Import danych artykułu Klientów i Dostawców

Aplikacja Import danych służy do wykonywania transferu importu wybranych danych w formie np. pliku .xlsx, które mogą być wykorzystane np. do uwzględnienia podczas planowania zapotrzebowania materiałowego.

W niniejszym dokumencie została opisana współpraca z aplikacją Import danych
w odniesieniu do :

 • danych artykułu klienta
 • danych artykułu dostawcy
 • klasyfikacji artykułów klienta
 • planowania artykułów klienta

Poniżej opisane zostały kroki, jakie muszą być wykonane podczas importowania danych. W dokumencie znajduje się również dokumentacja dotycząca oczekiwanych warunków wstępnych i wyników.

Więcej informacji na temat aplikacji Import danych znajduje się w dokumentacji Import danych.

Instrukcje importu danych

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Import danych.
 2. Użytkownik wybiera Filtr dla odpowiedniej zdefiniowanej jednostki biznesowej przy użyciu przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości].
 3. Pola wyboru atrybutów dla wybranego filtra jednostki biznesowej są już domyślnie zaznaczone w obszarze roboczym. W razie potrzeby na tym etapie można jeszcze dostosować atrybuty.
 4. Przycisk [Import danych] dostępny na głównym pasku przycisków otworzy okno dialogowe Import danych.
 5. W oknie dialogowym Import danych należy wybrać plik importu. Szczegółowy opis tych pól znajduje się w dokumentacji Import danych w rozdziale o tym samym tytule.
 6. Na zakończenie należy wybrać przycisk [W tle] w wyświetlanym oknie dialogowym, w celu rozpoczęcia importu.

Kolejność

W przypadku importowania danych, które są od siebie zależne, należy wykonać kroki w zdefiniowanej kolejności. Artykuł musi już istnieć.

Zalecana kolejność:

 1. Dane podstawowe artykułu.
 2. Import danych zakupu przed importem danych dostawcy.
 3. Import danych sprzedaży przed importem danych klienta, danych klasyfikacji klienta lub danych planowania klienta.

Dodatkowe warunki i kolejność w przypadku środowiska wielofirmowego:

W przypadku importowania danych artykułu dostawcy na określonym poziomie organizacji, artykuł musi już posiadać dane, które są uzupełniane w widoku Zakup na tym poziomie.

W przypadku importowania danych artykułu klienta, klasyfikacji klienta lub planowania klienta na określonym poziomie organizacji, artykuł musi już posiadać dane, które są uzupełniane w widoku Sprzedaż na tym poziomie.

 1. Import danych zakupu przed importem danych artykułu dostawcy.
 2. Import danych sprzedaży przed importem danych klienta, danych klasyfikacji klienta lub danych planowania klienta .
Uwaga
W przypadku środowisk wielofirmowych nie jest wymagane uzupełnienie danych organizacji dla odpowiednich widoków.

Import artykułów dostawcy

Warunki wstępne

 • Artykuł posiada już dane zakupu na określonym poziomie organizacji.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem zawierającej atrybuty, które mają zostać zaimportowane.

Kolejne kroki

 1. Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej jedno wskazanie artykułu, organizacji i dostawcy.
 2. Użytkownik powinien sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące danych artykułu dostawcy (patrz rozdział Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych) są uzupełnione.
 3. Należy wykonać kroki opisane w rozdziale Import danych.

Import artykułów klienta

Warunki wstępne

 • Artykuł posiada już dane sprzedaży na określonym poziomie organizacji.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane.

Kolejne kroki

 1. Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej identyfikacje artykułu, organizacji i klienta.
 2. Użytkownik powinien sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące danych artykułu klienta (patrz rozdział Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych) są uzupełnione.
 3. Należy wykonać kroki opisane w rozdziale Import danych.

Import danych artykułu klasyfikacji klienta

Warunki wstępne

 • Artykuł posiada już dane sprzedaży na określonym poziomie organizacji.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane.

Kolejne kroki

 1. Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej identyfikacje artykułu, organizacji i klasyfikacji klienta.
 2. Użytkownik powinien sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące danych artykułu klasyfikacji klienta (patrz rozdział Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych) są uzupełnione.
 3. Należy wykonać kroki opisane w rozdziale Import danych.

Import danych artykułu planowania klienta

Warunki wstępne

 • Artykuł posiada już dane sprzedaży na określonym poziomie organizacji.
 • Dostępny jest filtr dla jednostki biznesowej cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane.

Kolejne kroki

 1. Pierwszym krokiem jest weryfikacja, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej identyfikacje artykułu, organizacji i klienta.
 2. Użytkownik powinien sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola dotyczące danych artykułu planowania klienta są uzupełnione.
 3. Należy wykonać kroki opisane w rozdziale Import danych.

Funkcje dodatkowe dotyczące danych artykułów referencyjnych

Artykuł referencyjny, czyli artykuł bezpośrednio związany z wariantami artykułu, nie podlega jednak procesowi kupna i sprzedaży. Służy jako nośnik informacyjny dla powiązanych z nim wariantów artykułu oraz jako szablon. Stosowany jest jako szablon wariantów. Zmiana istniejących lub nowych danych wprowadzona w aplikacji Artykuły zmienia odpowiednio dane powiązanych wariantów. W przypadku artykułów referencyjnych dotyczy to również danych artykułu dostawcy, klienta, klasyfikacji klienta oraz planowania klienta.

