Lista: Kalkulacje kosztów produktów

Aplikacja Lista: Kalkulacje kosztów produktów umożliwia przegląd kalkulacji utworzonych w aplikacji Kalkulacje kosztów produktów. Akcje wykonywane z poziomu listy pozwalają na obliczenie kalkulacji oraz aktualizację ceny szacunkowej i ceny sprzedaży.

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Kalkulacje kosztów produktów

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Kalkulacje kosztów produktów

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się przyciski akcji oraz pola umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwani według wyznaczonych kryteriów.

 • [Wybierz akcję] → [Oblicz] – przeprowadzane są obliczenie w celu utworzenia lub aktualizacji wybranych kalkulacji zgodnie z formułami zdefiniowanymi w schemacie kalkulacji. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje kosztów produktów.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży] – przeprowadzana jest aktualizacja ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu dostępnej w określonym cenniku sprzedaży dla wybranych kalkulacji. Przy użyciu akcji może również zostać utworzona nowa pozycja w cenniku sprzedaży. Nowa pozycja dla cennika jest wprowadzana z datą wywołania akcji. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje kosztów produktów.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj ceny szacunkowe] – przeprowadzana jest aktualizacja cen szacunkowych zdefiniowanych w aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość z uwzględnieniem zdefiniowanych udziałów w kosztach (w przypadku gdy występują produkty równoległe) dla wybranych kalkulacji. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizacja cen szacunkowych. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje kosztów produktów.

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Rodzaj kalkulacji – umożliwia wybranie kalkulacji kosztów produktu danego rodzaju, dla której mają zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Numer – umożliwia wybranie numeru kalkulacji kosztów produktu, dla której mają zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Schemat kalkulacji – umożliwia filtrowanie za pomocą schematu kalkulacji według którego zostały obliczone kalkulacje kosztów produktów
 • Oznaczenie artykułu – umożliwia wybranie opisu artykułu, dla którego mają zostać wyświetlone dane w tabeli, zdefiniowanego w polu Oznaczenie w aplikacji Artykuły
 • Artykuł – wyświetla kalkulacje dla wybranych artykułów.
 • Ilość kalkulacji – umożliwia wybranie kalkulacji produktów o zdefiniowanej ilości, dla której mają zostać wyświetlone dane w tabeli
 • Status – umożliwia filtrowanie danych zgodnie z wybranym statusem. Dostępne są poniższe statusy:
  • (wszystkie)
  • Status kalkulacji:
   • Zarejestrowany
   • Skalkulowany
   • Cena zaktualizowana
   • Niekompletny
   • Gotowy do usunięcia
   • Reorganizacja rozpoczęta
  • Status artykułu
   • W weryfikacji
   • Utworzony
   • Zablokowany
   • Udostępniony
 • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia filtrowanie kalkulacji kosztów produktów na podstawie przypisanego pracownika
 • Data kalkulacji – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach kosztów produktów wykonanych w wybranych zakresach czasowych
 • Termin obowiązywania – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów obowiązujących w wybranych zakresach czasowych
 • Metoda produkcji – umożliwia filtrowanie kalkulacji produktów produkowanych według wybranej metody produkcji
 • Typ kalkulacji produktu – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów. Do wyboru są:
  • Kalkulacja wstępna
  • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty
  • Kalkulacja wstępna w doniesieniu do zamówienia
  • Niekompletna
  • Kalkulacja zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja wstępna z usługą

Szczegółowy opis typów kalkulacji produktu znajduje się w artykule Kalkulacje kosztów produktów.

 • Rodzaj zlecenia produkcyjnego – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych rodzajów zlecenia produkcyjnego
 • Numer zlecenia produkcyjnego – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych numerów zlecenia produkcyjnego
 • Rodzaj zamówienia sprzedaży – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych rodzajów zamówienia sprzedaży
 • Numer zamówienia sprzedaży – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych numerów zamówień sprzedaży
 • Rodzaj oferty sprzedaży – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych rodzajów ofert sprzedaży
 • Numer oferty sprzedaży – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wskazanych numerów ofert sprzedaży
 • Znacznik usuwania – umożliwia filtrowanie kalkulacji kosztów produktów zgodnie z definicją parametru znacznika usuwania. Do wyboru są następujące opcje:
  • (wszystkie) – wyświetla kalkulacje produktów oznaczone i nieoznaczone do usunięcia.
  • Ze znacznikiem usuwania – wyświetla kalkulacje produktów oznaczone do usunięcia.
  • Bez znacznika usuwania – wyświetla kalkulacje produktów nieoznaczone do usunięcia.
 • Lokalizacje – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach produktów dla wybranych lokalizacji (Organizacji będących lokalizacjami)
Wskazówka
Przycisk [Pomoc uzupełniania wartości] pozwala na wybranie w danym polu kilku wartości.
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera tabelę, która wyświetla dane zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami w nagłówku aplikacji. W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • [Produkt uboczny] – użycie przycisku pozwala na wyświetlenie szczegółów dotyczących produktu ubocznych jeśli występują w wyfiltrowanych kalkulacjach
 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlanej tabeli, do wyboru są poniższe opcje:
  • Ukryj/Pokaż nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Pokaż obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych według wybranego atrybutu.
  • Ukryj obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli. Przycisk jest dostępny jeżeli dane w tabeli zostaną zgrupowane zgodnie z wybraną kolumną.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli. Przycisk jest dostępny jeżeli dane w tabeli zostaną zgrupowane zgodnie z wybraną kolumną.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji. Dodatkowo są wyświetlane kolumny zawierające koszty obliczone w kalkulacją, są to:

 • Koszty jednostkowe – wyświetlany jest koszt jednostkowy dla artykułu, dla którego została obliczona kalkulacja produktu. Jeśli w użytym schemacie kalkulacji (w polu Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji) nie został zdefiniowany wiersz obliczeń, z którego ma zostać pobrany koszt do obliczeń kosztu jednostkowego to system pobierze wartość z ostatniego wiersza obliczeń.
 • Koszty całkowite – wyświetlany jest wynik kalkulacji dla wiersza obliczeń zdefiniowanego w schemacie kalkulacji w polu Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji. Jeśli nie został zdefiniowany numer wiersza dla schematu kalkulacji system pobierze wartość z ostatniego wiersza obliczeń kalkulacji.

Czy ten artykuł był pomocny?