Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]

Kompensata pozwala na zewidencjonowanie wzajemnego potrącenia wierzytelności/wymagalnych należności, czyli powiązania pomiędzy należnościami a zobowiązaniami danego podmiotu lub ich grupy.

Kompensaty mogą być dokonywane poprzez rejestrację dokumentu kompensaty lub za pomocą przycisków [Powiąż] lub [Skompensuj].

Aby użytkownik mógł wykonywać kompensaty we wszystkich dostępnych miejscach w systemie, z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> Inne uprawnienia, należy zaznaczyć parametr Wykonywanie kompensat. Możliwość odczytu, dodawania, modyfikacji oraz usuwania kompensat uzależniona jest natomiast od zaznaczenia parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupa operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> Obiekty –> obiekt Kompensata. Aby możliwe było kompensowanie wszystkich obiektów (operacji/płatności) użytkownik musi posiadać także uprawnienia do odczytu płatności oraz operacji kasowych/bankowych.

Kompensata za pomocą przycisku [Powiąż]

Kompensaty za pomocą przycisku [Powiąż] można dokonać z poziomu:

 • szczegółów operacji kasowej/bankowej
 • szczegółów płatności

Mechanizm wykonywania kompensaty jest taki sam zarówno z poziomu szczegółów operacji, jak również płatności. W celu dokonania kompensaty z poziomu szczegółów operacji należy:

 • edytować formularz danej operacji
 • zaznaczyć parametr Kompensaty dostępny na zakładce Rozliczenia nad listą dokumentów do rozliczenia. Po zaznaczeniu tego parametru na liście Dokumenty do rozliczenia zostaną wyświetlone operacje o przeciwnym typie. Oznacza to, że w przypadku rozliczania operacji przychodowej na liście zostaną wyświetlone dodatkowo wszystkie nierozliczone operacje rozchodowe, a w przypadku rozliczania operacji rozchodowej, lista wyświetli dodatkowo wszystkie nierozliczone operacje przychodowe.
 • na liście dokumentów do rozliczenia zaznaczyć operację, z którą ma zostać skompensowany edytowany dokument
 • z grupy przycisków Rozliczenia wybrać przycisk [Powiąż]. Taki sam efekt można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie na daną operację/płatność.

Po dokonaniu kompensaty na liście Dokumenty rozliczone pojawi się dokument rozliczający daną operację. Dodatkowo, jeżeli dokument ten został całkowicie rozliczony, przestanie być on wyświetlany na liście Dokumenty do rozliczenia.

Uwaga
Operacje/płatności o zerowej wartości nie są wyświetlane na liście Dokumenty do rozliczenia.

 

Uwaga
Na liście Dokumenty do rozliczenia znajdują się wyłącznie operacje/płatności związane z podmiotem, którego płatność jest aktualnie kompensowana.
Parametr Kompensaty i przycisk [Powiąż] na operacji

Kompensata za pomocą przycisku [Skompensuj]

Kompensatę za pomocą przycisku [Skompensuj] można dokonać z poziomu:

 • preliminarza
 • szczegółów operacji kasowej/bankowej
 • szczegółów płatności
 • listy rozliczeń z nabywcami/dostawcami
 • listy należności/zobowiązań

Mechanizm dokonywania kompensaty jest analogiczny z wszystkich poziomów.

W celu dokonania kompensaty płatności z poziomu preliminarza należy zaznaczyć na liście płatność i wybrać przycisk [Skompensuj]. Zostanie otwarta lista wszystkich nierozliczonych płatności przeciwnego typu powiązanych z tym samym kontrahentem, z której należy wybrać dokument lub dokumenty do kompensaty. Po zaznaczeniu płatności należy wybrać przycisk [Powiąż].

Lista nierozliczonych płatności wyświetlana po wybraniu przycisku [Skompensuj]
Przykład

Zostały wprowadzone faktury na kontrahenta ABC: FS/2019/001 na kwotę 200,00 PLN oraz FZ/2019/KR/002 na kwotę 320,00 PLN. Na mocy porozumienia z kontrahentem ustalono, że płatności tych faktur zostaną skompensowane. Należy zatem wykonać następujące czynności:

 • Na liście preliminarza zaznaczyć fakturę FS/2019/001
 • Z grupy przycisków Rozliczenia wybrać przycisk [Skompensuj]
 • Na liście nierozliczonych zobowiązań podmiotu wyszukać i zaznaczyć fakturę FZ/2019/KR/002
 • Z grupy przycisków Operacje na liście wybrać przycisk [Powiąż]

Po wykonaniu tych czynności:

 • Płatność do FS/2019/001 została całkowicie rozliczona
 • Płatność do FZ/2015/KR/00025 została rozliczona częściowo:

Kwota rozliczenia to 200,00 PLN

Kwota pozostająca do rozliczenia to 120,00 PLN

 

Czy ten artykuł był pomocny?