Import artykułów

Aplikacja Import danych umożliwia import określonych danych (np. artykułu, kraju, elementów tekstowych) z innego systemu Comarch ERP Enterprise za pomocą usługi Business Integration Service (BIS).

Aplikacja Import danych składa się z nagłówka aplikacji, pozwalającego wskazać filtr importu (pole Filtr), oraz obszaru roboczego, prezentującego przynależące do filtra atrybuty dostępne do importu.

Uwaga
Jeśli import wybranej jednostki biznesowej nie jest obsługiwany, po otwarciu filtra wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Oprócz filtrów zapisanych w bazie danych można również używać nowo utworzonych filtrów. Aby użyć nowo utworzonego filtra nie trzeba go zapisywać. Istnieje możliwość zapisania filtra, by był dostępny do użycia w późniejszym czasie.

Zapisane filtry są dostępne zarówno w aplikacji Eksport danych, jak i Import danych, można je więc stosować zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Należy pamiętać, że model danych niektórych jednostek gospodarczych różni się w przypadku importu i eksportu. Z tego powodu wskazane jest stosowanie różnych filtrów dla importu i eksportu.

W artykule Import artykułów znajdują się instrukcje pozwalające na obsługę aplikacji Import danych
w odniesieniu do artykułów, takie jak kolejność, w jakiej należy zaimportować artykuły. Dokumentacja dodatkowo informuje o możliwych wymaganiach i skutkach importu.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu pól i przycisków aplikacji Import danych, znajdują się w artykule Import danych.

Wymiana danych między systemami Comarch ERP jest szczegółowo opisana w artykułach Import danych oraz Eksport danych. Niniejszy dokument opisuje import danych ze poprzednich systemów z wykorzystaniem aplikacji Import danych.

Użytkownik może wykorzystać następujący format importu:

 • XML – format pliku, który charakteryzuje rozszerzalny język znaczników, umożliwia zapisywanie danych w pliku tekstowym. Język opisu umożliwia definiowanie, przesyłanie, sprawdzanie i interpretację danych między aplikacjami i pozwala na wymianę danych strukturalnych. Treść, struktura i informacja są oddzielone do prezentacji w dokumentach XML. XML jest koordynowany i definiowany jako standard przez W3C.
 • CSV – format pliku, który zawiera tekst z separatorami, wartości rozdzielone przecinkami. To typ pliku, w którym wartości poszczególnych kolumn są wydzielone separatorami, a wiersze oddzielnymi liniami. Separator musi być znany, aby można było zaimportować plik. Zazwyczaj używanymi separatorami są: przecinek i średnik. Dane zapisane w tym formacie mogą być wykorzystywane i przetwarzane w wielu aplikacjach.
Uwaga
Ten typ pliku nie jest odpowiedni do odwzorowywania złożonych struktur danych.
 • XLS – format pliku, który jest rozdzielony znakami tabulacji. Typ pliku jest podobny do CSV, z tą różnicą, że separatorem jest tabulator, a wykorzystywanym standardem kodowania znaków jest Unicode. Pliki w formacie mogą być używane m.in. w programie Microsoft Excel.

Import w formacie XML umożliwia zaimportowanie wszystkich żądanych danych w ramach jednej operacji importu.

W przypadku importu w formacie CSV wymagana jest inna procedura. Ograniczenie techniczne polega na tym, że równoległe relacje 1:n pomiędzy obiektami biznesowymi nie mogą być reprezentowane w jednym pliku importu. Oznacza to na przykład, że nie jest możliwy import danych dotyczących logistyki magazynowej oraz danych sprzedaży
z jednego pliku.

Przykład niepoprawnego importu danych artykułu

Istnieje jednak możliwość importu danych dotyczących logistyki magazynowej oraz powiązanych z nimi danych magazynowych. Między artykułem i jego danymi logistyki magazynowej, a także między danymi logistyki magazynowej a danymi magazynowymi występuje relacja 1:n. Są one jednak budowane na sobie wzajemnie, więc mogą być zaimportowane z jednego pliku.

Przykład poprawnego importu danych artykułu
Uwaga
Jeśli użytkownik nie jest pewien, jaki format pliku importu jest odpowiedni, należy wykonać następujące czynności. W aplikacji Artykuły należy utworzyć przykładowy artykuł i wyeksportować go z filtrem do importu w żądanym formacie z żądanymi atrybutami. Utworzony w ten sposób przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.
Instrukcje

Poniżej znajdują się informacje dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, aby zaimportować dane artykułów oraz jak wygląda praca z aplikacją Import danych:

Import danych

Aby zaimportować dane artykułu:

 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. Wybierz filtr lub jeden z filtrów dla obiektu biznesowego com.cisag.app.general.obj.Item

Filtr wraz z atrybutami zostanie wyświetlony w obszarze roboczym.

