Fiskalizacja faktur

image_print

Fiskalizacja faktur dostępna jest dla dokumentów FS oraz FSL, pozwala ona na zaewidencjonowanie dokumentu faktury na drukarce fiskalnej.

Aby istniała możliwość fiskalizacji faktur, należy z poziomu System à Konfiguracja à Handel zaznaczyć parametr Fiskalizacja faktur. Po zaznaczeniu powyższego parametru w nagłówku formularza dokumentu FS oraz FSL istnieje możliwość zaznaczenia, bądź odznaczenia parametru Fiskalizuj.

System automatycznie zaznaczy parametr Fiskalizuj, jeśli:

 • dokument został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: Od brutto
 • dokument wystawiony został w walucie systemowej
 • kontrahent główny dokumentu (Nabywca) ma status Odbiorca detaliczny
 • dokument ZS, z którego generowana jest FS/FSL, został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: Od brutto
 • przynajmniej jedna z wcześniejszych FSL wygenerowanych do tego samego ZS została oznaczona jako fiskalna
 • FS nie jest wygenerowana z PAR
 • FS końcowa wystawiona jest z kierunkiem naliczania VAT od brutto i przynajmniej jedna z faktur zaliczkowych odliczanych od tej faktury jest oznaczona jako fiskalna

Podczas kopiowania dokumentów ustawienia parametru Fiskalizuj nie są kopiowane z dokumentu źródłowego. System od nowa weryfikuje, czy są spełnione wszystkie niezbędne warunki.

Ręczna edycja parametru Fiskalizuj

Zmiana parametru Fiskalizuj jest możliwa, gdy:

 • w konfiguracji systemu włączono fiskalizację faktur
 • dokument nie jest zatwierdzony – jest w stanie zainicjowanym lub niezatwierdzonym
 • dokument jest zarejestrowany z kierunkiem naliczania VAT od brutto
 • dokument jest wystawiony w walucie systemowej
 • FS nie została wygenerowana z PAR

Podczas ręcznej edycji parametru:

 • nie jest sprawdzany status kontrahenta – istnieje możliwość oznaczenia dokumentu FS/FSL jako fiskalny dla kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy
 • możliwe jest zaznaczenie parametru Fiskalizuj na FSL wygenerowanej do ZS z kierunkiem VAT: Od netto. Operator zostanie zapytany, czy chce zaznaczyć parametr Fiskalizuj na FSL, mimo tego, że nie jest możliwe zafiskalizowanie faktury finalnej wygenerowanej do takiego zamówienia.

Automatyczna zmiana parametru Fiskalizuj

System sprawdzi, czy spełnione są wszystkie warunki niezbędne do automatycznego zaznaczenia parametru Fiskalizuj, w przypadku zmiany na dokumencie:

 • kontrahenta głównego – zmiana kontrahenta w kontekście statusu kontrahenta
 • parametru Kierunek VAT
 • waluty dokumentu

Fiskalizacja

Aby zafiskalizować dokument, należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji:

 • Zatwierdź i fiskalizuj – jeśli dokument nie został jeszcze zatwierdzony
 • Fiskalizuj – jeśli dokument został już zatwierdzony, ale nie został jeszcze wydrukowany na drukarce fiskalnej

System nie pozwoli na fiskalizację dokumentu, gdy:

 • przynajmniej jedna jego pozycja ma wartość równą 0,00. Jeśli parametr Fiskalizuj został zaznaczony na dokumencie FS zawierającym taką pozycję, system nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.
 • wartość odliczanych faktur zaliczkowych w danej stawce VAT przekracza wartość transakcji dokonywanej w tej stawce VAT. Aby zatwierdzić taki dokument, należy odznaczyć parametr Fiskalizuj na dokumencie FS lub skorygować ilość/wartość na pozycjach dokumentu.

Gdy faktury zaliczkowe obejmują całość transakcji w poszczególnych stawkach VAT, faktura końcowa przyjmuje wartość 0,00 i nie może być zafiskalizowana. Podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się zapytanie, czy zatwierdzić dokument jako niefiskalny.

Wydruk fiskalny faktur zaliczkowych i faktur końcowych

W przypadku wydruku faktury zaliczkowej, która rejestruje przyjęcie zaliczki na poczet zamówienia i nie posiada pozycji, na drukarkę fiskalną wysyłana jest informacja z tabelki VAT dokumentu.

Na wydruku fiskalnym prezentowane są następujące dane:

 • nazwa pozycji – Zaliczka stawka + wartość stawki VAT ze znakiem %
 • ilość – zawsze równa 1
 • jednostka – symbol jednostki przypisanej jako domyślna do grupy głównej artykułów
 • cena, wartość – wartość brutto w walucie dokumentu dla sumy wartości w danej stawce

W przypadku faktury końcowej, na której odliczane są faktury zaliczkowe, fiskalizacja odbywa się w wartości „końcowej” tj. pomniejszonej o faktury zaliczkowe. Na drukarkę nie są wysyłane pozycje dokumentu, ale wartości ustalone na podstawie tabelki VAT. System zsumuje wartości (dodatnie i ujemne) w danej stawce VAT i taką „pozycję” wyśle na drukarkę fiskalną.

Przykład
Pozycje zamówienia:

Pozycje faktury zaliczkowej:

Tabelka VAT faktury zaliczkowej:

Na drukarce fiskalnej pozycje paragonu będą wyglądały następująco:

 • Zaliczka stawka 23% 1*66,67
 • Zaliczka stawka 8% 1*33,33

Filtrowanie dokumentów

Na liście dokumentów faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych sprzedaży, w filtrze pod listą znajduje się pole Status fiskalny. Umożliwia ono filtrowanie dokumentów fiskalnych, w zależności od wybranej opcji, wyświetlone zostaną dokumenty:

 • fiskalne – dokumenty z zaznaczonym parametrem Fiskalizuj, zarówno te, które zostały wydrukowane już na drukarce fiskalnej, jak i te, które jeszcze nie zostały zafiskalizowane
 • niefiskalne – dokumenty bez zaznaczonego parametru Fiskalizuj
 • fiskalne zafiskalizowane – dokumenty z zaznaczonym parametrem Fiskalizuj, które zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej
 • fiskalne niezafiskalizowane – dokumenty z zaznaczonym parametrem Fiskalizuj, które nie zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej

Powtórna fiskalizacja

Aby istniała w systemie możliwość powtórnej fiskalizacji dokumentów, grupa operatorów powinna posiadać uprawnienie Powtórna fiskalizacja dokumentów. Parametr ten dostępny jest z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów zakładka Inne uprawnienia.

Czy ten artykuł był pomocny?