Kursy walutowe

Aplikacja Kursy walutowe pozwala wprowadzić nowe kursy wymiany walut lub edytować istniejące. Pozwala także ustawić przelicznik kursów walut.

Kurs wymiany waluty to stosunek jednej waluty względem innej. Jest podawany jako cena wyrażona w jednostkach waluty krajowej za określoną ilość jednostek porównywanej waluty. Rozróżnia się dwa typy notowań:

 • Notowanie ilościowe – określa cenę za jedną jednostkę waluty krajowej w jednostkach waluty obcej
Przykład
1 EUR = 1,2286 USD
 • Notowanie cenowe – określa cenę za jedną jednostkę waluty obcej w jednostkach waluty krajowej
Przykład
1 USD = 0,814 EUR

W krajach uczestniczących w UGW (unia gospodarczo – walutowa), kursy wymiany są zwykle wyrażane w przeliczeniach ilościowych, gdzie własna waluta służy jako stała wartość referencyjna.

Notowanie cenowe jest odwrotnością notowania ilościowego.

Kursy wymiany są notowane na rynkach walutowych i podlegają ciągłym zmianom.

W systemie możliwe jest zdefiniowanie kierunku notowań kursu wymiany, czyli ilość lub wartość dla klienta w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Podstawowe -> Funkcja Ogólne.

Kursy wymiany są przypisane do konkretnego zastosowania, czyli obszaru (np. Logistyka magazynowa). Aby dokonać cesji, takie zastosowanie musi zostać zarejestrowane w aplikacji Zastosowanie kursu wymiany.

Aplikacja Kursy walutowe

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się pola pozwalające na określenie kryterium wyszukiwania kursów walutowych:

 • Zastosowanie – pole umożliwia wprowadzenie zastosowanie kursu wymiany dla którego kursy mają zostać wyświetlone w obszarze roboczym. Wartości pobierane są z aplikacji Zastosowanie kursu wymiany i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Waluta źródłowa – pole pozwala przefiltrować istniejące kursy według ich waluty źródłowej
 • Czas odniesienia – pole pozwala wyszukiwać kursy walut według czasu ich obowiązywania. Pole jest automatycznie wypełnione aktualną datą i godziną, jest dostępne do edycji.
 • Kierunek notowań – pole automatycznie uzupełnione według kierunku notowań kursu zdefiniowanego w aplikacji Konfiguracja-> obszar Podstawowe-> funkcja Ogólne -> pole Kierunek notowań kursu walutowego. Dostępne kierunki notowań
  • Notowanie bezpośrednie – cenowe
  • Notowanie pośrednie – ilościowe

Nowe kursy walut rejestrowane są we wskazanym kierunku zapisu. Istniejące kursy walutowe prezentowane  są w aktualnie wybranym kierunku notowań, niezależnie od kierunku, w którym zostały zarejestrowane. Nie można zmienić kierunku notowań dla istniejącego kursu walutowego.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji składa się z tabeli wyświetlającej kursy walutowe według kryteriów określonych w nagłówku. Pozwala także na dodawanie, edycję i usuwanie kursów walutowych za pomocą przycisków dostępnych w nagłówku aplikacji.

Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia kursu, który został powiązany z innym elementem systemu.

W następujących przypadkach zostanie wyświetlona odwrotność pierwotnie wprowadzonej wartości:

 • kursy walut nie zostały zarejestrowane w aktualnie wyświetlanym kierunku notowania
 • kursy walut zostały zarejestrowane w odwrotnych walutach źródłowych i docelowych

Kurs wymiany można zmienić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • kurs wymiany został zarejestrowany dla waluty źródłowej i docelowej oraz dla aktualnie wyświetlanego kierunku notowania
 • kurs wymiany został zarejestrowany w odwrotnych walutach źródłowych i docelowych oraz dla innego kierunku notowań

Do danego zastosowania kursu walutowego można przypisać wiele walut. Kursy walutowe są rejestrowane według waluty źródłowej. Kursy waluty innych walut dla waluty źródłowej prezentowane są w obszarze roboczym.

