencie RW generowanym z listy bonów ustalany jest magazyn domyślny z definicji dokumentu danego centrum, jeżeli więc bony nie są dostępne w tym magazynie a na definicji w sekcji Sprzedaż z magazynów wybrano opcję inną niż wszystkich, wówczas dokument nie zostanie utworzony. W takiej sytuacji Użytkownik powinien zarejestrować go samodzielnie, pobierając bony z magazynu, w którym się one znajdują.

Generując MMW z listy bonów Użytkownik wskazuje magazyn, z którego mają zostać pobrane bony. Dokument zostanie utworzony o ile bony te znajdują się we wskazanym magazynie.

 • Generowanie dokumentów przyjęcia oraz wydania zaznaczonych bonów omówione zostało w dalszej części dokumentu
Opcje generowania RW/MMW z listy Bonów

Udostępniona została historia związanych dla bonu. Na liście tej prezentowane są dokumenty, którymi przyjęto, sprzedano, wydano, rozchodowano, czy też przesunięto dany bon, zapisy kasowe na których dokonano zapłaty tym bonem oraz dokumenty za które w ten sposób zapłacono.

Historia dokumentów związanych dla danego bonu

Listę bonów można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, udostępniony został również wydruk listy bonów, a także seryjne drukowanie bonów zaznaczonych na liście.

Zarówno do listy, jak i formatki bonu udostępniony został stosowny zakaz oraz odrębny zakaz do seryjnego generowania bonów.

Zakazy do bonów i rodzajów bonów

Dodawanie/generowanie bonów

Dodania bonów do Systemu można dokonać na wiele sposóbów:

 • Za pomocą przycisku Dodaj pod listą bonów oraz opcji menu kontekstowego listy bonów, wskazując w menu rozwijalnym rodzaj bonu, jaki ma zostać dodany
 • Poprzez seryjne generowanie bonów przyciskiem/opcją menu kontekstowego Generuj
 • Poprzez kopiowanie bonu za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL>+<Insert>
 • Za pomocą stosownej funkcji API zewnętrznego

Dodawanie/generowanie bonów dokonywane jest w kontekście konkretnego rodzaju bonu. Wśród możliwych do wskazania rodzajów bonów dostępne są te, do których dane centrum ma prawo.

Przyciski/opcje dodawania/generowania bonów

Generowania bonów można dokonać na dwa sposoby::

 • poprzez podanie ilości bonów jaka ma zostać wygenerowana przez System

Na formatce uruchamianej przyciskiem/opcją Generuj należy wskazać rodzaj bonu, w kontekście którego mają zostać dodane bony oraz podać ilość bonów, jaka ma zostać wygenerowana. Przed dokonaniem generowania Użytkownik ma jeszcze możliwość zmiany Kwoty oraz Terminu ważności generowanych bonów. Termin ważności dostępny jest do edycji o ile na wskazanym rodzaju bonu parametr Od daty wydania jest wyłączony.

Generowanie określonej ilości bonów

 • import numerów bonów z arkusza kalkulacyjnego

Na formatce uruchamianej przyciskiem/opcją Generuj należy wybrać opcję Z pliku a następnie wskazać arkusz kalkulacyjny, na podstawie którego mają zostać wygenerowane bony. Aby System dokonał importu bonów, należy w pierwszym arkuszu wskazanego pliku w kolumnie [Numer] podać kolejne numery bonów. System dokona importu bonów o podanych w arkuszu numerach o ile numery te są zgodne ze schematem numeracji zdefiniowanym na danym rodzaju bonu i nie zarejestrowano dotąd bonów o takich numerach.

Import bonów z arkusza kalkulacyjnego

Formatka Bonu

Formatka bonu zawiera poniższe dane:

 • Unikalny numer nadawany przez System automatycznie i losowo w oparciu o schemat numeracji zdefiniowany na rodzaju bonu, w kontekście którego dodawany/generowany jest bon
 • Kwota, czyli wartość nominalna bonu, domyślnie ustalana na podstawie rodzaju bonu
 • Wartość zrealizowana, czyli łączna wielkość zapłaty dokonanej tym bonem
 • Wartość pozostaje, czyli niewykorzystana wartości bonu
 • Termin ważności, czyli okres od-do w którym można dokonywać zapłaty bonem. Termin ten ustalany jest oraz dostępny do edycji bezpośrednio po dodaniu bonu o ile parametr Od daty wydania na rodzaju bonu jest wyłączony, w przeciwnym wypadku kontrolki są puste i niedostępne do edycji a termin ten ustalany jest przez System podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży/wydania danego bonu, o czym więcej w dalszej części dokumentu
 • Rodzaj bonu i typ rozliczenia – informacja o rodzaju bonu, w kontekście którego zarejestrowano dany bon oraz o typie rozliczenia tego bonu. Dane niedostępne do edycji.
 • Poszczególne daty: wystawienia bonu, zatwierdzanie, wydania Klientowi oraz identyfikator Operatora, który wykonał daną akcję
Formatka bonu

W przypadku bonu, który został zablokowany np. z powodu jego zagubienia na formatce bonu prezentowana jest dodatkowo data dokonania blokady, identyfikator Operatora, który jej dokonał oraz przyczyna dokonania blokady.

