Import zasobów oraz grup zasobów

Aplikacja Import danych umożliwia import danych do programu z innych środowisk oraz z wcześniejszych wersji systemu. W kontekście zasobów pozwala na import Grup zasobów oraz Zasobów. Możliwy jest import z poniższych formatów plików: XML, CSV oraz XLS.

Aplikacja Import danych

 

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – który pozwala sprecyzować instrukcje wejściowe do importu.
 • Obszaru roboczego – który pozwala zaznaczyć dokładne atrybuty do importu.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się poniższe przyciski:

 • [Nowy] –> [Nowy] – umożliwia stworzenie nowego importu danych.
 • [Nowy] -> [Duplikuj] – umożliwia duplikację istniejącego już importu.
 • [Eksport schematu XML] – export wzorca importu w formacie XML.
 • [Eksport schematu WSDL] – eksport wzorca importu w formacie WSDL.
 • [Importuj dane] – uruchamia import danych.
Okno dialogowe Import danych

Okno dialogowe Import danych umożliwia ustawienie danych procesu importu.

Zakładka Parametr

Zakładka umożliwia ustawienie źródła importu oraz określenie działania w przypadku błędu.

Zakładka Ustawienia przetwarzania

Zakładka umożliwia zdefiniowanie danych procesu importu. Znajduje się w niej pole Kolejka przetwarzania (pole obowiązkowe), w którym należy wybrać kolejkę przetwarzania dla zadania.

Pola dostępne w nagłówku aplikacji:

 • Filtr – umożliwia wybór importowanych danych. W przypadku zasobów produkcyjnych należy wybrać filtr:
  • RESOURCE
  • RESOURCEGROURP
 • Jednostka biznesowa (nie podlega edycji) – przypisuje się automatycznie po wskazaniu filtra,:
  • Resource – com.cisag.app.production.obj.Resource
  • Resourcegroup – com.cisag.app.production.obj.ResourceGroup
 • Ustawienie języka – determinuje ilość języków importowanych danych.
  • Jeden język – przechowuje importowane opisy w jednym języku. Domyślnie język interfejsu użytkownika.
  • Wielojęzyczny –importuje opisy w wielu językach. Jest to wartość domyślna. Z ustawieniem języka jako Wielojęzyczny można używać tylko plików o typie XML.
 • Plik transformacji – plik standardu transformacji dla pliku XSLT (który przekształca i transformuje dokument). Jeśli nie jest określony – import odbywa się bez transformacji.
 • Uprawnienie do używania – definiuje konieczność posiadania uprawnień przy użyciu zdefiniowanego filtra.
  • Niewymagane – uprawnienia nie są wymagane
  • Wymagane – uprawnienia są niezbędne
 • Odbiorca danych – zapisuje w logu operacji dane odbiorcy importu wpisane w okno dialogowe.
 • Cel – zapisuje w logu operacji cel importu operacji wpisany w okno dialogowe.
 • Oznaczenie – dodatkowa nazwa filtra, ułatwiająca wyszukiwanie
 • Baza danych (nie podlega edycji) – baza danych do której importowane są dane. System zawsze importuje dane do bazy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany.
 • Format czasu
  • Forma kompaktowa – dane czasu w pliku źródłowym są zakodowane w sposób kompatybilny z systemem.
  • Forma znormalizowana – dane czasu w importowanym pliku są rozbite na składniki (data, czas, strefa czasowa) i przedstawione w sposób złożony.
 • Przetwarzanie importu (nie podlega edycji)
  • Ogólne – import przez ogólną funkcję dla podmiotów bez definiowanego kontrolera.
  • Poprzez kontroler – import dla podmiotów mających zdefiniowany kontroler, czyli rodzaj przetwarzania danych.

Obszar roboczy

Umożliwia wybór atrybutów, które mają być zaimportowane.

Proces importu danych

W celu zaimportowania danych należy:

 • Wybrać przycisk [Nowy]
 • Wyświetli się okno dialogowe Wyszukiwanie jednostek biznesowych i części
 • W polu Nazwa wyszukać odpowiednio:
  • Dla zasobów – Resource
  • Dla Grupy zasobów – ResourceGroup
 • Zaakceptować przyciskiem [Zastosuj]
 • Domyślnie powinien zdefiniować się filtr opisany powyżej.
 • Następnie należy wybrać atrybuty, które mają zostać zaimportowane.
 • Zaakceptować wybór przyciskiem [Importuj dane]. Po jego wybraniu wyświetli się okno dialogowe Import danych.
 • Po zdefiniowaniu danych w oknie dialogowym zaakceptować przyciskiem [W tle], który importuje dane.
Uwaga
W przypadku wystąpienia błędów w zależności od ustawień zdefiniowanych w sekcji Postępowanie w przypadku błędów aplikacja może wyświetlić okno błędów.

Czy ten artykuł był pomocny?