Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2021.0.1


Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2021 r.

Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi
2021.0.1 PSQL HF Tydzień po udostępnieniu HF 2021.0.1 MSSQL Podatek cukrowy, Dokończenie zmian wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
2021.0.2 HF Przed 25.03.2021 r. Zmiany pod deklarację JPK_V7
2021.0.2 PSQL HF Tydzień po udostępnieniu HF 2021.0.2 MSSQL Zmiany pod deklarację JPK_V7
2022.0 Wersja Grudzień 2021 r.

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: https://spolecznosc.comarch.pl/news/planowane-wersje-comarch-erp-xl-na-rok-2021-66771

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2021.0

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch IBARD 5.2.3
wszystko.pl Aktualna wersja www.wszystko.pl
Comarch e-Sklep 2021.0
Comarch B2B Informacja w dokumentacji nowej wersji
Comarch Mobile

(Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)

2021.0
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2021.0
Comarch Magazynier 2021.1
Comarch ERP Optima – Off-line 2021.2.1
Comarch ERP XL HR 2021.2.1
Comarch HRM 2021.1.2
Comarch DMS

(stacjonarny, WWW)

2020.2.2
Comarch ERP XL Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2021.0
Comarch ERP XL Business Intelligence

(BI Point)

11.1.0
Comarch MyPoint 1.2.5
Comarch ECM 2015.2
Migracja danych XL2XML 8.0.1
Comarch MES 2021.0
Comarch e-Sprawozdania 2021.1
Comarch Retail POS 2.0 2021.1
Comarch Shipping Aktualna wersja shipping.comarch.com
Comarch IoT Platform Aktualna wersja ca.comarch-iot.com/

Logistyka

Obsługa opłaty spożywczej

W wersji 2021.0.1 udostępniona została podstawowa funkcjonalność w zakresie obsługi tzw. podatku cukrowego, obejmująca:

 • wprowadzenie stosownych parametrów opłaty spożywczej na kartach towarowych oraz wzorcach towarowych
 • wprowadzenie stosownego znacznika na karcie kontrahenta i wzorca kontrahenta, decydującego o tym, czy od transakcji z tym kontrahentem ma być odprowadzany podatek cukrowy
 • wprowadzenie znacznika jw. na nagłówkach dokumentów sprzedaży

Należna opłata ustalana jest na podstawie wszystkich faktur z ww. znacznikiem zarejestrowanych w danym okresie i dotyczących sprzedaży towarów podlegających tej opłacie. Wielkość opłaty wyliczana jest w oparciu o procedurę serwerową, którą w razie potrzeby Partner/Klient może stosownie zmodyfikować. Udostępniony został stosowny formularz deklaracji CUK-1 i obsłużone jego wysyłanie oraz generowanie na jego podstawie pliku .xml. Więcej informacji dotyczących formularza CUK-1 znajduje się w rozdziale Księgowość.

Parametr włączający obsługę opłaty spożywczej

W Konfiguracji udostępniony został stosowny parametr decydujący o dostępności kontrolek, parametrów, funkcji, zakładek itp. dotyczących funkcjonalności obsługi opłaty spożywczej.

Parametr obsługi opłaty spożywczej w Systemie

Parametry opłaty spożywczej na karcie towaru

Na karcie towaru udostępniona została zakładka [Opłata spożywcza], dostępna o ile włączony został parametr Obsługa opłaty spożywczej w Konfiguracji Systemu, a karta dotyczy towaru lub produktu (niedostępna na karcie a-vista, usłudze i koszcie). Na zakładce tej udostępniono poszczególne parametry opłaty spożywczej towaru:

 • Parametry pozwalające na określenie, czy dany napój podlega opłacie spożywczej, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu (obecność cukru, obecność substancji słodzących, kofeiny/tauryny) oraz na oznaczenie specyficznych napojów, dla których opłata naliczana jest wg odmiennych zasad: napój z zawartością soku stanowiącą co najmniej 20% jego składu lub roztwór węglowodanowo elektrolitowy.
 • Wielkość poszczególnych składowych opłaty: opłata stała z tytułu zawartości cukru lub substancji słodzącej, opłata zmienna, wynikająca z nadwyżki cukru powyżej 5g/100ml oraz opłata z tytułu zawartości kofeiny/tauryny.
 • Kontrolki z sumą opłat: łączna wielkość opłaty na litr napoju oraz wielkość opłaty na 1x jednostka podstawowa towaru.
 • Kontrolka pozwalająca na podanie zawartości cukru w 100ml napoju, determinująca wielkość opłaty zmiennej.
 • Przelicznik jednostki podstawowej napoju na mililitry
Parametry opłaty spożywczej na karcie towaru

Kontrolki z poszczególnymi stawkami opłaty jak również łączna stawka opłaty pozostają niedostępne do edycji. Edycji podlega natomiast kontrolka z zawartością cukru oraz przelicznik jednostki podstawowej napoju na ml.

System stosownie ustala/uaktualnia wielkość poszczególnych stawek podczas edycji poszczególnych parametrów, zachowując przy tym opisane poniżej zasady.

Opłata stała, zmienna oraz z tytułu obecności kofeiny/tauryny

 • Opłata stała w wysokości 0,50 ustalana jest wówczas, jeżeli zawartość cukru jest większa od zera lub towar zawiera substancję słodzącą i nie jest specjalnym rodzajem napoju tj. nie jest ani napojem zawierających w swoim składzie co najmniej 20% soku, ani też roztworem węglowodanowo elektrolitowym
 • Opłata zmienna liczona jest jako 0,05 za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml napoju, przy czym łączna suma opłat nie powinna przekraczać 1,20. Gdyby tak się stało, wówczas przy aktualizacji opłaty zmiennej System ustala wielkość stosownie niższą
 • Opłata za kofeinę/taurynę w wysokości 0,10 ustalana jest po włączeniu parametru Kofeina/tauryna
Zawartość cukru

Edytowalna zawartość cukru może wpłynąć na dwie składowe opłaty: opłatę stałą oraz zmienną.

