Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych

Podczas rozliczania operacji k/b istnieje możliwość uwzględnienia potrącenia za nierozliczone płatności przeciwnego typu i faktury korygujące. Potrącenie można zarejestrować poprzez bezpośrednie powiązanie dokumentów lub z użyciem dokumentu kompensaty. Operację k/b można powiązać z już istniejącym dokumentem kompensaty lub też z dokumentem wygenerowanym bezpośrednio z poziomu operacji podczas dokonywania rozliczenia.

Potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie przez operatorów, którzy należą do grupy posiadającej do tego uprawnienie (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Uwzględnianie potrąceń podczas rozliczeń).

Podczas kreacji i konwersji parametr ten jest:

 • domyślnie zaznaczony oraz dostępny do edycji w dowolnym momencie dla grupy operatorów, która posiada uprawnienia do wykonywania kompensat (Konfiguracja –> Struktura firmy –> Grupy operatorów –> edycja określonej grupy operatorów –> zakładka Inne uprawnienia, parametr Wykonywanie kompensat)
 • domyślnie odznaczony i niedostępny do edycji dla grupy operatorów z brakiem uprawnień do wykonywania kompensat

Rejestrację potrącenia można wykonać po wybraniu przycisku [Rozlicz] lub [Skompensuj] podczas dodawania lub edycji operacji k/b. W celu rejestracji potrącenia za pomocą przycisku [Rozlicz] należy:

 • wybrać opcję [Rozlicz] z grupy przycisków Rozliczenia na formularzu operacji k/b, co spowoduje wyświetlenie listy nierozliczonych płatności
 • zaznaczyć parametr Pokaż płatności przeciwnego typu, przez co na liście należności zostaną wyświetlone dodatkowo nierozliczone zobowiązania, natomiast na liście zobowiązań – nierozliczone należności
 • zaznaczyć na liście te płatności, dla których chcemy zarejestrować potrącenie
 • z grupy przycisków Potrącenia wybrać jedną z opcji: [Skompensuj zaznaczone] lub [Generuj kompensatę]

Wybranie opcji Skompensuj zaznaczone powoduje bezpośrednie rozliczenie płatności przeciwnego typu. Działanie to jest analogiczne do opisanego w artykule Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać].

Za pomocą opcji Generuj kompensatę istnieje możliwość rozliczenia płatności przy pomocy automatycznie utworzonego dokumentu kompensaty. Generowanie dokumentu kompensaty jest poprzedzone wyświetleniem okna, w którym użytkownik może wskazać datę kompensaty oraz zdecydować, czy do kompensaty ma zostać uwzględniona bieżąca operacja. Proces generowania kompensaty został szczegółowo opisany w artykule Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza.

Mechanizm rejestracji potrącenia za pomocą opcji [Skompensuj] jest analogiczny.

Uwaga
Płatności przeciwnego typu na liście wyświetlonej za pomocą przycisków [Rozlicz] oraz [Skompensuj] są prezentowane w kolumnach: Kwota, Pozostaje, Rozliczono ze znakiem przeciwnym. W kolumnie Do rozliczenia jest natomiast prezentowana zawsze wartość bezwzględna.

 

Przykład

Z kontrahentem ABC zostały zarejestrowane następujące transakcje:

 • FS/1/2018 na kwotę 11 070 (pozostało do rozliczenia 9 000)
 • FS/2/2018 na kwotę 123 000
 • FZ/1/2018 na kwotę 36 900
 • KWFS/1/2018 na kwotę -123
 • KWFS/2/2018 na kwotę -492
 • KWFZ/1/2018 na kwotę -246

Użytkownik posiadający uprawnienie do uwzględniania potrąceń podczas rozliczeń wprowadził operację o typie wpłata na kontrahenta ABC, a następnie wybrał przycisk [Rozlicz]. Na liście zostały wyświetlone nierozliczone należności:

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

FS/1/2018

11 070,00

2 070,00

9 000,00

9 000,00

2

FS/2/2018

123 000,00

0,00

123 000,00

123 000,00

3

KWFZ/1/2018

246,00

0,00

246,00

246,00

Użytkownik zaznaczył parametr Pokaż płatności przeciwnego typu. Na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone zobowiązania. Dodatkowo, dla FS/2/2018 użytkownik wskazał jako kwotę do rozliczenia 28 000.