Aplikacja Import danych z uzupełnionym polem Filtr

3. Wybrane atrybuty filtra zostaną wyświetlone automatycznie. Można dodatkowo zaznaczyć te, które mają być zaimportowane.

4. Wybierz przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku przycisków.

Zostanie otwarte okno dialogowe Import danych.

Aplikacja Import danych: przycisk [Importuj dane]

5. W oknie tym można skonfigurować ustawienia pliku importu. Szczegółowe informacje dotyczące pól w oknie Import danych znajdują się w artykule Import danych.

Okno dialogowe Import danych

6. Aby rozpocząć operację importu, wybierz przycisk [W tle].

Uwaga
Podczas importu danych opcja przetwarzania w tle jest dostępna tylko dla danych, które są niezależne od siebie.

Atrybuty wymagane podczas importu z poprzednich systemów

W przypadku importu z poprzednich systemów, dla obiektu: Artykuł, wymagane jest określenie:

 • atrybutów identyfikacyjnych (kluczy biznesowych)
 • pól obowiązkowych

Obiekt biznesowy Artykuł nie może być przyporządkowany bez atrybutów identyfikacyjnych. Wymagane pola i atrybuty identyfikacyjne poszczególnych obiektów biznesowych są wymienione w rozdziale Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane.

Dodatkowo istnieją relacje z innymi obiektami biznesowymi, które nie są bezpośrednio powiązane z obiektem biznesowym Artykuł  (relacje tworzone poprzez zewnętrzne klucze, które w filtrze są oznaczone kursywą). Aby zastosować te relacje, należy w filtrze wybrać atrybuty identyfikacyjne tych obiektów biznesowych.

Jeżeli podstawowy klucz obiektu biznesowego składa się wyłącznie lub częściowo z kluczy zewnętrznych, obiekt biznesowy, do którego odnosi się klucz zewnętrzny, musi zostać rozwiązany w pliku importu za pomocą jego atrybutów identyfikacyjnych.

Przykład
Podstawowy klucz każdego widoku może zawierać atrybut organizationalUnit. Taki atrybut odnosi się wtedy do organizacji, która z kolei jest określona przez identyfikator (ciąg znaków).

Kolejność

Aby zaimportować dane, które są od siebie zależne, należy postępować zgodnie z określoną kolejnością.

Standardowa kolejność

 1. Dane podstawowe
 2. Dane krajowe / dane Intrastat (jeśli te dane są istotne, zgodnie z ustawieniami
  w aplikacji Konfiguracja)
 3. Dane finansowe
 4. Dane zakupu i sprzedaży
 5. Dane logistyki magazynowej
 6. Dane planowania i produkcji
Uwaga
Nie jest konieczne, aby zaimportować dane finansowe i dane krajowe przed innymi danymi użytkowymi, ale ze względu na wydajność systemu należy stosować tę praktykę zawsze, gdy jest to możliwe.

Dane artykułów dla dostawcy, klienta, klasyfikacji klientów i planowania klientów mogą być zaimportowane przy użyciu oddzielnych filtrów importu.

Kolejność i dodatkowe warunki dla środowisk wielofirmowych

Aby zaimportować rolę Zakup, Sprzedaż, Logistyka magazynowa, Planowanie lub Produkcja, należy zaimportować odpowiednie dane aktywnego klienta OLTP przed wszystkimi innymi organizacjami.

W przypadku importu należy zachować następującą kolejność dla każdej organizacji: dane logistyki magazynowej przed danymi planowania i produkcji.

Następnie import danych może być wykonany natychmiastowo lub jako zlecenie przetwarzania w tle. W tym drugim przypadku procesy są inicjowane przez system. System określa też czas, w którym te procesy się rozpoczynają. Użytkownik nie ma wpływu na czas rozpoczęcia.

Przykład
Jeśli import widoku dla aktywnych danych OLTP klienta zostanie uruchomiony jako pierwsze zlecenie w tle, a odpowiednie dane organizacji podrzędnej jako kolejne zadanie, może to spowodować nieprawidłowy import. W tym przypadku należy najpierw poczekać na pomyślny import danych aktywnego klienta OLTP.
Uwaga
Podczas importu danych opcja przetwarzania w tle jest zalecana tylko dla danych, które są niezależne od siebie. Oznacza to, że jednoczesny import zależnych danych przy użyciu różnych procesów w tle może spowodować błędy danych.