Kolumny znajdujące się w tabeli:

 • Przelicznik waluty źródłowej – kolumna prezentuje liczbę jednostek waluty źródłowej która zostanie przeliczona na jedną jednostkę waluty docelowej. Dostępne wartości:
  • 1
  • 10
  • 100
  • 1000
Wskazówka
Ustawienie to ułatwia przeliczanie kursów walutowych na waluty o znacznie niższej wartości, np. między euro a lirą turecką lub rupią indyjską.
Uwaga
Wartość w kolumnie można zmienić tylko wtedy, gdy kurs wymiany jest wyświetlany z kierunkiem Notowanie pośrednie.
 • Waluta źródłowa – identyfikator i oznaczenie waluty źródłowej. Wartości pobierane są z aplikacji Waluty i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Po zapisie ustawień pole nie podlega edycji.
 • Kurs zakupu (pole obowiązkowe) – kolumna prezentuje kurs zakupu, który jest rejestrowany dla określonej waluty w celu przeliczenia jej na walutę określoną w nagłówku. Pole jest edytowalne po zapisaniu zmian.
Uwaga
Wartość w polu musi być różna od 0.
 • Kurs sprzedaży (pole obowiązkowe) – kolumna prezentuje kurs sprzedaży, który jest rejestrowany dla określonej waluty w celu przeliczenia jej na walutę określoną w nagłówku. Pole jest edytowalne po zapisaniu zmian.
Uwaga
Wartość w polu musi być różna od 0.
 • Kurs średni – kolumna prezentuje kurs będący średnią kursu sprzedaży i kursu zakupu waluty. Pole wypełniane jest automatycznie po wprowadzeniu obu kursów i nie podlega edycji.
 • Kurs referencyjny – kolumna prezentuje kurs referencyjny, który jest rejestrowany dla określonej waluty w celu przeliczenia jej na walutę określoną w nagłówku. Pole podlega edycji także po zapisaniu zmian.
 • Przelicznik waluty docelowej – kolumna prezentuje liczbę jednostek waluty docelowej, która zostanie przeliczona na jednostki waluty źródłowej. Dostępne wartości:
  • 1
  • 10
  • 100
  • 1000
Uwaga
Wartość w kolumnie można zmienić tylko wtedy, gdy kurs wymiany jest wyświetlany z kierunkiem Notowanie bezpośrednie.
 • Waluta docelowa – identyfikator i oznaczenie waluty docelowej. Wartości pobierane są z aplikacji Waluty i dostępne są pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości]. Po zapisie ustawień pole nie podlega edycji.
 • Obowiązuje od – kolumna prezentuje czas, który wskazuje, od kiedy kurs walutowy był lub jest ważny

Konfiguracja

W aplikacji Kursy walutowe ustawienia zastosowania kursu wymiany i kierunku notowań są dostępne w aplikacji Konfiguracja z funkcji Ogólne.

Konkretne zastosowania kursu walutowego dla sprzedaży oraz zaopatrzenia są określone w głównych funkcjach aplikacji Konfiguracja: Sprzedaż i Zakup. W funkcjach tych należy także określić typ kursu spośród dostępnych do wyboru opcji:

 • Kurs zakupu
 • Kurs średni
 • Kurs sprzedaży
 • Kurs referencyjny

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kursy walutowe istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień,
 • ustawiania definicji aktywności,
 • importu lub eksportu danych

Jednostka należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.general.MasterData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Kursy walutowe.

Przyporządkowania organizacji

Użytkownik ma dostęp do aplikacji, gdy parametr Uprawnienia do treści jest zaznaczony w aplikacji Konfiguracja w funkcji Podstawowe.

Aplikacja Kursy walutowe będzie widoczna w menu użytkownika, gdy użytkownik zostanie przypisany do organizacji, która jest powiązana z następującą strukturą organizacyjną:

 • Księgowość

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Kursy walutowe.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kursy walutowe nie jest udostępniania partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?