Formatka zablokowanego bonu

Aby zablokować dany bon należy użyć opcji Zablokuj w menu kontekstowym listy bonów i wskazać przyczynę blokady. Przyczynę tą można wskazać z listy wartości słownika kategorii Przyczyna blokady bonu. Zablokowanie bonu jest operacją nieodwracalną i oznacza, że dla danego bonu nie będzie dokonywana już żadna akcja.

Blokowanie bonu
Przyczyna blokady bonu w słowniku kategorii

Formatka bonu wyposażona została standardowo w zakładki [Atrybuty] i [Załączniki].

Udostępniony został wydruk bonu oraz seryjne drukowanie zaznaczonych na liście bonów.

Ogólne zasady obrotu bonami

Dla obsługi bonów towarowych niezbędne jest powiązanie bonów z kartotekami typu towar/produkt i prowadzenie gospodarki magazynowej bonami czyli przyjmowanie bonów na stan (PW, PZ, FZ na bony), przesuwanie bonów pomiędzy magazynami (MMW/MMP na bon), sprzedaż/wydawanie bonów Klientowi (PA, FS, FW, WZ, WZE, FSE na bon). Alternatywą dla sprzedaży bonów tymi dokumentami handlowym jest możliwość rejestrowania noty memoriałowej na bony. Nocie takiej towarzyszy RW na bony, generowane czy to automatycznie podczas zatwierdzania noty, czy to na żądanie Użytkownika, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Dla każdego przyjmowanego bonu tworzona jest oddzielna partia, której cechą jest numer bonu.

Schemat operacja dla bonów

Rejestrowanie bonów na  dokumentach pozwala na obsługę obu występujących obecnie na rynku rodzajów bonów:

Rodzaj bonu Opis Dokument
Bon jednego przeznaczenia Bon, dla którego stawka VAT z tytułu sprzedaży towarów, za które zostanie dokonana zapłat bonem jest znana w chwili emisji bonu.

Sprzedaż bonu opodatkowana jest stawką właściwą dla tych towarów.

PA/FS
Bon różnego przeznaczenia Bon, który może być wykorzystywany do zapłaty za różne towary, w różny sposób opodatkowane. Wydanie takiego bonu nie powoduje naliczenia VAT. Nota memoriałowa

Przedstawione typy dokumentów są jedynie typami rekomendowanymi, Użytkownicy mają w tym zakresie swobodę i to od nich zależy, z jakich typów dokumentów skorzystają. Zależnie od rodzaju bonu i typu dokumentu Użytkownik powinien ustalić na karcie towaru typu Bon czy to stawkę np. czy to stawkę właściwą dla towaru/usługi, której dotyczy bon i rejestrować sprzedaż/wydanie bonu dokumentami właściwymi dla danego rodzaju bonu.

Przykłady obrotu bonem jednego przeznaczenia:

Przyklad

PZ-FS

PW-WZ-(S)FS

FZ-WZ-(s)FS

PZ-PA

PZ-MMW/MMP-PA

Przykłady obrotu bonem różnego przeznaczenia:

Przyklad

PZ – WZ (stawka np.), bez tworzenie spinacza

PZ-MMW/MMP-WZ bez spinacza

PW-Nota (wraz z RW)

Zarejestrowanie, a dokładniej zatwierdzanie dokumentu handlowego zakupu/sprzedaży, anulowanie takiego dokumentu, zarejestrowanie do niego korekty ilościowej oraz anulowanie takiej korekty zmienia stosownie stan bonu w sposób przedstawiony na poniższym diagramie.

Zmiana stanu bonu wskutek zarejestrowania/anulowania dokumentu

Przed zatwierdzeniem/anulowaniem dokumentu System weryfikuje, czy bon wprowadzony na ten dokument znajduje się stanie pozwalającym na dokonanie takiej operację. Przykładowo, anulowanie FS na bon nie uda się, jeżeli bon ten był już wykorzystywany do zapłaty, czyli wówczas, gdy znajduje się w stanie W realizacji lub Zrealizowany. Podobnie, nie uda się zatwierdzić ilościowej FSK na bon, który jest w stanie W realizacji lub Zrealizowany.

Uwaga
Towarami typu Bon nie można operować na PZI, FAI, korektach ręcznych, dokumentach magazynowych oraz dokumentach PKA/WKA.