 • Podczas zmiany zawartości cukru z 0,00 na niezerową wielkość System ustala stałą opłatę na poziomie 0,50, o ile napój nie jest ani napojem zawierających w swoim składzie co najmniej 20% soku, ani też roztworem węglowodanowo elektrolitowym
 • Jeżeli zmiana polega na „zerowaniu” zawartości cukru, wówczas opłata stała również zostaje wyzerowana, o ile napój nie zawiera substancji słodzącej
 • Opłata zmienna jest liczona jako 0,05 za każdy gram cukru powyżej 5g/100ml produktu. Podczas zmiany zawartości cukru obliczana jest więc jako [nowa zawartość cukru-5] *0,05. Jest to wstępne wyliczenie, 2-gim krokiem jest bowiem weryfikacja, czy łączna stawka opłaty nie przekracza stawki maksymalnej tj. 1,20. Ostateczna wielkość opłaty zmiennej ustalana jest na podstawie mniejszej z wielkości: obliczonej jw. lub obliczonej jako [1,20 -pozostałe składowe opłaty]. Na potrzeby ww. kalkulacji zawartość cukru zaokrągla się w górę do pełnych gramów.
Przelicznik jednostki podstawowej na ml

Kontrolki przelicznika jednostki podstawowej napoju na litry, a dokładniej rzecz ujmując – informacja o tym, ile mililitrów napoju zawiera 1 jednostka podstawowa napoju jest niezbędna w celu prawidłowego obliczenia wielkości opłaty dla sprzedanych napojów. Stawki opłaty w Ustawie ustalone są bowiem na 1 litr, nie jest zaś oczywiste, że każda kartoteka napoju zdefiniowane w Systemie posługuje się litrem jako jednostką podstawową.

Filtrowanie listy towarów objętych opłatą spożywczą

Pod listą towarów dodany został stosowny filtr, pozwalający ograniczyć listę towarów do napojów objętych opłatą spożywczą.

Filtrowanie towarów podlegających opłacie spożywczej
Parametry opłaty spożywczej na wzorcu towaru

Zakładka [Opłata spożywcza] udostępniona została również na karcie wzorca towaru. Zasada jej dostępności i obsługi poszczególnych kontrolek/parametrów jest identyczna, jak opisana wyżej dla karty towaru.

Ustalone na wzorcu parametry przypisywane są na nowych towarach dodawanych do danej grupy. Obsłużona została również wg ogólnych zasad aktualizacja parametrów opłaty spożywczej na elementach podrzędnych (grupy podrzędne, towary) w oparciu o wzorzec.

Parametry opłaty spożywczej na wzoru towaru

Parametr naliczania opłaty spożywczej na karcie kontrahenta

Zasadniczo podmiotem zobowiązanym do zapłaty tzw. podatku cukrowego jest pierwszy podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej lub mieszanej albo prowadzący sprzedaż detaliczną napojów. Aby możliwa była identyfikacja rodzaju podmiotu, któremu sprzedawane są napoje słodzące pod kątem ww. obowiązku zapłaty podatku cukrowego na kartach kontrahentów, na zakładce [Księgowość] wprowadzony został parametr Naliczaj podczas sprzedaży.

Parametr naliczania opłaty spożywczej podczas sprzedaży na rzecz kontrahenta

Włączenie ww. parametru oznacza, że z tytułu sprzedaży dokonanej na rzecz tego kontrahenta ma zostać naliczona opłata spożywcza. Parametr ten powinien pozostać włączony na kartach kontrahentów krajowych będących detalistami lub podmiotami prowadzącymi sprzedaż detaliczną lub mieszaną, tylko bowiem sprzedaż na rzecz takich kontrahentów zgodnie z Ustawą podlega opłacie spożywczej.

Podczas konwersji bazy do wersji 2021.0.1 ww. parametr zostaje domyślnie włączony na kartach kontrahentów krajowych i wzorcach kontrahentów krajowych. Jeżeli więc dla transakcji z danym kontrahentem krajowym opłata nie powinna być naliczana (np. jest to podmiot prowadzący wyłącznie sprzedaż hurtową) należy na jego karcie ww. parametr wyłączyć.

Ww. parametr jest przenoszony na dokumenty handlowe sprzedaży rejestrowane dla tego kontrahenta, o czym więcej w dalszej części dokumentu.

Identyczny parametr został dodany na kartę wzorca kontrahenta, a jego ustawienie jest kopiowane na nowe karty kontrahentów dodawane w ramach tego wzorca. Obsłużona została również standardowa aktualizacja nowego parametru na elementach podrzędnych (grupy podrzędne, karty kontrahentów) w oparciu o wzorzec.

Parametr naliczania opłaty spożywczej na wzorcu kontrahenta

Parametr naliczania opłaty spożywczej na formatce dokumentu sprzedaży

Na formatkach dokumentów sprzedaży udostępniony został parametr Naliczaj opłatę spożywczą decydujący, jak sama nazwa wskazuje, o tym, czy od danej transakcji ma zostać naliczona opłata spożywcza.

Ww. parametr jest dostępny na poniżej wymienionych typach dokumentów, o ile włączony zostanie parametr Obsługa opłaty spożywczej w Konfiguracji Systemu.

