Przydział zasobów

Aplikacja Przydział zasobów pokazuje rzeczywistą zaplanowaną produkcję dla zasobu/zamówienia/grupy zasobów. Ponadto aplikacja umożliwia w trybie graficznym alokację zasobów – przesunięcie danej operacji produkcyjnej w obrębie czasu buforowania. Aplikacja w odróżnieniu od aplikacji Wykorzystania zasobów nie jest w stanie przyrównać zdolności produkcyjnej do obciążenia.

Aplikacja Przydział zasobów

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – zwiera pola do wypełnienia, które umożliwiają filtrowanie wyświetlanych danych wg. potrzeb.
 • Obszaru roboczego – przedstawia filtrowane dane w sposób graficzny lub w formie tabeli.

Nagłówek

W pasku nagłówka znajduje się przycisk [Dodaj], który otwiera nowy formularz. Po

 • Zasób – zasoby, dla których ma zostać wyświetlony plan
 • Grupa zasobów – grupa zasobów, dla której ma zostać wyświetlony plan
 • Okres – okres obciążenia, w przypadku gdy pole nie jest określone, okres jest definiowany domyślnie od bieżącej daty i kończy 45 dni później
 • Zamówienie – rodzaj oraz numer zamówienia, dla którego ma zostać wyświetlony okres rezerwacji zasobów
 • Znacznik usuwania – pole pozwala wybrać filtr:
  • Ze znacznikiem usuwania – wyświetlane są zasoby ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania – wyświetlane są zasoby bez znacznika usuwania
  • (inne) – brak zdefiniowanego statusu. Wyświetla zasoby będące w statusie reorganizacji lub nieważne.
 • Lokalizacja – wyświetla obciążenie zasobów wg. wybranej lokalizacji

Obszar roboczy

Zakładka Przegląd

Obszar roboczy aplikacji Przydział zasobów – zakładka Przegląd

Widok podgląd umożliwia zestawienie zasobów w tabeli i pokazanie ich zdolności produkcyjnej. Na zakładce Przegląd są dostępne przyciski:

 • [Pozycje zlecenia] – pozwala na widok zasobu o czas zarezerwowany dla danego zlecenia produkcyjnego.
 • [Czas pracy] – rozbija czas pracy danego zasobu na przedziały czasowe. W tym widoku są prezentowane zdefiniowane przedziały ciągłego czasu pracy.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

Zakładka Grafika

Obszar roboczy aplikacji Przydział zasobów – zakładka Grafika

Zakładka umożliwia podgląd graficzny zaplanowanych produkcji na zasobach. W nagłówku zakładki znajdują się następujące pola oraz przyciski:

 • Czas rozpoczęcia – umożliwia określenie daty rozpoczęcia operacji, która pokazuje się na grafice.
 • Dokładność – pozwala na zdefiniowanie sposobu wyświetlania danych:
  • Dni – jednostką wyświetlania grafiki są dni
  • Godziny – jednostką wyświetlania grafiki jest godzina
  • Minuty – jednostką wyświetlania grafiki jest minuta
  • Tygodnie – jednostką wyświetlania grafiki są tygodnie
  • Miesiące – jednostką wyświetlania grafiki są miesiące
 • [Pozycje zlecenia] – umożliwia rozwinięcie wyświetlenia szczegółowego, dla których zleceń produkcyjnych konkretnie jest zarezerwowany czas pracy maszyny.

Zakładka wyświetla czas wg. poniższej legendy:

 • Brak koloru – zasób niedostępny lub niewykorzystany, wyświetlany np. w dni wolne lub przerwy w pracy.
 • Ciemny Zielony – zasób jest zajęty.
 • Czerwony – zasób jest nadmiernie wykorzystany.
 • Jasny Zielony – (dostępny tylko przy włączonym widoku [Pozycje zlecenia]) – zasób zajęty dla danego zlecenia produkcyjnego
 • Szary – (dostępny tylko przy włączonym widoku [Pozycje zlecenia]) – zasób ma przypisany czas buforowania

Aplikacja w tej zakładce umożliwia przeplanowanie zasobu. Należy wywołać edycję czasu poprzez kliknięcie na zarezerwowany czas (kolor). Wyświetli się poniższe okno dialogowe – Szczegółowa informacja.

Okno dialogowe Szczegółowa informacja w Aplikacji Przydział zasobów w zakładce Grafika

W oknie dialogowym są dostępne następujące pozycje:

 • Pozycja – numer zlecenia produkcyjnego, do którego przypisana jest wybrana operacja.
 • Zasoby – edytowany zasób
 • Liczba zasobów – ilość dostępnych zasobów tego typu
 • Aktualny termin rozpoczęcia (pole do edycji) – dokładna data i czas rozpoczęcia operacji.
 • Aktualny termin zakończenia (pole do edycji) – dokładna data i czas zakończenia operacji.
 • Czas buforowania przed operacją
 • Czas buforowania po operacji
Uwaga
Przeplanowanie czasu operacji w aplikacji Przydział zasobów jest możliwe tylko w obrębie zadanego wcześniej czasu buforowania. Czyli aktualny czas rozpoczęcia lub zakończenia możemy przyspieszyć lub opóźnić o czas buforowania odpowiednio przed operacją i po operacji.
 • Spodziewany czas przezbrojenia – czas opracowania dla zasobu zadany w aplikacji
 • Rzeczywista godzina przezbrojenia – godzina przezbrojenia pobrana z raportu produkcji, uzupełnionego w aplikacji Zatwierdzanie operacji.
 • Spodziewany czas opracowania – czas opracowania dla zasobu zadany w aplikacji
 • Rzeczywisty czas przetwarzania – czas pobrany z raportu produkcji, uzupełnionego w aplikacji Zatwierdzanie operacji.
 • Ilość docelowa – planowana do wyprodukowania ilość produktu w operacji.
 • Ilość rzeczywista – rzeczywista wyprodukowana ilość z raportu produkcji, uzupełnionego w aplikacji Zatwierdzanie operacji.
Uwaga
Dane rzeczywiste są pobierane z aplikacji Księgowania operacji. Jeśli aplikacja zostanie w pełni zaraportowana czyli została w pełni wykonana – nie będzie wyświetlana w aplikacji Przydział zasobów ponieważ nie musi być więcej planowana do wykonania.

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?