Możliwe jest dokonanie rozchodu wewnętrznego (RW) bonów, przy czym dokument RW/RWK dotyczący bonów nie wpływa na ich stan. Taki dokument można rejestrować również na dostawy wskazujące na zablokowane bony. W ten sposób Użytkownik może zdjąć ze stanu magazynowego takie bony. Zarejestrowanie dokumentu RW na bon nie oznacza jego wydania czy to Klientowi, czy to Pracownikowi. Takie wydanie należy zarejestrować na Nocie memoriałowej, dokument RW może jej natomiast towarzyszyć, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Bony można przesuwać pomiędzy magazynami za pomocą dokumentów MMW/MMP.

Zarówno RW, jak i MMW można również generować z listy bonów, dla wieli bonów jednocześnie.

Bonami można również operować na ofertach i zamówieniach (zakupu/sprzedaży) według ogólnych zasad, jak zwykłymi towarami.

Przyjmowanie bonu na stan

Podczas przyjmowania bonów na stan czyli rejestrowanie PZ/FZ/PW na towar typu Bon o cesze zgodnej z numerem bonu System tworzy osobną dostawę/partię dla każdego bonu, stosownie rozbijając ilość z elementu na dostawy, każda po 1szt. Edycja ilości na takiej dostawie/subelemencie jest zablokowana, nie można jej również rozbijać, ani też podpinać do innej dostawy.

Dla towarów typu Bon zmieniona została obsługa parametru Oznacz dostawę kodem EAN towaru. Nazwa parametru w karcie takiego towaru jest zmieniana na Oznacz EAN dostawy numerem bonu a włączony parametr oznacza, że EAN dostawy ustalany jest automatycznie w oparciu o numer bonu podawany w cesze dostawy.

Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik może dokonywać sprzedaży/wydania/rozchodu konkretnych bonów poprzez podanie w kontrolce Towar formatki elementu konkretnego numeru bonu. Wykorzystywana jest tutaj standardowa funkcjonalność pobierania zasobu na podstawie podanego EAN-u dostawy.

Uwaga
Użytkownicy, którzy będą korzystać z funkcjonalności powinni stosować numery bonów nie przekraczające 40 znaków, taka jest bowiem maksymalna długość pola EAN dostawy

Na elemencie PZ/FZ/PW na bon wymagane jest podanie numeru bonu w cesze dostawy. Podczas zatwierdzania dokumentu System sprawdza, czy bon o podanym numerze istnieje i znajduje się w stosownym stanie - zatwierdzony. Jeżeli cecha nie zostanie podana, czy też nie zostanie zidentyfikowany stosowny bon, wówczas zatwierdzenie dokumentu nie jest możliwe.

Podczas zatwierdzania dokumentu przychodu System ustała stan bonów na Przyjęty na stan.

Przyjmowanie bonów na stan za pomocą dokumentu PW

Oprócz standardowego, ręcznego wprowadzania elementu typu Bon na dokument zakupu/przychodu Użytkownik ma również możliwość seryjnego przyjęcia bonów na stan, poprzez wygenerowanie dokumentu PZ/FZ/PW z listy bonów. System generuje dokument dla tych wszystkich zaznaczonych bonów, które znajdują się w stanie Zatwierdzony i które poprzez Rodzaj bonu są powiązane z kartą towarową. Dla każdego rodzaju bonu tworzony jest osobny element dokumentu, a na każdym z nich odrębne dostawy z cechami zgodnymi z numerami poszczególnych bonów. Magazyn na tak tworzonym dokumencie ustalany jest na podstawie magazyny domyślnego z definicji dokumentu.

Seryjne przyjmowanie bonów na stan

Anulowanie dokumentu PW/PZ/FZ zawierającego bony jest niemożliwe, jeżeli przyjęty tym dokumentem bon znajduje się w niewłaściwym stanie - został zablokowany lub wydany Klientowi. Podczas anulowania dokumentów, stan bonów jest cofany do stanu Zatwierdzony.

Podobna weryfikacja stanu bonów dokonywana jest również podczas zatwierdzania korekty ilościowej do powyższych dokumentów. Zarejestrowanie takiej korekty jest niemożliwe, jeżeli bon został zablokowany lub wydany. Podczas zatwierdzania takiej korekty stan bonów jest cofany do stanu Zatwierdzony.

Anulowanie takiej korekty, jest możliwe o ile stan bonu na to pozwala tj. bon jest w stanie zatwierdzony zmienia stan bonu na Przyjęty na stan.

Wydawanie bonu Klientowi

Wydania/sprzedaży bonów Klientowi można dokonać za pomocą dokumentów: FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE. Odbywa się to poprzez dodanie na ten dokument elementu z towarem typu Bon i podanie w cesze numer bonu. Można również wprowadzić numer bonu wprost w kontrolce Towar a System samodzielnie zidentyfikuje i pobierze zasób z cechą zgodną z numerem podanego bonu. Ta ostatnia możliwość jest dostępna o ile parametr Oznacz EAN dostawy numerem bonu na tym towarze- bonie pozostał włączony.

