Kalkulacje kosztów produktów

Wprowadzenie

Aplikacja Kalkulacje kosztów produktów jest częścią modułu Kalkulacje. Wykorzystując kalkulacje kosztów produktów, za pośrednictwem zdefiniowanego schematu kalkulacji, użytkownik może wyliczyć koszty artykułów.

W ramach kalkulacji kosztów produktów artykuły są wyceniane na podstawie:

 • Schematu kalkulacji
 • Struktur procesu produkcyjnego (zestawienia materiałowe, marszruty)
 • Procesu produkcji
 • Ilości (wielkości partii produkcyjnej)
Wskazówka
Dane użyte w kalkulacji kosztów produktów są zależne od czasu, dlatego kalkulacja zawsze ma określony czas obowiązywania.

Kalkulacja produktu umożliwia przeprowadzenie poniższych rodzajów kalkulacji:

 • Kalkulacja wstępna – kalkulacja dla artykułu jest tworzona na podstawie danych zdefiniowanych ręcznie w aplikacji Kalkulacje kosztów produktów. Źródłem danych są zdefiniowane struktury produkcyjne artykułu produkcyjnego.
 • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia – kalkulacja jest tworzona w odniesieniu do zamówienia sprzedaży oraz zlecenia produkcyjnego dla artykułu produkcyjnego. Źródłem danych są zdefiniowane struktury produkcyjne artykułu produkcyjnego.
 • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty – kalkulacja jest tworzona w odniesieniu do oferty sprzedaży dla artykułu produkcyjnego. Koszty są obliczane na podstawie struktury produkcyjnej artykułu. Źródłem danych są zdefiniowane struktury produkcyjne artykułu produkcyjnego.
 • Kalkulacja wstępna z usługą – kalkulacja dla usługi serwisowej jest tworzona na podstawie danych zdefiniowanych ręcznie w aplikacji Kalkulacje kosztów produktów
 • Kalkulacja zlecenia produkcyjnego – koszty są obliczane analogicznie jak w przypadku kalkulacji wstępnej, ale źródłem danych są rezerwacje zasobów oraz materiałów, które zostały utworzone przez wybrane zlecenie produkcyjne.
 • Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego – koszty są obliczane na podstawie rzeczywistych czasów oraz ilości zaksięgowanych dla zlecenia produkcyjnego.
Wskazówka
Cena pozycji może wynikać z wyceny pozycji lub miejsca składowania. Łącznikiem dla kosztów pracy i materiału jest rodzaj kosztów, który jest stosowany w obliczeniach. Rodzaj kosztów jest stosowany w pozycjach schematu obliczeniowego, aby można było w ukierunkowany sposób uwzględnić określone składniki kosztów.
Schemat działania modułu Kalkulacje

Wynikiem przeprowadzenia kalkulacji kosztów produktów są obliczenia pozycji zdefiniowanych dla wybranego schematu kalkulacji, które są wyświetlane na zakładce Wyniki kalkulacji. Niezależnie od zdefiniowanego schematu kalkulacji na zakładce Informacje o kalkulacji są wyświetlane w strukturze drzewa koszty składników struktury produkcyjnej (materiałów, zasobów oaz operacji).

Uwaga
W kalkulacji wstępnej wpływ na wynik ma parametr Rozwiązanie artykułu w wielostopniowym uruchamianiu występujący w aplikacji Artykuły (widok Produkcja) oraz pole Rozwiązanie artykułu w edytorze pozycji w aplikacji Zestawienia materiałowe. Dodatkowo, jeżeli w polu Zastosowanie przy pozycji zestawienia materiałowego, parametr Rachunek kosztów nie jest aktywny, dana pozycja nie zostanie uwzględniona w kalkulacji.

W kalkulacjach kosztów produktu są uwzględnianie warunki, formuły oraz zależności zdefiniowane dla procesu produkcyjnego.

Kalkulacja może zostać przeprowadzona dla artykułu konfigurowalnego, co daje możliwość obliczenia ceny artykułu konfigurowalnego dla zamówienia sprzedaży za pomocą kalkulacji.

Produkty równoległe generowane w procesie produkcyjnym są uwzględniane w kalkulacji oraz wyświetlane na zakładce Produkty równoległe. Produkty równoległe wytwarzane w procesie produkcji mogą być półproduktami dla innego procesu produkcyjnego lub artykułami sprzedażowymi. System umożliwia rozdzielenie poniesionych kosztów produkcji na produkty uboczne oraz artykuły produkcyjne.

W kalkulacji wyróżnia się poniższe koszty:

 • Koszty materiałów – są pobierane z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość. Do kalkulacji może zostać użyta cena:
  • Cena od 1 do 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Cena średnia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością średnią wyceny materiałów, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału
 • Koszty pracy – są określane na podstawie centrów kosztowych zdefiniowanych dla zasobów. Struktura produkcyjna jest pobierana z marszruty lub technologii produkcji. Dostępne są koszty częściowe lub całkowite w zależności od ustawień w aplikacji Konfiguracja, funkcja Controlling.
 • Koszty produkcji obcej – w celu wyceny produkcji obcej w systemie musi być stworzony artykuł typu Produkcja obca. Cena artykułu produkcji obcej jest pobierana z cennika zakupu. Cennik jest ustalany na podstawie cennika dostawcy. Logika obliczeń jest identyczna jak w przypadku kosztów materiałowych.