Import nowego artykułu

Warunki wstępne
 • system docelowy nie zawiera jeszcze żadnych artykułów z odpowiadającym kluczem
 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane
Instrukcja
 1. Zweryfikuj, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej numer artykułu (pozycję identyfikacyjną).
 2. Upewnij się, że w miarę możliwości uzupełniono wszystkie wymagane pola (patrz rozdział Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane) dotyczące danych podstawowych.
 3. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Import danych.

Import nowego widoku artykułu (na poziomie aktywnego klienta OLTP)

Warunki wstępne
 • w systemie docelowym znajduje się już element z odpowiednim kluczem. Oznacza to, że dane podstawowe zostały już zaimportowane.
 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane
 • został wygenerowany plik importu, który zawiera numer artykułu jako atrybut
 • dane widoku, które mają zostać zaimportowane, odnoszą się do organizacji aktywnego klienta OLTP
Instrukcja
 1. Zweryfikuj, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej numer artykułu (pozycję identyfikacyjną) oraz klucz widoku, który ma zostać zaimportowany.
 2. Upewnij się, że w miarę możliwości uzupełniono wszystkie wymagane pola (patrz rozdział Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane) dotyczące widoku, który ma zostać zaimportowany.
 3. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Import danych.
Uwaga
W pierwszej kolejności należy utworzyć dane na poziomie aktywnego klienta OLTP dla widoków: Zakup, Logistyka magazynowa, Planowanie, Sprzedaż oraz Produkcja. Następnie można wygenerować odpowiednie dane dla organizacji podrzędnych.

Import widoku artykułu dla organizacji podrzędnej

Warunki wstępne
 • system stanowi środowisko wielofirmowe
 • w systemie docelowym znajduje się już element z odpowiednim kluczem. Oznacza to, że dane podstawowe zostały już zaimportowane.
 • przed rozpoczęciem importu muszą już istnieć dane dla danego widoku na poziomie aktywnego klienta OLTP
 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item, zawierający wszystkie czytelne atrybuty.
Instrukcja
 1. Zweryfikuj, czy plik importu, który ma zostać wygenerowany, zawiera co najmniej numer artykułu (pozycję identyfikacyjną) oraz klucz widoku, który ma zostać zaimportowany.
 2. Upewnij się, że w miarę możliwości uzupełniono wszystkie wymagane pola (patrz rozdział Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane) dotyczące widoku, który ma zostać zaimportowany.
 3. Upewnij się, że organizacja podrzędna jest uprawniona do przechowywania danych dla widoku, który ma zostać zaimportowany.
 4. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Import danych.
Uwaga
Klucz widoku, który ma zostać zaimportowany, odnosi się do organizacji, która ma otrzymać widok. Występują widoki, które zawierają również odniesienia do innych organizacji. Nie należy ich mylić z kluczową organizacją widoku.

Import struktury dziedziczonej

Warunki wstępne
 • system stanowi środowisko wielofirmowe lub występują uprawnienia do treści. Oznacza to, że występuje więcej niż jedna organizacja.
 • organizacja, która ma odziedziczyć dane, musi mieć uprawnienia do danego widoku
 • organizacja musi być organizacją podrzędną, czyli nie może być aktywnym klientem OLTP
 • w systemie docelowym znajduje się już artykuł z odpowiednim kluczem. Oznacza to, że dane podstawowe zostały już zaimportowane.
 • na poziomie organizacji muszą już istnieć dane dla odpowiedniego widoku – organizacja docelowa odziedziczy dane z tego właśnie miejsca
 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item, zawierający wszystkie czytelne atrybuty
Instrukcja
 1. Wygeneruj plik importu, który zawiera co najmniej numer artykułu (pozycję identyfikacyjną) oraz atrybuty identyfikacyjne zaimportowanego obiektu
 2. Dziedziczona struktura widoków jest zdefiniowana w ramach obiektu biznesowego OrganizationalUnitItem. Każdy widok posiadający dziedziczoną strukturę posiada atrybut referencyjny w tym obiekcie biznesowym:
Widok Atrybut referencyjny
Zakup MaintainingPurchasing
Logistyka magazynowa MaintainingInventory
Planowanie MaintainingPlanning
Sprzedaż MaintainingSales
Produkcja MaintainingProduction

W atrybucie dla odpowiedniego widoku wprowadź organizację, po której ma dziedziczyć.

