Korekty ręczne

image_print

Korekty ręczne pozwalają na korygowanie:

 • ilości
 • wartości
 • stawki VAT

Dotyczą dokumentów:

 • faktur sprzedaży
 • paragonów
 • faktur zakupu (w przypadku korekty ilości oraz wartości)

Aby użytkownik miał możliwość wystawienia korekty ręcznej, na grupie operatorów na zakładce Inne uprawnienia, powinien zostać zaznaczony parametr Tworzenie korekt ręcznych.

Korekty ręczne opierają się na dokumentach korekt generowanych do dokumentów. Prezentowane są na tych samych listach, korzystają z definicji korekt oraz ze schematu numeracji odpowiedniej korekty.

W związku z tym, że korekta ręczna nie ma dokumentu źródłowego, użytkownik musi samodzielnie zdefiniować podstawowe dane dotyczące m.in.:

 • danych nagłówkowych dokumentu – kontrahenta, rodzaju transakcji, daty korekty itd.
 • waluty i kursu dokumentu
 • danych dotyczących dokumentu źródłowego – numer i daty dokumentu korygowanego
 • danych dotyczących artykułów – artykuł, ilość i cena przed korektą, ilość i cena po korekcie
 • kosztów zwracanego towaru
 • cech zwracanego towaru
 • magazynu, na który ma być przyjęty towar (KIFS, KIPAR) lub, z którego ma być wydany (KIFZ)

Dokumentami magazynowymi generowanymi do korekt ilościowych będą dokumenty wewnętrzne – RW, PW.

Uwaga
Nie można generować dokumentów magazynowych jednocześnie do kilku korekt ręcznych.

Ręczne korekty wartościowe do dokumentów rozchodowych nie mają wpływu ani na wartość zasobów na magazynie ani na ilość. Ich wystawienie wiąże się jedynie ze zwrotem lub przyjęciem należności, wynikających ze zmiany ceny pozycji dokumentu rozchodowego. Nieco inaczej wygląda kwestia ręcznej KWFZ. Nie dotyczy ona konkretnego dokumentu zakupu, a co za tym idzie konkretnych zasobów, dlatego też całość ręcznej korekty wartościowej zakupu odzwierciedlana jest na generowanym do niej dokumencie korekty kosztu (KK).

Cechy korekt ręcznych:

 • korekty ręczne (niepowiązane z dokumentami magazynowymi) nie wypływają na ilość zasobów w magazynie, ilość zarezerwowaną, czy też zamówioną
 • jeden dokument korygujący może korygować albo ilość, albo wartość na dokumencie podstawowym; nie ma możliwości jednoczesnej korekty obu wielkości
 • korekty ręczne są wystawiane do dokumentów FS, PAR i FZ spoza systemu
 • nie można wystawić korekty ręcznej na komplet
 • nie można wystawić korekty ręcznej do dokumentu magazynowego
 • nazwa artykułu będącego pozycją korekty podlega edycji, ale tylko, jeśli na karcie artykułu został zaznaczony parametr Edycja nazwy
 • zatwierdzonej korekty nie można usunąć, można ją jedynie anulować
 • nie można generować dokumentów magazynowych do niezatwierdzonych lub anulowanych korekt ilościowych
 • do wartościowych korekt ręcznych nie są generowane dokumenty magazynowe
 • automatyczne generowanie dokumentów magazynowych do korekt ręcznych uzależnione jest od ustawień na typach dokumentów korekt
 • kod oraz nazwa artykułu na dokumencie PW/RW wygenerowanym z korekty ręcznej są ustalane na podstawie pozycji z dokumentu źródłowego, przy czym istnieje możliwość edycji nazwy (przy zaznaczonym parametrze Edycja nazwy na karcie artykułu)
 • korektę ilościową można zatwierdzić tylko, jeśli istnieje przynajmniej jedną pozycję z niezerową ilością
 • korektę wartościową można zatwierdzić tylko, jeśli istnieje przynajmniej jedna pozycja z niezerową wartością
 • w celu zatwierdzenia korekty faktur, musi być zdefiniowany kontrahent
 • na zakładce Dokumenty skojarzone, oprócz standardowej listy dokumentów skojarzonych, dostępna jest sekcja dotycząca dokumentu „źródłowego”. Można w niej zdefiniować numer dokumentu źródłowego, datę wystawienia i datę sprzedaży/zakupu.

Korekty ręczne bez względu na opcję wyświetlania korekt (na liście/pod źródłowym) są prezentowane na liście dokumentów. W kolumnie Magazyn prezentowane są, odpowiednie do korekt ręcznych, dokumenty magazynowe – PW, RW. Dla wartościowych korekt ręcznych kolumna będzie pusta.

Do utworzenia nowej korekty służy przycisk [Korekta ręczna], w grupie przycisków Korekty, wraz z dostępną opcją wyboru typu korekty – wartościowa, ilościowa, stawki VAT.

Generowanie korekty faktury do korekty ręcznej paragonu

Użytkownik ma możliwość wygenerowania do zatwierdzonej korekty ręcznej paragonu (wartościowej i ilościowej) dokumentu korekty faktury (wartościowej i ilościowej). Wygenerowana korekta faktury jest odzwierciedleniem dokumentu korekty paragonu. Nie ma możliwości dodawania/usuwania z niej pozycji.

Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania korekty faktury z wielu korekt ręcznych paragonu. Generowanie możliwe jest tylko dla jednego zaznaczonego dokumentu.

Na wygenerowanym dokumencie korekty faktury, użytkownik ma możliwość modyfikacji poniższych pól:

 • Numer obcy
 • Przyczyna korekty
 • Data wystawienia
 • Parametr Potwierdzenie
 • Sposób dostawy
 • Przyczyna zwolnienia z VAT
 • Właściciel
 • Obsługujący
 • Rejestr VAT

W przypadku, gdy dokument KIPAR:

 • jest powiązany z dokumentem magazynowym – wygenerowane faktury również zostają z nim powiązane
 • nie jest powiązany z dokumentem magazynowym – jego wygenerowanie możliwe jest z poziomu utworzonej KIFS

Analogicznie jak w przypadku generowania faktur na podstawie paragonów – również w przypadku fakturowania korekt – rozliczanie i analiza płatności odbywa się z poziomu dokumentu źródłowego (KIPAR/KWPAR).

Po zatwierdzeniu dokumentu korekty ręcznej dokumentu paragonu i jej zafakturowaniu, w zależności od wersji językowej, system:

 • nie wygeneruje korekty VAT faktury. Powstanie ona dopiero do dokumentu KSD – wersja polska

Uwaga
Ustawienie Rejestru VAT na dokumencie korekty faktury oraz generowanie korekty faktury VAT do dokumentu KIFS/KWPAR jest uzależnione od wartości parametru: Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów.

 • wygeneruje korektę VAT do paragonu. Dokument korekty faktury VAT nie powstanie do faktury wygenerowanej z ręcznej korekty paragonu – pozostałe wersje językowe

Po wygenerowaniu KVFS powstałej w wyniku zafakturowania korekty ręcznej paragonu, w nagłówku tego dokumentu zaznaczony zostanie parametr Faktura do paragonu, bez możliwości jego edycji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?