Lista: Kalkulacje handlowe

Aplikacja Lista: Kalkulacje handlowe umożliwia przegląd kalkulacji utworzonych w aplikacji Kalkulacje handlowe. Akcje wykonywane z poziomu listy pozwalają na obliczenie kalkulacji oraz aktualizację ceny szacunkowej i ceny sprzedaży.

Dane wyświetlane w wynikach wyszukiwania pobierane są z aplikacji Kalkulacje handlowe.

Opis przycisków dostępnych w aplikacjach typu Lista oraz opis możliwości aplikacji (np. zarządzanie polami dostępnymi w nagłówku i sekcjach dodatkowych) znajduje się w dokumencie Listy.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Lista: Kalkulacje handlowe

Nagłówek

W nagłówku aplikacji znajdują się przyciski akcji oraz pola umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwani według wyznaczonych kryteriów.

 • [Wybierz akcję] → [Oblicz] – przeprowadzane są obliczenie w celu utworzenia lub aktualizacji wybranych kalkulacji zgodnie z formułami zdefiniowanymi w schemacie kalkulacji. Wyświetlanie jest okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji handlowych. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje handlowe.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży] – przeprowadzana jest aktualizacja ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu dostępnej w określonym cenniku sprzedaży dla wybranych kalkulacji. Przy użyciu akcji może również zostać utworzona nowa pozycja w cenniku sprzedaży. Nowa pozycja dla cennika jest wprowadzana z datą wywołania akcji. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje handlowe.
 • [Wybierz akcję] → [Aktualizuj ceny szacunkowe] – przeprowadzana jest aktualizacja cen szacunkowych zdefiniowanych w aplikacji Artykuły, widok Rachunkowość z uwzględnieniem zdefiniowanych udziałów w kosztach (w przypadku, gdy występują produkty równoległe) dla wybranych kalkulacji. Szczegółowy opis akcji znajduje się w artykule Kalkulacje handlowe.

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:

 • Rodzaj kalkulacji – umożliwia filtrowanie po wybranym rodzaju kalkulacji
 • Numer – umożliwia filtrowanie po wybranych numerach kalkulacji handlowych
 • Schemat kalkulacji – umożliwia filtrowanie po schemacie kalkulacji według którego zostały obliczone kalkulacje handlowe
 • Oznaczenie artykułu – umożliwia filtrowanie po artykułach zawierających wybrany opis
 • Artykuł – wyświetla kalkulacje handlowe dla wskazanych artykułów
 • Ilość kalkulacji – umożliwia filtrowanie po zdefiniowanej ilości dla kalkulacji handlowych
 • Status – wyświetla kalkulacje dla wybranego statusu kalkulacji oraz artykułów. Dostępne są poniższe statusy:
  • (wszystkie)
  • Status kalkulacji:
   • Zarejestrowane
   • Skalkulowane
   • Zaktualizowano cenę
   • Niekompletny
   • W reorganizacji
  • Status artykułu
   • W weryfikacji
   • Utworzony
   • Zablokowany
   • Udostępniony
  • Odpowiedzialny pracownik – umożliwia filtrowanie na podstawie przypisanego pracownika
  • Termin obowiązywania – umożliwia filtrowanie po wybranych zakresach czasowych
  • Data kalkulacji – umożliwia filtrowanie po kalkulacjach wykonanych w wybranych zakresach czasowych
  • Znacznik usuwania – umożliwia filtrowania kalkulacji handlowych zgodnie z definicją parametru znacznika usuwania. Do wyboru są następujące opcje:
   • (wszystkie) – wyświetla kalkulacje handlowe oznaczone i nieoznaczone do usunięcia.
   • Ze znacznikiem usuwania – wyświetla kalkulacje handlowe oznaczone do usunięcia.
   • Bez znacznika usuwania – wyświetla kalkulacje handlowe nieoznaczone do usunięcia.
  • Lokalizacje – umożliwia filtrowanie po wybranych lokalizacjach
Wskazówka
Przycisk [Pomoc uzupełniania wartości] pozwala na wybranie w danym polu kilku wartości.
Uwaga
Przy użyciu przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] → [Ustal pola wyszukiwania] dostępnego w tabeli, jest możliwe aktywowanie dodatkowych pól filtrowania.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera tabelę, która wyświetla dane zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami w nagłówku aplikacji. W tabeli dostępne są następujące przyciski:

 • Ustal właściwości zapytań i wyników – umożliwia zdefiniowanie widoku, dodanie/usunięcie kolumn z tabeli oraz modyfikację ustawień sortowania.
 • Wyświetl/Ukryj obszary – umożliwia modyfikację wyświetlania tabeli, do wyboru są poniższe opcje:
  • Ukryj/Wyświetl nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar i grupowanie danych według wybranego atrybutu.
  • Wyświetl obszar grupowania i sortowania – umożliwia ukrycie obszaru grupowania.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Szczegółowy opis funkcji dostosowania widoku znajduje się w artykule Personalizacja interfejsu.

Kolumny w tabeli odpowiadają opisom pól dostępnych w nagłówku aplikacji. Dodatkowo są wyświetlane kolumny zawierające koszty obliczone w kalkulacją, są to:

 • Koszty jednostkowe – wyświetlany jest koszt jednostkowy dla artykułu, dla którego została obliczona kalkulacja produktu. Jeśli w użytym schemacie kalkulacji (w polu Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji) nie został zdefiniowany wiersz obliczeń, z którego ma zostać pobrany koszt do obliczeń kosztu jednostkowego to system pobierze wartość z ostatniego wiersza obliczeń.
 • Koszty całkowite – wyświetlany jest wynik kalkulacji dla wiersza obliczeń zdefiniowanego w schemacie kalkulacji w polu Koszty całkowite zgodnie z nr pozycji. Jeśli nie został zdefiniowany numer wiersza dla schematu kalkulacji system pobierze wartość z ostatniego wiersza obliczeń kalkulacji.

Czy ten artykuł był pomocny?