 • WZ, FS, PA, WZE, FSE: parametr domyślnie włączany na dokumentach z transakcją krajową i kontrahentem, na karcie którego włączono parametr Naliczaj podczas sprzedaży. W przypadku paragonów, na które kontrahent nie musi być wprowadzany domyślnie parametr jest włączany
 • (S)FS/FSE/RA/FSK/FKE/RAK, (s)FS, (s)FSE: parametr ustalany na podstawie dokumentu spinanego (1-go w przypadku tworzenia z wielu)
 • WZK, FSK, PAK, WKE, FKE, (s)FSK, (s)FKE: parametr ustalany na podstawie dokumentu korygowanego
Parametr naliczania opłaty spożywczej na formatce FS

Ustawienie parametru można zmienić, w tym na dokumencie, który został już zatwierdzony. Zmiany ustawienia parametru na konkretnym dokumencie może dokonywać Operator, który ma prawo do edycji tego dokumentu.

Edycja ww. parametru na spinaczach nagłówkowych wywołuje zmianę parametru na tym spinaczu i na dokumentach w nich spiętych.

Stosowna zmiana/aktualizacja ustawienia parametru dokonywana jest podczas zmiany rodzaju transakcji dokonywanej samodzielnie przez Użytkownika oraz opcjonalnie podczas zmiany kontrahenta głównego na dokumencie. W przypadku zmiany kontrahenta o tym, czy zmieniać ustawienie ww. parametru decyduje Użytkownik, poprzez stosowne zaznaczenie/odznaczenie opcji w oknie zmian.

Opcjonalna zmiana znacznika naliczania opłaty spożywczej podczas zmiany kontrahenta na FS

Seryjna zmiana parametru Naliczaj opłatę spożywczą na dokumentach

Oprócz opisanej wyżej możliwości edycji parametru Naliczaj opłatę spożywczą na formatkach poszczególnych dokumentów, przygotowane zostały również operacje jego seryjnej zmiany/aktualizacji na zaznaczonych dokumentach.

Seryjna aktualizacja parametru naliczania opłaty spożywczej została udostępniona w menu kontekstowym list: FS, WZ, PA, FSE i WZE i jest dostępna, o ile w Konfiguracji Systemu włączony został parametr Obsługa opłaty spożywczej. Udostępniono trzy opcje seryjnej zmiany parametru:

 • Aktualizacja dokonywana przez System w oparciu o znacznik na karcie kontrahenta i typ transakcji na dokumencie
 • Seryjne włączanie parametru na wskazanych dokumentach (bez sprawdzania kontrahenta/transakcji)
 • Seryjne wyłączanie parametru na wskazanych dokumentach (bez sprawdzania kontrahenta/transakcji).

Operacja dokonywana jest na tych zaznaczonych dokumentach (w tym również zatwierdzonych), do edycji których Operator ma prawo. W przypadku zmiany dokonywanej na spinaczu nagłówkowych zmiana dokonywana jest równolegle na dokumentach w nim spiętych.

Seryjna zmiana parametru naliczania opłaty spożywczej na zaznaczonych FS

Inne zmiany

Brexit – zmiany w obsłudze kodu kraju GB

Aktualnie przy zakładaniu karty kontrahenta, po wybraniu kodu kraju GB, na zakładce [Księgowe] automatycznie ustawi się Typ kontrahenta jako pozaunijny.

MPP na dokumencie SAD

Wprowadzono następujące zmiany na płatności do dokumentu SAD:

 1. Po zaznaczeniu parametru Podzielona płatność (MPP) w polu: Kwota VAT podpowie się kwota równa wartości VAT z zakładki [VAT].
 2. Kwotę tę można powiększyć o dodatkowe kwoty wynikające z płatności do cła lub akcyzy przez wpisanie odpowiedniej wartości w polu Kwota VAT. Maksymalna wartość wpisana w polu: Kwota VAT nie może przekraczać kwoty Płatności.


Księgowość

Formularz CUK-1

W wersji Comarch ERP XL 2021.0.1 udostępniono formularz CUK-1 umożliwiający naliczenie opłaty spożywczej oraz wygenerowanie pliku xml, który można przesłać na bramkę Ministerstwa Finansów lub dodać z poziomu aplikacji Klient JPK WEB.

Deklarację CUK można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Miejsca udostępnienia formularza CUK-1

 • Formularz umożliwiający naliczenie podatku cukrowego CUK-1 udostępniono z poziomu modułów:
  • Sprzedaż
  • Księgowość
 • W module Sprzedaż formularz podatku cukrowego CUK-1 udostępniono z poziomu zakładki [Księgowość], po prawej stronie przycisku Jednolity Plik Kontrolny.

 • W module Księgowość formularz podatku cukrowego CUK-1 udostępniono z poziomu menu Deklaracje/Podatek cukrowy CUK-1. Opcję umieszczono pod pozycją Intrastat.

 • Dostęp do formularza oparto na parametrze Obsługa opłaty spożywczej, który został udostępniony z poziomu konfiguracji, zakładki [Sprzedaż/Parametry2].
 • Jeżeli parametr zostanie włączony, uprawnieni użytkownicy będą mieli możliwość korzystania z funkcjonalności umożliwiającej naliczenie opłaty cukrowej, tj. możliwość dodania formularza CUK-1, wygenerowanie pliku xml i jego wysłanie na bramkę MF.
Konfiguracja, Sprzedaż/Parametry2 – nowy parametr Obsługa opłaty spożywczej
 • Dodatkowo o możliwości wystawienia formularza CUK-1 będzie decydował parametr na operatorze, dostępny z poziomu zakładki [Księgowość] o nazwie Generowanie JPK, CUK-1.
Karta operatora, uprawnienie do wystawiania formularza CUK-1

Okno Deklaracje podatkowe / Lista CUK-1

Formularz CUK-1 udostępniono w tym samym oknie co inne deklaracje, przy czym w oknie otwieranym z poziomu opcji w menu Podatek cukrowy CUK-1 listę zawężono tylko do formularzy CUK-1.