Aplikacja Kalkulacje kosztów produktów składa się z:

 • Nagłówka – umożliwiającego zdefiniowanie podstawowych parametrów dla przeprowadzanych obliczeń
 • Obszaru roboczego – wyświetlającego przeprowadzone obliczenia i ich wyniki
Aplikacja Kalkulacje kosztów produktów

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Kalkulacje kosztów produktów umożliwia zdefiniowanie ustawień określających sposób obliczeń. Poza standardowymi przyciskami na pasku nagłówka znajdują się następujące przyciski:

 • [Dodaj] → [Kopiuj nagłówek] – umożliwia utworzenie nowej kalkulacji poprzez skopiowanie ustawień nagłówka istniejącej kalkulacji kosztów produktów
 • [Wybierz akcję] → [Oblicz] – przeprowadza obliczenia w celu utworzenia lub aktualizacji kalkulacji zgodnie z formułami zdefiniowanymi w schemacie kalkulacji. Akcja może być powtarzana. Po jej wybraniu wyświetlanie jest okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
Okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu

Okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu umożliwia zdefiniowanie ustawień dotyczących obliczeń kalkulacji. Dostępne są następujące zakładki, pola oraz parametry:

 • Zakładka Parametry – umożliwia zdefiniowanie ustawień obliczeń ceny produktu. Dostępne są następujące pola oraz parametry:
  • Termin obowiązywania – do obliczeń zostaną pobrane struktury produkcyjne, które są ważne w zdefiniowanym terminie. Domyślnie pole przyjmuje wartość aktualnej daty i godziny.
  • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia zdefiniowanie pracownika odpowiedzialnego za daną kalkulację. Pracownik musi być pracownikiem wewnętrznym przypisanym do organizacji (firmy).
  • Magazynumożliwia wybranie magazynu, z którego dane zostaną pobrane do przeprowadzenia obliczeń wyceny materiałów. Jeśli na podstawie danych kalkulacji nie jest możliwe ustalenie miejsca składowania, ceny są ustalane na podstawie:
   • Pozycji miejsca składowania w zestawieniu materiałowym dla kalkulacji wstępnej, kalkulacji wstępnej w odniesieniu do zamówienia, kalkulacji wstępnej w odniesieniu do oferty
   • Danych zlecenia produkcyjnego dla kalkulacji zlecenia produkcyjnego oraz kalkulacji kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego
  • Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu jeżeli parametr jest aktywny, to ceny ustalane są na poziomie miejsc składowania. W przypadku braku dostępności cen na poziomie miejsc składowania są one ustalane na poziomie pozycji.
  • Utwórz porównanie wartości wstępnych i rzeczywistych – jeżeli parametr jest aktywny, to kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego zostanie porównana z kalkulacją zlecenia produkcyjnego. Parametr jest dostępny tylko dla kalkulacji produktów typu Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.
  • Rodzaj porównania – umożliwia wybranie rodzaju porównania kalkulacji, na podstawie którego zostanie przeprowadzone porównanie kalkulacji. Pole jest dostępne tylko dla kalkulacji produktów typu Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.
  • Użyj cen wyceny z historii – jeżeli parametr jest aktywny, ceny do kalkulacji zostaną pobrane z historii cen. W przypadku materiałów dotyczy to historii cen pozycji, a w przypadku kosztów pracy – historii stawek kosztów.
  • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – po zaznaczeniu tego parametru ostrzeżenia wygenerowane podczas procesu kalkulacji będą automatycznie zatwierdzane
 • Zakładka Ustawienia – umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle
Uwaga
W przypadku, gdy kalkulacja kosztów produktu jest kalkulacją składnika artykułu konfigurowalnego automatycznie wygenerowaną za pośrednictwem kalkulacji handlowej, akcja Oblicz jest niedostępna. Obliczenia należy wykonać poprzez aktywację akcji Oblicz w głównej kalkulacji handlowej.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży] – przeprowadzana jest aktualizacja ceny sprzedaży w określonym cenniku sprzedaży. Akcja może być powtarzana. Przy użyciu akcji może również zostać utworzona nowa pozycja w cenniku sprzedaży. Nowa pozycja dla cennika jest wprowadzana z datą wywołania akcji. Po wybraniu akcji wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży. Akcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeżeli kalkulacja produktu ma status Zatwierdzony.

  Okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży

Okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży umożliwia zdefiniowanie ustawień dotyczących przeniesienia cen z kalkulacji do wybranego cennika. Dostępne są następujące zakładki, pola oraz parametry:

 • Zakładka Parametry – umożliwia zdefiniowanie ustawień przeniesienia ceny do cennika. Dostępne są następujące pola oraz parametr:
  • Zatwierdź ostrzeżenia – jeżeli parametr jest aktywny, ostrzeżenia związane z przeniesieniem cen do cennika są automatycznie zatwierdzane
  • Poziom cen – umożliwia zdefiniowanie poziomu zmian ceny. Do wyboru są: Artykuł (cena zostanie zmieniona dla cennika sprzedaży artykułu) oraz Artykuł + Klient (cena zostanie zmieniona dla cennika sprzedaży artykułu oraz klienta)
  • Obowiązuje od – data, od której nowa cena będzie obowiązywać w cenniku
  • Obowiązuje do – data, do której nowa cena będzie obowiązywać w cenniku
 • Zakładka Ustawienia – umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zadania w tle.
Wskazówka
Zasada dodawania nowych cen do cennika zgodnie ze zdefiniowanymi datami została opisana w artykule Schematy kalkulacji, w rozdziale Sekcja Aktualizacja cennika sprzedaży.
Uwaga
Jeśli element zestawu jest obliczany na podstawie jego komponentów, to akcja nie może zostać wykonana w przypadku obliczania składnika.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj ceny szacunkowe] – przeprowadzana jest aktualizacja cen szacunkowych zdefiniowanych w aplikacji Artykuły (widok Rachunkowość) z uwzględnieniem zdefiniowanych udziałów w kosztach (w przypadku, gdy występują produkty równoległe). Wiersz kalkulacji, z którego zostanie pobrana wartość ceny, musi zostać zdefiniowany dla wykorzystywanego schematu kalkulacji. Akcja może być wywołana jeden raz. W przypadku konieczności należy uwzględnić funkcję zaokrąglania. W przeciwnym razie zaokrąglenia się zgodne z miejscami po przecinku stosowanej waluty. Akcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeżeli kalkulacja produktu ma status Zatwierdzony.
Okno dialogowe Aktualizacja cen szacunkowych