Uwaga
Użytkownicy, którzy będą korzystać z funkcjonalności powinni stosować numery bonów nie przekraczające 40 znaków, taka jest bowiem maksymalna długość pola EAN dostawy.
Wprowadzanie bonu na element PA

W przypadku sprzedaży wielu bonów jednocześnie zamiast samodzielnego wprowadzania kolejnych elementów na dokument Użytkownik może skorzystać z opcji generowania dokumentu sprzedaży z listy bonów.

System generuje dokument dla tych wszystkich zaznaczonych bonów, które znajdują się w stanie Przyjęty na stan i są faktycznie dostępne w magazynie. O tym, czy System utworzy odrębne elementy dokumentu dla każdego z bonów, czy też pogrupuje je według Rodzaju bonu (a tym samym według karty towaru) decyduje opcja wybrana przez Użytkownika w oknie generowania dokumentu.

Generowanie PA dla zaznaczonych bonów

Uwaga
Na dokumencie sprzedaży generowanym z listy bonów ustalany jest magazyn domyślny z definicji dokumentu danego centrum, jeżeli więc bony nie są dostępne w tym magazynie a na definicji w sekcji Sprzedaż z magazynów wybrano opcję inną niż wszystkich, wówczas dokument nie zostanie utworzony. W takiej sytuacji Użytkownik powinien zarejestrować go samodzielnie, pobierając bony z magazynu, w którym się one znajdują

Podczas zatwierdzania dokumentów FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE zawierających pozycje typu Bon System dokonuje poniższych zmian na bonie:

 • Zmiana stanu bonu na Wydany oraz zapisanie daty i identyfikatora Operatora, który wydał bon
 • Ustalenie ostatecznej Kwoty, czyli wartości nominalnej bonu, o ile na rodzaju bonu, na który wskazuje bon włączony jest parametr Aktualizuj podczas wydania. Kwota ta ustalana jest na postawie ceny końcowe brutto w walucie systemowej elementu zatwierdzanego dokumentu sprzedaży
 • Ustalenie Terminu ważności bonu, o ile na rodzaju bonu, na który wskazuje bon włączony jest parametr Od daty wydania. Jako termin Od ustalana jest data sprzedaży, jako termin Do zaś data Od powiększona o ilość dni na Rodzaju bonu.

Anulowanie dokumentu FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE zawierającego pozycje typu bony jest możliwe o ile żaden z tych bonów nie był dotąd realizowany, czyli o ile nie przyjęto zapłaty tym bonem, ani też nie został zablokowany przez Użytkownika. Takie same warunki sprawdzane są podczas zatwierdzania korekty ilościowej do dokumentów. Anulowanie/korekta ilościowa dokumentu cofa stan bonów do Przyjęty na stan.

Podczas anulowania dokumentów FS, FW, WZ, PA, WZE, FSE usuwana jest data wydania i identyfikator Operatora wydającego bon, natomiast ani Kwota ani też Termin ważności bonu nie ulegają zmianie.

Anulowanie korekty ilościowej do dokumentów możliwe jest o ile znajdujące się na niej bony nie zostały przez Użytkownika zablokowane, ani też wydane notą memoriałową. Podczas anulowania takiej korekty stan bonu ustalany jest na Wydany.

Cena sprzedaży bonu

Dla elementu typu Bon obowiązują standardowe zasady ustalania i edycji ceny, niezależne od wartości bonu wprowadzonego na element dokumentu handlowego:

