Parametry związane z inwentaryzacją

W poniższym artykule opisane zostały parametry, które pozwolą na efektywniejsze zarządzaniem procesem inwentaryzacji.

Parametry dostępne:

Parametry dostępne z poziomu System –> Konfiguracja –> Handel

Inwentaryzacja – Kontrola poprawności dokumentów – przy dodawaniu pozycji na arkusz, istnieje możliwość weryfikacji, czy dana partia artykułu nie jest aktualnie zarezerwowana, co mogłoby uniemożliwić późniejszą korektę rozbieżności między ilością systemową a ilością rzeczywistą. Do włączenia kontroli służy parametr Inwentaryzacja – Kontrola poprawności dokumentów. Domyślnie jest on odznaczony. Po jego zaznaczeniu istnieje możliwość określenia, w którym momencie będzie odbywać się kontrola: Przy zatwierdzaniu arkusza inwentaryzacyjnego lub Przy dodawaniu artykułu do arkusza inwentaryzacyjnego. Parametr jest możliwy do zmiany w dowolnym momencie.

Jeżeli parametr jest odznaczony, a dla inwentaryzowanego magazynu występują rezerwacje towarów, to podczas dodawania arkusza inwentaryzacyjnego zostanie wyświetlony komunikat.

Jeżeli parametr jest zaznaczony, to w zależności od wybranej opcji, nie ma możliwości dodania partii artykułu na arkusz lub zatwierdzenia arkusza z partiami artykułów znajdującymi się na:

 • niezatwierdzonych dokumentach handlowych i magazynowych: RW, WZ, MM-, MM+, FS, PAR, KIPW, KIPZ, KIFZ
 • zatwierdzonych FS, PAR niepowiązanych z WZ
 • zatwierdzonych KIFZ niepowiązanych z KIPZ
 • zatwierdzonych MM- niepowiązanych z MM+

Kontrola jest prowadzona na poziomie subpozycji powyższych dokumentów. Kontroli nie podlegają dokumenty ZS i ZWE.

Jeśli w systemie znajdują się dokumenty blokujące dodanie danej partii artykułu na arkusz lub zatwierdzenie arkusza z danymi partiami, wyświetlony zostanie komunikat z informacją o dokumentach tworzących rezerwacje.

Parametry Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych oraz Automatyczne generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych podczas zatwierdzania inwentaryzacji opisane zostały w artykule Zakładka HandelInwentaryzacja.

Parametry dostępne na definicji dokumentu inwentaryzacji, dostępnej z poziomu Konfiguracja –> Struktura Firmy –> Struktura Praw –> edycja wybranego centrum/firmy –> zakładka Dokumenty.

Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\inwent.PNG
Parametr Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji dostępny na definicji dokumentu Inwentaryzacji

Podczas kreacji/konwersji bazy danych parametr zostanie ustawiony na opcję Ostrzeżenie.

Podczas dodawania artykułów na arkusz inwentaryzacyjny weryfikowane jest ustawienie ww. parametru. W przypadku opcji:

 • Pobieranie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu uwzględniane są wszystkie istniejące zasoby niezależnie od daty przyjęcia
 • Pomijanie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu uwzględniane są zasoby przyjęte do daty wystawienia arkusza. Aby zasób został ujęty na arkuszu data przyjęcia zasobu musi być wcześniejsza lub równa dacie wystawienia arkusza.
 • Ostrzeżenie – podczas ustalania ilości systemowej na arkuszu, nastąpi weryfikacja, czy na inwentaryzowanym magazynie istnieje co najmniej jedna dostawa (pochodząca z dokumentu PZ/PW/MM+/KIWZ/KIRW), której data przyjęcia jest późniejsza niż data wystawienia na arkuszu, czy znajdują się rezerwacje lub niezatwierdzone dokumenty. Podczas dodawania artykułu pojawi się pytanie, związane z dodaniem artykułu na arkusz.

Przykład
Na magazynie głównym dla towaru BZKD dostępne są następujące zasoby:

 • 10 szt. z datą przyjęcia 01.01.2019 r.
 • 20 szt. z datą przyjęcia 10.01.2019 r.
 • 8 szt. z data przyjęcia 20.02.2019 r.

Data wystawienia na arkuszu inwentaryzacyjnym to: 01.02.2019 r.