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

FS/1/2018

11 070,00

2 070,00

9 000,00

9 000,00

2

FS/2/2018

123 000,00

0,00

28 000,00

123 000,00

3

FZ/1/2018

-36 900,00

0,00

36 900,00

-36 900,00

4

KWFS/1/2018

-123,00

0,00

123,00

-123,00

5

KWFS/2/2018

-492,00

0,00

492,00

-492,00

6

KWFZ/1/2018

246,00

0,00

246,00

246,00

Użytkownik zaznaczył pozycje : 1, 2, 3, 5 oraz wybrał przycisk [Skompensuj zaznaczone].

Zostały wykonane następujące powiązania:

 • Rozliczono FS/1/2018 i FZ/1/2018 na kwotę 9 000
 • Rozliczono FZ/1/2018 i FS/2/2018 na kwotę 27 900
 • Rozliczono KWFS/2/2018 i FS/2/2018 na kwotę 100

Po wykonaniu powiązań lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

FS/2/2018

123 000,00

28 000,00

95 000,00

95 000,00

2

KWFS/1/2018

-123,00

0,00

123,00

-123,00

3

KWFS/2/2018

-492,00

-100,00

392,00

-392,00

4

KWFZ/1/2018

246,00

0,00

246,00

246,00

Użytkownik zaznaczył pozycje 2 i 4, a następnie wybrał przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zaakceptował datę oraz odznaczony parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:

 • Wartość: 123,00
 • Należności: 246,00
 • Zobowiązania: 123,00
 • Pozostaje: 123,00

Po zapisaniu dokumentu kompensaty lista nierozliczonych należności/zobowiązań została zaktualizowana.

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

FS/2/2018

123 000,00

28 000,00

95 000,00

95 000,00

2

KWFS/2/2018

-492,00

-100,00

392,00

-392,00

3

KWFZ/1/2018

 

246,00

123,00

123,00

123,00

 

Przykład

Wprowadzono operację przychodową KP/3/2018 na kontrahenta ABC na kwotę 18 000 z datą dokumentu 06.12.2018, data systemowa: 05.12.2018. Po wybraniu przycisku [Skompensuj] zostały wyświetlone nierozliczone operacje rozchodowe.

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

KW/1/2018

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Po zaznaczeniu parametru Pokaż płatności przeciwnego typu na liście zostały dodatkowo wyświetlone nierozliczone operacje przychodowe.

Numer

Kwota

Rozliczono

Do rozliczenia

Pozostaje

1

KW/1/2018

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

2

KP/1/2018

-2 000,00

0,00

2 000,00

-2 000,00

3

KP/2/2018

-3 000,00

0,00

3 000,00

-3 000,00

Zaznaczono operacje 1 i 3 i wybrano przycisk [Generuj kompensatę]. W oknie z parametrami zmieniono datę kompensaty z 06.12.2018 na 02.12.2018 oraz zaznaczono parametr Uwzględnij bieżącą operację. Wygenerowany został dokument kompensaty z danymi:

 • Data wystawienia: 05.12.2018
 • Data kompensaty: 02.12.2018
 • Wartość kompensaty: 20 000
 • Należności: 20 000
 • Zobowiązania: 21 000
 • Pozostaje: -1 000

Dokument

Należność

Zobowiązanie

Kompensata

Pozostaje

1

KW/1/2018

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

2

KP/2/2018

 

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3

KP/3/2018

0,00

18 000,00

17 000,00

-1 000,00

Czy ten artykuł był pomocny?