Okno dialogowe składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Poziom aktualizacji – umożliwia wybór poziomu aktualizacji cen. Dostępne są opcje:
  • Na poziomie artykułu
  • Na poziomie magazynu
 • Magazyn – umożliwia wybranie magazynu na poziomie którego zostaną zaktualizowane ceny szacunkowe. W przypadku przeprowadzania akcji dla kalkulacji typu Kalkulacja kosztów zlecenia produkcyjnego lub Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego pole przyjmuje domyślną wartość magazynu docelowego kalkulowanego zlecenia produkcyjnego.
 • Utwórz cenę szacunkową na poziomie magazynu – jeżeli parametr jest aktywny, ceny szacunkowe są generowane również dla miejsc składowania, dla których cena nie jest zdefiniowana.
Uwaga
W przypadku, gdy kalkulacja produktu jest kalkulacją składnika artykułu konfigurowalnego automatycznie wygenerowaną za pośrednictwem kalkulacji handlowej, akcja Aktualizuj ceny szacunkowe jest niedostępna.
Uwaga
W środowisku wielofirmowym, w celu aktualizacji ceny sprzedaży z poziomu aplikacji Kalkulacje kosztów produktów należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w sekcji Aktualizacja ceny szacunkowej na podstawie pozycji w aplikacji Schematy kalkulacji. Następnie dane te należy pobrać w aplikacji Kalkulacje kosztów produktów po wybraniu rodzaju kalkulacji. Edycja tej sekcji nie będzie możliwa w aplikacji Kalkulacje kosztów produktów z uwagi na to, że kalkulacja kosztów produktów jest przeprowadzana w organizacji logistycznej, która nie jest organizacją zakupową.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę transferową] – przeprowadzana jest aktualizacja ceny transferowej dla pozycji zlecenia dystrybucji. Akcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeżeli kalkulacja produktu ma status Zatwierdzony.
 • [Wybierz akcję] → [Zwolnij] – udostępnia kalkulację do wykonywania obliczeń
 • [Wybierz akcję] → [Blokuj] – blokuje korzystanie z kalkulacji
 • Menu rozwijane wyboru widoku – umożliwia wybranie typu kalkulacji produktu. Dostępne są:
  • Kalkulacja wstępna
  • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia
  • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty
  • Kalkulacja zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja wstępna z usługą

Wybór widoku kalkulacji jest możliwy po zdefiniowaniu rodzaju kalkulacji i użyciu przycisku [Dodaj].

Uwaga
Pola dostępne w aplikacji są zależne od wybranego widoku. Widok jest przypisywany automatycznie w zależności od wybranego rodzaju kalkulacji.
Uwaga
W przypadku przeprowadzania kalkulacji w odniesieniu do zamówienia sprzedaży, zlecenia produkcyjnego lub oferty część danych wejściowych do kalkulacji jest pobierana z dokumentu odniesienia i nie wymaga wypełnienia przez użytkownika.

W nagłówku aplikacji znajdują się następujące pola:

 • Numer – pole podzielone na dwie części. Pierwsza część pola umożliwia wybranie rodzaju kalkulacji, na podstawie którego zostaną zdefiniowane dane kalkulacji, zgodnie z ustawieniami w aplikacji Rodzaje kalkulacji. Druga część pola zawiera numer kalkulacji nadany zgodnie ze schematem numeracji zdefiniowanym dla wybranego rodzaju kalkulacji. Numer ten można także zmienić w razie potrzeby ręcznie przed rozpoczęciem lub zapisaniem kalkulacji
Uwaga
Numer kalkulacji zostanie automatycznie przypisany po wybraniu rodzaju kalkulacji i użyciu przycisku [Dodaj].
 • Status kalkulacji – symbol, który przestawia status przetworzenia kalkulacji. Dostępne są poniższe statusy:
  • Zarejestrowany – zostały wprowadzone oraz zapisane podstawowe dane do obliczeń. Kalkulacja nie została jeszcze wykonana i nie może zostać ona zwolniona.
  • Udostępniony – kalkulacja została zwolniona do dalszego przetwarzania za pomocą akcji Zwolnij
  • Utworzony – zostały wprowadzone oraz zapisane podstawowe dane do obliczeń
  • Skalkulowany – zostały przeprowadzone obliczenia, nie zostały wykryte błędy
  • Zaktualizowana cena wyceny – została przeprowadzona aktualizacja ceny na podstawie obliczeń kalkulacji. W przypadku wykonania ponownych obliczeń status zmieni się na Skalkulowany.
  • Niekompletny – przeprowadzone obliczenia wykazały błędy lub zostały zmienione dane wejściowe kalkulacji. W przypadku zmian w danych wejściowych kalkulacji, w celu zmiany statusu należy ponownie wykonać akcję Oblicz. Poniżej przedstawione zostały błędy, które mogą być przyczynom nadania przez system kalkulacji statusu Niekompletny:
   • Brak możliwości ustalenia kosztów struktur produkcyjnych, np. niepoprawnie przypisane centra kosztowe
   • Podczas rozłożenia struktury produkcji nie można było określić formuł i warunków, co uniemożliwiło określenie dokładnej struktury produkcyjnej
   • Dla artykułu konfigurowalnego nie można było określić właściwości konfiguracyjnych co uniemożliwiło określenie struktury produkcji.
 • Oznaczenie – umożliwia zdefiniowanie opisu utworzonej kalkulacji. Jest ono dowolne definiowane przez użytkownika, dlatego kilka kalkulacji produktu może mieć ten sam opis. W celu uniknięcia pomyłki i łatwiejszej identyfikacji zaleca się nadawanie różnych opisów.
 • Schemat kalkulacji – umożliwia wybranie schematu kalkulacji, który zostanie wykorzystany do obliczeń. Pole wypełnia się automatycznie zgodnie z ustawieniami wybranego rodzaju kalkulacji. System umożliwia zmianę wartości. Jeżeli zostanie wykonana akcja Oblicz zmiana schematu kalkulacji nie jest możliwa dla utworzonej kalkulacji kosztów produktu. Tylko schematy kalkulacji o statusie Udostępniony mogą być wykorzystane w kalkulacjach.
 • Data kalkulacji – umożliwia wybranie punktu w czasie, dla którego zostanie przeprowadzona kalkulacja.
 • Artykuł produkcyjny – umożliwia wybranie artykułu produkcyjnego, dla którego zostanie przeprowadzona kalkulacja. Artykuł musi posiadać utworzony widok Produkcja w aplikacji Artykuły. Wybór artykułu jest możliwy tylko dla kalkulacji nie odnoszących się do innych dokumentów np. Kalkulacja zlecenia produkcyjnego. Po wykonaniu akcji Oblicz edycja pola nie jest możliwa.
 • Ostatnia data kalkulacji – wyświetla datę oraz godzinę ostatniego wykonania akcji Oblicz (pole nie podlega edycji).
 • Ilość kalkulacji – umożliwia zdefiniowanie ilości artykułu, dla jakiej zostanie przeprowadzona kalkulacja. W przypadku utworzenia kalkulacji wstępnej bez odniesienia do zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcji dostępny jest przycisk [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane], który umożliwia zdefiniowanie trzech dodatkowych wartości ilości dla kalkulacji. Dla wartości generowane są generowane oddzielne kalkulacje wstępne oraz porównanie. Kalkulacje dla dodatkowych ilości oraz porównanie jest dostępne w łańcuchu dokumentów powiązanych. Akcje dla kalkulacji są dostępne tylko z kosztorysu wstępnego z podstawową ilością kalkulacji. Po wykonaniu akcji Oblicz nie jest możliwa edycja danych. Ilość może znacząco wpłynąć na wynik obliczeń. Ze względu na ilość, przy rozwiązywaniu struktury produkcyjnej mogą być wykorzystywane inne operacje lub zasoby będzie to powodować różne koszty pracy na jednostkę.
 • Termin obowiązywania – umożliwia określenie daty ważności dla struktur produkcyjnych, z których dane zostaną uwzględnione w procesie obliczania wartości. Jako wartość domyślna podana jest aktualna data. Po wykonaniu akcji Oblicz nie jest możliwa edycja danych. Aby zmiany w strukturze produkcyjnej były uwzględniane w aktualizacji kalkulacji należy zmienić datę w celu jej zgodności z datą ważności lub wprowadzić nową kalkulację z żądaną datą.
 • Jednostka kosztowa – umożliwia wybranie jednostki kosztowej, która odnosi się do pozycji oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcyjnego. Jednostka kosztowa jest definiowana w aplikacji Jednostki kosztowe. W przypadku zdefiniowania zlecenia odniesienia lub wygenerowania kalkulacji automatycznie dla artykułu konfigurowalnego z poziomu zlecenia sprzedaży/oferty sprzedaży pole jest uzupełniane automatycznie.
 • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia wybranie osoby kontaktowej oraz odpowiedzialnej za kalkulację. Wybrany użytkownik musi być pracownikiem firmy.
 • Metoda produkcji – umożliwia wybranie metody produkcji dla kalkulacji wstępnej. W przypadku tworzenia kalkulacji w odniesieniu do zlecenia produkcyjnego, metoda produkcji zostanie przypisana automatycznie na podstawie danych zlecenia. Pole widoczne jest tylko w przypadku gdy funkcja Metoda Produkcji jest aktywna w aplikacji Konfiguracja module Po wykonaniu akcji Oblicz nie jest możliwa edycja danych.
 • Stawka kosztów – umożliwia wybranie stawki kosztów, z której zostaną pobrane koszty zmienne oraz koszty stałe do kalkulacji. Dostępne są poniższe stawki kosztów:
  • Planowane
  • Rzeczywiste
  • Kalkulacja od 1 do 3

Wskazówka
Możliwość użycia kosztów stałych zależy od ustawień w aplikacji Konfiguracja, funkcja Controlling w polu Adapter rachunku kosztów.

Uwaga
Po wykonaniu akcji Oblicz nie jest możliwa edycja danych.

