Konsygnacja z metodami kolejkowania FIFO/LIFO

Z uwagi na swoją specyfikę, różnice między metodami kolejkowania zasobów wpływają na sposób realizowania etapów procesu konsygnacji.

W przypadku metod kolejkowania zasobów FIFO/LIFO system nie uwzględnia dokumentów, które zostały już dodane na innym ZSK (zatwierdzonym i niezatwierdzonym), dokumentów WZ, które zostały całkowicie skorygowane oraz MM- powiązanych z KIWZ.

Faktura zakupu, korekty przyjęcia i aktualizacja wartości zakupu dla metody FIFO/LIFO

Faktura zakupu na towary konsygnacyjne, przyjęte na magazyn dokumentem PZ, nie jest generowana bezpośrednio z tej PZ, lecz z dokumentu ZSK wystawionego dla kontrahenta, od którego otrzymaliśmy towar. Sprzedawca po otrzymaniu ZSK generuje FS, której odpowiednikiem u nabywcy będzie faktura zakupu.

Generowanie FZ

Aby wygenerować FZ do ZSK, na liście ZSK należy zaznaczyć odpowiednie dokumenty i wybrać przycisk [FZ], dostępny w menu głównym, w grupie przycisków Generowanie.

Fakturę zakupu można wygenerować tylko i wyłącznie do zatwierdzonego ZSK. W przeciwnym wypadku, przycisk generowania jest wyszarzony.

Na wygenerowanej FZ sprzedawcą i dostawcą będzie kontrahent wskazany jako sprzedawca na ZSK. Rodzaj transakcji zawsze przyjmuje wartość Krajowa i nie podlega edycji.

Korekta przyjęcia – KWPZ

Przy zatwierdzaniu faktury zakupu wygenerowanej z ZSK, ma miejsce porównanie cen elementów występujących na fakturze zakupu z cenami na powiązanych elementach PZ. Jeśli ilości poszczególnych elementów na dokumencie PZ i FZ są wyrażone w innych jednostkach, dla dokumentu PZ (na FZ w konsygnacji zawsze mamy jednostki podstawowe) system wyliczy cenę dla jednostki podstawowej wg przelicznika jednostek. W przypadku, gdy ceny na PZ i FZ nie pokrywają się, automatycznie zostanie wygenerowana korekta wartościowa do każdego dokumentu PZ, na którym występuje różnica w cenie elementów. Korekcie wartości będzie podlegać jedynie taka ilość poszczególnych elementów, jaka została ujęta na ZSK, a tym samym na FZ. Inaczej mówiąc, korekta generowana jest tylko na taką ilość poszczególnych towarów, jaka została sprzedana i to ich wartość zakupu jest modyfikowana. Wartość zakupu pozostałej części dostaw z dokumentów PZ (nieujętych na ZSK i FZ), do których to dokumentów generowana jest automatyczna KWPZ, nie zmienia się.

Korekty kosztu i aktualizacja wartości zasobów na magazynie

W wyniku ponownej wyceny towaru przyjętego w konsygnacji, spowodowanej:

  • zatwierdzeniem KWPZ wystawionej do PZ przed rozliczeniem z dostawcą za towar konsygnacyjny
  • zatwierdzeniem FZ wygenerowanej z ZSK, gdzie ceny elementów na FZ różnią się od cen elementów powiązanych na PZ – automatycznie generowana KWPZ
  • zatwierdzeniem KWFZ do FZ powstałej w procesie konsygnacji – automatycznie generowana KWPZ

system wygeneruje w tle odpowiednie dokumenty korekt kosztu do dokumentów, które rozchodowały dany towar przed ponowną wyceną oraz zmodyfikuje wartość pozostałej ilości tego towaru (niewydanej „na zewnątrz” dokumentem WZ) na magazynach konsygnacyjnych odbiorców oraz lokalnych, jeśli ponownie wyceniany towar trafił, na któryś z tych typów magazynów.

Czy ten artykuł był pomocny?