Import kursów walutowych

Wprowadzenie

Za pomocą aplikacji w tle Import kursów walutowych możliwy jest automatyczny import kursów walut dla różnych walut w stosunku do euro, franka szwajcarskiego czy polskiego złotego.

Dane niezbędne do importu kursu dostępne są do pobrania z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub odpowiednich krajowych banków centralnych, takich jak Federalna Administracja Celna (FCA) lub Narodowy Bank Polski (NBP).

Aby umożliwić przeprowadzenie importu kursów walutowych, EBC udostępnia na swoich stronach internetowych następujące trzy pliki:

 • XML z dziennymi kursami wymiany. Ten plik jest publikowany od poniedziałku do piątku o godzinie 15:00 CET i zawiera aktualne kursy wymiany euro dla 33 walut.
 • XML z kursami wymiany walut z ostatnich 90 dni. Ten plik zawiera aktualne i historyczne kursy wymiany euro dla 33 walut z ostatnich 90 dni.
 • XML z kursami wymiany walut od 1999 roku. Ten plik zawiera aktualne i historyczne kursy wymiany euro od 04.01.1999 roku.

Aby umożliwić import kursy wymiany dla CHF, FCA zapewnia codziennie aktualizowany plik kursów wymiany w formacie XML na swojej stronie głównej.

Wskazówka
Do importu kursów walutowych wymagany jest certyfikat, który można pobrać z następujących stron:

 • dla kursów walutowych EBC: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
 • dla kursów walutowych FCA adres URL: backend-rates.bazg.admin.ch/api/xmldaily
 • dla kursów walutowych NBP: http://api.nbp.pl/api/exchangerates/tables/a/?format=xml

Po prawidłowym eksporcie certyfikatu konieczne jest jego zaimportowanie pod nową jednostką certyfikującą. Ten krok należy wykonać w aplikacji Panel System dla typu Urząd certyfikacji. 

W niniejszym dokumencie opisano, jak za pomocą aplikacji w tle wykonać import kursów walutowych.

Aplikacja działająca w tle to aplikacja, działająca bez interakcji z użytkownikiem, która może być otwierana przez zlecenie przetwarzania, wywołanie COBRA lub inną aplikację.

Kurs wymiany to stosunek wartości dwóch walut. Zwykle podaje się go jako cenę wyrażoną w jednostkach waluty krajowej za określoną ilość jednostek walutowych. Rozróżnia się ofertę cenową i ofertę ilościową.

 • Oferta ilościowa wyraża cenę za jednostkę waluty krajowej w walucie obcej. Wzajemna wartość kursu wymiany kwotowanego wolumenowo skutkuje kursem walutowym notowanym na giełdzie.
 • Oferta cenowa wyraża cenę za jednostkę walutową w walucie krajowej. Wzajemna wartość kursu wymiany notowanego na cenie skutkuje kursem walutowym notowanym wolumenowo.

Parametry dostępne w aplikacji Import kursów walutowych służą do kontrolowania, które kursy wymiany mają być importowane. W ustawieniach tła możliwe jest ustawienie sposobu pobierania pliku, a następnie importu kursów walut.

Aplikacja Import kursów walutowych

Aplikacja Import kursów walutowych

 1. Otwórz aplikację w tle Import kursów walutowych.

Zostanie otwarte okno dialogowe.