 • Cena szacunkowa – umożliwia wybór ceny, która będzie podstawą do obliczenia kosztów materiałowych. Dostępne są następujące opcje:
  • Cena rozliczeniowa od 1 do 5 – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Cena inwentaryzacyjna – cena pobierana jest z aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość.
  • Cena średnia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest ona wartością średnią wyceny materiałów, aktualizowaną automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Ostatnia cena nabycia – cena pobierana do wyceny materiałów. Jest to ostatnia cena zakupu danego materiału, aktualizowana automatycznie po każdym przyjęciu materiału.
  • Cena z listy cenników – cena jest pobiera zgodnie z priorytetem ustalonym w aplikacji Listy cenników zakupu.
Uwaga
Jeżeli dla ceny średniej, ostatniej ceny nabycia lub ceny z cennika została określona wartość 0, kalkulacja produktu automatycznie wylicza cenę zgodnie z ceną zdefiniowaną w polu Zastępcza cena szacunkowa dostępnym w aplikacji Schematy kalkulacji.
 • Lista cenników – umożliwia wybranie cennika w przypadku przeprowadzania kalkulacji na podstawie cennika. Pole jest dostępne, jeżeli w polu Cena szacunkowa została wybrana wartość Cena z listy cenników.
Uwaga
Jeżeli cennik nie zawiera ceny artykułu, cena jest wyliczana zgodnie z wartością w polach Cena szacunkowa lub Zastępcza cena szacunkowa dostępnych w aplikacji Schematy kalkulacji.
 • Pochodzenie dostawcy – umożliwia zdefiniowanie źródła pobrania danych dostawcy, którego cennik będzie źródłem cen materiałów dla kalkulacji. Do wyboru są:
  • Brak dostawcy
  • Dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, Widok planowanie
  • Główny dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, Widok planowanie
  • Alternatywny dostawca według danych planowania – dostawca jest pobierany bezpośrednio z aplikacji Artykuły, Widok planowanie
  • Dostawca określony ręcznie – pozwala na wybranie dostawcy w polu Dostawca. W sytuacji kiedy zostanie wybrany dostawca określony ręcznie wówczas wskazany dostawca posłuży do pobrania cen.

Pole zostanie automatycznie uzupełnione na podstawie danych pobranych z wybranego schematu kalkulacji.

 • Dostawca – umożliwia zdefiniowanie dostawcy. Podstawowa cena do obliczeń ceny sprzedaży zostanie pobrana z danych głównych dostawcy. Pole jest aktywne, gdy w polu Pochodzenie dostawcy została wybrana wartość Dostawca określony ręcznie.
 • Pozycja zamówienia sprzedaży – umożliwia zdefiniowane odniesienia do pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży. Pole dostępne jest dla kalkulacji produktu typu Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia, Kalkulacja zlecenia produkcyjnego oraz Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego. Pomiędzy wprowadzoną pozycją zamówienia sprzedaży a zleceniem produkcyjnym istnieje bezpośrednia zależność. Jeżeli w obu polach zostaną wprowadzone dane, to zlecenie produkcyjne utworzone dla tej pozycji produkcyjnej również musi zostać wykorzystane.
 • Zlecenie produkcyjne – umożliwia zdefiniowane odniesienia do zlecenia produkcyjnego. Pole dostępne jest dla kalkulacji produktu typu Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia, Kalkulacja zlecenia produkcyjnego oraz Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego. Pomiędzy wprowadzoną pozycją zamówienia sprzedaży a zleceniem produkcyjnym istnieje bezpośrednia zależność. Jeżeli w obu polach zostaną wprowadzone dane, to zlecenie produkcyjne utworzone dla tej pozycji produkcyjnej również musi zostać wykorzystane.
 • Pozycja oferty – umożliwia zdefiniowane odniesienia do pozycji dokumentu oferty sprzedaży. Pole dostępne jest dla kalkulacji produktu typu Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty.
 • Zastosuj ilość planowaną – umożliwia wybranie ilości oraz czasów, które zostaną wykorzystane do kalkulacji. Do wyboru są następujące opcje:
  • Zastosuj rzeczywiste ilości i czas – do kalkulacji są wykorzystywane czasy i ilości rzeczywiste zaraportowane dla wybranego zlecenia produkcyjnego
  • Zastosuj planowane ilości i czas – do kalkulacji są wykorzystywane ilości rezerwacji, jeśli nie zostały jeszcze utworzone wydania na produkcję dla materiałów lub księgowania dla operacji. Wykorzystywane do kalkulacji są docelowe czasy oraz ilości.
  • Rzeczywiste ilości i czas dla zrealizowanych pozycji – dla ukończonych pozycji zlecenia produkcyjnego są wykorzystywane zaraportowane czasy oraz ilości. Dla nieukończonych pozycji system pobierze czasy i ilości zarezerwowane.

Pole jest dostępne dla kalkulacji typu Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.

 • Użyj cen wyceny z historii – jeżeli parametr jest aktywny, do kalkulacji zostaną pobrane ceny z historii cen. Wykorzystywane są one w następujący sposób:
  • dla materiałów z historii cen pozycji,
  • dla kosztów pracy z historii stawek kosztów.
 • Użyj wielkości partii produkcyjnej dla półfabrykatu – umożliwia wybranie sposobu uwzględniania czasu przezbrojenia dla półfabrykatów w kalkulacji jeżeli produkowane są one zgodnie z wielkością partii produkcyjnej. Do wyboru są poniższe opcje:
  • Zgodnie z wielkością partii produkcyjnej półfabrykatu
  • Proporcjonalnie, jeśli ilość kalkulacyjna jest mniejsza niż wielkość partii produkcyjnej półfabrykatu
  • Proporcjonalnie do ilości kalkulacyjnej

Jeśli czasy przezbrajania uwzględnia się proporcjonalnie, wymagany do tego współczynnik obliczany jest się ze stosunku ilości kosztorysowej do wielkości partii produkcyjnej półfabrykatu.