Konstrukcja okna, tj. zakładki, kolumny, pola, przyciski są analogiczne jak w oknie Deklaracje podatkowe, udostępnianym z poziomu menu Inne deklaracje.

Z poziomu okna umożliwiono:

 • Dodawanie, edycję, usuwanie formularzy CUK-1 na zasadach ogólnych, tj. analogicznie jak np. formularzy JPK
 • Księgowanie formularzy jak również usuwanie dekretacji
 • Wysyłkę plików CUK-1 na bramkę MF, pobranie UPO.
Lista deklaracji CUK-1

Logika wystawiania formularzy CUK-1

Zostały wprowadzona analogiczne zasady dot. wystawiania formularzy CUK-1 jak formularzy JPK_V7.

 • Pierwszy plik za dany okres rozliczeniowy może mieć przypisany tylko typ Złożenie
 • Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym istnieje plik o typie Złożenie i statusie Bufor, kolejny wystawiany może mieć przypisany tylko typ Złożenie.
 • Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym istnieje plik o typie Złożenie i ma status zaakceptowany lub zatwierdzony kolejne mogą mieć przypisany tylko typ Korekta. Zatem status Korekta może być nadany pod warunkiem istnienia w danym okresie rozliczeniowym pliku o typie Złożenie i statusie Zaakceptowany lub Zatwierdzony
 • Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym istnieje jeden plik o typie Złożenie i ma status anulowany, kolejny wystawiony za ten sam okres może mieć przypisany tylko typ Złożenie. Takiemu plikowi można przypisać status Bufor, Zaakceptowany lub Zatwierdzony

Logika korygowania formularzy CUK-1

Z uwagi na brak objaśnień do CUK-1 przyjęto, że korekta będzie obejmowała stan bieżący, a nie dane korygowane. Zatem zasady korygowania CUK-1 są analogiczne jak JPK_V7M.

Formularz CUK-1

Formularz CUK-1 składa się z 8 zakładek:

 • Ogólne
 • Nagłówek
 • Deklaracja
 • Część analityczna
 • Sumy Ctrl
 • Płatności
 • Księgowość
 • Załączniki
Zakładka [Ogólne]
Formularz CUK-1, zakładka [Ogólne]

Na zakładce [Ogólne] udostępniono następujące kontrolki:

 • Sekcja Okres – dwie kontrolki Rok, Miesiąc wskazujące za jaki okres plik CUK-1 jest składany. Na podstawie okresu ustawiany jest okres Data Od, Data Do na zakładce [Nagłówek].
 • Pole Numer – numer wersji schemy. Pole nieedytowalne
 • Pole Status – do wyboru opcje:
  • Bufor,
  • Zaakceptowany,
  • Zatwierdzony,
  • Anulowany
 • Pole Ujęcie dokumentów wg daty – do wyboru dwie opcje:
  • Data sprzedaży – ustawienie domyślne – wyliczenie podatku cukrowego na podstawie dokumentów, których data sprzedaży mieści się w okresie rozliczeniowym wskazanym na zakładce [Ogólne].
  • Data wystawienia – wyliczenie podatku cukrowego na podstawie dokumentów, których data wystawienia mieści się w okresie rozliczeniowym, wskazanym na zakładce [Ogólne].
 • Parametr Nadwyżka cukru wg stawki max – parametr decyduje o sposobie wyliczania „łącznej liczby mg cukrów będących nadwyżką powyżej 5g/100ml”, czyli sposobie wyliczania pól P_15, P_23 i P_27, które z kolei determinują wielkość opłaty zmiennej. Włączony parametr (domyślne ustawienie) pozwala na takie wyliczenia nadwyżki cukru, aby kalkulowana w oparciu o nią opłata zmienna uwzględniała zapis art. 12f ust 6 Ustawy, zgodnie z którym łączna stawka opłaty jest nie wyższa niż 1,20. Przy wyłączonym parametrze nadwyżka cukru liczona jest wprost na podstawie zawartości cukru w napoju przekraczającej 5g, a co za tym idzie opłata zmienna liczona jest bez jej ograniczania do ww. łącznej stawki maksymalnej 1,20.
 • Sekcja Cel złożenia
  • Parametr Złożenie – domyślnie zaznaczany przez system, w przypadku dodania formularza CUK-1po raz pierwszy, w danym okresie rozliczeniowym
  • Korekta – domyślnie zaznaczany przez system, w przypadku dodania w danym okresie rozliczeniowym kolejnego formularza
 • Przycisk Urząd – możliwość wskazania odpowiedniego organu podatkowego, do którego kierowana jest deklaracja w postaci pliku xml
 • Standardowe pola informujące jaki operator formularz:
  • Wprowadził
  • Zmodyfikował
  • Zatwierdził
 • Standardowe pola związane z wysyłką pliku xml na bramkę Ministerstwa Finansów
  • Status e-Deklaracji
  • Numer referencyjny
  • Data rejestracji
  • Data potwierdzenia
 • Pole URL
 • Pole Uwagi
Zakładka [Nagłówek]
Formularz CUK-1, zakładka [Nagłówek]

Na zakładce [Nagłówek] udostępniono:

 • Sekcję Formularz z polami powiązanymi z nagłówkiem formularza CUK-1
 • Sekcję Formularz deklaracji z polami powiązanymi z nagłówkiem deklaracji CUK-1
 • Sekcję Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych, w której prezentowany jest okres za jaki sporządzana jest deklaracja CUK-1. Zakres dat ustawiany jest na podstawie okresu wskazanego na zakładce [Ogólne].
 • Sekcję Podmiot, w której prezentowane są dane podmiotu wysyłającego deklarację CUK-1. Dane pobierane są z pieczątki firmy, z możliwością ręcznej korekty.
 • Dane osoby wskazanej do kontaktu. Dane pobierane są z pieczątki firmy, z sekcji Przedstawiciel udostępnionej z poziomu zakładki [Deklaracje cd]. Użytkownik dane kontaktowe może zmienić z poziomu formularza CUK-1
 • Pola zwierające informacje o dacie utworzenia formularza oraz o nazwie systemu z poziomu, którego formularz oraz plik xml został wygenerowany.
Zakładka [Deklaracja]
Formularz CUK-1, zakładka [Deklaracja]

Na zakładce [Deklaracja], zgodnie z wymaganiami schemy udostępniono pięć sekcji. Szczegóły na powyższym zrzucie.

Dane wyliczane są przez system. Sposób wyliczenia zależy od dwóch parametrów dostępnych z poziomu zakładki [Ogólne]:

 • Ujęcie dokumentów wg daty – do wyboru dwie opcje:
  • Data sprzedaży – ustawienie domyślne – wyliczenie podatku cukrowego na podstawie dokumentów, których data sprzedaży mieści się w okresie rozliczeniowym wskazanym na zakładce [Ogólne].
  • Data wystawienia – wyliczenie podatku cukrowego na podstawie dokumentów, których data wystawienia mieści się w okresie rozliczeniowym, wskazanym na zakładce [Ogólne].
 • Parametr Nadwyżka cukru wg stawki max – parametr decyduje o sposobie wyliczania „łącznej liczby mg cukrów będących nadwyżką powyżej 5g/100ml”, czyli sposobie wyliczania pól P_15, P_23 i P_27, które z kolei determinują wielkość opłaty zmiennej. Włączony parametr (domyślne ustawienie) pozwala na takie wyliczenia nadwyżki cukru, aby kalkulowana w oparciu o nią opłata zmienna uwzględniała zapis art. 12f ust 6 Ustawy, zgodnie z którym łączna stawka opłaty jest nie wyższa niż 1,20. Przy wyłączonym parametrze nadwyżka cukru liczona jest wprost na podstawie zawartości cukru w napoju przekraczającej 5g, a co za tym idzie opłata zmienna liczona jest bez jej ograniczania do ww. łącznej stawki maksymalnej 1,20.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kwot „z ręki” za wyjątkiem pól 30 oraz 31. Pola, w których kwoty zostaną wprowadzone ręcznie wyświetlane są w kolorze żółtym.

 

Uwaga
Ponowne przeliczenie formularza spowoduje nadpisanie kwot wprowadzonych przez użytkownika kwotami wyliczonymi przez system.

Dodatkowe objaśnienia:

 • Pole 30 wyliczane jest na podstawie kwot ujętych w polach: 13, 18, 21, 25 i 29
 • W polu 31 prezentowana jest wartość pobrana z pola 30, zaokrąglona do pełnych złotych wg zasad matematycznych.
 • Na formularzu typu korekta prezentowane są dane bieżące oraz dane korygujące „różnicowe”. W kolumnie Różnica, pola, w których występują różnice prezentowane są w kolorze żółtym.
 • Na dzień przygotowywania niniejszej dokumentacji brak wytycznych ze strony Ministerstwa Finansów co do sposobu prezentacji wartości na korekcie CUK-1.
 • Założono, że korekta będzie przekazywała informacje o stanie bieżącym. W związku z tym analogicznie jak na korekcie JPK_V7 na formularzu CUK-1 prezentowane są wartości bieżące oraz różnicowe.
 • Wartości różnicowe podlegają księgowaniu.
 • Na podstawie kwot różnicowych generowane są płatności.
Formularz CUK-1, zakładka [Deklaracja]
Zakładka [Część analityczna]
Formularz CUK-1, zakładka [Część analityczna]

 • Na zakładce [Część analityczna] dane prezentowane są w trzech sekcjach:
 • Podsumowanie
 • Faktury
 • Nr partii towaru
 • W sekcji Podsumowanie prezentowana jest liczba faktur wystawionych w ramach danego dnia
 • W sekcji Faktury wyświetlana jest lista faktur na podstawie, których wyliczona jest opłata spożywcza. Faktury można ograniczyć do dnia wybranego w sekcji Podsumowanie. Za pomocą przycisku Wyświetl wszystkie można także wyświetlić wszystkie dokumenty zakwalifikowane do danego okresu rozliczeniowego.
 • Na formularzu przewidziano pola, które muszą być przekazane do schemy oraz pola dodatkowo, mające charakter analityczno – kontrolny.
 • Pola wymagane przez schemę to:
 • LpFaktury – Liczba porządkowa
 • NrFaktury – Numer faktury dokumentującej wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
 • DataFaktury – Data wystawienia faktury
 • NIPDostawcy – Identyfikator podatkowy NIP dostawcy, w przypadku, gdy zobowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot zamawiający.
 • NIPNabywcy – Identyfikator podatkowy NIP nabywcy, w przypadku, gdy zobowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, także podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową, albo obowiązany do zapłaty jest prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju
 • NrPartiiTowaru – Numer partii towaru, jeżeli nie został podany na fakturze, przy czym numer partii będzie prezentowany w osobnej sekcji, w powiązaniu z daną fakturą, ponieważ z daną fakturą może być związanych wiele partii towaru.
 • Oprócz pól wymaganych przez schemę pomocniczo prezentowana jest data sprzedaży oraz wartości odpowiadające polom od 11 do 29 w części deklaratywnej.

