Zastosowania kursu wymiany

Wprowadzenie

Kurs wymiany zdefiniowany w systemie jest przypisany do odpowiedniego zastosowania, czyli obszaru takiego jak np. logistyka magazynowa. Aplikacja umożliwia utworzenie nowego zastosowania oraz edytowania lub przypisania istniejących zastosowań.

Kurs wymiany waluty to wartość jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty.

Przykład
Jeśli kurs wymiany EUR / USD wynosi 1,4, oznacza to, że 1 € = 1,4 $.

Kursy wymiany waluty są notowane na rynkach walutowych i podlegają ciągłym zmianom.

Opis aplikacji

Aby użytkownik mógł pracować z różnymi kursami wymiany walut w modułach sprzedażowych oraz zakupowych, może korzystać z zastosowań kursów wymiany. Jest to konieczne na przykład wtedy, gdy częstotliwość aktualizacji w sprzedaży i zakupach jest różna, lub gdy ustawiono stałe kursy wymiany na określony okres czasu.

Ogólne zastosowania kursu wymiany należy wprowadzić w aplikacji Konfiguracja, funkcji głównej Podstawowe, funkcji Ogólne.

Konkretne zastosowania należy definiować w funkcjach głównych Sprzedaż i Zakupy.

Aplikacja Zastosowania kursu wymiany

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Zastosowania kursu wymiany

Nagłówek składa się z paska narzędzi oraz pól, które służą do definiowania zastosowania kursu wymiany:

 • [Dodaj] – pozwala na dodanie nowego zastosowania kursu wymiany
 • [Zapisz] – pozwala na zapisanie zastosowania kursu wymiany
 • [Usuń] – funkcja usuwania wprowadzonych danych w obszarze roboczym, które nie są używane
 • [Weryfikuj] – funkcja weryfikacji wprowadzonych danych w obszarze roboczym, sprawdzająca poprawność zastosowania kursy wymiany
 • [Aktualizuj] – po wprowadzeniu danych w polach obszaru zapytania użytkownik wybiera przycisk [Aktualizuj], a wtedy w obszarze roboczym pojawiają się dane dotyczące wybranego zastosowania
 • Zastosowanie – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać zdefiniowane zastosowanie kursy wymiany
 • Oznaczenie – jeśli użytkownik dodaje nowe zastosowanie, to definiuje Oznaczenie. A jeśli wyszukuje istniejące zastosowanie, to pole Oznaczenie służy wprowadzeniu dodatkowego kryterium wyszukiwania.
 • Znacznik usuwania – pole określa, czy wybrane zastosowanie kursu wymiany ma być filtrowane według posiadanego znacznika usuwania. Należy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Wszystkie
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym prezentowane są wyniki zapytania z nagłówka lub dodawane jest nowe zastosowanie. Obszar roboczy jest zbudowany z tabeli. Dostępne kolumny:

 • Zastosowanie – kolumna zawiera identyfikację zastosowania kursu wymiany, identyfikację można edytować tylko podczas jej wprowadzania, przed zapisaniem.
 • Oznaczenie – kolumna służy jako dodatkowa identyfikacja. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Zaleca się stosowanie unikalnego tekstu. Pole jest wymagalne, należy wpisać oznaczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.

Konfiguracja

Ustawienia zastosowania kursu wymiany są dostępne w aplikacji Konfiguracja w funkcjach Ogólne i Podstawowe.

Jeśli waluta dokumentu jest jedną z walut wewnętrznych, wówczas kwota waluty dokumentu jest przeliczana do odpowiedniej kwoty w walucie wewnętrznej. Za pomocą aplikacji Zastosowanie kursu wymiany oraz użycia odpowiednich funkcji kwota waluty przeliczana jest inną walutę.

Jeśli waluta dokumentu nie odpowiada żadnej walucie wewnętrznej, wówczas podejmowana jest próba użycia kwoty waluty dokumentu z kwotą kursu walutowego. W przypadku znalezienia kursu wymiany, pozostałe kwoty w walucie wewnętrznej są łączne z kursami wymiany ogólnego kursy wymiany. Jeśli konwersja nie jest możliwa, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Zastosowania kursu wymiany istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.ExchangeRateUse. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • Nadawania uprawnień
 • Ustawiania definicji aktywności
 • Importowania lub eksportowania danych

Jednostka ta jest częścią poniższej grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzowanych, a także poprzez przypisywanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Zastosowania kursu wymiany.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Zastosowania kursu wymiany nie wymaga przyporządkowania żadnej organizacji.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Zastosowania kursu wymiany.

Uprawnienia dla Partnerów Biznesowych

Aplikacja Zastosowania kursu wymiany nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?