3. Upewnij się, że organizacja podrzędna posiada następujące uprawnienia:

 • uprawnienie do przechowywania widoku, który ma zostać zaimportowany
 • uprawnienie do widoku, który ma zostać zaimportowany (np. tylko organizacja sprzedaży może dziedziczyć widok Sprzedaż).
Uwaga
Uprawnienia organizacji można zweryfikować w aplikacji Organizacje.

4. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Import danych.

Uwaga
Ponieważ ten obiekt biznesowy jest zazwyczaj przechowywany automatycznie przez aplikację Artykuły i użytkownik nie ma możliwości ingerencji w ten proces, przy imporcie należy zachować szczególną ostrożność.

Funkcje specjalne dla artykułów referencyjnych

Artykuł referencyjny jest wykorzystywany jako szablon dla wariantów artykułów. Zmiana istniejących danych lub określonych nowych danych w aplikacji Artykuły powoduje analogiczną zmianę w danych wariantów. Import artykułów referencyjnych odbywa się w taki sam sposób. Więcej informacji dotyczących typu materiału można znaleźć w dokumentacji Instrukcja: Artykuły.

Funkcje specjalne dla wariantów artykułów

Wariant artykułu zawsze odnosi się do artykułu referencyjnego. Jeśli konieczny jest import wariantu artykułu, powiązany z nim artykuł referencyjny musi już istnieć w bazie danych. W przypadku wariantów artykułów możliwy jest wyłącznie import tych danych, które można wprowadzić ręcznie w aplikacji Artykuły. Użytkownik nie może tworzyć nowych widoków wariantów artykułów ani zmieniać lub tworzyć struktury dziedziczonej. Ponadto nie ma możliwości zmiany niektórych atrybutów poprzez import. Wszystkie te dane są kontrolowane poprzez powiązany artykuł referencyjny. Jeśli plik importu zawiera takie dane, są one ignorowane podczas importu. Użytkownik może natomiast zaimportować nowy wariant artykułu: instrukcja znajduje się w rozdziale Plik danych podstawowych dla wariantów artykułów.

Wprowadzanie zmian poprzez import danych

Funkcja importu może również zostać użyta, aby wprowadzić zmiany w istniejących artykułach. Na przykład, jeśli użytkownik chce aktywować kontrolę dostępności dla wszystkich artykułów sprzedaży, można to zrobić również poprzez import danych.

Instrukcja

Wygeneruj filtr zawierający dane identyfikacyjne artykułu, kluczowy atrybut widoku oraz pola, które mają zostać zmienione. Następnie wyeksportuj odpowiednie artykuły, np. w formacie CSV. W utworzonym pliku ustaw żądaną wartość w odpowiednim polu. Następnie ponownie zaimportuj plik, korzystając z wygenerowanego filtra. Poniższy przykład prezentuje sposób aktywacji kontroli dostępności artykułu sprzedaży:

Przykład
Konfiguracja kontroli dostępności
number SalesItems
.OrganizationalUnit
SalesItems
.availabilityCheckActivated
4711 Aktywny klient OLTP true
4711 Organizacja 1 true
4711 Organizacja 2 true
4712 Aktywny klient OLTP true
4712 Organizacja 1 true

Usuwanie artykułów lub widoków

Proces importu może również zostać użyty, aby oznaczyć istniejące artykuły lub widoki do usunięcia. W ten sam sposób można również usunąć znacznik usuwania. Import jest wówczas jednoznaczny z wybraniem przycisków [Wstaw znacznik usuwania] lub [Usuń znacznik usuwania] w aplikacji Artykuły.

Aby wstawić znacznik usuwania, odpowiedni obiekt biznesowy należy zaimportować w trybie Usuń. Aby usunąć istniejący znacznik usuwania, również należy zaimportować odpowiedni obiekt biznesowy w trybie Usuń. Tryb ten można aktywować wyłącznie w formacie XML.