 • Pochodzenie ilości kalkulacyjnej – wyświetla typ ilości (rzeczywista lub docelowa), która jest pobierana do kalkulacji. Pole jest dostępne tylko dla kalkulacji typu tdssa Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.
 • Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji – umożliwia wybranie wiersza kalkulacji, który zostanie wyświetlony w kolumnie Koszty ogólne w aplikacji Lista: Kalkulacje handlowe. Jeśli w polu jest zdefiniowana wartość 0, to w kolumnie Koszty ogólne zostanie wyświetlony ostatni wiersz kalkulacji. Dla przypisanego wiersza obliczeń zdefiniowanym typem jednostki musi być Cena lub Kwota. System uwzględnia w wyświetlaniu zmiany w podziale kosztów między artykuł produkcyjny oraz produkt uboczny.
Wskazówka
Jeśli w kalkulacji uwzględnione są produkty równoległe, wynik końcowy kalkulacji nie jest automatycznie pobierany z numeru pozycji, a z zakładki Produkty równoległe.
Wskazówka
W przypadku zmiany i zapisania wartości pola należy ponownie obliczyć kalkulację, aby zmiana była widoczna w aplikacji Lista: Kalkulacje produktów oraz na zakładce Produkty równoległe.
 • Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu – jeżeli parametr jest aktywny to ceny ustalane są na poziomie miejsc składowania. W przypadku braku dostępności cen na poziomie miejsc składowania są one ustalane na poziomie pozycji.

Sekcja Aktualizacja ceny szacunkowej zgodnie z pozycją

 • Cena 1 – 5 – umożliwia zdefiniowanie numeru wiersza kalkulacji, według którego zostanie zaktualizowana cena szacunkowa w aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość. Wartość pola zostanie uzupełniona automatycznie, jeśli została zdefiniowana dla wybranego schematu kalkulacji.
 • Cena inwentaryzacyjna – umożliwia zdefiniowanie numeru wiersza kalkulacji, według którego zostanie zaktualizowana cena inwentaryzacyjna w aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość. Wartość pola zostanie uzupełniona automatycznie, jeśli została zdefiniowana dla wybranego schematu kalkulacji.
 • Koszt własny – umożliwia zdefiniowanie numeru wiersza kalkulacji, według którego zostanie zaktualizowana cena towaru na zamówieniu lub ofercie sprzedaży. Odnosi się do całkowitej ilości kalkulacji. Pole jest istotne dla kalkulacji typu Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia oraz Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty.
 • Wymiar ceny – umożliwia zdefiniowanie wymiaru ceny, czyli ilości artykułów na wybraną jednostkę.
Uwaga
Należy pamiętać, że obliczenia kalkulacji odnoszą się do całkowitej ilości kalkulacji. W celu obliczenia ceny jednostkowej należy podzielić kwotę całkowitą przez ilość kalkulacji przy użyciu formuły CALCULATION.QUANTITY.

Sekcja Aktualizacja ceny sprzedaży zgodnie z pozycją

Umożliwia zdefiniowanie ustawień, które pozwolą na aktualizację ceny sprzedaży artykułu w wybranym cenniku sprzedaży. Dostępne są następujące pola:

 • Podmiot sprzedaży – umożliwia wybranie organizacji odpowiedzialnej za sprzedaż artykułu. Wartość jest pobierana automatycznie z wybranej organizacji w momencie utworzenia nowej kalkulacji. Jeśli cennik sprzedaży zdefiniowany jest w schemacie kalkulacji, jest on uwzględniany w kalkulacji wraz z powiązaną organizacją sprzedaży. W efekcie wprowadzona organizacja sprzedaży jest usuwana, a pole jest wypełniane danymi pobranymi ze schematu kalkulacji.
 • Jeśli w schemacie obliczeniowym nie zostanie wprowadzona wartość domyślna, używana jest wartość określona w obliczeniu.
 • Rodzaj składnika cen – umożliwia wybranie rodzaju składnika ceny, który jest definiowany w aplikacji Rodzaje składników cen sprzedaży.
 • Cennik – umożliwia wybranie cennika sprzedaży, który zostanie zaktualizowany. Aktualizowane są tylko typy składników ceny typu Cena.
 • Cena sprzedaży – umożliwia zdefiniowanie numeru wiersza obliczeń, którego wartość zostanie wykorzystana do aktualizacji wybranego cennika sprzedaży
 • Ilość – wyświetlana jest wartość skali ilościowej cennika sprzedaży
 • Użyj ceny symulowanej – po aktywacji tego parametru cennik zostanie zaktualizowany w oparciu o cenę symulowaną.
 • Wymiar ceny – umożliwia zdefiniowanie wymiaru ceny, czyli ilości artykułów na wybraną jednostkę. System automatycznie wprowadza bieżący wymiar ceny obliczonej pozycji produkcyjnej. Informacje te służą do dostarczenia przetwarzającemu kalkulację informacji referencyjnych do aktualizacji cen wyceny.
 • Ceny dla klienta końcowego – parametr, który na podstawie wybranego cennika informuje użytkownika, czy wskazane ceny są cenami dla końcowego odbiorcy. W przypadku wprowadzenia cennika z cenami detalicznymi system zakłada, że kwoty i wartości uwzględniają podatki.
 • Klient – umożliwia wybranie klienta, dla którego jest obliczana cena sprzedaży. Jeżeli w oknie dialogowym Aktualizacja ceny sprzedaży w polu Poziom cen zostanie wybrana wartość Artykuł + Klient, zostanie również zaktualizowany cennik wybranego klienta.
 • Artykuł usługi – umożliwia zdefiniowanie artykułu usługi, który zostanie uwzględniony w kalkulacji. Pole jest dostępne tylko dla typu Kalkulacja wstępna z usługą.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Kalkulacje kosztów produktów generują się pozycje obliczeń kalkulacji. Obszar roboczy zawiera zakładki:

 • Wyniki kalkulacji
 • Informacje o kalkulacji
 • Produkty równoległe

Zakładka Wyniki kalkulacji

Zakładka Wyniki kalkulacji

W tabeli zakładki wyświetlany jest wynik kalkulacji dla każdego zdefiniowanego widocznego wiersza w użytym schemacie kalkulacji. W szczególnych przypadkach wyświetlane są również koszty, których nie można przypisać. Koszty, których nie można przypisać, mogą powstać, jeżeli kalkulacja nie może określić danych wyceny lub nie wszystkie koszty materiałów lub pracy można przypisać do pozycji. Dane w zakładce są wyświetlane po aktywowaniu obliczeń przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz]. Tabela obszaru roboczego składa się z następujących kolumn:

 • Pozycja – wyświetlany jest numer wiersza formuły obliczeń, która została zdefiniowana w wybranym schemacie obliczeń
 • Rodzaj kosztów – wyświetlana jest nazwa wiersza formuły obliczeń, która została zdefiniowana w wybranym schemacie obliczeń
 • Wartość – wyświetlany jest wynik obliczeń formuł dla każdego wiersza, zgodnie ze zdefiniowanym typem jednostki wybranym w edytorze pozycji w aplikacji Schematy kalkulacji. Wynik może przyjąć poniższe wartości:
  • Kwoty
  • Ceny
  • Ilości
  • Wartości procentowe
  • Wartości cenowe
  • Wartości ilościowe
  • Wartości dziesiętne
 • Wartość symulowana – wyświetlana jest wartość symulowana obliczeń

Zakładka Informacje o kalkulacji

Zakładka Informacje o kalkulacji

W tabeli widoczne są szczegóły obliczeń. Widok w przybliżeniu odpowiada widokowi struktury w aplikacji Technologia z uwzględnieniem istniejących warunków, warunków zastępczych i wzorów, uzupełnionych o informacje o kosztach.

Rozróżnia się koszty materiałów i koszty pracy (w stosownych przypadkach według kosztów zmiennych i stałych), wyświetlane jest pełne obliczenie dla wszystkich pozycji (materiałów), procesów produkcyjnych (także procesów produkcji obcej) i zasobów.

W przypadku zasobów koszt przeliczany jest na odpowiednią jednostkę miary czasu przetwarzaną określonego dla operacji.

Uwaga
Ze względu na zaokrąglenia mogą wystąpić rozbieżności w wyświetlanych poszczególnych wartościach.

Na pasku dostępne są następujące przyciski:

 • [Suma] – wyświetlane są dodatkowe wiersze w tabeli, sumujące wartości dla kolumn Koszty ogółem oraz Wartość symulowana. Dodatkowo wyświetlana jest suma kosztów w rozbiciu na koszty materiałowe oraz koszty pracy.
 • [Wprowadź wartości symulacji] – umożliwia edycję wartości w kolumnie Koszty symulacji
 • [Przywróć pierwotne koszty] – umożliwia usunięcie kosztów symulacji
 • [Stwórz symulację ze zmienionymi kosztami] – uruchamia akcję przeprowadzenia obliczeń na podstawie wartości wprowadzonych w kolumnie Koszty symulacji. Wartości obliczeń są wyświetlane w kolumnie Wartość symulowana.

W tabeli dostępne są następujące kolumny:

 • Symbol graficzna identyfikacja typu pozycji w tabeli. Dostępne są poniższe typy:
  • materiał
  • operacja
  • zasób
 • Poziom – wyświetlany jest poziom struktury produkcyjnej
 • Artykuł/Operacja/Zasoby – wyświetlana jest nazwa struktury produkcyjnej, która została uwzględniona w kalkulacji
 • Pozycja – wyświetlany jest numer pozycji struktury produkcyjnej:
  • dla materiału
  • dla operacji
  • dla zasobów
 • Rodzaj kosztów – wyświetlany jest rodzaj kosztów, na podstawie którego obliczana jest wartość dla danej pozycji w kalkulacji
 • Ilość – wyświetlana jest ilość lub czas dla danej struktury produkcyjnej, dla której zostały przeprowadzone obliczenia pozycji
 • Koszty symulacji – umożliwia ręczne wprowadzenie wartości pozycji, która zostanie użyta do symulacji obliczeń. Kolumna uaktywnia się po użyciu przycisku [Zmień koszty jednostkowe]
 • Koszt jednostkowy – wyświetlany jest koszt jednostkowy dla pozycji
 • Pochodzenie kosztów – wyświetlane jest pochodzenie kosztów w przypadku zastosowania zastępczej ceny wyceny lub wykorzystanie istniejących faktur do wyceny operacji produkcji obcej
Wskazówka
W przypadku braku faktur dla operacji produkcji obcej cena pobierana jest z cennika dla artykułu produkcji obcej.
 • Koszty ogółem – wyświetlany jest wynik mnożenia kolumn Ilość oraz Koszt jednostkowy
 • Wartość symulowana – wyświetlany jest wynik mnożenia kolumn Ilość oraz Koszty symulacji

Zakładka Produkty równoległe

Zakładka Produkty równoległe

Zakładka Produkty równoległe umożliwia zarządzanie podziałem kosztów całkowitych kalkulacji dla produktu głównego oraz produktów równoległych.

Uwaga
Zakładka jest aktywna, jeśli w zestawieniu materiałowym kalkulowanego procesu produkcyjnego został dodany przynajmniej jeden produkt równoległy.