 • Cena na elemencie sprzedaży ustalana jest na podstawie cennika karty towaru powiązanego z danym rodzajem bonu oraz obowiązujących dla niego promocji. To od prawidłowego wdrożenia/ ustawienia parametrów Systemu zależy, czy proponowana przez System cena będzie zgodna z oczekiwaniem Klienta. Użytkownik może w tym celu wykorzystać dotychczasowe możliwości Systemu opisane w tabeli poniżej
 • Obowiązują standardowe zasady edycji ceny elementu – to Użytkownik powinien stosownie skonfigurować System, jeżeli zechce tą edycję ograniczyć
 • Obowiązują standardowe zasady edycji ilości na elemencie sprzedaży. To od Użytkownika zależy czy za pomocą jednego elementu dokona sprzedaży wielu bonów, czy też każdy z bonów wprowadzi na oddzielny element dokumentu
 • O tym, czy Kwota bonu zostanie zaktualizowana na podstawie ceny za jaką zostanie on sprzedany decyduje parametr Aktualizuj podczas wydawania na Rodzaju bonu.
 • Do celów właściwego ustalania/edycji cen na elementach sprzedaży dotyczącym bonów Użytkownicy mogą wykorzystać szereg dostępnych, standardowych funkcjonalności, z których niektóre przedstawiono w poniższej tabeli
Standardowa funkcjonalność Systemu Możliwe wykorzystanie w kontekście Bonów
Cenniki sprzedaży Aby cena sprzedaży proponowana była na podstawie Kwoty bonu, na który wskazuje dany element, należy zdefiniować odrębne Rodzaje bonów dla bonów o określonej wartości. Jeżeli przykładowo Firma emituje zazwyczaj bony o wartości 100, 200, 500, wówczas należy zdefiniować Rodzaj_100, Rodzaj_200 itp., do każdego z nich przypisać karty towaru, ustalając na nich stosownie cenę: 100, 200 itp.
Promocja na konkretne dostawy towaru Jeżeli Użytkownik nie zechce różnicować Rodzajów bonów według nominałów bonów, wówczas do proponowania ceny na podstawie wartość danego bonu można wykorzystać promocję na konkretną dostawę towaru. Należy zarejestrować promocję i dodawać do niej kolejno pozycje na towar powiązany z danym rodzajem bonu i jedną konkretną dostawą, o cesze zgodnej z numerem danego bonu. Jako rabat należy ustalić stałą cenę, zgodną z wartością nominalną bonu. Do promocji należy dodać Grupę główną kontrahentów oraz dodatkowo kontrahenta nieokreślonego.
Rabat Operatora Ustalając w karcie Operatora rabat 0% można zablokować możliwość zmiany ceny na elemencie dokumentu handlowego (w tym elementu dotyczącego Bonu).
Promocja typu cena początkowa, z opcjonalną blokadą edycji ceny Jeżeli cena na elemencie ma być ustalana na poziomie wartości bonu i niemożliwa do zmiany przez Operatora, wówczas można zastosować promocję typu CEN z włączonym parametrem Nie pozwalaj na zmianę ceny.

W powyższym scenariuszu należy zadbać o to, aby proponowana była prawidłowa cena zgodna z wartością bonu np. według zasad opisanych w wierszu Cenniki sprzedaży.

Promocje na bony dla konkretnych Klientów Jeżeli stali Klienci otrzymują bony ze zniżką (stała kwota czy też zniżka procentowa) nie wpływającą na wartość nominalną bonu np. za bon na kwotę 100,00 Klient płaci tylko 90,00, wówczas dla takich Klientów i karty towarowej powiązanej z tym rodzajem bonu należy zdefiniować standardową promocję typu stała cena lub rabat procentowy. Na rodzaju bonu należy wyłączony parametr Aktualizuj podczas wydania.

Wydawanie bonów za pomocą Noty memoriałowej

Do wydawania Klientom bonów różnego przeznaczenia można użyć Noty memoriałowej, która w wersji 2021.1 została do tych celów przystosowana. Noty memoriałowe dostępne są od tej wersji zarówno jak dotąd w module Księgowość, jak i dodatkowo w module Sprzedaż.

Dostęp do not memoriałowych w module Sprzedaż

Zmiany w definicji noty memoriałowej

Na definicje noty został dodany parametr Bony. Włączenie tego parametru oznacza, że noty dodawane według tej definicji służą do wydawania bonów. Edycja parametru możliwa jest o ile definicja nie została dotąd użyta, czyli nie zarejestrowano jeszcze noty według tej definicji, przy czym jego włączenie jest niemożliwe, jeżeli definicja dedykowana jest dla Leasingu, wyłącznie z kolei jest niemożliwe, jeżeli definicja ta została przypisana na Rodzaju bonu.

Po włączeniu  znacznika dostępna jest dodatkowo sekcja Generowanie RW na bony, w której Użytkownik może określić, czy podczas zatwierdzania Noty na bony System ma generowany rozchód wewnętrzny, zdejmujący je ze stanu magazynowego, a jeżeli tak to w jakim stanie ma być ten dokument tworzony.

Znacznik Bony oraz sekcja generowania RW na definicji Noty memoriałowej

Na definicji noty dedykowanej do obsługi bonów wprowadzono poniższe zasady:

 • Ustalona i niemożliwa do zmiany waluta: PLN
 • Domyślny typ noty: Przychód
 • Włączony parametr Dopuszczalna edycja pozycji
 • Domyślne ustawienie opcji generowania RW na generuj zatwierdzone
 • Wymagana pozycja typu Przychód na definicji

Nota memoriałowa na bony

Wydanie bonu za pomocą Noty memoriałowej odbywa się poprzez wprowadzenie numeru bonu na pozycję noty.

Wprowadzenie numeru bonu możliwe jest na pozycji typu Przychód niezatwierdzonej noty, oznaczonej parametrem Bony. Użytkownik może wprowadzić bon na pozycję Noty poprzez podanie numeru bonu w dedykowanej do tego kontrolce lub poprzez wskazanie bonu na liście otwieranej stosownym przyciskiem. System zapisuje bon na pozycji noty, o ile bon o podanym numerze istnieje i znajduje się w stanie Przyjęty na stan.