Funkcje dodatkowe dotyczące danych wariantów

Wariant dotyczy zawsze artykułu referencyjnego. W przypadku wariantów istnieje możliwość importowania tylko tych danych, które można wprowadzić ręcznie w aplikacji Artykuły. Operacji importu nie można stosować do zmiany atrybutów, których nie można edytować w wybranym widoku aplikacji.

Zmiany wprowadzane poprzez import

Funkcję importu można również użyć, aby wprowadzić zmiany w istniejących danych.

Na przykład, aby aktywować parametr Weryfikacja dla wszystkich danych artykułu klienta.

Kolejne kroki

 1. Pierwszym krokiem jest stworzenie filtra, zawierającego numer artykułu, kluczowe atrybuty określonego zastosowania oraz pola, które mają zostać zmienione.
 2. Następnie należy wyeksportować odpowiednie dane, na przykład w formacie CSV.
 3. W utworzonym pliku użytkownik zmienia wartość odpowiedniego pola.
 4. Na zakończenie należy zaimportować ponownie plik z utworzonym filtrem.

Poniższy przykład aktywuje parametr Weryfikacja dostępności w kontekście danych artykułu klienta.

Przykład
Zmiana weryfikacji dostępności
Numer artykułu Jednostka organizacyjna Partner z rolą Klienta Zaznaczony parametr Weryfikacja dostępności
4711 Organizacja 1 Klient1 tak
4711 Organizacja 1 Klient2 tak
4711 Organizacja 2 Klient1 tak
4712 Organizacja 1 Klient3 tak

 

Analogicznie postępuje się z danymi artykułu dostawcy, danymi artykułu klasyfikacji klienta oraz danymi artykułu planowania klienta.

Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych

Poniżej wymienione zostały pola obowiązkowe oraz kluczowe atrybuty (K) poszczególnych obiektów biznesowych. Pola identyfikacyjne i obowiązkowe podlegają zmianom.

Poniższe informacje można uzyskać również w odpowiednim widoku aplikacji Artykuły po wybraniu przycisku Weryfikuj. Wszystkie pola z czerwonym rogiem są polami obowiązkowymi.

Dane artykułu dostawcy

Uwaga
W przypadku braku zaznaczenia kolumny z atrybutem w pliku importu danych artykułu dostawcy, podczas gdy w danych zakupu istnieje odpowiadający mu atrybut, wartość z danych zakupu zostanie przypisana do wartości tego atrybutu w danych artykułu dostawcy.
Pole wymagane/atrybut kluczowy (K) Pole
Numer.artykułu (K) Artykuł
JednostkaOrganizacyjna (K) Organizacja
PartnerZRolaDostawcy (K) Dostawca

Określenie organizacji wymagane jest tylko w przypadku środowiska wielofirmowego. Jeśli nie jest ona określona w środowisku jednofirmowym, wówczas zostanie ustawiona organizacja klienta (aktywnego klienta OLTP).

Poniższe pola są obowiązkowe, domyślnie ich wartości są pobierane z jednostek artykułu:

Pole wymagane Jednostka
Jm[0] Jednostka zakupu
WycenaJm Cena jednostkowa

Dane artykułu klienta

Uwaga
W przypadku braku określenia kolumny z atrybutem w pliku importu danych artykułu klienta, podczas gdy w danych sprzedaży istnieje odpowiadający mu atrybut, wartość z danych sprzedaży zostanie przypisana do wartości tego atrybutu w danych artykułu klienta.
Pole wymagane/atrybut kluczowy (K) Pole
Numer.artykułu (K) Artykuł
JednostkaOrganizacyjna (K) Organizacja
PartnerZRolaKlienta (K) Klient

Określenie organizacji wymagane jest tylko w przypadku środowiska wielofirmowego. Jeśli nie jest ona określona w środowisku jednofirmowym, wówczas zostanie ustawiona organizacja klienta (aktywnego klienta OLTP).

Poniższe jednostki są polami obowiązkowymi, z domyślnie przypisaną podstawową jednostką artykułu:

Pole wymagane Jednostka
Jm[0] Jednostka sprzedaży
WycenaJm Cena jednostkowa

Dane artykułu klasyfikacji klienta

Uwaga
W przypadku braku określenia kolumny z atrybutem w pliku importu danych artykułu klasyfikacji klienta, podczas gdy w danych sprzedaży istnieje odpowiadający mu atrybut, wartość z danych sprzedaży zostanie przypisana do wartości tego atrybutu w danych artykułu klasyfikacji klienta.
Pole wymagane/atrybut kluczowy (K) Pole
Numer.artykułu (K) Artykuł
JednostkaOrganizacyjna (K) Organizacja
KlasyfikacjaKlienta (K) Klasyfikacja klienta

Określenie organizacji wymagane jest tylko w przypadku środowiska wielofirmowego. Jeśli nie jest ona określona w środowisku jednofirmowym, wówczas zostanie ustawiona organizacja klienta (aktywnego klienta OLTP).

Poniższe jednostki są polami obowiązkowymi, z domyślnie przypisaną podstawową jednostką artykułu:

Pole wymagane Jednostka
Jm[0] Jednostka sprzedaży
Wycena.Jm Cena jednostkowa

Dane artykułu planowania klienta

Pole wymagane/atrybut kluczowy (K) Pole
Numery.artykułu (K) Artykuł
JednostkaOrganizacyjna (K) Organizacja
Klient (K) Klient
DomyślneMiejsceSkładowania Magazyn

Określenie organizacji wymagane jest tylko w przypadku środowiska wielofirmowego. Jeśli nie jest ona określona w środowisku jednofirmowym, wówczas zostanie ustawiona organizacja klienta (aktywnego klienta OLTP).

Czy ten artykuł był pomocny?