Import szablonów artykułów

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące obsługi aplikacji Import danych w odniesieniu do szablonów artykułów. Instrukcje opisują między innymi kolejność wykonywanych kroków, której należy przestrzegać podczas importu szablonów artykułów, a także informacje o możliwych wymaganiach, skutkach oraz ograniczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące importu danych, w tym opisy pól i przycisków, znajdują się w dokumentacji Import danych.

Informacje podstawowe

Szablon artykułu umożliwia wygenerowanie nowego artykułu na jego podstawie. W szablonie, który zostanie użyty, należy zdefiniować wartości domyślne dla wszystkich artykułów generowanych za pomocą tego szablonu. Wartości te definiujemy w aplikacji Szablony artykułów.

W systemie CEE wyróżniamy dwa typy wymiany danych:

 • wymiana danych między istniejącymi systemami CEE
 • import danych z wcześniejszej wersji systemu do nowo skonfigurowanego systemu CEE

Niniejszy dokument opisuje proces importu z wcześniejszych wersji systemów za pomocą aplikacji Import danych. Szczegółowy opis wymiany danych między systemami CEE znajduje się w dokumentach Import danych oraz Eksport danych.

W przypadku braku pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, najlepiej jest użyć aplikacji do utworzenia przykładowego szablonu artykułu i wyeksportować ten szablon w żądanym formacie z żądanymi atrybutami szablonów. Utworzony w ten sposób przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.

Szablony artykułu można importować w formacie CSV. Jednak w przypadku tego formatu istnieje ograniczenie techniczne, związane z tym, że w pliku importu nie można przedstawić równoległych relacji 1:n między obiektami. Oznacza to na przykład, że w jednym pliku nie można importować jednocześnie danych logistyki magazynowej oraz danych sprzedaży. Import w formacie CSV jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystkie dane w szablonie artykułu zostaną zaimportowane jednocześnie za pomocą powiązania z różnymi plikami importu.

Uwaga
Nie można rozszerzać, ani modyfikować istniejącego szablonu artykułów poprzez import dodatkowych danych.

Instrukcje

Import szablonu artykułu obejmuje dwa rodzaje danych:

 • dotyczące aktualnego szablonu artykułu
 • dotyczące artykułów

Szczegółowe informacje na temat importu artykułów znajdują się w dokumencie Import artykułów.

Import danych operacji dla szablonów artykułów uwzględnia wykonanie następujących:

Atrybuty

W przypadku szablonów artykułów należy rozróżnić dwa rodzaje atrybutów:

 • odnoszące się do samego szablonu
 • dane, które zostaną wykorzystane do generowania artykułów

Dla każdego obiektu artykułu wymagane są co najmniej następujące atrybuty:

 • Identyfikacyjne atrybuty szablonu (klucz biznesowy) – kluczem biznesowym jest numer atrybutu dla szablonu
 • Pola wymagane

W przypadku szablonu artykułu wymaganymi polami są Szablon artykułu oraz Oznaczenie szablonu.

Import nowego szablonu artykułu

Import szablonów zawsze nadpisuje istniejące dane, dlatego każdy import szablonu należy traktować jako nowy import/nową operację.

Warunki wstępne
 • Dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.general.obj.ItemTemplate zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane.
Instrukcja: Import danych
 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. W polu Filtr, przy użyciu opcji [Pomoc do wartości], wybierz jednostkę biznesową: com.cisag.app.general.obj.ItemTemplate.

  Aplikacja Import danych z filtrem szablon artykułu
 3. Pola wyboru atrybutów dla wybranego filtra jednostki biznesowej są domyślnie zaznaczone w obszarze roboczym.
 4. W razie potrzeby na tym etapie można edytować atrybuty, które mają być wybrane jako aktywne.
 5. Wybierz przycisk [Import danych] dostępny na standardowym pasku przycisków.
 6. Zostanie otwarte okno Import danych, w którym należy między innymi:
  • wybrać plik importu
  • wybrać typ pliku
  • określić postępowanie w przypadku błędu

   Okno Importu danych
 7. Wybierz kolejkę przetwarzania na zakładce Ustawienia przetwarzania i rozpocznij import za pomocą przycisku [W tle].

Czy ten artykuł był pomocny?