Instrukcja: Zakładanie przedstawicieli handlowych

Opis zagadnienia

W dokumencie opisano procedury tworzenia przedstawiciela handlowego jako wewnętrznego pracownika lub zewnętrznego przedstawiciela w systemie. Procedury zawierają poszczególne kroki instrukcji i informują o możliwych warunkach wstępnych i konsekwencjach.

Należy zachować następującą kolejność wykonywanych kroków instrukcji:

 • Tworzenie nowego użytkownika
 • Przypisanie użytkownika do systemu
 • Tworzenie partnera jako przedstawiciela
 • Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzedażowej
 • Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Partner biznesowy
 • Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Pracownik.

Tworzenie nowego użytkownika

Uwaga
Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administracyjnych.

W celu utworzenia nowego użytkownika należy:

 1. Otworzyć aplikację Panel System.
 2. Wybrać wartość Użytkownik w polu Typ.
 3. Kliknąć przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli. Pojawiają się pola umożliwiające dodanie nowego użytkownika.
 4. Wprowadzić numer identyfikacyjny nowego użytkownika w polu Nazwa.
 5. Wprowadzić opis nowego użytkownika w polu Oznaczenie.
 6. Dodatkowo, można wprowadzić pełną nazwę i adres e-mail pod zakładką Edytor.
 7. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

 

Utworzenie nowego użytkownika w aplikacji Panel System

Informacje o poszczególnych polach i innych partiach znajdują się w dokumencie Panel System, kategoria Użytkownik.

Przypisanie użytkownika do systemu

Uwaga
Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administracyjnych.

W celu przypisania użytkownika do systemu należy:

 1. Otworzyć aplikację Panel System.
 2. Wybrać wartość System w polu Typ.
 3. W polu Nazwa wybrać system, który ma zostać przypisany nowemu użytkownikowi.
 4. Przejść do dolnej zakładki Przyporządkowania użytkownika. Tabela przedstawia wszystkich użytkowników aktualnie przypisanych do systemu.
 5. Wybrać przycisk [Dodaj] w zakładce Przyporządkowania użytkowników. Zostanie dodany nowy, pusty wiersz do tabeli.
 6. Wprowadzić dane identyfikacyjne nowego użytkownika w polu Użytkownik w tabeli.
 7. Wybrać wartość Pracownik dla wewnętrznego lub Partner biznesowy dla zewnętrznego przedstawiciela handlowego w polu Typ licencji w wierszach tabeli.
 8. Wybrać niezbędne ustawienia dostępu w polu Tryb dostępu.
 9. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Przypisanie użytkownika do systemu w aplikacji Panel System

Informacje o poszczególnych polach i innych partiach znajdują się w dokumencie Panel System, kategoria Użytkownik.

Tworzenie partnera jako przedstawiciela

Uwaga
Do wykonania tego kroku wymagane jest przypisanie do odpowiednich organizacji.

Aby utworzyć partnera jako przedstawiciela należy:

 1. Otworzyć aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wybrać przycisk [Nowy], a następnie Nowa osoba na standardowym pasku symboli.
 3. Podać dane identyfikacyjne nowego partnera w polu Partner.
 4. Za pomocą przycisku w kształcie rombu obok pola Nazwa, wprowadzić nazwę przedstawiciela handlowego.
 5. W polu Właściwa organizacja wprowadzić identyfikator organizacji, do której ma zostać przypisany użytkownik.
 6. Aktywować funkcję Przedstawiciel w zakładce Ogólne.
 7. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Utworzenie partnera jako przedstawiciela w aplikacji Partnerzy

Informacje o poszczególnych polach i innych partiach znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzedażowej

W celu przypisania przedstawiciela do organizacji sprzedażowej należy:

 1. Otworzyć aplikację Uprawnienia do logowania przedstawiciela.
 2. Wybrać przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli. Pojawi się nowy wiersz w tabeli obszaru roboczego.
 3. Umieścić kursor w polu Przedstawiciel w nowym wierszu tabeli i wprowadzić dane identyfikacyjne nowego przedstawiciela.
 4. Przejść do pola Odpowiedzialna organizacja sprzedaży i wprowadzić tam identyfikator organizacji sprzedaży.
 5. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzedażowej

Informacje o poszczególnych polach i innych partiach znajdują się w dokumencie Uprawnienia do logowania przedstawiciela.

Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Partner biznesowy

Aby przypisać użytkownika z licencją o typie Partner biznesowy do przedstawiciela należy:

 1. Otworzyć aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wprowadzić dane identyfikacyjne przedstawiciela.
 3. Przejść do zakładki Konta użytkownika.
 4. Nacisnąć przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli zakładki Konta użytkownika. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
 5. Wprowadzić identyfikator utworzonego użytkownika w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
 6. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Konsekwencje uprawnień opisane są w Elementy uprawnień: Przypisz uprawnienia do Pracowników i Partnerów biznesowych.

Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Pracownik

W celu przypisania do przedstawiciela użytkownika z licencją typu Pracownik należy:

 1. Otworzyć aplikację Partnerzy w widoku Podstawowe.
 2. Wprowadzić dane identyfikacyjne przedstawiciela.
 3. Nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. Wyświetlony zostanie przedstawiciel w obszarze roboczym.
 4. Wprowadzić identyfikator organizacji, dla której przedstawiciel ma być autoryzowany.
 5. Przejść do zakładki Konta użytkownika.
 6. Naciśnij przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków zakładki Konta użytkownika. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
 7. Wprowadzić identyfikator utworzonego użytkownika w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
 8. Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Konsekwencje uprawnień opisane są w Elementy uprawnień: Przypisz uprawnienia do Pracowników i Partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?