Na nocie, która została już zatwierdzona  przycisk podnosi formatkę bonu w trybie do podglądu.

Bon na pozycji Noty memoriałowej
Uwaga

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia na pozycję Noty memoriałowej dowolnego bonu, bez względu na to czy i jaką definicję noty przypisano na Rodzaju bonu, w kontekście którego dodany został bon.

To od Użytkownika zależy, czy dany bon sprzeda dokumentem FS/PA, czy też wyda Notą memoriałową. Definicja noty przypisana do Rodzaju bonu służy jedynie jako domyślna definicji wykorzystywana przy opcji generowania Noty z listy bonów, nie determinuje natomiast tego jakim dokumentem można sprzedać/wydać dany bon.

Wartość pozycji noty memoriałowej ustalana jest domyślnie na podstawie Kwoty wprowadzonego na nią Bonu.

Formatka Noty wystawionej w kontekście definicji służącej do obsługi bonów posiada poniższe specyficzne cechy:

 • Prezentowany informacyjnie parametr Bony
 • Waluta: PLN, bez możliwości zmiany
 • Na liście pozycji prezentowana kolumna Numer bonu wypełniona numerami bonów wprowadzonych na jej poszczególne pozycje. W kolumnie tej obsłużona jest edycja metodą edit-in-place, pozwalająca na przypisanie bonów wprost z listy jej pozycji.

Oprócz pojedynczego wprowadzania Bonu na pozycję Noty Użytkownik ma możliwość dodania na Notę wielu bonów jednocześnie. Służy do tego przycisk Dodaj listę bonów dostępny pod listą pozycji formularza Noty. Po wskazaniu na liście bonów otwieranej tym przyciskiem System dodaje je kolejno na Notę, o ile znajdują się one w stosownym stanie.

Parametry Noty dedykowane dla Bonów
Dodawanie listy bonów na Notę memoriałową

Użytkownik ma również możliwość generowania Noty memoriałowej wprost z listy bonów. Wystarczy zaznaczyć bony na liście i wybrać stosowną opcję w menu przycisku generowania dokumentu. System generuje wówczas Notę memoriałową i dodaje do nią kolejne pozycje dla tych bonów, które znajdują się w stosownym stanie. Rodzaj tak tworzonej noty ustalany jest na podstawie definicji noty przypisanej do Rodzaju 1-go pozytywnie zweryfikowanego bonu. Kolejne pozycje dla kolejnych bonów dodawane są do Noty niezależnie od tego, czy na ich Rodzaju jest przypisana definicję noty i bez względu na to, czy jest ona zgodna z definicją, w oparciu o którą utworzona została Nota.

Generowanie Noty memoriałowej z listy Bonów

Noty zawierającej bony nie można cofnąć do bufora, z zatwierdzonej Noty nie można usunąć pozycji wskazującej na bon, zmienić numeru bonu ani kwoty Przychodu takiej pozycji.

Podczas zatwierdzania Noty System dokonuje poniższych zmian na wprowadzonych na nią bonach:

 • Zmiana stanu bonu na Wydany oraz zapisanie daty i identyfikatora Operatora, który wydał bon
 • Ustalenie ostatecznej Kwoty, czyli wartości nominalnej bonu, o ile na rodzaju bonu, na który wskazuje bon włączony jest parametr Aktualizuj podczas wydania. Kwota ta ustalana jest na postawie wartości Przychód pozycji noty memoriałowej
 • Ustalenie Terminu ważności bonu, o ile na rodzaju bonu, na który wskazuje bon włączony jest parametr Od daty wydania. Jako termin Od ustalana jest data operacji, jako termin Do zaś data Od powiększona o ilość dni na Rodzaju bonu.

Dodatkowo, o ile na definicji Noty memoriałowej w sekcji Generowanie RW na bony wybrano opcję generuj do bufora lub generuj potwierdzone podczas zatwierdzania Noty generowany jest dokument RW na znajdujące się na Nocie bony.

RW generowane jest na towary, na jakie poprzez swój Rodzaj wskazują bony, a pobrane są dostawy z cechami zgodnymi z numerami poszczególnych bonów.

Nota memoriałowa, na podstawie której wygenerowano dokument RW prezentowana jest na Liście związanych dokumentu RW.

Nota memoriałowa na liście związanych dokumentu RW

Uwaga
Na dokumencie RW generowanym z Noty memoriałowej ustalany jest magazyn domyślny z definicji RW danego centrum, jeżeli więc bony nie są dostępne w tym magazynie a na definicji RW w sekcji Sprzedaż z magazynów wybrano opcję inną niż wszystkich, wówczas dokument RW nie zostanie utworzony. W takiej sytuacji Użytkownik powinien zarejestrować RW samodzielnie, pobierając bony z magazynu, w którym się one znajdują.

