Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej jest dokumentem służącym do zebrania całej sprzedaży zasobów przyjętych od jednego kontrahenta do jednego magazynu konsygnacyjnego własnego z danego okresu. Jednocześnie ZSK służy jako informacja dla sprzedawcy, które z dostarczonych przez niego towarów zostały sprzedane przez nabywcę.

Na zestawieniu uwzględniana jest:

 • sprzedaż towarów z dostawy od konkretnego kontrahenta na magazyn konsygnacyjny własny, w oparciu o dokumenty WZ.
 • „sprzedaż” dla nabywcy, gdzie towar z magazynu konsygnacyjnego przesuwany jest dokumentami MM na magazyn lokalny nabywcy, stając się w ten sposób jego własnością
 • sprzedaż towarów konsygnacyjnych dokonana przez klientów nabywcy z magazynu konsygnacyjnego odbiorcy (udokumentowana WZ wystawionym na kontrahenta przypisanego do magazynu konsygnacyjnego odbiorcy)

Wykaz dokumentów ZSK oraz funkcje z nimi związane znajdują się w module Sprzedaż. Lista prezentuje informacje nt.:

 • numeru dokumentu
 • daty wystawienia
 • kodu
 • nazwy dostawcy towaru
 • magazynu, na jaki został przyjęty towar
 • zakresu dat, w którym wystawione zostały dokumenty WZ i MM- uwzględnione na ZSK
 • wartości netto i brutto zestawienia
 • stan, w jakim aktualnie znajduje się dokument

Formularz składa się z zakładek – Ogólne, Dokumenty skojarzone, Atrybuty i Załączniki.

Zakładka Ogólne prezentuje:

 • numer dokumentu
 • sprzedawcę, dla którego tworzone jest zestawienie
 • magazyn, na który wprowadzony został zasób dostarczony przez danego sprzedawcę (może to być tylko i wyłącznie magazyn konsygnacyjny własny)
 • centrum, w którym wystawiony jest dokument
 • pole z miejscem na dodatkowy opis zestawienia
 • aktualny stan dokumentu
 • datę wystawienia dokumentu
 • wartość netto oraz brutto zestawienia
 • zakres dat, w którym mieszczą się daty wystawienia dokumentów uwzględnianych na tworzonym ZSK

W polu Magazyn domyślnie ustawiany jest magazyn, dla którego w konfiguracji dokument ZSK został ustawiony jako domyślny. Nie oznacza to jednak, że nie można go zmienić na inny magazyn konsygnacyjny własny.

Uwaga
Nie można wystawić ZSK na magazyn konsygnacyjny odbiorcy lub magazyn lokalny.

Lista pozycji ZSK prezentuje artykuły i ich ilość, jaka w zadanym okresie została rozchodowana poprzez dokumenty WZ i MM- z magazynu konsygnacyjnego własnego, będącego podstawą zestawienia.

Pozycje można dodać dopiero po wskazaniu sprzedawcy oraz magazynu. Z listy przefiltrowanej pod kątem dat, sprzedawcy oraz magazynu, użytkownik może wybrać konkretne dokumenty WZ lub/i MM-. Druga możliwość to automatyczne dodanie wszystkich dokumentów WZ i MM- spełniających założone kryteria – przycisk [Dodaj automatycznie].

Formularz ZSK
Uwaga
System na bazach FIFO/LIFO nie uwzględnia dokumentów, które zostały już dodane na innym ZSK (zatwierdzonym i niezatwierdzonym), dokumentów WZ, które zostały całkowicie skorygowane oraz MM- powiązanych z KIWZ.
Uwaga
W systemie na bazach AVCO po dodaniu do dokumentu ZSK dokumentu MM- istnieje możliwość zmniejszenia ilości. Taki dokument MM- może zostać dodany do kolejnego dokumentu ZSK na ilość pomniejszoną o ilości znajdujące się na innych ZSK.
Przykład

1. Wystawiony zostaje dokument MM-, jako magazyn źródłowy wskazany jest magazyn konsygnacyjny własny, magazyn docelowym jest magazyn konsygnacyjny odbiorcy. Na dokument dodany zostaje artykuł Apaszka w ilości 10 szt.

2. Dokument MM- zostaje zatwierdzony.

3. Dokument MM- trafia na dokument ZSK, automatycznie ilość zostaje przeniesiona z dokumentu MM-.

4. Na ZSK ilość dla artykułu Apaszka zostaje zmniejszona z 10 szt. Do 8 szt.

5. Wystawiony zostaje kolejny dokument ZSK, ponownie dodany zostaje dokument MM- z pkt.1 w ilości 2 szt. (10 szt. z dokumentu MM- – 8 szt. znajdujące się już na dokumencie ZSK)

Ceny poszczególnych pozycji pobierane są z aktualnego cennika przychodowego przypisanego do sprzedawcy wybranego na ZSK, w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu. Nie można ich edytować, są one wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Mogą odbiegać od cen na PZ oraz FZ, które ostatecznie dokumentują zakup.

Dokument ZSK można również wygenerować z listy dokumentów WZ i MM-. Generowanie możliwe jest dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście dokumentów. Przy MM- mogą to być dokumenty, których magazynem źródłowym jest magazyn konsygnacyjny własny, a magazynem docelowym magazyn lokalny. Dokumenty generowane są w stanie niezatwierdzonym.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZSK, jest on przesyłany do sprzedawcy, który w odpowiedzi dostarcza fakturę sprzedaży, uwzględniającą dokładnie te same pozycje. Po otrzymaniu takiej faktury, z poziomu listy ZSK operator może wygenerować odpowiadającą jej fakturę zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?