Import cech artykułów

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do cech artykułów. Instrukcje opisują między innymi kolejność wykonywanych kroków, której należy przestrzegać podczas importu, a także informacje o możliwych wymaganiach, skutkach oraz ograniczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące importu danych, w tym opisy pól, przycisków znajdują się w dokumentacji Import danych.

Ogólne

W systemie Comarch ERP Enterprise wyróżniamy dwa typy wymiany danych:

 • Wymiana danych między istniejącymi systemami CEE
 • Import danych z wcześniejszej wersji systemu do nowo skonfigurowanego systemu CEE.

Szczegółowy opis wymiany danych między systemami CEE znajduje się w dokumentach Import danych oraz Eksport danych. Niniejszy dokument opisuje proces importu z wcześniejszych wersji systemu za pomocą aplikacji Import danych, a także proces eksportu danych za pomocą aplikacji Eksport danych.

Uwaga
Jeżeli użytkownik nie wie, który format wybrać pliku importu, powinien wykonać następujące czynności: utworzyć klasyfikację cech artykułu (warunek wstępny) oraz wygenerować schemat tabeli w aplikacji Klasyfikacje cech artykułów. Następnie za pomocą aplikacji Cechy artykułów należy utworzyć przykładowy plik i wyeksportować go w żądanym formacie z wymaganymi cechami za pomocą przycisku [Eksportuj do pliku strony które zostały już wyświetlone]. Utworzony w ten sposób przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.

Instrukcje

Poniżej zostały opisane kroki, jakie należy spełnić, aby zaimportować cechy artykułów oraz obsługa aplikacji Import danych i Eksport danych.

Kolejne kroki importu danych

 1. Otwórz aplikację Import danych
 2. W polu Filtr przy użyciu przycisku [Pomoc do wartości] wybierz jednostkę biznesową:
  com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyCollection.
 3. Pola wyboru atrybutów dla wybranego filtra jednostki biznesowej są domyślnie zaznaczone w obszarze roboczym.

  Aplikacja Import danych z filtrem cechy artykułu
 4. W razie potrzeby na tym etapie można edytować, które atrybuty mają być wybrane jako aktywne.
 5. Wybierz przycisk [Import danych] dostępny na standardowym pasku przycisków.
 6. Zostanie otwarte okno Import danych, w którym należy między innymi wybrać plik importu oraz typ pliku, a także określić postępowanie w przypadku błędu.
 7. Wybierz kolejkę przetwarzania na zakładce Ustawienia przetwarzania i rozpocznij import za pomocą przycisku [W tle].
Uwaga
W przypadku importu danych użycie opcji [Wykonaj jako zlecenie przetwarzania] jest zalecane tylko w przypadku danych, które są od siebie niezależne.

Atrybuty niezbędne do importu z wcześniejszych wersji systemu

W celu importu z wcześniejszych wersji systemu, należy określić przynajmniej poniższe atrybuty dla każdej jednostki biznesowej Cechy artykułów:

 • Atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)
Wskazówka
Kluczem biznesowym jest numer atrybutu dla obiektu Cechy artykułów. Kluczem głównym jest identyfikator techniczny GUID
 • Pola wymagane

Nie jest możliwe przypisanie obiektu biznesowego Cechy artykułu bez atrybutów identyfikacyjnych. Wymagane pola i atrybuty identyfikacyjne dla poszczególnych obiektów biznesowych zostały opisane w sekcji Pola identyfikacyjne i wymagane.

Dodatkowo istnieją jeszcze relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie są bezpośrednio powiązane z obiektem biznesowym Cechy artykułów (powiązania poprzez klucze obce, które w filtrze są oznaczone kursywą). Aby rozwiązać te relacje, należy w filtrze wybrać atrybuty identyfikujące te obiekty biznesowe.

Kolejność

W przypadku importowania zależnych od siebie danych należy zachować zdefiniowaną kolejność. Aby przeprowadzić import cech artykułu należy wcześniej pomyślnie zaimportować następujące obiekty biznesowe:

 • Typy danych (com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype)
  Konieczne tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane w klasyfikacji cech artykułu.
 •  Klasyfikacje zdefiniowane przez użytkownika  (com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy)
  Konieczne tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane w cechach artykułu.
 •  Klasyfikacja cech artykułów (com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy)
Uwaga
W przypadku importowania zależnych od siebie danych zawsze należy zaimportować najpierw powiązane dane.

Import danych można wówczas uruchomić natychmiast lub jako zlecenie przetwarzania. W przypadku zastosowania zlecenia przetwarzania system uruchamia procesy i określa czas ich uruchomienia. Użytkownik nie ma wpływu na czas rozpoczęcia procesów, w konsekwencji, nie ma gwarancji zachowania wymaganej kolejności.

Uwaga
W przypadku importu danych użycie opcji [Wykonaj jako zlecenie przetwarzania] jest zalecane tylko w przypadku danych, które są od siebie niezależne.

Import danych

Warunki wstępne

 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyCollection zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane.
 • Klasyfikacja cech artykułu zawiera wszystkie cechy, które mają zostać za-importowane oraz ponownie został utworzony schemat tabeli (za pomocą aplikacji Klasyfikacje i Cechy artykułów).

Kolejne kroki
1. Wygeneruj plik importu zawierający atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy) oraz wymagane pola (szczegółowe informacje w sekcji Pola identyfikacyjne i wymagane).
2. Należy wykonać czynności opisane w sekcji Kolejne kroki importu danych, aby zaimportować dane wygenerowanym plikiem.

Eksport danych

Warunki wstępne

 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyCollection zawierający atrybuty, które mają zostać wyeksportowane.

Kolejne kroki

 1. Otwórz aplikację Eksport danych.
 2. W polu Filtr przy użyciu przycisku [Pomoc do wartości] określ filtr:
  com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyCollection
 3. Wybierz przycisk [Aktualizuj] dostępny na standardowym pasku przycisków.

  Aplikacja Eksport danych z filtrem cechy artykułu
 4. Na zakładce Ograniczenie określ, które instancje obiektu biznesowego mają zostać wyeksportowane. Szczegółowe informację znajdują się w dokumentacji Eksport danych.
 5. Wybierz przycisk [Eksport danych] dostępny na standardowym pasku przycisków. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksport danych. W oknie możliwe jest zdefiniowanie ustawień dla pliku eksportu.
 6. Wybierz kolejkę przetwarzania na zakładce Ustawienia przetwarzania i rozpocznij eksport za pomocą przycisku [W tle]

Atrybuty identyfikacyjne i pola wymagane

Kluczowe atrybuty identyfikujące (K) i wymagane pola poszczególnych obiektów biznesowych zostały wymienione poniżej. Atrybuty identyfikacyjne i wymagane pola podlegają edycji, a także mogą być rozszerzane.

Kluczowe atrybuty identyfikujące (K)/wymagane pola:

 • Item (K) – Identyfikacja artykułu
  (Item.number w filtrze; Item w pliku importu)
 • Classification – Ścieżka klasyfikacji (path), np. „21-01-01-01” Nie „Classification…

Dodatkowe wymagane pola są zależne od cech użytych w klasyfikacji cech artykułu. Jeśli cecha jest utworzona w tym polu jako pole wymagane, musi ona być zawsze określona w pliku importu.

Przykład
Atrybut Values.MERKM1 – MERKM1 jest cechą, która została utworzona jako pole wymagane.

Czy ten artykuł był pomocny?