Import klasyfikacji cech artykułów

\Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do klasyfikacji cech artykułów. Instrukcje opisują między innymi kolejność wykonywanych kroków, której należy przestrzegać podczas importu, a także informują o możliwych wymaganiach, skutkach oraz ograniczeniach.
Struktura klasyfikacji przedstawia nadrzędną i podrzędną relacje, między obiektami. Określa ona kolejność obiektów w systemie i może się składać z kilku poziomów. Klasyfikacje składają się z wzajemnie zależnych od siebie węzłów. Wyższy nadrzędny węzeł nazywany jest zawsze folderem. Węzeł poniżej ostatniego folderu nazywa się liściem.

Ogólne

Istnieją dwa podstawowe typy importu:

 • wymiana danych pomiędzy istniejącymi systemami Comarch ERP Enterprise
 • import danych z wcześniejszej wersji systemu do nowo skonfigurowanego systemu Comarch ERP Enterprise

Niniejszy dokument omawia wyłącznie import z wcześniejszych wersji systemów.

Instrukcje

Poniżej zostały opisane kroki, jakie należy wykonać, aby zaimportować klasyfikację cech artykułów.

Uwaga
Dla eksportu nie funkcjonuje wyszukiwanie OQL. W związku z tym klasyfikacje cech artykułów eksportowane są za pomocą zapytania OQL. Poniższy przykład prezentuje zapytanie OQL służące do eksportu wszystkich klasyfikacji cech artykułów: select distinct h:guid, h:path from com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy h order by h:path

Import danych

 1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Import danych.
 2. W polu Filtr, przy użyciu przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości], użytkownik wybiera jednostkę biznesową: com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy
 3. Następnie wyświetli się filtr do importu danych, w którym należy zaznaczyć atrybuty filtra. W razie potrzeby na tym etapie istnieje możliwość dostosowania atrybutów zgodnie z rozdziałem Wymagane atrybuty do importu.
 4. Przycisk [Importuj dane], dostępny na głównym pasku przycisków, otwiera okno dialogowe Import danych.
 5. W otwartym oknie dialogowym można zdefiniować ustawienia dla importu pliku. Szczegółowy opis tych pól znajduje się w dokumentacji Import danych, w rozdziale o tym samym tytule.
 6. Aby rozpocząć import, należy wybrać przycisk [W tle].
Uwaga
W przypadku importu danych, użycie opcji Wykonaj jako zlecenie przetwarzania jest zalecane tylko w przypadku danych, które są od siebie niezależne.

Kolejność klasyfikacji

Uwaga
Istotne jest, aby węzeł pliku importu był poprzedzony węzłem nadrzędnym A lub aby węzeł nadrzędny był już dostępny w bazie danych.

Dozwolone:
path description
A …
A-1 …
Niedozwolone:
path description
A-1 …
A …

Uwaga
Aby zapewnić właściwą kolejność należy użyć zapytania OQL do eksportu klasyfikacji cech artykułów.
select distinct h:guid, h:path from com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy horder by h:path

Kolejność zależnych obiektów biznesowych

Przy imporcie danych należy bezwzględnie przestrzegać następującej kolejności:

 1. Import wszystkich typów danych stosowanych na cechach artykułu lub cechach konfiguracji (com.cisag.app.general.extension.obj.Datatype).
 2. Import definicji cech artykułów (com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionSet)
 3. Import zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji. Konieczne tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane w cechach artykułu (com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionHierarchy).
 4. Import klasyfikacji cech artykułów (com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy).
 5. Po pomyślnym zakończeniu importu należy uruchomić przycisk [Utwórz schemat tabeli] dostępny w aplikacji Klasyfikacje cech artykułów.

Wymagane atrybuty do importu

Dla każdego obiektu biznesowego należy określić przynajmniej następujące atrybuty:

 • Atrybuty identyfikacyjne – służą do identyfikacji obiektu biznesowego, atrybut musi zostać uzupełniony, aby możliwe było zapisanie obiektu biznesowego
 • Pola wymagane
Uwaga
Do importu należy użyć atrybutu path, a nie code. Atrybut code określany jest automatycznie na podstawie atrybutu path.

Jednostka biznesowa nie może być przyporządkowana bez atrybutów identyfikacyjnych. Ponadto, w przypadku braku wymaganego pola, w każdym przypadku uruchamiany jest etap dalszego przetwarzania. Zestawienie wymaganych pól i atrybutów identyfikacyjnych poszczególnych klasyfikacji cech artykułów znajduje się w kolejnym rozdziale.

W rozdziale Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych opisane są wszystkie pola identyfikacyjne i pola wymagane do importu danych cech artykułów i cech konfiguracji wraz z ich przyporządkowaniem do węzłów klasyfikacji. Aktualne specyfikacje cech artykułów (dane użytkowe) należy zaimportować po wcześniejszym zaimportowaniu klasyfikacji cech artykułów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Import cech artykułów.

Wskazówka
W przypadku niepewności, jak powinien wyglądać format pliku importu, należy za pomocą aplikacji Klasyfikacje cech artykułów utworzyć przykładowy plik i wyeksportować go w żądanym formacie z wymaganymi
atrybutami. Utworzony w ten sposób przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.

Opis pól identyfikacyjnych i obowiązkowych

Uwaga
Przed importem klasyfikacji cech artykułów należy pomyślnie zaimportować wszystkie definicje cech artykułów opisane w rozdziale Kolejność zależnych obiektów biznesowych.

Definicje cech artykułów

Filtr w aplikacji Import danych dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.general.extension.obj.EntityExtensionSet

Klasyfikacje cech artykułów

Filtr w aplikacji Import danych dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.general.obj.ItemPropertyHierarchy

Ścieżka atrybutu Wyjaśnienie
path (K) Ścieżka węzła
Description Oznaczenie
ConfigurationProperty.
EntityExtension…
Cechy konfiguracji

 

EntityExtensionAssignments Przyporządkowanie cech artykułów i cechy konfiguracji do węzłów klasyfikacji.
.level Poziom węzła lub liścia
.sequence Kolejność
.type Typ

SELECTION = Cecha artykułu
PARAMETER = Cecha konfiguracji

.EntityExtension.name Nazwa przyporządkowanego pola zdefiniowanego przez użytkownika

 

Czy ten artykuł był pomocny?