MM-

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Formularz dokumentu MM-

Dodatkowo w nagłówku znajdują się informacje nt:

 • magazynu źródłowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM- w centrum wystawiającym dokument. Magazyn źródłowy może zostać zmieniony do momentu dodania pierwszej pozycji.
 • magazynu docelowego – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w centrum wystawiającym dokument MM-. Jako magazyn docelowy na dokumencie MM- może zostać wskazany magazyn dostępny w:
  • firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
  • centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych , pod warunkiem, że magazyny są dołączone do danej firmy.
Uwaga
System nie pozwala na przesunięcie towaru w obrębie tego samego magazynu – magazyn źródłowy i docelowy muszą być różne.
Uwaga
Magazynem docelowym może być magazyn konsygnacyjny własny, tylko wtedy, gdy magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy.
 • Realizuj w POS – parametr dostępny na formularzu dokumentu MM- w przypadku, gdy:
  • w ramach Firmy, w której dodawany jest dokument, zostało zdefiniowane co najmniej jedno stanowisko POS
  • jako magazyn źródłowy, wskazano magazyn przypisany do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano to stanowisko

Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu w centrum, w którym dokument jest wystawiany – domyślnie jest on odznaczony.

Parametr ten jest dostępny do edycji:

 • dla dokumentów w stanie Zainicjowanym i Niezatwierdzonym
 • po dodaniu pierwszej pozycji
 • po wskazaniu magazynu:
  • źródłowego przypisanego do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano stanowisko POS
  • źródłowego/docelowego o typie lokalnym
  • źródłowego, który nie jest magazynem z włączoną obsługą WMS

Po zapisaniu MM- z zaznaczonym parametrem Realizuj w POS, modyfikacja tego dokumentu po stronie Comarch ERP Altum nie jest już możliwa.

Sekcja Automatyczne generowanie MM+ po zatwierdzeniu MM- pozwala określić czy dokument MM+:

 • ma zostać wygenerowany w stanie Zatwierdzonym – opcja Zatwierdzony
 • ma zostać wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym opcja Do bufora
 • ma zostać nie niewygenerowany – opcja Nie generuj

Domyślnie ustawiana jest opcja zdefiniowana w konfiguracji typu dokumentu MM-.

Lista pozycji może zawierać dowolną ilość artykułów, jednakże zasoby każdego z nich muszą znajdować się na magazynie źródłowym.

Sposób dodawania pozycji na dokument został opisany w podkategorii Sposoby dodawania pozycji.

Na dokumencie MM-, istnieje możliwość definiowania opakowań. Sposób dodawania opakowań na dokument i ich obsługi zbieżny z dokumentami przychodowymi z uwzględnieniem poniższych różnic:

 • formularz opakowań zawiera dwa pola dotyczące magazynów – Magazyn źródłowyMagazyn docelowy, pola są nieaktywne i domyślnie wypełnione magazynami z nagłówka dokumentu
 • na dokumentach MM+ nie jest sprawdzana unikalność kodów EAN
 • wartość opakowania przyjmuje zawsze wartość netto
 • nie ma możliwości dodawania wielu opakowań jednocześnie
 • kopiowanie opakowań na MM- jest możliwe tylko, gdy dla wszystkich elementów opakowania jest dostępna wystarczająca ilość zasobów na magazynie
 • wartość skopiowanego opakowania ustalana jest na podstawie rzeczywistych wartości pobranych zasobów, a nie na podstawie opakowania źródłowego

 

Czy ten artykuł był pomocny?