Na zakładce dostępne są następujące przyciski:

 • [Suma] – Wyświetlane są dodatkowe wiersze z sumami wartości dla kolumn Koszty ogółem oraz Wartość symulowana. Dodatkowo suma ogólna jest rozbijana na koszty materiałowe oraz koszty pracy.
 • [Rozłóż koszty] – umożliwia podział obliczonych kosztów pomiędzy produkt główny a produkty uboczne. Dostępne są poniższe sposoby podziału:
  • [Rozłóż koszty według wagi] – koszty rozkładane są zgodnie z podziałem wagi produktów.
  • [Rozłóż koszty według ilości] – koszty rozkładane są zgodnie z podziałem ilości produktów
  • [Rozłóż koszty ręcznie] – umożliwia ręczne wprowadzenie procentowego podziału kosztów w kolumnie Udział kosztów
  • [Podziel koszty według udziału kosztów z zestawienia materiałowego] – koszty są rozkładane zgodnie z udziałem kosztów w zestawieniu materiałowym
  • [Dolicz koszty według udziału kosztów z zestawienia materiałowego] – koszty są dodawane zgodnie z udziałem kosztów produktu równoległego w zestawieniu materiałowym
  • [Nie dziel kosztów] – koszty nie są dzielone. 100% kosztów stanowi produkt główny

W tabeli dostępne są poniższe kolumny:

 • Poziom – wyświetlany jest poziom struktury produkcyjnej
 • Produkt/Produkt równoległy – wyświetlana jest nazwa produktu głównego oraz produktów równoległych. Pozycja produkcyjna, dla której dokonywana jest kalkulacja, znajduje się zawsze na najwyższym poziomie.
 • Pozycja – wyświetlany jest numer pozycji z tabeli zestawienia materiałowego dla produktu równoległego. Produkt główny zawsze przyjmuje wartość 0.
 • Ilość – wyświetlana jest ilość dla produktu głównego oraz produktów ubocznych zgodnie ze strukturą produkcyjną
 • Udział kosztów – wyświetla oraz umożliwia zmianę podziału kosztów całkowitych pomiędzy koszty wytworzenia produktu głównego oraz produktu ubocznego. Suma procentowa udziału kosztów może przekroczyć 100%. Pozycje z wartością 0 nie są uwzględniane podczas przeprowadzania aktualizacji cen.
 • Koszty jednostkowe– wyświetlany jest koszt jednostkowy dla pozycji
 • Wymiar kosztów bezpośrednich – wyświetlany jest wymiar wartości oraz jednostka dla kosztów jednostkowych
 • Koszty ogółem – wyświetlany jest wynik mnożenia wartości kolumn Ilość oraz Koszty jednostkowe

Wielofirmowość

Jeśli firma korzystająca z modułu Kalkulacje jest organizacją wielofirmową, ma to znaczący wpływ na obliczenia. Dane wyjściowe kalkulacji odnoszą się wówczas do co najmniej jednej lub kilku organizacji. Dla aplikacji Kalkulacje kosztów produktów, wybraną firmą musi być organizacja logistyczna.

Do danych organizacji należą dane:

 • Rodzaje kosztów
 • Schemat kalkulacji
 • Ceny szacunkowe artykułów pobrane z aplikacji Artykułu, widok Rachunkowość
Uwaga
Należy zwrócić szczególną uwagę, dla której organizacji są definiowane oraz przeprowadzane kalkulacje kosztów w systemie.

Konfiguracja

W celu korzystania z aplikacji Kalkulacje kosztów produktów należy aktywować parametr Kalkulacje produktów w aplikacji Konfiguracja → funkcja Kalkulacje → zakładka Ustawienia.

Wszystkie pola związane ze sprzedażą oraz typ Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty są dostępne, jeżeli jest aktywny parametr Kalkulacje handlowe w aplikacji Konfiguracja → funkcja Kalkulacje → zakładka Ustawienia.

Jeśli nie jest aktywny moduł Produkcja oraz funkcja Controlling w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Kalkulacje kosztów produktów nie jest dostępna.

W aplikacji Konfiguracja → funkcja Controlling poniższe ustawienia mają znaczący wpływ na aplikację Kalkulacje kosztów produktów:

 • Adapter rachunku kosztów – jeśli wybrana jest wartość Varial, zmiany stawek kosztowych są okresowo przenoszone z rachunku kosztów Varial do systemu. W przypadku użycia innego adaptera ewidencja kosztów jest prowadzona bezpośrednio w systemie.
 • Rachunek kosztów częściowych – jeżeli parametr jest aktywny, do obliczeń mogą zostać pobrane, oprócz kosztów zmiennych, koszy stałe.
Uwaga
Jeżeli w polu Adapter rachunku kosztów jest wybrana wartość Varial, a parametr Rachunek kosztów częściowych jest aktywny, to koszty częściowe są dostępne tylko dla stawek kosztów (ustawianych w polu Stawka kosztów) planowanych oraz rzeczywistych. Natomiast dla kalkulacji od 1 do 3 dostępne są obecnie tylko koszty pełne.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kalkulacje kosztów produktów istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.costing.sales.obj.ProductCostCalculation, która należy do grupy jednostek com.cisag.app.costing.OrderData. Jest ona wykorzystywana m. in podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia .

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Kalkulacje kosztów produktów nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Kalkulacje kosztów produktów będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Logistyka magazynowa,

Aby użytkownik mógł utworzyć lub edytować kalkulacje kosztów produktów musi być przypisany do organizacji będącej organizacją logistyki magazynowej.

Cechy szczególne

Dla aplikacji Kalkulacje kosztów produktów nie istnieją żadne cechy szczególne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kalkulacje kosztów produktów nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?