Wymiana danych

image_print

Zakładka Wymiana danych w menu System Konfiguracja pozwala na określenie parametrów niezbędnych do przesyłania informacji z systemu Comarch ERP Altum do innych platform. Jej obszar jest podzielony na sekcje:

 • EDI
 • E-deklaracja
 • Pliki JPK
 • Przelewy
 • POS
 • SENT
Zakładka Wymiana danych

Opis parametrów w zakładce Wymiana danych:

EDI

W sekcji EDI znajduje się mechanizm do importu i eksportu danych do platformy EDI

Sekcja EDI
Uwaga
Sekcja EDI dostępna jest wyłącznie dla operatorów posiadających licencję do korzystania z platformy EDI. W przypadku braku licencji sekcja będzie niewidoczna.

W sekcji wyróżniono pola:

 • Folder plików eksportowanych – należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane eksportowane z systemu pliki
 • Sposób porządkowania plików – należy wybrać strukturę katalogów, w ramach której będą zapisywane pliki. Wyróżnione są opcje:
  • TypDokumentu – porządkuje pliki według typów dokumentów, tworząc podkatalogi Orders i Invoices
  • KodKontrahenta – porządkuje pliki według kodów kontrahentów, tworząc podkatalogi dedykowane konkretnym kontrahentom
  • TypDokumentu_KodKontrahenta – tworzy podkatalogi z podziałem na typy dokumentów, i nazwą tworzoną katalogu według klucza typ dokumentu_kod kontrahenta
  • KodKontrahenta_TypDokumentu – tworzy podkatalogi z podziałem na kod kontrahenta, i nazwą katalogu według klucza kod kontrahenta_typ dokumentu
  • TypDokumentu\KodKontrahenta – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne grupują pliki według typów dokumentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg kodów kontrahentów
  • KodKontrahenta\TypDokumentu – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne wstępnie grupują pliki według kodów kontrahentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg typów dokumentów
 • Folder plików importowanych – należy wskazać lokalizację folderu plików importowanych do systemu
 • Przenoś wczytane pliki do podkatalogu – jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, to w wybranej ścieżce zostanie utworzony podkatalog Done, do którego zostaną automatycznie przeniesione pliki EDI, które zostały zaimportowane przez użytkownika.

E-deklaracja

Sekcja E-deklaracja

W sekcji wyróżniono pola:

 • Adres usługi Web Service – adres na który przesyłane są e-deklaracje; domyślnie ustawiono adres: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
 • Katalog plików wymiany – pole służące do określenia katalogu zapisu wyeksportowanych e- deklaracji

Pliki JPK

Sekcja Pliki JPK

Szczegółowy opis pól zawartych w tej sekcji znajduje się w artykule Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego.

Przelewy

Sekcja Przelewy

Sekcja Przelewy pozwala na wskazanie katalogu zapisu dla dokumentów zestawienia poleceń przelewów oraz zestawienia poleceń zapłaty. W sekcji wyróżniono pola:

 • Katalog plików wymiany – użytkownik ma możliwość wskazania katalogu zapisu plików, dzięki czemu nie ma konieczności wskazywania ścieżki do miejsca eksportu plików na każdym formularzu dokumentów ZPP oraz ZPZ
 • Folder plików usługi sieciowej – umożliwia wskazanie katalogu zapisu komunikatów request i response

POS

Sekcja POS

W sekcji POS dostępne jest pole:

 • Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – w polu można określić liczbę dni, z których będzie przeprowadzana synchronizacja dokumentów ZS w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Ustawienie ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji z Comarch POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS. Domyślna wartość to 60 dni, a zmiany można dokonać do momentu wykonania pierwszej synchronizacji obiektu.

SENT

Sekcja SENT pozwala użytkownikowi na konfigurację usługi Web Service w celu przesyłania komunikatów w formacie .xml na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Komunikaty takie są zgodne ze specyfikacją techniczną udostępnioną na portalu.

Sekcja SENT

Pola z tej sekcji zostały opisane w artykule Konfiguracja SENT.

Uwaga
Wyżej wymienione opcje dostępne są po zaznaczeniu na formularzu firmy parametru Monitorowanie transportu SENT. W przeciwnym wypadku obszar SENT będzie niewidoczny.

 

Czy ten artykuł był pomocny?