 

Uwaga
W części deklaratywnej pola od 11 do 29 nie są wyliczane jako suma wartości prezentowanych w kolumnach od 11 do 29 w części analitycznej

 

Formularz CUK-1, zakładka [Część analityczna]

W sekcji Nr partii towaru prezentowane są informacje składające się na daną partię towaru tj. Kod towaru/Cecha/EAN/Data ważności/Nr partii towaru.

Formularz CUK-1, zakładka [Część analityczna]
Zakładka [Sumy ctrl]
Formularz CUK-1, zakładka [Sumy ctrl]

Na zakładce [Sumy ctrl] prezentowane są trzy pola:

 • Liczba faktur – liczba wszystkich dokumentów na podstawie, których liczona jest opłata cukrowa
 • Liczba faktur do wysłania, tj. takich, które zawierają wszystkie dane wymagane przez schemę, w szczególności NIP
 • Liczba faktur niepodlegających wysyłce, tj. takich, które nie zawierają NIP

Do pliku przekazywana jest informacja o liczbie faktur ujętych w części analitycznej.

Zakładka [Płatności]

Na zakładce [Płatności] sposób prezentacji płatności jest zgodny z przyjętym w systemie Comarch ERP XL standardem.

 • Na formularzu o typie Złożenie płatność generowana jest na podstawie pola 31.
 • Na formularzu o typie Korekta płatności generowana jest na podstawie wartości prezentowanej w kolumnie Różnica, w polu 31.

 

Uwaga
Do pliku przelewu wygenerowanego na podstawie płatności powiązanej z formularzem CUK-1 przekazywany jest typ formularza CUK-1. Na dzień przygotowania niniejszej dokumentacji, w tym zakresie brak jednoznacznego potwierdzenia o prawidłowości wymiany danych z niektórymi bankami w usłudze Webservice.

Zakładka [Księgowość]

Prezentacja i zasada działania zgodne z obowiązującym standardem

Z poziomu formularza CUK-1 dostępne są schematy przypisane do formularza CUK-1. Szczegóły w osobnym rozdziale 2.1.7 Schemat księgowy dla CUK-1.

Zakładka [Załączniki]

Zasady dodawania oraz prezentacji załączników zgodnie z istniejącym w systemie Comarch ERP XL standardem.

Zasady ustalania wielkości opłaty spożywczej

Na potrzeby ustalania informacji niezbędnych do sporządzenia i wysłania deklaracji CUK-1 przygotowane zostały stosowne funkcje, zbudowane w sposób umożliwiający Partnerowi/Klientowi ich modyfikację, stosownie do potrzeb własnych Klienta.

Standardowa funkcja zwraca informacje opisane w dalszej części projektu.

Uwaga
Dotąd nie zostały opublikowane żadne objaśnienia dotyczące zasad ustalania wartości dla poszczególnych tagów schemy przewidzianej dla deklaracji CUK-1. Nie ma również dostępnej żadnej informacji dotyczącej zasad wg których odbywa się weryfikacja poprawności składanej deklaracji, które zmieniały/zmieniają się niejednokrotnie z dnia na dzień. Brak również wyjaśnień odnośnie ujmowania paragonów, czy też korekt dokumentów na deklaracji. Niektóre z niejasności zostały rozwiązane na zasadzie parametryzacji, o czym więcej w dalszej części dokumentu. Wielu z nich jednak nie sposób parametryzować. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, że przekazana Państwu funkcjonalność będzie wymagała uzupełnienia/modyfikacji, które zostaną wprowadzone jak tylko pojawią się oficjalne wytyczne, na których będzie się można oprzeć.

Część analityczna – lista faktur

Lista faktur sprzedaży, wykazywana na zakładce [Część analityczna] deklaracji CUK-1 identyfikowana jest na podstawie zatwierdzonych dokumentów j.n. z włączonym parametrem Naliczaj opłatę spożywczą dokumentujących sprzedaż napojów polegających opłacie spożywczej, zarejestrowanych w dacie zawierającej się w okresie, którego dotyczy sporządzana deklaracja.

Przez ww. dokumenty należy rozumieć:

 • FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FW
 • FSK, (s)FSK, (S)FSK, RAK, FKE, (s)FKE, (S)FKE, FWK
 • PA, o ile nie jest spięte do RA
 • PAK, o ile nie jest spięty do RAK

Przez ww. datę dokumentu należy rozumieć datę wystawienia lub datę sprzedaży, zależnie od typu daty wskazanej na formularzu CUK-1.

Pomimo tego, że zgodnie ze schemą deklaracji CUK-1 podanie informacji o sprzedanej ilości napojów słodzących i należnej z tego tytułu opłacie spożywczej wymagane jest w sposób globalny tj. od całej sprzedaży dokonanej w danym okresie, informacje te prezentowane są również dla poszczególnych faktur. Dzięki temu Użytkownik może sprawdzić, do której grupy napojów zostały zakwalifikowane elementy danej faktury, czy też jaka kwota opłaty z niej wynika.

Dla każdej faktury prezentowane są odpowiedniki pól P_11 – P_29 deklaracji, obliczone dla pojedynczych faktur.