Użytkownik ma możliwość wygenerowania RW na późniejszym etapie, już po zatwierdzaniu Noty memoriałowej. Służy do tego dostępna w menu kontekstowym listy not opcja Rozchód wewnętrzny bonów.

Opcja generowania RW z Noty memoriałowej

Notę memoriałową rejestrującą wydanie bonów można anulować o ile żaden z tych bonów nie został zablokowany, ani też nie był dotąd realizowany (nie przyjęto zapłaty tym bonem). Podczas anulowania Noty System cofa stan bonów do stanu Przyjęty na stan, nie zmienia natomiast ani Kwoty bonu ani jego Terminu ważności. Podczas anulowania noty System nie dokonuje automatycznego anulowania powiązanego z nią RW. Jego anulowania powinien dokonać Użytkownik, o czym jest on stosownie informowany podczas anulowania Noty.

Zapłata bonem

Forma płatności typu bon

Do konfiguracyjnej listy form płatności została dodana kolejna predefiniowana forma płatności: Bon. Taka forma płatności oraz dodawane przez Użytkownika formy do niej podrzędne są stosownie oznaczone, jako formy przeznaczone do przyjmowania zapłaty Bonem.

Forma płatności dedykowana do zapłaty bonem

Bon na formatce Płatności

Po wyborze formy płatności typu Bon na formatce Płatności Użytkownik ma możliwość wprowadzenia na nią numeru bonu. Jest to możliwe na Płatności spełniającej wszystkie poniższe warunki:

 • Płatność typu Należność
 • Waluta płatności: PLN
 • Forma płatności: Bon
 • Płatność nie została jeszcze w całości rozliczona/skompensowana

Bon można wprowadzić poprzez podanie jego numeru lub poprzez wskazanie bonu na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się wówczas, jeżeli spełnia on wszystkie poniższe warunki:

 • Bon o podanym numerze istnieje i dane centrum ma do niego prawo
 • Bon jest w stanie pozwalających na jego realizację (Wydany lub W realizacji)
 • Bon jest ważny, przy czym data ważności bonu jest sprawdzana w odniesieniu do terminu płatności, na którą bon jest przypisywany

Identyczne warunki są sprawdzane podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Podczas przypisywania bonu na Płatność System nie weryfikuje czy i na ilu innych płatnościach jest on przypisany, może się więc okazać, że przy faktycznej zapłacie za tą płatność nie uda się tego bonu wykorzystać, ponieważ w międzyczasie został już zrealizowany.

Przypisanie na danej płatności numeru bonu nie oznacza, że koniecznie tym bonem musi być ona uregulowana. Taki bon jest proponowany, jeżeli Użytkownik dokonuje zapłaty przy użyciu formy typu Bon, przy czym podczas zapłaty może on wskazać inny bon, czy też uregulować zapłatę inną formą płatności. Informacja o bonie pozostaje na Płatności nawet wówczas, jeżeli zostanie ona zapłacona inaczej/innym bonem niż wskazany na tej płatności. Bon na płatności to jedynie przepis, z którego Użytkownik może, ale nie musi skorzystać.

Bon na formatce płatności

Na płatności, która została już w całości rozliczona/skompensowana przycisk Bon podnosi formatkę bonu w trybie do podglądu.

Bon na formatce Wpłaty

Dokonanie wpłaty przy użyciu formy typu Bon jest możliwe dla płatności typu należność wyrażonej w walucie systemowej o ile w rejestrze kasowo-bankowym przypisanym do tej formy płatności zdefiniowano operację oznaczoną parametrem Bony. Znacznik ten opisany jest w punkcie: Zapis kasowy typu Bon.

Dla tego typu wpłaty została przygotowana specjalna formatka Wpłaty, na którą należy wprowadzić bon. Można tego dokonać poprzez podanie jego numeru lub poprzez jego wskazanie na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się, o ile bon ten spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Bon o podanym numerze istnieje i dane centrum ma do niego prawo,
 • Bon jest w stanie pozwalających na jego realizację (Wydany lub W realizacji)
 • Bon jest ważny, przy czym data ważności bonu jest sprawdzana w odniesieniu do daty bieżącej

Identyczne warunki sprawdzane są podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Jeżeli na płatności, do której przyjmowana jest zapłata przypisany został bon, wówczas jest on przenoszony na formatkę Wpłaty, o ile spełnia warunki.

Przyjmowanie zapłaty bonem

W kontrolce Do zapłaty formatki Wpłaty prezentowana jest nierozliczona wartość płatności. Wielkość ta, w odróżnieniu od innych form zapłaty jest niedostępna do edycji, nie ulega też zmianie pomimo zmiany wielkości Zapłacono.