W przypadku gdy na definicji dokumentu inwentaryzacji dla parametru Pobieranie zasobów przyjętych po dacie inwentaryzacji wskazano opcję:

 • Pobieranie – ilość systemowa na arkuszu wyniesie 38 szt.
 • Pomijanie – ilość systemowa na arkuszu wyniesie 30 szt.

Uwaga
W przypadku metody kolejkowania AVCO, ilość systemowa pomniejszana jest o ilości wynikające z subpozycji dokumentów PW, PZ, MM+, KIWZ, KIRW, których data przyjęcia jest późniejsza niż data wystawienia arkusza.

Uwaga
W przypadku generowania RW z inwentaryzacji dla baz z metodą kolejkowania AVCO i włączonej chronologii dat, dokument RW wygeneruje się w stanie niezatwierdzonym.

Blokada artykułów – parametr odpowiada za jego domyślne ustawienie na formularzu dokumentu inwentaryzacji. Działanie parametru zostało opisane tutaj.

Parametry dostępne na formularzu dokumentu inwentaryzacji.

Blokada artykułów – jeżeli parametr w nagłówku dokumentu inwentaryzacji jest:

 • zaznaczony – artykuły znajdujące się na arkuszu inwentaryzacyjnym zostaną zablokowane do sprzedaży
 • odznaczony – artykuły znajdujące się na arkuszu inwentaryzacyjnym nie zostaną zablokowane do sprzedaży

Parametr jest dostępny do edycji na zainicjowanym i niezatwierdzonym dokumencie dla operatora należącego do grupy operatorów posiadającej uprawnienie Inwentaryzacja – Blokada artykułów.

Dla grupy operatorów B2_admin uprawnienie jest domyślnie zaznaczone, dla pozostałych grup parametr jest odznaczony.

Uwaga
Podczas konwersji i kreacji bazy danych parametr na definicji dokumentu inwentaryzacji jest domyślnie zaznaczony.

Parametr na formularzu dokumentu zostanie zablokowany do edycji, jeżeli:

 • istnieje przynajmniej jeden arkusz inwentaryzacyjny w stanie innym niż anulowany
 • operator edytujący inwentaryzację nie posiada uprawnienia Inwentaryzacja – Blokada artykułów

Zwalnianie rezerwacji – parametr jest dostępny do edycji na zainicjowanym i niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji dla operatora należącego do grupy operatorów posiadającej uprawnienie Inwentaryzacja – Zwalnianie rezerwacji. Dla grupy operatorów B2_admin uprawnienie jest domyślnie zaznaczone, dla pozostałych grup parametr jest odznaczony.

Wykonywanie inwentaryzacji na magazynie, na którym istnieją rezerwacje zasobowe/ilościowe może uniemożliwić wyrównanie stanu systemowego do rzeczywistego. W takiej sytuacji rozbieżność jest regulowana przez wygenerowanie dokumentu RW z inwentaryzacji. Jeżeli ilość zasobu potrzebna do wydania jest zarezerwowana przez ZS, to nie ma możliwości utworzenia RW a tym samym wyrównania stanu systemowego do stanu rzeczywistego.

W związku z tym istnieje możliwość zwalniania rezerwacji zasobów podczas generowania dokumentu RW z inwentaryzacji za pomocą opcji Zwalnianie rezerwacji.

Do wyboru jest jedna z opcji:

 • zwolnienia rezerwacji ilościowych i zasobowych – system zweryfikuje, czy istnieją niezrealizowane subpozycje dokumentów ZS/ZWE i dokona ich zwolnienia
 • zwolnienia rezerwacji ilościowych – system zweryfikuje, czy istnieją niezrealizowane subpozycje dokumentów ZS/ZWE i dokona ich zwolnienia w kolejności od najpóźniejszej daty realizacji pozycji – do momentu zwolnienia wymaganej ilości dostępnej danej partii lub do zwolnienia rezerwacji ilościowej z wszystkich pozycji objętych takim rodzajem rezerwacji.

Przykład
Na magazynie głównym znajduje się towar BZKD w ilości 35 szt.:

 • 10 szt. towaru BZKD bez określonej partii
 • 10 szt. towaru BZKD z cechą zielony
 • 15 szt. towaru BZKD z cechą czerwony

W systemie istnieją rezerwacje zasobowe:

 • 5 szt. towaru BZKD z cechą zielony
 • 5 szt. towaru BZKD z cechą czerwony

Na dokumencie inwentaryzacji zaznaczona jest opcja zwalniania rezerwacji ilościowych.

