Odczyt

Przeprowadzając inwentaryzację z użyciem odczytów, inwentaryzowany magazyn można podzielić na kilka obszarów – np. jeden odczyt dotyczy jednej półki lub jednego regału. Ilość odczytów może również wynikać z ilości osób przeprowadzających spis z natury – jeden odczyt dla jednej osoby.

Odczyty dodawane są w ramach arkuszy inwentaryzacyjnych.

Lista odczytów wyświetlana jest w kontekście podświetlonego arkusza inwentaryzacyjnego i domyślnie jest zwinięta. Można ją rozwinąć naciskając na pionową belkę Odczyty, umieszczoną po prawej stronie listy arkuszy inwentaryzacyjnych.

Uwaga
Jeśli do arkusza dodano odczyt, napis Odczyty na belce jest pogrubiony. Jednocześnie, w nawiasie wyświetlana jest liczba przypisanych do arkusza odczytów.

Formularz inwentaryzacji ze zwiniętą listą odczytów

Lista odczytów zawiera:

 • liczbę porządkową odczytu
 • nazwę
 • datę wystawienia
 • stan
 • utworzył – login operatora, który utworzył odczyt – kolumna domyślnie ukryta
 • zmodyfikował – login operatora, który zmodyfikował go jako ostatni – kolumna domyślnie ukryta

Dodawanie odczytów możliwe jest:

 • z poziomu zainicjowanego lub niezatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego poprzez przycisk [Generuj odczyt], który pozwala dodać odczyt dla zaznaczonych pozycji oraz z poziomu listy odczytów, dla zaznaczonego arkusza
 • za pomocą przycisku [Dodaj], po jego wybraniu możliwe jest dodanie pustego odczytu (opcja [Dodaj] [Dodaj]) lub zaczytanie inwentaryzowanych artykułów z pliku zapisanego na dysku (opcja [Dodaj] [Z pliku]). Użytkownik ma możliwość importu pliku z rozszerzeniem *.txt oraz *.csv. Po wybraniu tej opcji dodany zostanie nowy odczyt do wybranego arkusza z uzupełnionymi następującymi danymi w nagłówku:
  • Nazwa odczytu – nazwa pliku wskazanego na dysku wraz z rozszerzeniem
  • Status oraz Kolektor – ustawione zostaną wartości domyślne. Dla pola Status wartość Do pobrania, dla pola Kolektor opcja <nieokreślony>
  • Obsługa transakcji – pracownik powiązany z kontem aktualnie zalogowanego operatora, który dokonuje importu danych z pliku
  • Data wystawienia – ustawiona zostanie data bieżąca

Plik do importu powinien zawierać następujące informacje:

 • kod EAN artykułu
 • ilość

Uwaga
Separatorem miejsc dziesiętnych w pliku może być zarówno kropka jak i przecinek. Natomiast kod od ilości należy oddzielić średnikiem.

Zatwierdzając odczyt ilość rzeczywista dla poszczególnych pozycji zostaje przeniesiona na odpowiadające im pozycje w arkuszu. Jeśli zatwierdzenie odczytu skutkowałoby przeniesieniem na arkusz ilości rzeczywistej mniejszej niż 0, system zablokuje możliwość wykonania takiej operacji.

W przypadku gdy na odczycie:

 • dana partia artykułu występuje więcej niż raz, ilość rzeczywista z poszczególnych pozycji zawierających tę samą partię artykułu będzie zsumowana – na arkuszu dana partia artykułu może występować tylko raz.
 • ilość wyrażona jest w jednostce pomocniczej artykułu, zostanie ona przeliczona na jednostkę podstawową według przelicznika zdefiniowanego na karcie artykułu.
 • znajduje się pozycja, której nie ma na arkuszu zostanie ona automatycznie do niego dodana.

W przypadku, gdy do arkusza przypisano więcej niż jeden odczyt, a pozycje tych odczytów pokrywają się ze sobą, zatwierdzając kolejny z kolei odczyt, ilość rzeczywista na arkuszu zostanie zwiększona o ilość wynikającą z aktualnie zatwierdzanego odczytu.

Uwaga
Jeżeli użytkownik najpierw wprowadził ilość rzeczywistą w arkuszu, a dopiero później dodał i zatwierdził odczyt, wówczas ilość rzeczywista na arkuszu zostanie nadpisana ilością z odczytu.

Otwieranie odczytu

Dla zatwierdzonego odczytu dostępna jest opcja [Otwórz], która przywraca odczyt do stanu niezatwierdzonego i pomniejsza ilość rzeczywistą na arkuszu o ilości z odczytu. Otwieranie odczytu możliwe jest jednak tylko, gdy arkusz powiązany z danym odczytem nie jest zatwierdzony.

Kopiowanie odczytu

Kopiowanie odczytów dostępne jest dla niezatwierdzonych arkuszy. Na skopiowany odczyt przeniesione zostaną wszystkie pozycje, ale bez zdefiniowanych ilości. Nie będą przenoszone również dane z nagłówka odczytu.

Uwaga
Nie ma możliwości modyfikacji, anulowania, usuwania, kopiowania odczytów, jeżeli arkusz w ramach, którego dodano odczyt został zatwierdzony. Tylko na niezatwierdzonym arkuszu można wykonywać operacje na odczytach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?