Uwaga
Po kolejnym imporcie w trybie Usuń nie jest już możliwe całkowite cofnięcie operacji usunięcia tak samo jak w przypadku akcji [Usuń znacznik usuwania] w aplikacji Artykuły. Jeśli użytkownik wstawi znacznik usuwania dla danych podstawowych z pierwszego przykładu w tabeli, wszystkie widoki artykułów również zostaną oznaczone do usunięcia. Natomiast kolejny import tego pliku usuwa wyłącznie znacznik usuwania danych podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiednim rozdziale artykułu Instrukcje: Artykuły.
XML Rezultat
<Item xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Item” mode=”delete”>

<number>4711</number>

</Item>

Jeśli artykuł 4711 nie ma jeszcze znacznika usuwania, zostanie on teraz w całości oznaczony do usunięcia. Oznacza to, że znacznik usuwania jest stosowany do wszystkich widoków we wszystkich organizacjach.

Jeśli artykuł 4711 ma już znacznik usuwania, zostanie on usunięty dla danych podstawowych. Znacznik usuwania nie jest usuwany dla widoków. Patrz także:

Instrukcje: Artykuły.

<Item xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Item”>

<number>4712</number>

<PurchaseItems mode=”delete”>

<OrganizationalUnit>

Aktywny klient OLTP

</OrganizationalUnit>

</PurchaseItems>

</Item>

Jeśli widok Zakup artykułu 4712 nie ma jeszcze znacznika usuwania na poziomie organizacji aktywnego klienta OLTP, widok Zakup zostanie teraz w całości oznaczone do usunięcia. Wystarczy do tego specyfikacja danych dla organizacji aktywnego klienta OLTP. Wszelkie artykuły zakupu utworzone na poziomie innych organizacji również są oznaczane do usunięcia.

Jeśli widok Zakup artykułu 4712 ma już znacznik usuwania na poziomie aktywnego klienta OLTP, znacznik ten w miarę możliwości zostanie całkowicie usunięty. Znaczniki usuwania danych zakupu w ramach innych organizacji nie są usuwane. Patrz także: Instrukcje Artykuły: Widok Zakup

<Item xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Item”>

<number>4713</number>

<PurchaseItems mode=”delete”>

<OrganizationalUnit>
90000
</OrganizationalUnit>

</PurchaseItems>

</Item>

Jeśli widok Zakup artykułu 4713 nie ma jeszcze znacznika usuwania na poziomie organizacji 90000, widok Zakup zostanie teraz oznaczone do usunięcia na poziomie tej organizacji.

Jeśli widok Zakup artykułu 4713 ma już znacznik usuwania na poziomie organizacji 90000, znacznik ten w miarę możliwości zostanie usunięty.

W żadnym z tych przypadków nie ma to wpływu na dane zakupu wprowadzone na poziomie innych organizacji.

Patrz także: Instrukcje: Artykuły: Widok Zakup

<Item xmlns=”com.cisag.app.general.obj.Item”>

<number>4714</number>

<ItemAccountingData mode=”delete”>

<OrganizationalUnit>
92000
</OrganizationalUnit>

</ ItemAccountingData>

</Item>

Jeśli widok Rachunkowość artykułu 4714 nie ma jeszcze znacznika usuwania na poziomie organizacji 92000, widok Rachunkowość zostanie teraz oznaczone do usunięcia na poziomie tej organizacji.

Jeśli widok Rachunkowość artykułu 4714 ma już znacznik usuwania na poziomie organizacji 92000, znacznik ten w miarę możliwości zostanie usunięty.

W przypadku danych rachunkowych każda firma musi wprowadzić swoje własne dane (czyli nie jest możliwe dziedziczenie). Dlatego w przypadku danych rachunkowych zmiana dotyczy wyłącznie określonej organizacji.

Patrz także: Procedury: Artykuły, widok Planowanie.

Import za pomocą plików CSV

Ze względu na wydajność systemu wskazane jest zaimportowanie jak największego zbioru danych w pierwszej operacji importu, np. wiele widoków artykułów i organizacji. Poszczególne pliki powinny zawierać:

 • plik główny: wszystkie informacje dotyczące wymaganych danych podstawowych. Plik określa, który artykuł będzie zaimportowany.
 • dane krajowe
Przykład
Dane te mogą zawierać pierwsze n pozycji dla pierwszego artykułu z pliku podstawowego, kolejne m pozycji dla drugiego artykułu itd.
 • dane rachunkowe
Przykład
Na przykład, w pliku tym pierwsze dwie pozycje zawierają dane rachunkowe artykułu 1 w dwóch firmach, następne trzy pozycje dotyczą artykułu 2 w trzech organizacjach, a dodatkowe pozycje dotyczą artykułu 4; artykuł 3 nie otrzymuje żadnych danych finansowych.
 • dane sprzedaży

W tym pliku ważne jest, aby pierwsza pozycja, w której zmienia się numer artykułu, zawsze zawierała dane dla organizacji aktywnego klienta OLTP. Następnie można wprowadzić dane dla organizacji podrzędnych.