Scenariusz I

W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 25 szt. artykuł BZKD (bez określonej partii):

 • 20 szt. na dokumencie ZS/000001/2019 z datą realizacji 01.01.2019
 • 5 szt. na dokumencie ZS/000002/2019 z datą realizacji 30.01.2019

Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą czerwony.

Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji zwolnione zostaną rezerwacje w ilości:

 • 5 szt. z dokumentu ZS/000002/2019
 • 1 szt. z dokumentu ZS/000001/2019

Scenariusz II

W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 25 szt. artykuł BZKD (bez określonej partii):

 • 10 szt. na dokumencie ZS/000001/2019 z datą realizacji 01.01.2018
 • 5 szt. na dokumencie ZS/000002/2019 z datą realizacji 30.01.2018

Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą zielony.

Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji zwolnione zostaną rezerwacje w ilości:

 • 5 szt. z dokumentu ZS/000002/2019

Dodatkowo nie zostanie zwolniona większa ilości ponieważ nie pozwoliłoby to na wydanie większej ilości partii zielonej.

Scenariusz III

W systemie istnieje rezerwacja ilościowa na 10 szt. artykuł BZKD na pozycji wskazana została partia czerwony.

Na dokumencie inwentaryzacji wykazana została nadwyżka w wysokości 6 szt. dla artykułu BZKD z cechą zielony.

Skutek: Podczas generowania RW z inwentaryzacji nie zostaną zwolnione rezerwacje ilości – nie pozwoliłoby to na wydanie większej ilości partii zielonej.

Przykład
Na magazynie głównym dla towaru BZKD zarejestrowane zostały następujące operacje:

 • Przyjęto towar dokumentem PZ w ilości 10 szt.
 • Do zatwierdzonego PZ wygenerowana została faktura zakupu.
 • Wystawiony został dokument WZ na 3 szt. – stan niezatwierdzony.
 • Wystawiony został dokument ZS na 3 szt. – dokonując rezerwacji zasobowej.

Ilość towaru na magazynie – 10 szt.

Ilość zarezerwowana – 6 szt.

Na arkuszu inwentaryzacyjnym różnica pomiędzy ilością rzeczywistą, a systemową wynosi 10 szt.

W związku z tym dokument RW powinien powstać na 10 szt.

W przypadku gdy rezerwacje nie zostaną zwolnione, dokument RW wygenerowany zostanie na 4 szt.

Jeżeli rezerwacja zostanie zwolniona, RW wygeneruje się na 7 szt. gdyż na dokumencie zamówienia sprzedaży rezerwacja jest bezzasobowa (nieblokująca).

Parametr dostępne na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego.

W sekcji Elementy na arkuszu inwentaryzacyjnym znajduje się parametr Dozwolone powielanie partii artykułu w odczycie. Jest on ściśle powiązany z odczytami, które można dodawać do danego arkusza inwentaryzacyjnego. Na odczytach, inaczej niż na arkuszach, dana partia towaru może występować wielokrotnie, jeśli ten parametr jest zaznaczony.

W sytuacji, gdy zostanie on odznaczony, na odczycie możliwe będzie dodanie tylko raz danej partii artykułu. Domyślnie parametr ten jest zaznaczony. W momencie dodania pierwszego odczytu do danego arkusza, zostaje on wyszarzony – na odczytach nie ma możliwości modyfikacji ustawień tego parametru.

Jeśli do arkusza nie przypisano żadnego odczytu można:

 • dodawać do niego nowe pozycje
 • wprowadzać ilość rzeczywistą
 • usuwać pozycje z arkusza
 • zaczytywać na arkusz dane z kolektora

Jeśli dodano do arkusza przynajmniej jeden odczyt, na arkuszu blokowana jest możliwość:

 • edycji ilości rzeczywistej (kolumna jest uzupełniana tylko danymi z powiązanych odczytów) – zarówno z poziomu listy pozycji, jak i formularza pozycji
 • dodawania i usuwania pozycji występujących również na odczycie
 • zaczytywania danych z kolektora i przeniesienia ilości systemowej do ilości rzeczywistej

W dalszym ciągu będzie jednak możliwość usuwania pozycji z arkusza, jeśli nie ma go na odczycie.

Na odczycie parametr ten jest dostępny do podglądu (bez możliwości zmiany).

 

Czy ten artykuł był pomocny?