Instrukcje: Dodawanie nowego Użytkownika o roli Przedstawiciela handlowego

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowego użytkownika w aplikacji System oraz przypisania mu roli Przedstawiciela handlowego.

Tworzenie nowego użytkownika

Warunki wstępne

Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administratora.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację  Panel System.
 2. Wybierz typ Użytkownik.
 3. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli. System wyświetli pola do wypełnienia dla użytkownika.
 4. Wprowadź nazwę nowego użytkownika.
 5. Wprowadź dodatkowy opis w polu Oznaczenie
 6. Na zakładce Edytor wypełnij pole Pełna nazwa oraz E-mail.
 7. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie System, kategoria Użytkownik.

Przypisanie użytkownika do systemu

Warunki wstępne

Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administratora.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Panel System.
 2. Wybierz typ System.
 3. W polu Nazwa wybierz system, do którego zostanie przypisany nowy użytkownik.
 4. Przejdź do dolnej zakładki Edytor w dolnej części okna, a następnie należy wybrać podzakładkę Przyporządkowania użytkownika. Tabela przedstawia wszystkich użytkowników aktualnie przypisanych do systemu.
 5. Wybierz przycisk [Dodaj] w podzakładce Przyporządkowania użytkowników. Zostanie dodany nowy pusty wiersz do tabeli.
 6. Wprowadź dane identyfikacyjne nowego użytkownika w wierszu Użytkownik w tabeli.
 7. W wierszu tabeli Typ licencji wybierz ustawienie Pracownik dla wewnętrznego lub Partner biznesowy dla zewnętrznego przedstawiciela handlowego albo Pracownik, logowanie zarezerwowane.
 8. Wybierz ustawienie Pełen dostęp w kolumnie Tryb dostępu.
 9. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie System, kategoria Użytkownik.

Tworzenie partnera jako przedstawiciela

Warunki wstępne

Do wykonania tego kroku wymagane jest przypisanie partnera do odpowiednich organizacji.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
 2. Wybierz opcję [Dodaj] a następnie [Nowa osoba] na standardowym pasku symboli.
 3. Podaj dane identyfikacyjne nowego partnera w polu Partner.
 4. Przy użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane] obok pola Nazwa wprowadź nazwę przedstawiciela handlowego.
 5. Wybierz w nagłówku karty partnera w polu Właściwa organizacja organizację, w której ma pracować przedstawiciel.
 6. Aktywuj pole wyboru Przedstawiciel na zakładce Ogólne.
 7. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzedaży

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Uprawnienia przedstawiciela do logowania.
 2. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli. Pojawi się nowy wiersz w tabeli obszaru roboczego.
 3. Umieść kursor w polu Przedstawiciel w nowym wierszu tabeli i wprowadź dane identyfikacyjne nowego przedstawiciela.
 4. Przejdź do pola Odpowiedzialna organizacja sprzedaży i wprowadź identyfikator organizacji sprzedaży.
 5. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie Uprawnienia przedstawiciela do logowania.

Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Partner biznesowy

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
 2. Wprowadź dane identyfikacyjne przedstawiciela.
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli. W obszarze roboczym zostaną wyświetlone dane przedstawiciela.
 4. Umieść kursor w polu Właściwa organizacja. Wprowadź identyfikator organizacji, dla której przedstawiciel ma być autoryzowany.
 5. Przejdź do zakładki Konta użytkowników.
 6. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli zakładki Konto użytkownika. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
 7. Wprowadź identyfikator utworzonego użytkownika o typie Partner biznesowy w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
 8. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Użytkownik może być przyporządkowany tylko do jednego partnera.

Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Pracownik

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
 2. Wprowadź dane identyfikacyjne przedstawiciela.
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli. Wyświetlony zostanie przedstawiciel w obszarze roboczym.
 4. Umieść kursor w polu Właściwa organizacja. Wprowadź identyfikator organizacji, dla której przedstawiciel ma być autoryzowany.
 5. Przejdź do zakładki Konto użytkownika.
 6. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli zakładki Konta użytkowników. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
 7. Wprowadź identyfikator utworzonego użytkownika o typie Pracownik w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
 8. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Czy ten artykuł był pomocny?