 

Uwaga

Wielkości zagregowane, tj. pola P_11 – P-29 części deklaracyjnej nie są prostymi sumami ww. pól prezentowanych dla poszczególnych faktur, lecz obliczane są zbiorczo, na podstawie sumy ilości sprzedanej poszczególnych napojów. Proste sumowanie opłat z dokumentów mogłoby bowiem powodować niesłuszne zaniżania należnej opłaty, wynikające z zaokrągleń dokonywanych przy przeliczaniu jednostki podstawowej towaru na ml przy kalkulacji na poszczególnych, pojedynczych fakturach.

W związku z powyższym suma danego pola dla poszczególnych faktur nie musi być zgodna z wartością wykazaną w danym zbiorczym polu (np. suma P_11 z poszczególnych faktur nie musi być zgodna z wartością kontrolki P_11 części deklaracyjnej itp.).

 

Mechanizm kwalifikowania poszczególnych napojów sprzedanych na danej fakturze do grup oraz zasady ustalania informacji dla każdej z nich jest identyczny jak omówiony w dalszej części dokumentu dla wartości globalnych, ujętych w części deklaracyjnej formularza.

Część analityczna – Lista partii

Lista partii napojów sprzedanych na danej fakturze ustalana jest na podstawie dostaw użytych na subelementach dokumentu. Dla każdej takiej dostawy ustalone są: kod towaru, cecha dostawy, EAN dostawy i data ważności dostawy. Na tej podstawie ustalana jest lista partii, przy czym dana partia wykazywana jest tylko jeden raz. Jako numer partii ustalana jest wartość tekstowa złożona z ww. składowych oddzielonych średnikiem.

 

Przyklad

Na dokumencie FS rozchodowano następujące dostawy:

Kod towaru Cecha EAN Data ważności

1. Napój ABC gazowany 14141414141414 2021-02-15

2. Napój ABC gazowany 14141414141415

3. Napój ABC gazowany 14141414141414 2021-02-15

4. Napój ABC gazowany 14141414141415

5. Napój ABC niegazowany

Lista partii po usunięciu duplikatów:

Napój ABC; gazowany; 14141414141414; 2021-02-15

Napój ABC; gazowany; 14141414141415

Napój ABC; niegazowany

 

Lista partii prezentowana jest na zakładce [Część analityczna] deklaracji CUK-1, kontekstowo dla poszczególnych faktur.

Część deklaracyjna formularza

Napoje sprzedane na dokumentach, o których mowa wyżej kwalifikowane są, zgodnie z budową schemy do pięciu grup napojów:

Grupa Opis Warunek Pola
I Napoje, o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej Towar nie będący „sokiem” ani „roztworem”, który

– zawiera substancje słodzącą a cukru nie więcej niż 5g/100ml

– nie zawierający substancji słodzącej a zawierający cukru więcej niż 0 i nie więcej niż 5g/100ml

P_11

P_12

P_13

II Napoje, o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5 Towar nie będący „sokiem” ani „roztworem”, który zawiera więcej niż 5g cukru na 100/ml. P_14

P_15

P_16

P_17

P_18

III Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny Towar z włączonym parametrem „Kofeina/tauryna”, bez względu na to, czy i ile zawiera cukru/substancji słodzących oraz bez względu na to, czy jest „sokiem” lub „roztworem” P_19

P_20

P_21

IV Napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju Towary z włączonym parametrem „Zawartość soku…” i zawartością cukru >5g/100ml P_22

P_23

P_24

P_25

V Napoje, będące roztworami węglowodanowo elektrolitowymi, o których mowa w rozporządzeniu, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju Towary z włączonym parametrem „Roztwór…”, i zawartością cukru >5g/100ml P_26

P_27

P_28

P_29

Dla każdej z ww. pięciu grup napojów ustalane są wymagane dla danej grupy dane.

Liczba mililitrów [P_11; P_14; P_19; P_22; P_26]

System oblicza ilość sprzedaną poszczególnych napojów wyrażoną w mililitrach, a następnie sumuje tak obliczone wielkości wszystkich sprzedanych napojów.

Wielkość opłaty stałej z tytułu cukru/substancji słodzącej [P_12; P_16]

Powyższe obliczane jest jako: Liczba ml/1000*0,50

Wielkość opłaty z tytułu obecności kofeiny/tauryny [P_20]

Powyższe obliczane jest jako: Liczba ml/1000*0,10

Łączna liczba mg cukrów będących nadwyżką powyżej 5g/100ml [P_15; P_23 i P_27]

W związku z problematyczną kwestią liczenia nadwyżki cukru i brakiem jakichkolwiek objaśnień w tym zakresie na formularz CUK-1 dodany został parametr Nadwyżka cukru wg stawki max. Parametr ten decyduje o sposobie wyliczania łącznej liczby mg cukrów będących nadwyżką powyżej 5g/100ml, czyli sposobie wyliczania pól P_15, P_23 i P_27, które z kolei determinują wielkość opłaty zmiennej. Włączony parametr (domyślne ustawienie na formularzu) pozwala na takie wyliczenia nadwyżki cukru, aby kalkulowana w oparciu o nią opłata zmienna uwzględniała zapis art. 12f ust 6 Ustawy, zgodnie z którym łączna stawka opłaty jest nie wyższa niż 1,20. Przy wyłączonym parametrze nadwyżka cukru liczona jest wprost na podstawie zawartości cukru w napoju, a co za tym idzie opłata zmienna liczona jest bez jej ograniczania do ww. łącznej stawki maksymalnej 1,20.

