Raport rozbieżności

Raport rozbieżności to dokument różnicowy. Powstaje automatycznie przy zatwierdzaniu PRP, w przypadku kiedy system znajdzie różnice pomiędzy pozycjami na dokumencie MM- a pozycjami na powiązanym z tym MM- protokole przyjęcia. Przyjmuje on postać wydruku i nie jest ewidencjonowany na osobnej liście dokumentów, ale każdy z wygenerowanych raportów otrzymuje swój unikalny numer, nadawany zgodnie ze schematem numeracji przypisanym do typu dokumentu RR.

Wydruk RR

Wydruk RR jest uruchamiany dla zatwierdzonego dokumentu:

 • MM-, do którego wygenerowano PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
 • MM+, powiązanego z PRP – zarówno z poziomu listy, jak i szczegółów dokumentu
 • PRP – z poziomu listy dokumentów

Dostęp do wydruku mają operatorzy, którzy posiadają prawo do odczytu dokumentów RR. W celu podglądu wydruku, należy rozwinąć przycisk [Drukuj dokument]/[Drukuj], wybrać wydruk Raport rozbieżności, a następnie opcję Podgląd na ekranie.

Raport zawiera informacje nt.:

 • numeru dokumentu RR
 • numeru dokumentu PRP, do którego powstał RR
 • numeru źródłowego dokumentu MM-
 • nazwy magazynu źródłowego i magazynu docelowego
 • stanu dokumentu RR
 • listy rozbieżności
Wydruk raportu rozbieżności

Na raporcie są prezentowane pozycje:

 • znajdujące się na MM-, których brakuje na PRP
 • znajdujące się na PRP, których nie ma na MM-
 • dla których na PRP odnotowano usterki – wartość w kolumnie Rozbieżność inna niż Zgodna

Porównując dokumenty MM- i PRP, system bierze pod uwagę:

 • kod artykułu
 • cechy przypisane do artykułu
 • ilość artykuły na MM- i ilość artykułu na PRP
 • jednostki miary artykułu zarejestrowanego na MM- i jednostki miary artykułu zarejestrowanego na PRP

Informacje dostępne na liście rozbieżności, to:

 • kod i nazwa artykułu
 • ilość artykułu zarejestrowana dla pobieranego artykułu na PRP lub MM- (w zależności z czego wynika rozbieżność)
 • jednostka miary, w jakiej wyrażona jest dana ilość
 • rodzaj rozbieżności ustalany na podstawie kodu rozbieżności z dokumentu PRP lub nadany automatycznie przez system, gdy istnieje rozbieżność w ilości między PRP a MM-; jeśli rozbieżność wynika z różnic w ilości między dokumentami, dodatkowo w kolumnie Rozbieżność na końcu w nawiasie prezentowana jest ilość wraz z jednostką, zgodna z ilością w kolumnie Ilość, tyle tylko, że w przypadku, gdy na PRP brakuje towaru z MM-, ilość ta prezentowana jest ze znakiem
 • opis przenoszony z PRP

Przykład
Przykłady prezentowania rozbieżności na RR:

Scenariusz I:

 • MM-: 1szt. towaru K00020 z partii 30 ml
 • PRP: 1szt. towaru K00020z partii 50 ml
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

30 ml

1

szt.

Brak artykułu na PRP (-1szt.)

2.

K00020

Krem do rąk

50 ml

1

szt.

Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz II:

 • MM-: 2szt. towaru K00020
 • PRP: 3szt. towaru AP
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

1

szt.

Brak artykułu na MM- (1szt.)

Scenariusz III:

 • MM-: 1szt. towaru K00020
 • PRP: 2szt. towaru KOL200, z czego dla 1szt. zarejestrowano usterkę
 • Na RR powstanie:

Lp.

Kod

Nazwa

Cecha

Ilość

Jm.

Rozbieżność

1.

K00020

Krem do rąk

1

szt.

Brak artykułu na PRP (-1szt.)

2.

KOL200

Kolczyki złote

2

szt.

Brak artykułu na MM- (2szt.)

3.

KOL200

Kolczyki złote

1

szt.

Uszkodzenie

W przypadku, gdy między dokumentem MM- a PRP nie odnotowano żadnej różnicy, na RR wyświetlona zostanie informacja Brak rozbieżności.

Opakowania na RR

Jeśli na źródłowym MM- utworzono opakowania, a jednocześnie nie wszystkie artykuły zostały przypisane do opakowania, lista rozbieżności jest podzielona na osobne sekcje: dla każdego opakowania i pozycji niepowiązanych z żadnym opakowaniem. W ramach każdej sekcji prezentowana jest suma rozbieżności liczona jako suma wyraportowanych pozycji.

Anulowanie RR

Operacja anulowania RR jest wykonywana automatycznie, w momencie anulowania źródłowego MM- lub anulowania przynajmniej jednego z powiązanych z danym RR protokołów przyjęć.

 

Czy ten artykuł był pomocny?