 • analogicznie jak w przypadku danych sprzedaży można tworzyć pliki zawierające pozostałe dostępne do dziedziczenia widoki. Ważne jest przy tym, aby kolejność artykułów w poszczególnych plikach odpowiadała kolejności artykułów w pliku podstawowym. W plikach dodatkowych można pominąć poszczególne numery artykułów, np. jeśli dany artykuł ma nie mieć widoku.

Odniesienia plików

Warunki wstępne
 • dostępny jest filtr dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item zawierający atrybuty, które mają zostać zaimportowane
 • dostępny jest główny plik zawierający dane podstawowe
 • dostępny jest przynajmniej jeden plik z danymi dodatkowymi
 • każda wartość atrybutu referencyjnego Item musi być również zawarta w głównym pliku
Instrukcja importu danych z odniesieniami plików
 1. Otwórz aplikację Import danych.
 2. Wybierz filtr, lub jeden z filtrów, dla obiektu biznesowego cisag.app.general.obj.Item.
  Filtr dla importu danych artykułu zostanie wyświetlony.
 3. Wybrane atrybuty filtra zostaną wyświetlone automatycznie, można wskazać dodatkowe atrubuty do importu.
 4. Wybierz przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Import danych.
 5. W oknie tym można skonfigurować ustawienia pliku importu. Szczegółowe informacje dotyczące pól w oknie Import danych znajdują się w artykule Import danych.
 6. Wybierz przycisk [Rejestruj powiązania].
  Zostanie otwarte okno dialogowe.
 7. Użytkownik może utworzyć nowe odwołanie, określając ścieżkę obiektu, plik dodatkowy pełniący rolę pliku źródłowego, plik błędów oraz atrybut odwołujący (Numer atrybutu dla importu artykułu).
  Ścieżka obiektu opisuje nazwę relacji do obiektu biznesowego, który ma zostać zaimportowany. Jako plik źródłowy wybierany jest jeden z plików dodatkowych. Należy się upewnić, że powiązanie z plikiem dodatkowym odpowiada informacji o ścieżce obiektu. Na przykład, jeśli jako ścieżka obiektu zostanie wybrana wartość SalesItems, wówczas podany plik dodatkowy również powinien zawierać dane dla artykułu sprzedaży.
 8. Powtarzaj kroki 7 i 8, aż zostaną utworzone odwołania do wszystkich dodatkowych plików.
 9. Wybierz przycisk [Zastosuj].
 10. Aby rozpocząć operację importu, wybierz przycisk [W tle].
Uwaga
Ważne jest, aby pliki dodatkowe zawierały tylko te klucze (w tym przypadku numery artykułów), które występują w pliku głównym. W przeciwnym razie rekordy, które następują po tym rekordzie w pliku dodatkowym, nie zostaną zaimportowane. Z tego samego powodu sortowanie atrybutów kluczy referencyjnych musi być zgodne w pliku głównym i w plikach dodatkowych.

Przykłady

Struktura pliku danych podstawowych i dodatkowych plików jest opisana poniżej. Aby sprawdzić, które atrybuty są polami wymaganymi i muszą być określone w możliwym zakresie, patrz: Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane.

Plik danych podstawowych

number description
4711 Opis artykułu 4711
4712 Opis artykułu 4712
4713 Opis artykułu 4713

Plik danych podstawowych dla wariantu artykułu

Import wariantów artykułów jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje już powiązany z nimi artykuł referencyjny. Aby zaimportować nowy wariant artykułu, wystarczy wykorzystać poniższy plik.

number description type materialType ReferenceItem
v Opis MATERIAL VARIANT_ITEM REF1

W ramach tego przykładu zostanie utworzony nowy wariant artykułu o numerze REF1VAR1, bazujący na artykule referencyjnym REF1. W środowisku wielofirmowym całkowita struktura organizacyjna artykułu referencyjnego zostanie również przeniesiona na wariant artykułu.

Plik danych krajowych

number ItemCountry
Data
.Country
ItemCountry
Data
.mandatory
ItemCountry
Data.intrastat
.IndexOf
GoodsNumber
4711 true 12101000
4711 DE true 12102010
4711 CH false
4712 false
4713 true 10011000
4713 AT false

Artykuł 4711 otrzymuje standardowy rekord oraz dodatkowo dane krajowe dla Niemiec i Szwajcarii. Artykuł 4712 otrzymuje wyłącznie standardowy rekord. Artykuł 4713 otrzymuje standardowy rekord oraz dodatkowo dane krajowe dla Austrii.