 • Przy parametrze włączonym obliczana jest ilość cukru powyżej 5g/100ml wyrażona w mg, z uwzględnieniem opłaty max (nadwyżka, od której faktycznie zostanie naliczona opłata zmienna): [(Twr_StawkaCukierZmienna/0,05) * liczba ml]
 • Przy parametrze wyłączonym obliczana jest ilość cukru powyżej 5g/100ml wyrażona w mg, liczona wprost jako nadwyżka powyżej 5g z karty towaru: [(Twr_ZawartoscCukru-5) * liczba ml], przy czym zawartość cukru zdefiniowana na towarze zaokrąglana jest w górę do pełnych gram.

 

Przyklad

Napój A zawiera 24,40g cukru/100ml (stawka stała 0,50, stawka zmienna 0,70). Sprzedano 1litr napoju A i sporządzono deklarację, na które:.

a. Napój został zakwalifikowany do grupy II

b. Liczba ml: 1000

c. Liczba mg cukru będąca nadwyżką

– Włączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: [0,70/0,05] * 1000=14000

– Wyłączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: [25-5] * 1000=20000

d. Opłata stała: 0,50

e. Opłata zmienna:

– Włączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: 14000/1000*0,05=0,70

– Wyłączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: 20000/1000*0,05=1,00

f. Łączna opłata:

– Włączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: 0,50+0,70=1,20

– Wyłączony „Nadwyżka cukru wg stawki max”: 0,50+1,00=1,50

 

Jak widać na powyższym przykładzie Użytkownik musi dokonać wyboru pomiędzy dwiema opcjami: opcja z opłatą liczoną z uwzględnieniem opłaty maksymalnej, określonej w Ustawie, obarczona koniecznością dość nielogicznego ustalanie wielkości nadwyżki cukru lub opcja z rzeczywistą nadwyżką cukru, skutkująca naliczeniem zawyżonej opłaty.

Wielkość opłaty zmiennej z tytułu zawartości cukru [P_17; P_24; P_28]

Powyższe obliczane jest jako: Łączna nadwyżka cukru/1000*0,05

Łączna wielkość opłaty dla danej grupy [P_13; P_18; P_21, P_25; P_29] to odpowiednie sumy składowych opłaty

P_30 to suma ww. łącznej wielkości opłat z poszczególnych grup

Schemat księgowy dla CUK-1

Schemat księgowy dla CUK-1

Schematy księgowe dla formularza CUK-1 definiujemy z poziomu okna Schematy księgowań dokumentów, zakładki [Deklaracje].

Z poziomu zakładki pozycje możemy wskazać kwoty z deklaracji lub kwotę płatności. Szczegóły w poniższej tabeli.

Oblicz dla Pole Kwota Konto Opis
Kwot z deklaracji W ramach pozycji Inne dodano opcję CUK-1.

Opcję umieszczono pod pozycją JPK_V7

Po wybraniu opcji CUK-1 wyświetlany jest standardowy formularz o nazwie „Wprowadź numer pola deklaracji”.

Na formularzu udostępniono poniższe pola:

■ „Symbol deklaracji” – wybieramy symbol pliku CUK-1

■ „Numer wersji” – numer wersji formularza CUK-1

■ „Nr pola:” – numery pól formularza CUK-1 wraz z nazwami, z ograniczeniem do części deklaratywnej.

■ „Id pola:” identyfikator pola

Wg standardu ■ @NUM – numer dokumentu

■ Pole Deklaracji ()

■ Zapytanie SQL

Płatności Stroną jest Urząd skarbowy.

Płatności można wyksięgować wskazując w schemacie Urząd Skarbowy.

Do wyboru standardowo trzy opcje:

■ Zapłata – księgowanie kwoty rozliczenia,

■ Zaległość – księgowanie kwoty pozostającej do rozliczenia,

■ Płatność – kwota płatności (Zobowiązania lub Należności)

Wg standardu ■ @NUM – numer dokumentu

■ Pole Deklaracji ()

■ Zapytanie SQL

Opis analityczny NIE DOTYCZY. Formularz CUK-1 nie podlega opisowi analitycznemu

Wysyłka plików xml na bramkę Ministerstwa Finansów

Obsłużono wysyłkę pliku xml wygenerowanego z poziomu formularza CUK-1 na bramkę Ministerstwa Finansów zgodnie z istniejącym w systemie Comarch ERP XL standardem.

Użytkownicy mogą także wysłać pliki xml wygenerowane w systemie Comarch ERP XL za pośrednictwem aplikacji Klient JPK WEB udostępnionej na stronach Ministerstwa Finansów. Aplikacja ta wykorzystywana do wysyłki plików JPK została dostosowana także do wysyłki CUK-1.

Eksport do Excela

Eksport do Excela obsłużony jest na analogicznych zasadach jak eksport danych z poziomu formularza JPK_V7, a zatem prezentowane są dane nagłówkowe, część deklaratywna oraz dane analityczne.

 

Uwaga
Eksport danych do Excela pokrywa się z eksportem danych do pliku xml. To oznacza, że informacje prezentowane w części analitycznej, w kolumnach począwszy od numeru 11 nie są przekazywane do arkusza Excel.

Wydruki

W wersji Comarch ERPXL 2021.0.1, z poziomu formularza CUK-1 o typie Złożenie oraz Korekta udostępniono dwa wydruki:

 • Wydruk części deklaratywnej – menu: CUK-1 deklaracja/CUK-1 deklaracja
 • Wydruk formularza UPO – menu: Formularz UPO/Formularz UPO

Wydruk części deklaratywnej prezentuje wyłącznie wartości bieżące.

Wydruk części deklaratywnej CUK-1

Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Żadna z powyższych funkcjonalności nie została zablokowana w wersji Comarch ERP XL Start.

Czy ten artykuł był pomocny?