W kontrolce Zapłacono, ustalana jest wielkość zapłaty przyjmowanej bonem. Wartość ta ustalana jest na podstawie mniejszej z wielkości: Do zapłaty i wartości dostępnej na boni (wartości niezrealizowanej bonu). Użytkownik ma możliwość zmiany tej wielkości w określonych granicach - może ją ustalić na poziomie wartości nie większej niż kwota Do zapłaty i nie większej niż kwota niezrealizowana danego bonu. W ten sposób Użytkownik może zdecydować w jakiej kwocie ma zostać wykorzystany dany bon.

Podczas zapisu formatki Wpłaty System ponownie weryfikuje przypisany bon w zakresie jego stanu oraz jego niezrealizowanej wartości, aby uniknąć sytuacji, w której inny Użytkownik w tym samym czasie przyjął zapłatę tym bonem, czy też z jakiegoś powodu dokonał jego blokady.

Po akceptacji formatki Wpłaty tworzony jest zapis kasowy na kwotę ustaloną/podaną w kontrolce Zapłacono. Na taki zapis kopiowana jest informacja o bonie, którym dokonano zapłaty.

Zapis kasowy typu Bon

Na definicji operacji kasowo-bankowej został dodany znacznik Bony, decydujący o tym, czy zapis kasowy tworzony w oparciu o tą definicję może służyć do przyjmowania zapłaty bonem towarowym.

Operacja kasowa dedykowana do zapłaty bonem

Wprowadzenie Bonu na zapis kasowy jest możliwe, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Typ: Przychód
 • Waluta: PLN
 • Zapis utworzono w oparciu o definicję operacji oznaczoną parametrem Bony

Bon można wprowadzić podając jego numeru lub wskazując bon na liście otwieranej przyciskiem Bon.

Przypisanie bonu o podanym w kontrolce numerze odbywa się, o ile bon ten spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Bon o podanym numerze istnieje i dane centrum ma do niego prawo,
 • Bon jest w stanie pozwalających na jego realizację (Wydany lub W realizacji)
 • Bon jest ważny, przy czym data ważności bonu jest sprawdzana w odniesieniu do daty zapisu kasowego

Identyczne warunki sprawdzane są podczas przypisywania bonu poprzez wskazanie go na liście.

Na zapisie kasowym tworzonym wskutek operacji przyjmowania wpłaty formą płatności typu Bon, (np. z formatki FS/PA, czy też z listy płatności) bon jest przypisywany automatycznie.

Bon na zapisie kasowym

Bon można przypisać/usunąć/zmienić na zapisie kasowym, który jest w stanie pozwalającym na zmianę kwoty Przychód (o ile zapis nie był dotąd rozliczany/kompensowany, nie został zaksięgowany, nie należy do zamkniętego raportu itp.). Wyjątek stanowi przypadek, kiedy to na zapis przypisano bon, który później został przez Użytkownika zablokowany. W takim przypadku bonu tego nie można usunąć z zapisu, ani też zmienić go na inny bon.

Na zapisie, który nie podlega już edycji przycisk Bon służyć do podglądu bonu.

Na zapisie kasowym rejestrującym zapłatę bonem kwota Przychód ustalana jest na podstawie niezrealizowanej wartości bonu. Użytkownik może ją zmienić na zapisie, którego stan pozwala na taką edycję, pod następującymi warunkami:

 • Bon przypisany na zapis nie został później zablokowany przez Użytkownika
 • Bon przypisany na zapis jest bonem o typie rozliczenia Wielokrotny, a w przypadku bonu Jednokrotnego pod warunkiem, że bieżący zapis jest jedynym, na którym jest ten bon przypisany

Edycja kwoty Przychód jest możliwa w granicach od 0,00 do niezrealizowanej wartości bonu.

Dla zapisów kasowych z przypisanym bonem obowiązuje poniższe, właściwe dla tego typu zapisu zasady:

Zapis kasowy z przypisanym bonem posiada poniższe specyficzne cechy:

 • Automatycznie wyłączany i dezaktywowany jest parametr Dopasuj kwotę. Użytkownik powinien najpierw przypisać bon, podać kwotę, którą chce z niego zrealizować i dopiero dokonać rozliczenia/kompensaty w granicach tejże kwoty.
 • Waluta: PLN bez możliwości zmiany
 • Zmiana typu operacji ograniczona do operacji dla których włączony jest parametr Bony
 • Nie można usunąć/anulować zapisu kasowego, na który wprowadzono bon, który został później zablokowany przez Użytkownika.

Bon jako wartość atrybutu

Udostępniono możliwość przypisywania bonu jako atrybutu do dowolnego obiektu w Systemie, wyposażonego w zakładkę [Atrybuty].

Nowy typ atrybutu – Bon
Bon jako atrybut – przykład przypisania do karty kontrahenta

Czy ten artykuł był pomocny?