Plik danych rachunkowych

number ItemAccountingData.OrganizationalUnit
4711 Firma 1
4711 Firma 2
4712 Firma 3

W ramach tego przykładu artykuł 4711 otrzymuje dane rachunkowe dla organizacji rachunkowych Firma 1 i Firma 2. Artykuł 4712 otrzymuje dane rachunkowe dla organizacji Firma 2.

Plik dla dziedziczonych widoków

W ramach tego przykładu zostanie określony dziedziczony widok Sprzedaż. Procedura wygląda analogicznie w przypadku widoków: Zakup, Logistyka magazynowa, Planowanie i Produkcja.

number SalesItems.OrganizationalUnit
4711 Aktywny klient OLTP
4711 Organizacja 1
4711 Organizacja 2
4712 Aktywny klient OLTP
4712 Organizacja 1
4713 Aktywny klient OLTP

W ramach tego przykładu artykuł 4711 otrzymuje dane sprzedaży dla Organizacji 1 i Organizacji 2. Artykuł 4712 otrzymuje oddzielne dane sprzedaży dla aktywnego klienta OLTP oraz Organizacji 1. Artykuł 4713 otrzymuje dane sprzedaży wyłącznie na poziomie aktywnego klienta OLTP.

Uwaga
Ważne jest, aby organizacja aktywnego klienta OLTP była umieszczona przed każdym artykułem.

Przegląd: Pola identyfikacyjne i wymagane

Pola wymagane oraz kluczowe atrybuty K poszczególnych obiektów biznesowych są wymienione poniżej. Pola identyfikacyjne i wymagane są edytowalne i mogą zostać rozszerzone poprzez adaptacje.

Poniższe informacje można również otrzymać po otworzeniu aplikacji Artykuły, przejściu do odpowiedniego widoku i zatwierdzeniu go przyciskiem [Weryfikuj]. Wszystkie pola oznaczone czerwonym symbolem w narożniku są polami wymaganymi.

Dane podstawowe

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Artykuł
uoms[0] Jednostka podstawowa
description Opis
MaintainingOrganization(Konieczne tylko w przypadku, gdy system jest środowiskiem wielofirmowym lub jeśli aktywne są uprawnienia do treści.) Odpowiedzialna organizacja
ReferenceItem(Wymagane tylko dla wariantów artykułów.) Artykuł referencyjny

Jeśli typ artykułu atrybut type oraz typ materiału atrybut material Type  nie są określone, zakłada się, że jest to standardowy artykuł magazynowy.

Dane krajowe

Określenie danych krajowych jest możliwe tylko wtedy, gdy w aplikacji Konfiguracja Specyficzne funkcje krajowe zaznaczono parametr Intrastat.

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Artykuł
ItemCountryData.Country (K) Kraj (lub pusta wartość, lub Zero guid dla domyślnych)
ItemCountryData.intrastat.mandatory false = następujące atrybuty niewymagane

true = następujące atrybuty wymagane

ItemCountryData.intrastat.CountryOfOrigin Kraj pochodzenia
ItemCountryData.intrastat.IndexOf
GoodsNumber
Numer towaru

Dane rachunkowe

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Artykuł
ItemAccountingData.Organizational
Unit(K)(Konieczne tylko w przypadku, gdy system jest środowiskiem wielofirmowym.)
Organizacja

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

Poniższe atrybuty danych rachunkowych nie są polami wymaganymi. Ich określenie jest jednak zalecane, ponieważ współdecydują one o statusie blokady dla aplikacji Zakup, Logistyka magazynowa i Sprzedaż.

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ItemAccountingData.inputTaxClassification Klasyfikacja VAT naliczonego
(dla zakupu)
ItemAccountingData.outputTaxClassification Klasyfikacja VAT
(dla sprzedaży)
ItemAccountingData.expenseClassification Klasyfikacja konta kosztowego
(dla zakupu)
ItemAccountingData.revenueClassification Klasyfikacja konta przychodów
(dla sprzedaży)
ItemAccountingData.cogClassification Klasyfikacja konta zapasów
(dla logistyki magazynowej)

Dane artykułu zakupu

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Artykuł
PurchaseItems.OrganizationalUnit(K) Organizacja
PurchaseItems.classification1 Klasyfikacja 1

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

Jeśli nie określono atrybutów uom[0] i pricingUom, są one definiowane przy pomocy jednostki podstawowej artykułu.

