Generowanie dokumentów korygujących rozbieżności

Z zatwierdzonego dokumentu inwentaryzacji należy wygenerować dokumenty korygujące ilość systemową, które zniwelują ewentualne rozbieżności.

Uwaga
Dokumenty wyrównujące stany generowane w wyniku inwentaryzacji mogą różnić się wartością w stosunku do wartości arkusza. Wynika to m.in. z faktu, że dokumenty rozchodu pobierają konkretny zasób, a więc wartość tych dokumentów ustalana jest na podstawie wartości wydawanego zasobu, a nie jak to ma miejsce na arkuszu, gdzie wyliczana jest średnia wartość z wszystkich zasobów dostępnych na magazynie.

W przypadku inwentaryzacji:

  • magazynu lokalnego, dokumentami generowanymi są RW i PW
  • magazynu konsygnacyjnego własnego, generowane są dokumenty PZ i WZ

W przypadku, gdy ilość systemowa jest:

  • większa niż ilość rzeczywista na magazynie, wygenerowany zostanie dokument rozchodowy
  • mniejsza niż ilość rzeczywista na magazynie, wygenerowany zostanie dokument przychodowy

Ilość dla poszczególnych pozycji na wygenerowanym dokumencie jest równa różnicy pomiędzy ilością systemową a rzeczywistą.

W zależności od ustawień parametru: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów (dostępny z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel) dokumenty korygujące rozbieżności, mogą być generowane w stanie niezatwierdzonym umożliwiającym ich modyfikację lub w stanie zatwierdzonym.

Dokumenty korygujące rozbieżności mogą zostać usunięte/anulowane do momentu zamknięcia inwentaryzacji.

Uwaga
System umożliwia generowanie dokumentów różnicowych, niezależnie czy stan magazynowy jest wystarczający, czy nie. Dokument RW zostanie wygenerowany na ilość dostępną na magazynie w jednostce z arkusza inwentaryzacji. Po wygenerowaniu RW, system wyświetli listę towarów, dla których korekta niedoborów była niepełna.

Na dokumencie PW generowanym z inwentaryzacji cena dla poszczególnych pozycji na PW ustalana jest:

  • wg średniej ceny zakupu dostępnych na magazynie zasobów – jeśli na magazynie dostępna jest przynajmniej jedna jednostka danego artykułu
  • wg ostatniej ceny zakupu (cena z ostatniej PZ, PW, MM+) – jeśli na magazynie nie ma zasobów danego artykułu

Ceny i wartości na dokumencie RW ustalane są zgodnie z wartością zasobów wydawanych danym dokumentem RW.

 

Czy ten artykuł był pomocny?