 1. Ustaw następujące parametry wyświetlane w celach informacyjnych, znajdują ce się w zakładce Akcja:
 • Waluta – pole pozwala wybrać walutę, dla której użytkownik chce zaimportować kursy wymiany. Można wybrać jedną ze zdefiniowanych walut.
 • Dostawca danych/format – pole pozwala, w zależności od waluty, wybrać dostawcę danych i plik kursu wymiany, którego kursy mają zostać zaimportowane. Dostępne są następujące ustawienia:
  • Europejski Bank Centralny, dzienne kursy walutowe – wybranie tej opcji oznacza, że odczytywane są tylko ostatnie kursy publikowane przez EBC. W zależności od czasu przejęcia może to być cena z bieżącego lub poprzedniego dnia, ponieważ ceny bieżącego dnia nie są udostępniane do około godziny 15.m. CET.
  • Europejski Bank Centralny, 90 dni – wybranie tej opcji oznacza, że odczytywane są kursy z ostatnich dziewięćdziesięciu dni dla każdej waluty, w tym najnowszy kurs dzienny.
  • Europejski Bank Centralny, od 1999 – wybranie tej opcji oznacza, że odczytywane są wszystkie stopy opublikowane przez EBC od 1999 r.
Uwaga
Kursy są ustalane i publikowane tylko od poniedziałku do piątku.
 • Szwajcarska federalna administracja celna – wybranie tej opcji oznacza, że importowane są wszystkie aktualne kursy wymiany walut dostarczane codziennie przez FCA
 • Narodowy Bank Polski, dzisiejsza tabela A – wybranie tej opcji oznacza, że odczytywany jest średni kurs 35 walut Tabeli A opublikowany w dniu przejęcia. Tabela A jest publikowana każdego dnia roboczego między 11:45 a 12:15.
Uwaga
Żadne kursy wymiany nie są importowane, jeśli import rozpocznie się przed opublikowaniem tabeli A dla danego dnia.
 • Narodowy Bank Polski, zapytanie o dane zdefiniowane przez użytkownika – wybranie tej opcji pozwala doświadczonym użytkownikom zdefiniować zapytanie o dane kursowe zgodnie z ich potrzebami. Można zdefiniować, na przykład, zapytania dotyczące importu kursów wymiany poszczególnych walut, importu kursów wymiany z innej tabeli kursów niż tabela A oraz importu historycznych kursów wymiany
Uwaga

Ponieważ tylko format XML jest obsługiwany do importu, zapytanie powinno zawierać wyraźne odniesienie do tego formatu.

Na przykład
http://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/c/usd/last/10/?format=xml
zamiast
http://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/c/usd/last/10/

 • Zastosowanie – pole pozwala na wprowadzenie istniejącego zastosowania kursu walutowego, do którego mają zostać zaimportowane kursy walutowe. Jeżeli kurs jest pobierany dla jednej z trzech przypisanych walut do organizacji lub partnera to należy wybrać zastosowanie kursu walutowego przypisane w aplikacji Konfiguracja → funkcja Ogólne → pole Zastosowanie kursu walutowego. Przyjęte stawki dzienne są zazwyczaj tworzone z datą ważności od godziny 00:00 dla odpowiedniej daty ważności.
 • Adres do pobrania – pole pozwala na wprowadzenie pełnego adresu do importu kursów walutowych dostawcy danych.
 1. Na zakładce Ustawienie przetwarzania, w przypadku konieczności zmień ustawienia przetwarzania zadania w tle.
 2. Aby rozpocząć import kursów walutowych, wybierz przycisk [W tle].

Konfiguracja

Aplikacja Import kursów walutowych jest dostępna tylko po aktywowaniu funkcji Import kursu walutowego dla firmy głównej w aplikacji Konfiguracja.

Wskazówka
Funkcja jest widoczna, gdy użytkownik uzyskał wcześniej licencję na jej używanie. Do uzyskania licencji wymagany jest klucz licencyjny: com.sem.ext.app.exchimp.ExchangeImp

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Kursy wymiany w celu:

 •        przypisywania uprawnień,
 •        dostarczania definicji aktywności,
 •        importowania lub
 •        eksportowania danych

Kursy wymiany: com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate

Podmiot gospodarczy należy do następującej grupy podmiotów gospodarczych: com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzowanych, a także poprzez przypisywanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Import kursów walutowych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, osoba może korzystać z aplikacji Import kursów walutowych tylko wtedy, gdy organizacja została do niej przypisana w danych podstawowych partnera, które jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Import kursów walutowych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Import kursów walutowych nie jest udostępniania partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?