Dane artykułu magazynowego

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Numer artykułu
InventoryItems.OrganizationalUnit(K) Organizacja
InventoryItems.classification1 Klasyfikacja 1

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

Jeśli klasyfikacja ABC nie została określona, wprowadzana jest wartość A.

Dane planowania

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Artykuł
ItemPlanningData.OrganizationalUnit(K) Organizacja
ItemPlanningData.makeOrBuy

 

Pokrycie zapotrzebowania

Możliwe wartości:

 • BUY (zakup zewnętrzny)
 • BUY_INTERNAL (zakup wewnętrzny)
 • MAKE (produkcja)

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

W zależności od ustawienia atrybutu makeOrBuy, obowiązuje jedna z poniższych tabel. Import plików musi wówczas zawierać te atrybuty.

Do nieokreślonych atrybutów przypisywane są odpowiednie wartości domyślne. Jeśli plik wejściowy ma nie zawierać żadnych danych produkcyjnych, wartość dla pola useProductionData musi być ustawiona jako false. Pole to ma domyślnie przypisaną wartość true.

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ItemPlanningData.usePurchaseData Zakup zewnętrzny

(wartość musi być określona jako true)

ItemPlanningData.PurchasingOrganisation Organizacja zakupu
ItemPlanningData.PurchasingScheduler Planista ds. zakupów

 

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ItemPlanningData.useInternalPurchaseData Zakup wewnętrzny

(wartość musi być określona jako true)

ItemPlanningData.InternalPurchasingOrganisation Organizacja zakupu
ItemPlanningData.InternalDeliveryPartner Lokalizacja źródłowa (musi to być organizacja logistyczna, która pełni również rolę dostawcy dla określonej organizacji zakupu)
ItemPlanningData.InternalPurchasingScheduler Planista ds. zakupów

 

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ItemPlanningData.useProductionData Zastosuj dane produkcyjne

(wartość musi być określona jako true)

ItemPlanningData.Planner Planista
ItemPlanningData.PurchasingScheduler Planista ds. produkcji

Dane artykułu sprzedaży

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Numer artykułu
SalesItems.OrganizationalUnit(K) Organizacja
Sales.classification Klasyfikacja 1

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

Jeśli nie określono atrybutów uoms[0] i pricingUom, są one definiowane przy pomocy jednostki podstawowej artykułu.

Dane artykułu produkcyjnego

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
number (K) Numer artykułu
ProductionItems.OrganizationalUnit(K) Organizacja
ProductionItems.classification1 Klasyfikacja 1

Określenie organizacji jest wymagane tylko w środowiskach wielofirmowych. Jeśli organizacja nie jest określona w środowisku jednofirmowym, jest ona ustawiana jako organizacja aktywnego klienta OLTP.

Alternatywne metody produkcji są dopuszczalne zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja:

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ProductionItems.defaultProductionPlan.type Typ

Wartości ze zbioru ProductionPlanKeyType (dozwolone wartości):

 • BOM = Zestawienie materiałowe
 • ROUTING = Zestawienie materiałowe + Marszruta
 • PROCESS = Technologia
ProductionItems.defaultProductionPlan.BillOfMaterial.code Zestawienie materiałowe

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Zestawienie materiałowe lub Zestawienie materiałowe i Marszruta

ProductionItems.defaultProductionPlan.BillOfMaterial.type Zestawienie materiałowe

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Zestawienie materiałowe lub Zestawienie materiałowe i Marszruta

Wartość = BILL_OF_MATERIAL

ProductionItems.defaultProductionPlan.Routing.code Marszruta

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Zestawienie materiałowe i Marszruta

ProductionItems.defaultProductionPlan.Routing.type Marszruta

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Zestawienie materiałowe i Marszruta

Wartość = ROUTING

ProductionItems.defaultProductionPlan.Process.code Technologia

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Technologia

ProductionItems.defaultProductionPlan.Process.type Technologia

Pole obowiązkowe, jeśli typ = Technologia

Wartość = PROCESS

Alternatywne metody produkcji nie są dopuszczalne zgodnie z ustawieniami w aplikacji Konfiguracja:

Pole wymagane/Kluczowy atrybut (K) Pole
ProductionItems.defaultProductionPlan.BillOfMaterial.type Wartość = BILL_OF_MATERIAL

 

Czy ten artykuł był pomocny?