Raport: Waluty

Aplikacja Raport: Waluty umożliwia drukowanie lub przesłanie w formie pliku informacji na temat dostępnych kursów walutowych, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami.

Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Waluty.

Wskazówka
Raport jest używany jako szablon. Jego parametry można dostosować według własnych preferencji w aplikacji Raporty.

Aplikacja Raport: Waluty składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Aplikacja Raport: Waluty

 

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów raportu można ograniczyć liczbę walut, które zostaną ujęte w raporcie.

Dostępne parametry:

 • Tytuł raportu – w polu można zdefiniować dowolny tytuł raportu. Tytuł domyślny: Waluty.
 • Waluta – wartości pola pobierane są z aplikacji Waluty za pomocą przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości]
 • Oznaczenie – pole pozwala na ręczne uzupełnienie opisu waluty, według którego waluty będą pobierane do wydruku
 • Znacznik usuwania – w polu można określić, jakie waluty mają być wydrukowane w raporcie:
  • Wszystkie (wartość domyślna)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
Uwaga
Brak określonych kryteriów wyszukiwania i pobierania walut skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych walut.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika na dolnej zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach wspieranych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła – (dotyczy tabel) pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie aktualnie wybranego tematu w ustawieniach użytkownika.
 • Medium raportu (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem czy mailem

Po wybraniu drukarki opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
  • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym zostanie wydrukowany raport. Domyślnie ustawiona jest wartość A4
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość podpowiadana domyślnie) czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – z listy rozwijanej należy wybrać orientację wydruku. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy uzupełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja) czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1 – najwyższy do 9 – najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w poliku i przesłany na drukarkę klienta
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania -> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku -> Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format, w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka klienta – za pomocą ręcznego wpisu można zdefiniować drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka klienta są widoczne, gdy w polu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków kontrolnych – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest
  • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9– najniższy.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Opcje dostępne po wybraniu opcji E–mail:

  • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu.
  • Nadawca – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
  • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż odbiorca wiadomości
  • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
  • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
  • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
  • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
  • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
  • Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
  • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1 – najwyższy, 9 – najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Wynik raportu

W kolumnach wyświetlane są następujące pola:

 • Waluta – identyfikator waluty
 • Opis – nazwa wybranej waluty
 • Symbol – symbol waluty
 • EWWU – informacja czy waluta jest walutą UGW (Unia gospodarczo-walutowa)
 • Współczynnik – współczynnik kursu walutowego dla przeliczenia w innej walucie
 • NKS – liczba miejsc po przecinku, którą została ustalona dla waluty w aplikacji Waluty w polu Liczba miejsc po przecinku
 • Czas utworzenia – data i godzina utworzenia waluty w systemie
 • Zarejestrowany przez – identyfikator użytkownika, który utworzył walutę
 • Data zmiany – data i godzina ostatniej edycji waluty
 • Zmienione przez – identyfikator użytkownika, który edytował walutę jako ostatni

Konfiguracja

Nie ma żadnych ustawień do zdefiniowania dla aplikacji Raport: Waluty w aplikacji Konfiguracja.

Sprawozdanie

Raport dotyczący aplikacji Raport: Waluty: com.cisag.app.general.rpt.Waluta.

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzowanych, a także poprzez przypisywanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacja Raport: Waluty.

Zadania organizacyjne

Nie jest wymagane przypisywanie organizacji dla aplikacji Raport: Waluty.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne specjalne funkcje dla aplikacji Raport: Waluty.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Waluty nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?